Kontakt - Departament ds. Przedsiębiorczości

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 291 98 40
fax: 42 291 98 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

07.12.2012

Departament ds. Przedsiębiorczości

Dyrektor Departamentu: Ewa Florczyk

W skład departamentu wchodzą:

  1. Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, „PRZI”
  2. Wydział - Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, „PRZII”
  3. Samodzielne Stanowiska ds. Spółek, „PRZIII”
  4. Samodzielne Stanowiska ds. Rozliczeń, „PRZIV”
  5. Wydział Regionalnej Strategii Innowacji, „PRZV”
  6. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, „ PRZS”
Do zadań Departamentu ds. Przedsiębiorczości należą sprawy związane m.in. z: diagnozą gospodarki i przedsiębiorczości regionu oraz trendów rozwojowych, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie działań proinnowacyjnych w regionie, promocja oferty inwestycyjnej i eksportu firm z województwa, w szczególności:


1. Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, który oznacza pisma symbolem ,,PRZI’’

1) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw regionu poprzez:
a) współpracę w zakresie pozyskiwania i dystrybucji informacji w obszarze przedsiębiorczości z jednostkami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców oraz środowiskami gospodarczymi województwa,
b) prowadzenie spraw związanych z realizacją, koordynacją i monitorowaniem programów, projektów oraz działań kierowanych do przedsiębiorstw, mających na celu rozwój przedsiębiorczości w regionie,
c) wspieranie tworzenia infrastruktury biznesu i parków naukowo-technologicznych oraz instrumentów finansowych rozwoju przedsiębiorczości,
d) współpraca z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami z kraju i zagranicy, na rzecz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie,
e) współpraca ze spółkami prawa handlowego z udziałem kapitału samorządu województwa, a w szczególności z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo – Technologicznym Sp. z o.o., w zakresie wykonywanych przez nie zadań województwa związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w regionie,
f) współpraca przy opracowywaniu i realizacji projektów własnych wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie, w tym finansowanych ze środków unijnych,
g) gromadzenie i udostępnianie informacji wspomagającej działania małych i średnich przedsiębiorstw,
h) udział w pracach związanych z opracowywaniem dokumentów planistycznych, w tym udział przy przygotowaniu dokumentów programowych będących podstawą konstrukcji programów wsparcia, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych;
2) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków odnoszących się do zmian w specjalnych strefach ekonomicznych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych;
3) prowadzenie spraw związanych z zadaniami marszałka wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców;
4) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem instrumentów promocji gospodarki i przedsiębiorczości regionu;
5) podejmowanie działań promujących potencjał gospodarczy regionu oraz promocja przedsiębiorczości regionu poprzez:
a) organizowanie Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie,
b) stworzenie marki ,,Łódzkie Promuje Przedsiębiorczość’’,
c) opracowanie i wdrożenie programu ,,Kupuję Łódzkie’’;
6) udział w projektach zewnętrznych dotyczących promowania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości;
7) zarządzanie procesem tworzenia i wdrażania Strategii rozwoju przedsiębiorczości;
8) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez samorząd województwa projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
9) prowadzenie działań mających na celu stworzenie z regionu łódzkiego centrum polskiej biogospodarki poprzez:
a) wspieranie działań Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki,
b) wspieranie merytorycznych inicjatyw i projektów w obszarze biogospodarki podejmowanych przez przedsiębiorców, uczelnie i jednostki B+R w regionie,
c) organizowanie Międzynarodowych Kongresów Bioekonomii i Tygodnia Bioekonomi,
d) koordynowanie działań związanych z Klastrem Biotechnologicznym;
10) prowadzenie spraw związanych z Klastrem Logistycznym;
11) realizacja projektów własnych wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie polegająca w szczególności na:
a) przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie dla projektów własnych wskazanych do realizacji w ramach Departamentu, nadzorze nad dokumentacją projektową z punktu widzenia obowiązujących wytycznych,
b) przygotowywaniu okresowych sprawozdań z realizacji przez Departament projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
c) współpracy z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z realizowanymi projektami,
d) przygotowywaniu i opiniowaniu dokumentów prawnych dotyczących realizowanych projektów,
e) przygotowywaniu projektów planów finansowych Departamentu na dany rok budżetowy w zakresie obejmującym realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
f) przygotowywaniu sprawozdań z wykonania planów finansowych Departamentu za dany okres w zakresie obejmującym realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
g) przygotowywaniu sprawozdań z wykonania planów finansowych Departamentu za dany okres w zakresie obejmującym realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
h) opracowywaniu wniosków o dokonywanie zmian w planie finansowym Departamentu w zakresie obejmującym realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Wydział – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, który oznacza pisma symbolem ,,PRZII’’

1) realizacja zadań wynikających z Umowy z PAIiZ, w tym:
a) wypracowanie zintegrowanej oferty inwestycyjnej województwa,
b) przetwarzanie informacji nt. oferty inwestycyjnej poszczególnych gmin,
c) promocja oferty inwestycyjnej województwa w celu pozyskiwania inwestycji bezpośrednich poprzez:
- udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych i gospodarczych, misjach handlowych i gospodarczych, seminariach, konferencjach,
- współpracę i komunikowanie się z samorządami lokalnymi,
- prowadzenie działań promocyjnych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami;
d) współpraca z ministerstwem właściwym ds. gospodarki, PAIiIZ, PARP, regionalnymi instytucjami wspierania biznesu przy organizacji przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i zagranicą, dotyczących sektora MŚP,
e) zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie,
f) współdziałanie z organizacjami przedsiębiorców w zakresie upowszechniania regulacji prawnych z dziedziny działalności gospodarczej, w tym regulacji dotyczących rynków UE i wschodnioeuropejskich,
g) prowadzenie działań związanych z administrowaniem i promocją serwisów Regionalnego Centrum Eksportu /www.rce.lodzkie.pl/ i Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora /www.rcoi.lodzkie.pl/;
2) realizacja zadań wynikających z Umowy z Ministerstwem Gospodarki w ramach projektu systemowego „Wsparcie dla sieci COIiE”, w tym:
a) w ramach usługi pro-eksport:
- dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski,
- wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub na temat efektów podjętej inwestycji na wybranym rynku zagranicznym,
- pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych w postaci:
o zagranicznych raportów, analiz, badań rynkowych, opracowań sektorowo-problemowych i informacji na temat: administracyjno-prawnych, finansowych, w tym bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, także w zakresie rozwoju działalności eksportowej i podejmowania/realizacji inwestycji za granicą, o obowiązujących zasad otwierania oddziałów i przedstawicielstw za granicą,
- gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się (fuzji) przedsiębiorstw, w tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne,
- pozyskiwanie i udostępnianie do wiadomości przedsiębiorcy informacji w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów i uzansów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem,
- pozyskiwanie a następnie przekazywanie informacji przedsiębiorcom czy grupom przedsiębiorstw w takim zakresie w jakim pozwolą one tym podmiotom na indywidualne:
o dostosowania strategii eksportowej przedsiębiorstwa do danego rynku zagranicznego,
o dokonanie doboru efektywnych i skutecznych form realizacji działań marketingowych na rynkach zagranicznych,
- udostępnianie informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej: krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych),
- dostarczanie niezbędnych informacji i danych o funkcjonowaniu oraz zasadach korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT, który na podstawie sieci Centrów Koordynacyjnych utworzonych we wszystkich państwach członkowskich UE, dąży do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego przez organy administracji publicznej,
- dostarczanie przedsiębiorcy informacji odpowiadających na jego potrzeby, na podstawie której będzie on mógł skorzystać z aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: finansowym, usługowym, instytucjonalnym, ośrodków wsparcia eksporterów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, itp.,
- obsługa misji gospodarczych z/do regionu, poprzez podejmowanie wyłącznie działań o charakterze merytorycznym, które m. in. będą polegały na udziale w selekcji przedsiębiorców biorących udział w misji gospodarczej wyjazdowej/przyjazdowej oraz na wsparciu w opracowaniu materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień gospodarczych krajów docelowych,
b) w ramach usługi pro-biz:
- dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie (województwie), w tym:
o informacje statystyczne o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej,
o wskazywanie prawno-administracyjnych regulacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (w tym m.in.: zagadnienia podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej),
o charakterystykę instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, dostępnych zachęt inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz wskazanie instytucji właściwych dla poszczególnych instrumentów poprzez udostępnienie ich danych teleadresowych oraz ich charakterystyki i zakresu kompetencji,
o prezentację informacji o dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych poprzez udostępnienie przeglądania bazy w Internecie, podanie ogólnie kilku przykładowych lokalizacji,
o udostępnienie informacji o podmiotach gospodarczych z regionu, poszukujących inwestora (na podstawie bazy danych, informacji z istniejącego RCOIE),
o podawanie danych potencjalnych poddostawców wg sektorów (na podstawie bazy danych istniejącego RCOIE),
- stała aktualizacja i udostępnianie zainteresowanym inwestorom zagranicznym bazy danych gromadzących informacje, o których mowa powyżej,
- inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora,
- promowanie oferty inwestycyjnej poszczególnych gmin i powiatów z regionu podając zainteresowanemu inwestorowi informacje w tym zakresie,
- prowadzenie stałego monitoringu napływu inwestycji do regionu – na podstawie informacji uzyskiwanych z instytucji samorządowych, agencji odpowiedzialnej za działanie na rzecz przyciągania zagranicznych inwestycji do Polski, z prasy lokalnej, krajowej,
- prowadzenie działań w formule follow-up w odniesieniu do klientów COIE (potencjalnych inwestorów zagranicznych),
- prowadzenie współpracy z zagranicą, poprzez przygotowywanie i obsługę misji gospodarczych z/do regionu.

3. Samodzielne Stanowiska ds. Spółek, które oznaczają pisma symbolem „PRZIII”

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych w spółkach z mniejszościowym (do 50%) udziałem województwa: Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. i Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółek, poprzez otrzymywanie informacji od Spółek, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/rocznych o sytuacji finansowej Spółek, w celu przedstawienia zarządowi,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do spółek dopłat oraz obejmowaniu w nich udziałów,
d) przygotowywaniu projektów rekomendacji, w tym materiałów i analiz, w przedmiocie głosowania przedstawicieli województwa na Zgromadzeniach Wspólników,
e) wsparciu przedstawicieli województwa na Zgromadzeniach Wspólników,
f) współpracy z organami Spółek oraz innymi wspólnikami,
g) przygotowywaniu projektów uchwał zarządu (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów spółek;
2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych w spółce z większościowym (51%-99%) udziałem województwa: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółki, poprzez otrzymywanie informacji od Spółki, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/rocznych o sytuacji finansowej Spółek, w celu przedstawienia zarządowi,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do spółki dopłat oraz obejmowaniu w niej akcji,
d) przygotowywaniu projektów rekomendacji, w tym materiałów i analiz, w przedmiocie głosowania przedstawicieli województwa na Walnych Zgromadzeniach,
e) wsparciu przedstawicieli województwa na Walnych Zgromadzeniach,
f) współpracy z organami Spółki oraz innymi wspólnikami,
g) przygotowywaniu projektów uchwał zarządu (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów spółek;
3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych w jednoosobowych spółkach (100%) województwa: Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o., BIPROWŁÓK Sp. z o.o., Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., polegających w szczególności na:
a) bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej i finansowej Spółek, poprzez otrzymywanie informacji od Spółek, w tym i od reprezentantów województwa w radach nadzorczych,
b) przygotowywaniu informacji miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/rocznych o sytuacji finansowej Spółek, w celu przedstawienia zarządowi,
c) prowadzeniu spraw związanych z wnoszeniem do spółek dopłat oraz obejmowaniu w nich udziałów,
d) współpracy z organami Spółek,
e) przygotowywaniu projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na Zgromadzenia Wspólników dla zarządu działającego jako Zgromadzenie Wspólników,
f) przygotowywaniu projektów uchwał zarządu (oświadczeń) wskazujących lub odwołujących przedstawicieli województwa do organów spółek,
g) prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem kontroli planowanych i zleconych przez zarząd w ramach uprawnień przyznanych wspólnikowi – województwu łódzkiemu w umowach spółek (aktach założycielskich spółek),
4) prowadzenie rejestru osób desygnowanych przez województwo do organów Spółek, w ramach przysługujących Wspólnikowi – Województwu uprawnień właścicielskich;
5) prowadzenie ewidencji spółek (rejestrów posiadanych akcji i udziałów) oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów;
6) koordynacja działań służących realizacji zadań własnych samorządu województwa, które mogą być realizowane przez wybrane spółki prawa handlowego, w tym w szczególności działań mających na celu rozwój gospodarczy regionu łódzkiego;
7) opiniowanie planów, programów oraz wniosków spółek przedkładanych zarządowi i sejmikowi;
8) nadzór i realizacja nad postanowieniami ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w zakresie nadzorowanych podmiotów;
9) koordynacja zadań i prowadzenie dokumentacji w zakresie tworzenia spółek / przystępowania jako wspólnik do spółek, których zadania pokrywają się z zadania własnymi samorządu województwa;
10) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem od Skarbu Państwa spółek, zgodnie z procedurą ustanowioną w przepisie art. 4b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji;
11) prowadzenie spraw związanych z badaniem pomocy publicznej udzielanej przez województwo spółkom, z punktu widzenia przepisów regulujących pomoc publiczną.

4. Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń, które oznacza pisma symbolem „PRZIV”

1) przygotowywanie projektów planów finansowych Departamentu na dany rok budżetowy;
2) przygotowywanie sprawozdań z wykonania planów finansowych Departamentu za dany okres;
3) przygotowywanie projektów zapotrzebowań na środki pieniężne Departamentu w danym miesiącu;
4) monitorowanie zabezpieczenia w planie finansowym Departamentu środków pieniężnych na realizację przypisanych zadań;
5) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym Departamentu;
6) wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wydatków dokonywanych w ramach działalności Departamentu;
7) nadzorowanie prawidłowego wydatkowania środków zabezpieczonych w budżecie Departamentu;
8) analizowanie postępu finansowego realizacji budżetu.

5. Wydział Regionalnej Strategii Innowacji, który oznacza pisma symbolem „PRZV”

1) wspieranie działań proinnowacyjnych w gospodarce regionu:
a) koordynacja budowy regionalnego systemu innowacji, w tym programowanie i wdrażanie samodzielnie lub w partnerstwie, narzędzi wspierających rozwój innowacji w regionie,
b) koordynacja prac związanych z tworzeniem i wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego,
c) powołanie platform branży kluczowych i rozwój specjalizacji regionalnych,
d) współpraca z kluczowymi krajowymi i europejskimi organizacjami w dziedzinie innowacji i technologii,
e) współudział w opracowywaniu i realizacji projektów w obszarze wspierania innowacji w regionie, w tym w szczególności foresight-u regionalnego,
f) prowadzenie spraw wspomagających rozwój klastrów technologicznych, inkubatorów, stref aktywności gospodarczej itp.;
2) wspieranie innowacyjności Województwa Łódzkiego, m.in. poprzez:
a) budowa systemu wsparcia start-upów w Województwie Łódzkim,
b) wspieranie rozwoju nowych i innowacyjnych przedsiębiorstw,
c) stworzenie marki ,,Łódzkie Promuje Startupy’’ w celu integracji i animacji podmiotów wspierających startupy w regionie,
d) stworzenie warunków do rozwoju funduszy seed capital,
e) promocję innowacyjności regionu.
3) zarządzenie Łódzką Platformą Transferu Wiedzy;

6. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „PRZS”
 

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji