Kontakt - Departament Cyfryzacji

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 37 10
fax. 42 663 37 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Cyfryzacji

p.o. Dyrektora: Michał Konecki

W skład Departamentu wchodzą:

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego CFI
Wydział Infrastruktury i Utrzymania Ciągłości Działania CFII
Wydział Analiz i Rozwoju Systemów CFIII
Wydział Finansów i Majątku CFIV
Samodzielne Stanowiska ds.Obsługi Sekretariatu CFS

Do zadań Departamentu Cyfryzacji należą sprawy związane z informatyzacją Urzędu, rozwojem systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej na terenie województwa, rozwojem zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym, przygotowaniem i realizacją projektów związanych z cyfryzacją Urzędu i województwa współfinansowanych w ramach środków pochodzących z różnych programów Unii Europejskiej, a w szczególności:

1. Wydział Społeczeństwa Informacyjnego, który oznacza pisma symbolem „CFI”
1) projektowanie kierunków i programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie oraz ich monitorowanie;
2) koordynacja inicjatyw i projektów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w województwie;
3) inicjowanie i koordynacja realizowanych przez samorząd województwa projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego;
4) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków pozabudżetowych, funduszy strukturalnych itp. na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego;
5) inicjowanie i kształtowanie współpracy jednostek administracji publicznej i innych zainteresowanych organizacji oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie, w szczególności w zakresie kształtowania nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
6) edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego;
7) promowanie i popularyzowanie zasad funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej (e-Administracja);
8) prowadzenie doradztwa i świadczenie pomocy dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie poprawności realizacji projektów informatycznych;
9) realizacja Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM);
10) krajowa i ponadkrajowa współpraca międzyregionalna w zakresie eZdrowia, w tym w szczególności z partnerami regionalnymi województwa;
11) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie oraz ministerstwem właściwym ds. cyfryzacji w zakresie informatyzacji placówek ochrony zdrowia.

2. Wydział Infrastruktury i Utrzymania Ciągłości Działania, który oznacza pisma symbolem „CFII”
1) administrowanie i zarządzanie zasobami sprzętowymi urzędu, w tym:
a) usługą katalogową Active Directory (AD):
- zarządzanie bazą użytkowników i komputerów,
- planowanie rozwoju i dostosowywanie infrastruktury AD do schematu organizacyjnego urzędu,
- zarządzanie politykami bezpieczeństwa AD,
- integrowanie AD z wykorzystywanymi w urzędzie aplikacjami;
b) infrastrukturą sieciową urzędu:
- planowanie rozwoju infrastruktury sieciowej,
- kontrola bezpieczeństwa sieci,
- dostosowywanie infrastruktury sieciowej do potrzeb organizacyjnych urzędu,
- zakup i serwisowanie urządzeń sieciowych,
- przydzielanie i kontrola dostępu użytkowników do zasobów sieciowych,
- zapewnianie bezpiecznej i sprawnej łączności pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami urzędu,
- zapewnianie szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla pracowników urzędu;
c) komputerami i urządzeniami drukującymi w sieci lokalnej urzędu:
- zarządzanie i kontrola bezpieczeństwa stanowisk komputerowych,
- opracowywanie i wdrażanie standardów sprzętowych,
- monitorowanie pracy użytkowników komputerów w sieci lokalnej urzędu,
- dostosowywanie konfiguracji programowej i sprzętowej,
- monitoring oprogramowania instalowanego na komputerach w urzędzie,
- sukcesywna wymiana zużytych i przestarzałych składników wyposażenia;
d) pocztą e-mail;
e) backupami;
f) serwerami:
- tworzenie i zarządzanie polityką bezpieczeństwa serwerów,
- nadawanie i kontrola uprawnień użytkowników do zasobów sieciowych,
- aktualizacja   oprogramowania   i   poprawek   bezpieczeństwa   systemów operacyjnych;
2) współdziałanie z Dyrektorem Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa w zakresie stosowania ochrony kryptograficznej przy przekazywaniu w formie elektronicznej poza I strefę bezpieczeństwa informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oraz administrowaniem komputerami służącymi do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" i "poufne";
3) planowanie i realizacja zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania w urzędzie oraz zakup akcesoriów.

3. Wydział Analiz i Rozwoju Systemów, który oznacza pisma symbolem „CFIII”
1) administrowanie systemami informatycznymi urzędu oraz bazami danych;
2) nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych urzędu we współpracy z Dyrektorem Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa:
a) opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad stosowaniem Polityki przetwarzania i ochrony danych osobowych, polityki bezpieczeństwa informacji oraz trybu zarządzania systemami informatycznymi, w tym służącymi do przetwarzania danych osobowych,
b) bieżące monitorowanie zmian w przepisach, normach i standardach w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony danych osobowych,
3) współudział w opracowywaniu planów i tematyki oraz organizowaniu szkoleń użytkowników informatyki;
4) pomoc i doradztwo na rzecz użytkowników informatyki w zakresie wykorzystywanych systemów oraz planowanych wdrożeń;
5) koordynacja prac w zakresie redagowania stron sieci wewnętrznej Intranet;
6) analiza rozwoju technik teleinformatycznych pod kątem ich wykorzystania w urzędzie;
7) analiza potrzeb oraz planowanie rozwoju zastosowań informatyki w urzędzie;
8) opracowywanie koncepcji rozwoju systemów informatycznych w urzędzie;
9) organizowanie prac analitycznych, projektowych, wdrożeniowych i powdrożeniowych dotyczących systemów informatycznych:
a)  opracowywanie założeń do projektów informatycznych,
b) nadzór nad tworzeniem systemów przez podmioty zewnętrzne,
c) planowanie rozwoju eksploatowanych systemów,
d) koordynacja szkoleń w zakresie obsługi wdrażanych i eksploatowanych systemów;
10) planowanie i realizacja zakupów systemów dziedzinowych:
a) opracowywanie opisów przedmiotu zamówień w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia na zakup systemów dziedzinowych oraz udział w pracach komisji przetargowych,
b) przygotowywanie i kontrolowanie wykonania umów z wykonawcami i dostawcami, związanych z terminową realizacją zamówień publicznych w powyższym zakresie;
11) koordynacja działań związanych z aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej;
12) administrowanie serwisami internetowymi urzędu, a w szczególności wsparcie technologiczne przy tworzeniu i redagowaniu serwisów, szkolenie redaktorów serwisów www.

4. Wydział Finansów i Majątku, który oznacza pisma symbolem „CFIV”
1) prowadzenie dokumentacji związanej z zakupem, przekazywaniem i likwidacją sprzętu komputerowego (zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w urzędzie);
2) prowadzenie ksiąg inwentarzowych dotyczących sprzętu komputerowego będącego na stanie województwa, a pozyskanego w ramach projektów realizowanych przez Departament;
3) prowadzenie rejestru umów w zakresie działania Departamentu;
4) obsługa bieżącej działalności finansowej Departamentu;
5) monitorowanie realizacji budżetu Departamentu;
6) przygotowywanie  sprawozdań  finansowych  w  zakresie  zadań  realizowanych przez Departament;
7) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz przygotowywanie wniosków związanych z urealnieniem planu budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
8) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki pieniężne w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
9) wsparcie realizacji zadań pozostałych Wydziałów Departamentu w  zakresie obsługi finansowej;
10) obsługa finansowa faktur, dokumentów księgowych, umów i postępowań przygotowywanych przez Departament.

5. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „CFS”

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  21.03.2013 - 13:05
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 05.06.2019 - 10:08

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji