Kontakt - Biuro Zamówień Publicznych

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 33 91

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Biuro Zamówień Publicznych

p.o. Dyrektora Biura: Adam Paluszkiewicz


Do zadań Biura Zamówień Publicznych należą sprawy związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności:

1) wykonywanie zadań i czynności w zakresie formalno – prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, polegających w szczególności na:
a) wskazywaniu właściwych trybów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) opracowywaniu niezbędnych dokumentów, wniosków i projektów uchwał zarządu m.in. o: wszczęciu postępowania, powołaniu komisji przetargowej, unieważnieniu postępowania, zatwierdzeniu wyniku postępowania, informacji o wyniku postępowania, ogłoszenia o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia,
c) udziale w pracach komisji przetargowych, w zakresie określonym w regulaminie udzielania zamówień publicznych obowiązującym w urzędzie,
d) weryfikacji przedmiotu zamówienia pod kątem ustawy – Prawo zamówień publicznych,
e) szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia w zakresie zgodności z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
f) opracowywaniu projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przy współpracy komórek organizacyjnych urzędu odpowiedzialnych w tym zakresie za stronę merytoryczną przedmiotu zamówienia,
g) opracowywaniu przy współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu m.in: zaproszeń do udziału w postępowaniu, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do negocjacji,
h) porozumiewaniu się z wykonawcami w celu wyjaśniania wątpliwości i zapytań do SIWZ w zakresie procedury przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz zwracanie się do wykonawców w celu uzupełnienia brakujących oświadczeń lub   dokumentów w złożonych ofertach potwierdzających spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
i) przygotowywaniu projektów odpowiedzi na zapytania oraz informacje o niezgodnych z przepisami ustawy czynnościach podjętych przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do których był on zobowiązany wnoszone przez wykonawców,
j) otwieraniu oraz ocenie ofert dokonywanej pod kątem wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty,
k) przedstawianiu kierownikowi zamawiającego lub osobom upoważnionym propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania,
l) informowaniu wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania,
m) wnioskowaniu do Departamentu Finansów o zwrot lub zatrzymanie wadium wniesionego w formie pieniężnej, przeprowadzaniu procedury zatrzymania wadium wniesionego w innej formie,
n) współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w zakresie publikacji wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach, ogłoszeń o zamówieniach, o zamiarze zawarcia umów oraz o udzieleniu zamówień, opracowywanych przez Wydział,
o) przygotowywaniu wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach, w których wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
p) przekazywaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dokumentacji, informacji oraz zawiadomień wymaganych przepisami,
q) wykonywaniu czynności związanych z kontrolą udzielania zamówień prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
2) udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą;
3) prowadzenie rejestru postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych w trybach ustawowych oraz przechowywanie dokumentacji i ofert dotyczących tych postępowań;
4) sporządzanie i analizowanie planu udzielania zamówień publicznych w danym roku budżetowym na podstawie prognoz zamówień sporządzanych przez komórki organizacyjne urzędu;
5) przedstawianie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia planu udzielania zamówień publicznych;
6) sporządzanie harmonogramu dotyczącego terminów wszczęcia zaplanowanych postępowań w urzędzie, opracowywanego na podstawie zatwierdzonego planu udzielania zamówień oraz przekazywanie go komórkom organizacyjnym urzędu;
7) sporządzanie informacji dotyczących udzielonych w urzędzie w danym roku kalendarzowym zamówień publicznych w okresie półrocznym i rocznym oraz przedstawianie ich kierownikowi zamawiającego;
8) przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych w urzędzie;
9) opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych;
10) udzielanie wyjaśnień i informacji pracownikom urzędu dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie postępowań realizowanych z budżetu komórek organizacyjnych urzędu;
11) przygotowywanie i przekazywanie do archiwizowania dokumentów Wydziału, w tym dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentacji przeprowadzanych kontroli w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji