Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020

Dyrektor: Zbigniew Gwadera
Zastępca Dyrektora: Monika Olszewska

 

Do zadań Departamentu ds. EFS w Perspektywie 2014-2020- EF należą sprawy: zamykania RPO WŁ 2014-2020 w zakresie EFS w tym w zakresie pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz realizacji zadań związanych z Osiami Priorytetowymi VIII, IX, X i XI RPO WŁ na lata 2014-2020, a w szczególności:

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
3) współpraca z ekspertami, wyznaczonymi z prowadzonego wykazu kandydatów na ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
4) przygotowywanie regulaminu konkursu w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
5) realizacja procesu naboru, oceny formalno-merytorycznej oraz procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
6) organizacja i obsługa prac Komisji Oceny Projektów w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
7) sporządzanie list ocenionych projektów w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014- 2020;
8) sporządzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 oraz przekazywanie ich do komórki organizacyjnej właściwej ds. polityki regionalnej w celu publikacji na stronie internetowej;
9) obsługa podmiotowego systemu finansowania w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
10) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014 -2020;
11) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w zakresie wymaganym przez Instrukcje Wykonawcze;
12) akceptacja zmian w projektach w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014- 2020;
13) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna oraz zatwierdzanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
14) utrzymywanie bieżących kontaktów z beneficjentami w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
15) przygotowywanie informacji do tworzenia publikacji zewnętrznych; 16) wprowadzanie danych do rejestru obciążeń w projekcie;
17) określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020, w tym również w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
18) zlecanie badań i analiz dotyczących zdrowotnych programów profilaktycznych oraz programów rehabilitacji leczniczej i zawodowej w związku ze wsparciem w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
19) przygotowywanie lub opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ 2014-2020;
20) przekazywanie do właściwych wydziałów Departamentu informacji o domniemaniu wystąpienia nieprawidłowości oraz informacji o konieczności wszczęcia postępowań administracyjnych;
21) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ na lata 2014- 2020;
22) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
23) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
3) współpraca z ekspertami, wyznaczonymi z prowadzonego wykazu kandydatów na ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
4) przygotowywanie regulaminu konkursu oraz wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
5) realizacja procesu naboru, oceny formalno-merytorycznej oraz procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
6) organizacja i obsługa prac Komisji Oceny Projektów w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
7) sporządzanie list ocenionych projektów w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
8) sporządzanie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 oraz przekazywanie ich do Departamentu Polityki Regionalnej w celu publikacji na stronie internetowej;
9) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów i dokumentu Prawa i obowiązki beneficjenta pozakonkursowego oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów / Praw i obowiązków beneficjenta pozakonkursowego w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
10) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w zakresie wymaganym przez Instrukcje Wykonawcze;
11) akceptacja zmian w projektach w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014- 2020;
12) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014 -2020;
13) utrzymywanie bieżących kontaktów z beneficjentami w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
14) przygotowywanie informacji do tworzenia publikacji zewnętrznych;
15) wprowadzanie danych do rejestru obciążeń w projekcie;
16) określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
17) przygotowywanie lub opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ 2014-2020;
18) przekazywanie do właściwych wydziałów Departamentu informacji o domniemaniu wystąpienia nieprawidłowości oraz informacji o konieczności wszczęcia postępowań administracyjnych;
19) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ na lata 2014- 2020;
20) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
21) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) sporządzanie metodologii oraz projektów planów kontroli realizacji projektów w ramach RPO WŁ w zakresie EFS i ich aktualizacji;
3) weryfikacja i zatwierdzanie projektów planów kontroli IP w zakresie EFS celem włączenia ich do Rocznego Planu Kontroli IZ RPO WŁ;
4) przeprowadzanie procedury doboru próby projektów do kontroli w ramach Osi Priorytetowych X i XI;
5) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli realizacji projektów w ramach RPO WŁ w zakresie EFS;
6) przeprowadzanie kontroli systemowych w IP RPO WŁ w zakresie EFS;
7) sporządzanie informacji pokontrolnych oraz analiza zastrzeżeń do tych informacji;
8) wydawanie zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich wykonania;
9) przekazywanie dokumentacji z kontroli projektów do innych komórek organizacyjnych Urzędu i instytucji zewnętrznych zgodnie z właściwą instrukcją wykonawczą;
10) przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych informacji dotyczących nieprawidłowości oraz informacji o konieczności wszczęcia postępowań administracyjnych;
11) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli, w zakresie zadań Wydziału;
12) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszenie przepisów prawa stwierdzonych w toku kontroli;
13) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
14) przygotowywanie informacji o stanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 na potrzeby Zarządu Województwa, komórek organizacyjnych Urzędu oraz innych instytucji;
15) współpraca z Beneficjentami, z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ 2014-2020;
16) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
17) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ 2014-2020;
18) udział w grupach/zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej na lata 2014-2020;
19) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
20) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) obsługa procedury odwoławczej w ramach Osi Priorytetowych X i XI RPO WŁ 2014-2020;
3) obsługa procedury odwoławczej od oceny strategicznej ZIT w ramach Poddziałań VIII.3.3, IX.1.2 oraz IX.2.2 RPO WŁ 2014-2020;
4) realizacja działań mających na celu odzyskiwanie środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowych X i XI RPO WŁ 2014-2020 oraz Priorytetu VIII i IX PO KL na drodze postępowań administracyjnych prowadzonych w I instancji, w tym:
a) prowadzenie postępowania zgodnie z KPA, w tym przygotowywanie pism procesowych,
b) przygotowywanie projektu decyzji administracyjnych (określających kwotę do zwrotu oraz w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania),
c) przekazywanie informacji w związku prowadzonym postępowaniem do właściwych jednostek,
d) zgłaszanie beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o środki unijne,
e) wydawanie zaświadczeń w sprawie pomocy publicznej/pomocy de minimis w przypadku decyzji administracyjnych udzielających ulgi w spłacie zobowiązania,
f) przekazywanie do komórki właściwej ds. polityki regionalnej wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w II instancji,
g) monitorowanie procesu odzyskiwania środków od momentu wszczęcia postępowania administracyjnego;
5) analiza i podejmowanie działań mających na celu odzyskiwanie środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowych X i XI RPO WŁ 2014-2020 oraz Priorytetu VIII i IX PO KL w sytuacji braku możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego wobec beneficjenta;
6) analiza i podejmowanie działań mających na celu odzyskiwanie środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowych X i XI75 RPO WŁ 2014-2020 oraz Priorytetu VIII i IX PO KL w sytuacji braku możliwości ich odzyskania na drodze postępowania egzekucyjnego;
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych związanych z procesem odzyskiwania środków przeznaczonych na realizację projektów dofinansowanych z EFS wydanych przez IP RPO WŁ w ramach RPO WŁ 2014- 2020;
8) przekazywanie do właściwych jednostek informacji dotyczących złożenia przez Beneficjenta skargi na decyzję administracyjną wydaną w II instancji oraz informacji dotyczących rozstrzygnięcia skargi przez WSA/NSA;
9) koordynacja w ramach Departamentu działań związanych ze skargami zewnętrznymi dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji projektów;
10) koordynacja w ramach Departamentu współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie oszustw/nadużyć finansowych w związku z realizacją projektów w ramach Osi Priorytetowych X i XI RPO WŁ 2014-2020 oraz Priorytetu VIII i IX PO KL;
11) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
12) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału.

1) zamykanie RPO WŁ 2014-2020 w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
2) monitorowanie realizacji VIII – XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
3) monitorowanie dostępnej alokacji w ramach osi X i XI RPO WŁ 2014-2020;
4) przygotowywanie budżetu rocznego, Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i ich aktualizacji w zakresie zadań Departamentu oraz w zakresie pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020;
5) przygotowywanie prognoz, analiz, sprawozdań w zakresie realizacji budżetu województwa w ramach Departamentu oraz w zakresie pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020;
6) przygotowywanie wniosków o dotację celową i środki europejskie w ramach VIII-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
7) weryfikacja, przedkładanych przez Instytucje Pośredniczące, rozliczeń transz dotacji celowej w ramach VIII-IX Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
8) rozliczanie transz dotacji celowej przyznanej na realizację VIII-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
9) rejestracja i weryfikacja rachunkowa projektów uchwał, projektów umów i aneksów w ramach X i XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 oraz w ramach pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020;
10) rejestracja i weryfikacja rachunkowa umów i aneksów w ramach X i XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
11) przygotowywanie prognoz wydatków dla projektów realizowanych w ramach VIII-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
12) przygotowywanie zestawień wydatków z realizacji działań pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
13) przygotowanie zbiorczych wniosków o uruchomienie dotacji celowej i środków europejskich dla beneficjentów realizujących projekty w ramach X-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
14) weryfikowanie i wyjaśnianie dokonanych przez beneficjentów zwrotów w ramach środków europejskich z budżetu środków europejskich oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej;
15) przygotowywanie dyspozycji przekazania do właściwych instytucji środków zwróconych przez beneficjentów;
16) monitorowanie i analiza wykorzystania dotacji celowej, środków europejskich VIII-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
17) kontrola postępu finansowego w ramach X-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
18) monitoring środków rozliczonych przez beneficjentów w ramach X-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
19) monitorowanie środków zwróconych przez beneficjentów w ramach VIII-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
20) przygotowywanie Ostatecznych Rozliczeń Dotacji dla projektów realizowanych w ramach X-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
21) weryfikacja zgłoszeń o nieprawidłowościach, zgłoszeń o prowadzonych działaniach następczych oraz zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu przedkładanych przez Instytucje Pośredniczące;
22) sporządzanie zgłoszeń o nieprawidłowościach, zgłoszeń o prowadzonych działaniach następczych oraz zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu;
23) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do KE oraz ich monitorowanie i analiza;
24) przygotowywanie deklaracji wydatków dla osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020;
25) monitoring środków certyfikowanych dla osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020;
26) przygotowywanie danych cząstkowych do rocznego zestawienia wydatków; 27) weryfikacja oraz zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020;
28) przygotowywanie lub opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ 2014-2020, w tym przygotowywanych przez instytucje pośredniczące;
29) akceptacja Podręcznika Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w zakresie EFS RPO WŁ 2014-2020;
30) sporządzanie sprawozdań, materiałów merytorycznych, raportów, zestawień w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział, w tym w zakresie pomocy technicznej na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ na lata 2014-2020;
31) przygotowanie projektów Porozumień, umów, aneksów z WUP w Łodzi w ramach wdrażania EFS RPO WŁ 2014-2020;
32) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, jednostek podległych - instytucji pośredniczących oraz komórek organizacyjnych w zakresie problematyki EFS, w tym szczególności: rynku pracy, włączenia społecznego, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, edukacji, zdrowia;
33) przygotowywanie materiałów merytorycznych związanych z system realizacji RPO WŁ 2014-2020 w zakresie rynku pracy, włączenia społecznego, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, edukacji, zdrowia w tym udział w opracowywaniu Planów Działań w sektorze zdrowia w zakresie X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
34) realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji administratora merytorycznego instytucji / WUP w Łodzi;
35) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych/ audytowych w ramach kontroli / audytu Departamentu;
36) inicjowanie działań prewencyjnych i koordynacja działań korekcyjnych w przypadku zaleceń, rekomendacji, wniosków jednostek kontrolnych/audytowych dotyczących funkcjonowania Departamentu;
37) udział w grupach, zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej 2014-2020;
38) nadzór, koordynacja i obsługa systemów informatyczno-sprawozdawczych wspierających procesy związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych (w tym pełnienie roli administratora merytorycznego SL2014), koordynowanie działań związanych z prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem systemu SL2014, generatora wniosków – narzędzi służących wdrażaniu RPO WŁ 2014-2020;
39) nadzór i koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Systemu Informatycznego;
40) przygotowywanie planów działania pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 i ich zmian w zakresie zadań Departamentu;
41) przygotowywanie oraz przekazywanie do Departamentu Finansów dokumentów księgowych wraz z opisami finansowymi oraz weryfikacja opisów do dokumentów sporządzanych przez inne jednostki w związku z realizacją zadań w ramach pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020;
42) monitoring i ocena wdrażania pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
43) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ, z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu, komórkami organizacyjnymi i jednostkami w zakresie wdrażania RPO WŁ na lata 2014- 2020;
44) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
45) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zadaniami Wydziału.

1) prowadzenie sekretariatu komórki organizacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem i ewidencjonowaniem korespondencji w formie papierowej lub elektronicznej;
3) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, a w szczególności interpelacji i zapytań radnych przez wewnętrzne komórki organizacyjne;
4) prowadzenie terminarza oraz obsługi spotkań i narad organizowanych przez kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępców;
5) pobieranie prasy przeznaczonej dla komórki organizacyjnej i rozdzielanie właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym;
6) wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych;
8) prowadzenie punktów pierwszej pomocy, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
9) składanie do komórki merytorycznej zapotrzebowania na prasę, bilety MPK, materiały biurowe i inne dla potrzeb komórki organizacyjnej, właściwe ich rozdzielanie i rozliczanie;
10) archiwizowanie akt;
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej;
12) wykonywanie innych zadań wskazanych przez kierownika komórki organizacyjnej.
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  27.04.2022 - 08:06
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 27.04.2022 - 17:53