ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 23 i 24 września 2019 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego oraz trzech miejsc postojowych od wiatą, usytuow

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 23 i 24 września 2019 roku

przetarg ustny nieograniczony na najem

lokalu użytkowego oraz trzech miejsc postojowych od wiatą,

usytuowanych na nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. 9 Maja 50

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Łasku, przy ul. 9 Maja 50, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 56 w obrębie 20. miasta Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi księgę wieczystą nr SR1L/00041804/3. Stanowi ona własność Województwa Łódzkiego. Na nieruchomości posadowiony jest zespół budynków, w tym budynek biurowo-handlowy oznaczony w kartotece budynków numerem 56;4 oraz wielostanowiskowa wiata garażowa.

Przedmiotem przetargu będzie najem:

  1. lokalu usytuowanego w budynku nr 56;4, o łącznej powierzchni 84,76 m2, składającego się z dwóch pomieszczeń: biurowego (8,82 m2) i warsztatowego (75,94 m2), wyposażonego w instalację elektryczną;
  2. trzech miejsc postojowych pod wiatą, oddzielonych od siebie siatką ogrodzeniową, posiadających dostęp do instalacji elektrycznej, o powierzchni: 15,90 m2 – nr 1; 15,37 m2 – nr 2 oraz 14,58 m2 – nr 3.

Przedmiotem licytacji będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Czynsz najmu stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Umowa najmu będzie zawarta na pięć lat.

W dniu 23 września odbędzie się licytacja dotycząca lokalu użytkowego

Otwarcie nastąpi o godzinie 11:00.

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu netto wynosi 847,60 zł.

Wadium wynosi 120,00 zł.

W dniu 24 września odbędą się licytacje dotyczące miejsc postojowych.

Miejsce postojowe nr 1: otwarcie nastąpi o godzinie 9:00.

Miejsce postojowe nr 2: otwarcie nastąpi o godzinie 10:30.

Miejsce postojowe nr 3: otwarcie nastąpi o godzinie 12:00.

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu netto

za jedno miejsce postojowe wynosi 110,00 zł.

Wadium za jedno miejsce postojowe wynosi 15,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 17 września 2019 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot przetargu: „Przetarg – Łask, lokal lub miejsce postojowe nr ..”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 12 do 17 września 2019 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu.

W tym celu okażą dowód wpłaty wadium oraz przedstawią dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel.  0 42 205-58-71 wew. 133.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.08.2019

Pobierz załącznik:

Czytany 120 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  13.08.2019 - 08:37
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 13.08.2019 - 12:31