Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020

Dyrektor: Robert Kowalczyk
p.o. Zastępcy Dyrektora: Marek Kotras

 

Do zadań Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 - RPO należą sprawy: zamykania RPO WŁ 2014-2020 zakresie EFRR w tym w zakresie wyboru projektów, rozliczania projektów, sprawozdań oraz kontroli, a w szczególności:

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) monitorowanie limitu wartości środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu;
3) opiniowanie Strategii ZIT i jej zmian;
4) opiniowanie porozumienia ze strukturą zarządzającą ZIT;
5) opiniowanie kryteriów wyboru projektów;
6) uczestnictwo w procesie identyfikacji projektów oraz ich zmian w ramach trybu pozakonkursowego;
7) przeprowadzanie procesu naboru, oceny formalnej projektów oraz oceny merytorycznej projektów w ramach trybu konkursowego i pozakonkursowego;
8) organizacja prac Komisji Oceny Projektów w ramach trybu konkursowego;
9) przeprowadzanie procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu konkursowego;
10) przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
11) przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów w tym weryfikacja kompletności dokumentów i dostępności środków finansowych;
12) weryfikacja dostępności środków w zakresie kontraktowanych projektów;
13) analiza projektów z list rezerwowych możliwych do dofinansowania środkami pochodzącymi z oszczędności poprzetargowych, realokacja środków pomiędzy działaniami;
14) wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
15) przygotowywanie lub opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ na lata 2014-2020;
16) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych/audytowych w ramach kontroli/audytu Wydziału;
17) inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/ audytowych;
18) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
19) sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
20) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ na lata 2014-2020;
21) sporządzanie i składanie za pośrednictwem systemu SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
22) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na portalu;
23) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) sporządzanie metodologii oraz projektów planów kontroli realizacji projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 i ich aktualizacji;
3) przygotowanie do kontroli, w tym m.in. analiza ewentualnie istniejących wcześniejszych protokołów z kontroli przeprowadzanych przez inne upoważnione podmioty, weryfikacja zasadności zawiadomień o potencjalnych nieprawidłowościach podczas realizacji projektów, w szczególności podczas udzielania zamówień publicznych;
4) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli systemowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny;
5) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli realizacji projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020, w tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
6) sporządzanie informacji pokontrolnych oraz analiza zastrzeżeń do tych informacji;
7) wydawanie zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich wykonania oraz przygotowywanie wezwań do zapłaty;
8) przekazywanie dokumentacji z kontroli projektów do instytucji zewnętrznych zgodnie z właściwą instrukcją wykonawczą;
9) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszenie przepisów prawa i naruszeniu dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w toku kontroli;
10) występowanie o wydanie opinii do właściwych instytucji w zakresie m.in. prawa zamówień publicznych;
11) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli;
12) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
13) przygotowywanie informacji o stanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 na potrzeby Zarządu Województwa, komórek organizacyjnych Urzędu oraz innych instytucji;
14) przygotowywanie i udzielanie informacji o stanie realizacji RPO WŁ 2014-2020 lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
15) współpraca z beneficjentami, z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ 2014-2020;
16) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
17) przygotowywanie lub opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ 2014-2020;
18) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność;
3) prowadzenie Rejestru Zbiorczych Wniosków o płatność;
4) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do Komisji Europejskiej oraz ich monitorowanie;
5) przyjmowanie od beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie;
6) przygotowywanie wniosków o rozliczenie płatności dotacji celowej z wyłączeniem dotacji celowej na realizację zadań z Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 oraz przygotowywanie częściowego rozliczenia płatności dotacji celowej w ramach RPO WŁ 2014-2020;
7) przygotowywanie budżetu rocznego, Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i ich aktualizacji w zakresie zadań Departamentu oraz RPO WŁ 2014-2020;
8) przygotowywanie prognoz, analiz, sprawozdań w zakresie realizacji budżetu województwa w ramach Departamentu oraz RPO WŁ 2014-2020;
9) wystawianie skorygowanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
10) monitorowanie wykorzystywania alokacji środków w ramach RPO WŁ 2014- 2020;
11) prowadzenie Rejestru Obciążeń na Projekcie;
12) przygotowywanie Ostatecznych Rozliczeń Dotacji;
13) weryfikowanie i wyjaśnianie dokonanych przez beneficjentów zwrotów w ramach środków europejskich z budżetu środków europejskich oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej;
14) wnioskowanie o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WŁ 2007- 2013;
15) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu środków od beneficjentów, wynikających z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WŁ 2007-2013;
16) monitorowanie realizacji RPO WŁ 2014-2020 w województwie;
17) monitorowanie postępu realizacji wskaźników kluczowych oparte o dane gromadzone z poziomu projektów;
18) wyjaśnianie rozbieżności dot. wskaźników w projektach z założeniami programu;
19) administrowanie systemami informatycznym KSI (SIMIK 07-13), SL2014 oraz Lokalnym Systemem Informatycznym (LSI) oraz publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
20) realizacja projektów dla Departamentu w ramach osi priorytetowej – Pomoc Techniczna RPO WŁ 2014-2020;
21) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ 2014-2020, w tym sporządzanie zestawień i sprawozdań z bazy danych systemu informatycznego;
22) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ na lata 2014- 2020;
23) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
24) przygotowywanie i udzielanie informacji o stanie realizacji RPO WŁ 2014-2020 lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
25) przygotowywanie lub opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ 2014-2020;
26) wprowadzanie danych do aplikacji SHRIMP;
27) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) przygotowywanie deklaracji wydatków od IZ RPO WŁ do IC RPO WŁ - perspektywa 2014-2020;
3) weryfikacja formalna i merytoryczna deklaracji wydatków od IP RPO WŁ - perspektywa 2014-2020;
4) sporządzanie zgłoszeń o nieprawidłowościach do KE oraz zgłoszeń uzupełniających do KE oraz weryfikacja zgłoszeń o nieprawidłowościach do KE oraz zgłoszeń uzupełniających przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP/IP II);
5) sporządzanie zestawień nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu oraz weryfikacja zestawień nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP/IP II);
6) analiza audytów Instytucji Audytowej - perspektywa 2014-2020;
7) przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia rocznego zestawienia wydatków RPO WŁ 2014-2020;
8) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu środków od beneficjentów RPO WŁ 2014-2020;
9) weryfikowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych przez beneficjentów w odniesieniu do decyzji nakładających korekty finansowe w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli realizowanych przez nich projektów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
10) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ 2014-2020, w tym sporządzanie zestawień i sprawozdań z bazy danych systemu informatycznego;
11) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ na lata 2014- 2020;
12) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
13) przygotowywanie i udzielanie informacji o stanie realizacji RPO WŁ 2014-2020 lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
14) przygotowywanie lub opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ 2014-2020;
15) wprowadzanie danych w zakresie nieprawidłowości do systemu IMS;
16) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach RPO WŁ 2014-2020;
3) monitoring i weryfikacja wartości wskazanych wskaźników w ramach projektów na etapie wniosków o płatność;
4) opiniowanie/zatwierdzanie zmian założeń wskaźnikowych, finansowych, czasowych realizacji projektu, zmian zakresu rzeczowego oraz analiza dotycząca zwiększenia kwoty, poziomu procentowego dofinansowania w projektach wybranych do dofinansowania;
5) analiza zmian w realizacji projektów mających wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników produktu i rezultatu;
6) monitorowanie projektów po zakończeniu ich realizacji m.in. w zakresie osiąganych wskaźników, zachowania trwałości oraz generowania dochodu;
7) przygotowywanie lub opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ na lata 2014-2020;
8) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych/audytowych w ramach kontroli/audytu Wydziału;
9) inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/ audytowych;
10) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
11) sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
12) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ na lata 2014-2020;
13) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej RPO WŁ na lata 2014- 2020 oraz na portalu;
14) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach RPO WŁ 2014-2020;
3) monitoring i weryfikacja wartości wskazanych wskaźników w ramach projektów na etapie wniosków o płatność;
4) przeprowadzanie lub zlecanie wyrywkowej kontroli prac, usług i dostaw opisanych fakturami/innymi dowodami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej oraz procedur przetargowych;
5) przygotowywanie aneksów do umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów;
6) przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów z punktu widzenia ewentualności wystąpienia podwójnego finansowania;
7) monitorowanie trwałości projektóa. w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 i 2014-2020;
8) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
9) sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
10) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień, informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ 2014-2020, w tym sporządzanie zestawień i sprawozdań z bazy danych systemu informatycznego;
11) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ 2014-2020;
12) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
13) przygotowywanie i udzielanie informacji o stanie realizacji RPO WŁ 2014-2020 lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
14) przygotowywanie lub opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ 2014-2020;
15) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  27.04.2022 - 08:07
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 01.12.2022 - 11:40