Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

Dyrektor: Maja Reszka
Zastępca Dyrektora: Ewa Cłapa
Zastępca Dyrektora: Robert Kowalczyk


Do zadań Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego - RP należą sprawy: wyboru projektów zewnętrznych, wyboru projektów własnych, rozliczania projektów, sprawozdań oraz kontroli realizacji projektów, certyfikacji a w szczególności:

 

Perspektywa finansowa 2014-2020 w zakresie EFRR:
1) monitorowanie limitu wartości środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu;
2) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach kompetencji Wydziału;
3) opiniowanie Strategii ZIT i jej zmian;
4) opiniowanie porozumienia ze strukturą zarządzającą ZIT;
5) opiniowanie kryteriów wyboru projektów;
6) uczestnictwo w procesie identyfikacji projektów oraz ich zmian, w ramach trybu pozakonkursowego;
7) realizacja procesu naboru, oceny formalnej projektów oraz oceny merytorycznej projektów w ramach trybu pozakonkursowego;
8) przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
9) przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów w tym weryfikacja kompletności dokumentów, dostępności środków finansowych;
10) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów oraz wnioskowanie o rozwiązanie umów o dofinansowanie projektów w uzasadnionych przypadkach;
11) opiniowanie/zatwierdzanie zmian założeń wskaźnikowych, finansowych, czasowych realizacji projektu, zmian zakresu rzeczowego oraz analiza dotycząca zwiększenia kwoty, poziomu procentowego dofinansowania w projektach wybranych do dofinansowania;
12) analiza zmian w realizacji projektów mających wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników produktu i rezultatu;
13) monitorowanie projektów po zakończeniu ich realizacji m.in. w zakresie osiąganych wskaźników, zachowania trwałości oraz generowania dochodu;
14) weryfikacja formalno - rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów;
15) weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów koniecznych do określenia kwalifikowalności poniesionych wydatków;
16) monitoring i weryfikacja wartości wykazanych wskaźników w ramach projektów na etapie wniosków o płatność;
17) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie kompetencji Wydziału i przekazywanie ich do merytorycznego wydziału;
18) sporządzanie i składanie za pośrednictwem systemu SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
19) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych/audytowych w ramach kontroli/audytu Wydziału;
20) inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/ audytowych;
21) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na portalu;
22) sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
23) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
24) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.


1) monitorowanie limitu wartości środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu;
2) przygotowywanie, opiniowanie/inicjowanie zmian wytycznych i procedur RPO WŁ na lata 2014-2020;
3) opiniowanie kryteriów wyboru projektów;
4) przygotowanie Harmonogramu ogłaszania konkursu i jego aktualizacji w zakresie kompetencji Wydziału;
5) przygotowanie procesu naboru w zakresie kompetencji Wydziału;
6) weryfikacja dostępności środków w zakresie ogłaszanych konkursów i kontraktowanych projektów;
7) przeprowadzanie procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
8) organizacja prac Komisji Oceny Projektów;
9) ocena formalna zgodności przedłożonych projektów z kryteriami wyboru projektów w ramach trybu konkursowego;
10) organizacja i koordynacja procesu oceny merytorycznej;
11) przeprowadzanie procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
12) przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
13) przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów, w tym weryfikacja kompletności dokumentów i dostępności środków finansowych;
14) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie kompetencji Wydziału i przekazywanie ich do merytorycznego wydziału;
15) sporządzanie i składanie za pośrednictwem systemu SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
16) analiza projektów z list rezerwowych możliwych do dofinansowania środkami pochodzącymi z oszczędności poprzetargowych, realokacji środków pomiędzy działaniami;
17) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych /audytowych w ramach kontroli/audytu Wydziału;
18) inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/ audytowych;
19) umieszczanie dokumentów/informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na portalu;
20) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.


1) sporządzanie projektów planów kontroli i ich aktualizacji w zakresie kontroli zamówień publicznych;
2) przygotowanie do kontroli:
a) ustalenie ilości i rodzaju udzielnych zamówień publicznych,
b) analiza ewentualnie istniejących wcześniejszych protokołów kontroli przeprowadzonych przez inne upoważnione instytucje,
c) weryfikacja zasadności zawiadomienia o potencjalnych nieprawidłowościach podczas udzielania zamówień publicznych,
3) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
4) sporządzanie informacji pokontrolnych;
5) zebranie materiału dowodowego w celu należytego udokumentowania ustaleń pokontrolnych;
6) analiza zastrzeżeń do informacji pokontrolnych;
7) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie ich wykonania;
8) sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych związanych z prowadzoną kontrolą;
9) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa stwierdzonych w toku kontroli;
10) przekazywanie dokumentacji z kontroli projektów do instytucji zewnętrznych zgodnie z właściwą instrukcją wykonawczą;
11) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli w zakresie zamówień publicznych;
12) występowanie o wydanie opinii do właściwych instytucji w zakresie prawa zamówień publicznych;
13) przygotowywanie informacji o stanie kontroli zamówień publicznych udzielonych w ramach realizacji projektów dofinansowanych z RPO WŁ na potrzeby Zarządu Województwa oraz innych instytucji;
14) przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
15) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli, w zakresie zadań Wydziału;
16) opiniowanie projektów dokumentów programowych związanych z perspektywą finansową 2014 – 2020;
17) udział w grupach/zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej na lata 2014-2020;
18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
19) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.


1) sporządzanie metodologii oraz projektów planów kontroli i ich aktualizacji;
2) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli systemowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy;
3) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli systemowych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny;
4) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli realizacji projektów w ramach RPO WŁ;
5) sporządzanie informacji pokontrolnych oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych;
6) przekazywanie dokumentacji z kontroli projektów do instytucji zewnętrznych zgodnie z właściwą instrukcją wykonawczą;
7) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli, w zakresie zadań Wydziału;
8) przeprowadzanie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie innym niż wynikającym z ustawy Pzp;
9) współpraca z Beneficjentami oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ;
10) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
11) przygotowywanie informacji o stanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WŁ na potrzeby Zarządu Województwa oraz innych instytucji;
12) przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
13) zgłaszanie zidentyfikowanych naruszeń ustawy o finansach publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
14) współpraca z właściwymi instytucjami (m.in. policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, OLAF) w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
15) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
16) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Krajową Administracją Skarbową, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórkami organizacyjnymi w ww. zakresie;
17) zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
19) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.


1) przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność;
2) monitorowanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do Komisji Europejskiej;
3) przyjmowanie od beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie;
4) przygotowywanie wniosków o rozliczenie płatności dotacji celowej z wyłączeniem dotacji celowej na realizację zadań z Pomocy Technicznej RPO WŁ oraz przygotowywanie częściowego rozliczenia płatności dotacji celowej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
5) przygotowanie rocznego budżetu Departamentu oraz RPO WŁ;
6) przygotowywanie sprawozdań półrocznych i rocznych w zakresie realizacji budżetu województwa w ramach Departamentu oraz RPO WŁ, jak również przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF);
7) przygotowywanie raportów cząstkowych w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ;
8) wystawianie skorygowanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
9) monitorowanie wykorzystywania alokacji środków w ramach RPO WŁ;
10) prowadzenie Rejestru Obciążeń na Projekcie;
11) przygotowywanie Ostatecznych Rozliczeń Dotacji;
12) weryfikowanie i wyjaśnianie dokonanych przez Beneficjentów zwrotów w ramach środków europejskich z budżetu środków europejskich oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej;
13) prowadzenie Rejestru Zbiorczych Wniosków o płatność;
14) wnioskowanie o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013;
15) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu środków od beneficjentów, wynikających z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013;
16) zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
17) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Krajową Administracją Skarbową, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórką organizacyjną w ww. zakresie tj. Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa);
18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
19) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
20) wprowadzanie danych do aplikacji SHRIMP;
21) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.


1) weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach RPO WŁ;
2) przeprowadzanie lub zlecanie wyrywkowej kontroli prac, usług i dostaw opisanych fakturami/innymi dowodami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej oraz procedur przetargowych;
3) opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych w realizacji RPO WŁ;
4) przygotowywanie aneksów do umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów;
5) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego;
6) zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
7) przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów z punktu widzenia ewentualności wystąpienia podwójnego finansowania;
8) przygotowywanie raportów cząstkowych w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ;
9) przygotowywanie informacji o stanie wdrażania projektów realizowanych w ramach RPO WŁ na potrzeby Zarządu Województwa oraz innych instytucji;
10) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
11) przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
12) zgłaszanie zidentyfikowanych naruszeń ustawy o finansach publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
13) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Krajową Administracją Skarbową, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórką organizacyjną w ww. zakresie tj. Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa);
14) współpraca z właściwymi instytucjami (m.in. policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, OLAF) w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
16) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału.


Perspektywa finansowa 2007-2013/perspektywa finansowa 2014-2020
1) administrowanie systemem informatycznym KSI (SIMIK 07-13) oraz Lokalnym Systemem Informatycznym (LSI) oraz SL2014;
2) monitorowanie realizacji zaleceń i wytycznych ministra właściwego ds. infrastruktury i rozwoju oraz zgodności postępowania użytkowników z procedurami ministra właściwego ds. infrastruktury i rozwoju w zakresie dotyczącym KSI (SIMIK 07-13), SL2014;
3) definiowanie i zarządzanie uprawnieniami kont użytkowników KSI (SIMIK 07-13) i Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) oraz SL2014;
4) realizacja projektów dla Departamentu w ramach osi priorytetowej – Pomoc Techniczna;
5) przygotowywanie raportów, sprawozdań z realizacji projektów w Departamencie, w ramach Pomocy Technicznej;
6) redagowanie oraz wprowadzanie zmian do podręcznika procedur wdrażania RPO WŁ;
7) śledzenie i monitorowanie zmian w przepisach prawnych;
8) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.
Perspektywa finansowa 2014-2020
1) monitorowanie realizacji RPO WŁ w województwie;
2) monitorowanie postępu realizacji wskaźników kluczowych oparte o dane gromadzone z poziomu projektów;
3) sporządzanie zestawień i sprawozdań z bazy danych systemu informatycznego;
4) przygotowywanie materiałów merytorycznych do informacji kwartalnej z realizacji RPO WŁ oraz do sprawozdania rocznego i końcowego z wdrażania RPO WŁ w województwie i ich przekazywanie Departamentowi Polityki Regionalnej;
5) wyjaśnianie rozbieżności dot. wskaźników w projektach z założeniami programu;
6) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ.


1) przygotowywanie deklaracji wydatków od IZ RPO WŁ do IC RPO WŁ - perspektywa 2014-2020;
2) weryfikacja formalna i merytoryczna deklaracji wydatków od IP RPO WŁ - perspektywa 2014-2020;
3) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do Komisji Europejskiej;
4) sporządzanie zgłoszeń o nieprawidłowościach do KE oraz zgłoszeń uzupełniających do KE;
5) sporządzanie zestawień nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu;
6) weryfikacja zgłoszeń o nieprawidłowościach do KE oraz zgłoszeń uzupełniających przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP/IP II);
7) weryfikacja zestawień nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP/IP II);
8) wprowadzanie danych w zakresie nieprawidłowości do systemu IMS;
9) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu środków od beneficjentów - perspektywa 2014-2020;
10) weryfikowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych przez beneficjentów w odniesieniu do decyzji nakładających korekty finansowe w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli realizowanych przez nich projektów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - perspektywa 2014-2020;
11) analiza audytów Instytucji Audytowej - perspektywa 2014-2020;
71
12) przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia rocznego zestawienia wydatków - perspektywa 2014-2020;
13) przygotowywanie raportów cząstkowych w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ;
14) opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych w realizacji RPO WŁ;
15) zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
16) przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
17) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
18) współpraca z właściwymi instytucjami (m.in. policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, OLAF) w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
19) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Instytucją Certyfikującą, Krajową Administracją Skarbową, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórką organizacyjną w ww. zakresie tj. Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa);
20) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
21) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.


1) przygotowywanie deklaracji wydatków od IZ RPO WŁ do IC RPO WŁ - perspektywa 2014-2020;
2) weryfikacja formalna i merytoryczna deklaracji wydatków od IP RPO WŁ - perspektywa 2014-2020;
3) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do Komisji Europejskiej;
4) sporządzanie zgłoszeń o nieprawidłowościach do KE oraz zgłoszeń uzupełniających do KE;
5) sporządzanie zestawień nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu;
6) weryfikacja zgłoszeń o nieprawidłowościach do KE oraz zgłoszeń uzupełniających przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP/IP II);
7) weryfikacja zestawień nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP/IP II);
8) wprowadzanie danych w zakresie nieprawidłowości do systemu IMS;
9) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu środków od beneficjentów - perspektywa 2014-2020;
10) weryfikowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych przez beneficjentów w odniesieniu do decyzji nakładających korekty finansowe w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli realizowanych przez nich projektów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - perspektywa 2014-2020;
11) analiza audytów Instytucji Audytowej - perspektywa 2014-2020;
71
12) przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia rocznego zestawienia wydatków - perspektywa 2014-2020;
13) przygotowywanie raportów cząstkowych w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ;
14) opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych w realizacji RPO WŁ;
15) zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
16) przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
17) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
18) współpraca z właściwymi instytucjami (m.in. policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, OLAF) w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
19) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Instytucją Certyfikującą, Krajową Administracją Skarbową, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórką organizacyjną w ww. zakresie tj. Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa);
20) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
21) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

1) monitorowanie limitu wartości środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu;
2) przygotowywanie, opiniowanie/inicjowanie zmian wytycznych i procedur RPO WŁ na lata 2014-2020;
3) opiniowanie kryteriów wyboru projektów;
4) przygotowanie Harmonogramu ogłaszania konkursu i jego aktualizacji w zakresie kompetencji Wydziału;
5) przygotowanie procesu naboru w zakresie kompetencji Wydziału;
6) weryfikacja dostępności środków w zakresie ogłaszanych konkursów i kontraktowanych projektów;
7) przeprowadzanie procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
8) organizacja prac Komisji Oceny Projektów;
9) ocena formalna zgodności przedłożonych projektów z kryteriami wyboru projektów w ramach trybu konkursowego;
10) organizacja i koordynacja procesu oceny merytorycznej;
11) przeprowadzanie procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
12) przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
13) przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów, w tym weryfikacja kompletności dokumentów i dostępności środków finansowych;
14) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie kompetencji Wydziału i przekazywanie ich do merytorycznego Wydziału;
15) sporządzanie i składanie za pośrednictwem systemu SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
16) analiza projektów z list rezerwowych możliwych do dofinansowania środkami pochodzącymi z oszczędności poprzetargowych, realokacji środków pomiędzy działaniami;
17) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych /audytowych w ramach kontroli/audytu Wydziału;
18) inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/ audytowych;
19) umieszczanie dokumentów/informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na portalu;
20) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

 
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  07.12.2012 - 13:26
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 12.07.2021 - 09:05