Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

Dyrektor: Maja Reszka
Zastępca Dyrektora: Ewa Cłapa  

 
W skład departamentu wchodzą:

1. Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Projektów Strategicznych, który oznacza pisma symbolem „RPI”
2. Wydział Wyboru Projektów z Zakresu Rewitalizacji i Infrastruktury dla Usług Społecznych, który oznacza pisma symbolem „RPII”
3. Wydział Kontroli Zamówień Publicznych, który oznacza pisma symbolem „RPIII”
4. Wydział Kontroli Projektów, który oznacza pisma symbolem „RPIV”
5. Wydział Finansowy, który oznacza pisma symbolem „RPV”
6. Wydział Rozliczeń Projektów, który oznacza pisma symbolem „RPVI”
7. Wydział Pomocy Technicznej i Sprawozdawczości, który oznacza pisma symbolem „RPVII”
8. Wydział Poświadczeń i Raportowania o Nieprawidłowościach, który oznacza pisma symbolem „RPVIII”
9. Wydział Wyboru Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska, który oznacza pisma symbolem „RPIX”
10. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „RPS”


Do zadań Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego - RP należą sprawy: wyboru projektów zewnętrznych, wyboru projektów własnych, rozliczania projektów, sprawozdań oraz kontroli realizacji projektów, certyfikacji a w szczególności:

Perspektywa finansowa 2014-2020 w zakresie EFRR:
1) monitorowanie limitu wartości środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu;
2) opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach kompetencji Wydziału;
3) opiniowanie Strategii ZIT i jej zmian;
4) opiniowanie porozumienia ze strukturą zarządzającą ZIT;
5) opiniowanie kryteriów wyboru projektów;
6) uczestnictwo w procesie identyfikacji projektów oraz ich zmian, w ramach trybu pozakonkursowego;
7) realizacja procesu naboru, oceny formalnej projektów oraz oceny merytorycznej projektów w ramach trybu pozakonkursowego;
8) przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
9) przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów w tym weryfikacja kompletności dokumentów, dostępności środków finansowych;
10) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów oraz wnioskowanie o rozwiązanie umów o dofinansowanie projektów w uzasadnionych przypadkach;
11) opiniowanie/zatwierdzanie zmian założeń wskaźnikowych, finansowych, czasowych realizacji projektu, zmian zakresu rzeczowego oraz analiza dotycząca zwiększenia kwoty, poziomu procentowego dofinansowania w projektach wybranych do dofinansowania;
12) analiza zmian w realizacji projektów mających wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników produktu i rezultatu;
13) monitorowanie projektów po zakończeniu ich realizacji m.in. w zakresie osiąganych wskaźników, zachowania trwałości oraz generowania dochodu;
14) weryfikacja formalno - rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów;
15) weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów koniecznych do określenia kwalifikowalności poniesionych wydatków;
16) monitoring i weryfikacja wartości wykazanych wskaźników w ramach projektów na etapie wniosków o płatność;
17) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie kompetencji Wydziału i przekazywanie ich do merytorycznego wydziału;
18) sporządzanie i składanie za pośrednictwem systemu SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
19) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych/audytowych w ramach kontroli/audytu Wydziału;
20) inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/ audytowych;
21) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na portalu;
22) sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
23) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
24) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.


1) monitorowanie limitu wartości środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu;
2) przygotowywanie, opiniowanie/inicjowanie zmian wytycznych i procedur RPO WŁ na lata 2014-2020;
3) opiniowanie kryteriów wyboru projektów;
4) przygotowanie Harmonogramu ogłaszania konkursu i jego aktualizacji w zakresie kompetencji Wydziału;
5) przygotowanie procesu naboru w zakresie kompetencji Wydziału;
6) weryfikacja dostępności środków w zakresie ogłaszanych konkursów i kontraktowanych projektów;
7) przeprowadzanie procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
8) organizacja prac Komisji Oceny Projektów;
9) ocena formalna zgodności przedłożonych projektów z kryteriami wyboru projektów w ramach trybu konkursowego;
10) organizacja i koordynacja procesu oceny merytorycznej;
11) przeprowadzanie procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
12) przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
13) przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów, w tym weryfikacja kompletności dokumentów i dostępności środków finansowych;
14) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie kompetencji Wydziału i przekazywanie ich do merytorycznego wydziału;
15) sporządzanie i składanie za pośrednictwem systemu SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
16) analiza projektów z list rezerwowych możliwych do dofinansowania środkami pochodzącymi z oszczędności poprzetargowych, realokacji środków pomiędzy działaniami;
17) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych /audytowych w ramach kontroli/audytu Wydziału;
18) inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/ audytowych;
19) umieszczanie dokumentów/informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na portalu;
20) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.


1) sporządzanie projektów planów kontroli i ich aktualizacji w zakresie kontroli zamówień publicznych;
2) przygotowanie do kontroli:
a) ustalenie ilości i rodzaju udzielnych zamówień publicznych,
b) analiza ewentualnie istniejących wcześniejszych protokołów kontroli przeprowadzonych przez inne upoważnione instytucje,
c) weryfikacja zasadności zawiadomienia o potencjalnych nieprawidłowościach podczas udzielania zamówień publicznych,
3) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
4) sporządzanie informacji pokontrolnych;
5) zebranie materiału dowodowego w celu należytego udokumentowania ustaleń pokontrolnych;
6) analiza zastrzeżeń do informacji pokontrolnych;
7) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie ich wykonania;
8) sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych związanych z prowadzoną kontrolą;
9) sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa stwierdzonych w toku kontroli;
10) przekazywanie dokumentacji z kontroli projektów do instytucji zewnętrznych zgodnie z właściwą instrukcją wykonawczą;
11) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli w zakresie zamówień publicznych;
12) występowanie o wydanie opinii do właściwych instytucji w zakresie prawa zamówień publicznych;
13) przygotowywanie informacji o stanie kontroli zamówień publicznych udzielonych w ramach realizacji projektów dofinansowanych z RPO WŁ na potrzeby Zarządu Województwa oraz innych instytucji;
14) przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
15) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli, w zakresie zadań Wydziału;
16) opiniowanie projektów dokumentów programowych związanych z perspektywą finansową 2014 – 2020;
17) udział w grupach/zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej na lata 2014-2020;
18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
19) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.


1) sporządzanie metodologii oraz projektów planów kontroli i ich aktualizacji;
2) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli systemowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy;
3) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli systemowych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny;
4) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli realizacji projektów w ramach RPO WŁ;
5) sporządzanie informacji pokontrolnych oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych;
6) przekazywanie dokumentacji z kontroli projektów do instytucji zewnętrznych zgodnie z właściwą instrukcją wykonawczą;
7) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli, w zakresie zadań Wydziału;
8) przeprowadzanie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie innym niż wynikającym z ustawy Pzp;
9) współpraca z Beneficjentami oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ;
10) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
11) przygotowywanie informacji o stanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WŁ na potrzeby Zarządu Województwa oraz innych instytucji;
12) przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
13) zgłaszanie zidentyfikowanych naruszeń ustawy o finansach publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
14) współpraca z właściwymi instytucjami (m.in. policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, OLAF) w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
15) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
16) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Krajową Administracją Skarbową, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórkami organizacyjnymi w ww. zakresie;
17) zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
19) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.


1) przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność;
2) monitorowanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do Komisji Europejskiej;
3) przyjmowanie od beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie;
4) przygotowywanie wniosków o rozliczenie płatności dotacji celowej z wyłączeniem dotacji celowej na realizację zadań z Pomocy Technicznej RPO WŁ oraz przygotowywanie częściowego rozliczenia płatności dotacji celowej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
5) przygotowanie rocznego budżetu Departamentu oraz RPO WŁ;
6) przygotowywanie sprawozdań półrocznych i rocznych w zakresie realizacji budżetu województwa w ramach Departamentu oraz RPO WŁ, jak również przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF);
7) przygotowywanie raportów cząstkowych w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ;
8) wystawianie skorygowanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
9) monitorowanie wykorzystywania alokacji środków w ramach RPO WŁ;
10) prowadzenie Rejestru Obciążeń na Projekcie;
11) przygotowywanie Ostatecznych Rozliczeń Dotacji;
12) weryfikowanie i wyjaśnianie dokonanych przez Beneficjentów zwrotów w ramach środków europejskich z budżetu środków europejskich oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej;
13) prowadzenie Rejestru Zbiorczych Wniosków o płatność;
14) wnioskowanie o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013;
15) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu środków od beneficjentów, wynikających z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013;
16) zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
17) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Krajową Administracją Skarbową, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórką organizacyjną w ww. zakresie tj. Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa);
18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
19) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
20) wprowadzanie danych do aplikacji SHRIMP;
21) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.


1) weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach RPO WŁ;
2) przeprowadzanie lub zlecanie wyrywkowej kontroli prac, usług i dostaw opisanych fakturami/innymi dowodami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej oraz procedur przetargowych;
3) opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych w realizacji RPO WŁ;
4) przygotowywanie aneksów do umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów;
5) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego;
6) zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
7) przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów z punktu widzenia ewentualności wystąpienia podwójnego finansowania;
8) przygotowywanie raportów cząstkowych w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ;
9) przygotowywanie informacji o stanie wdrażania projektów realizowanych w ramach RPO WŁ na potrzeby Zarządu Województwa oraz innych instytucji;
10) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
11) przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
12) zgłaszanie zidentyfikowanych naruszeń ustawy o finansach publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
13) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Krajową Administracją Skarbową, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórką organizacyjną w ww. zakresie tj. Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa);
14) współpraca z właściwymi instytucjami (m.in. policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, OLAF) w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
16) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału.


Perspektywa finansowa 2007-2013/perspektywa finansowa 2014-2020
1) administrowanie systemem informatycznym KSI (SIMIK 07-13) oraz Lokalnym Systemem Informatycznym (LSI) oraz SL2014;
2) monitorowanie realizacji zaleceń i wytycznych ministra właściwego ds. infrastruktury i rozwoju oraz zgodności postępowania użytkowników z procedurami ministra właściwego ds. infrastruktury i rozwoju w zakresie dotyczącym KSI (SIMIK 07-13), SL2014;
3) definiowanie i zarządzanie uprawnieniami kont użytkowników KSI (SIMIK 07-13) i Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) oraz SL2014;
4) realizacja projektów dla Departamentu w ramach osi priorytetowej – Pomoc Techniczna;
5) przygotowywanie raportów, sprawozdań z realizacji projektów w Departamencie, w ramach Pomocy Technicznej;
6) redagowanie oraz wprowadzanie zmian do podręcznika procedur wdrażania RPO WŁ;
7) śledzenie i monitorowanie zmian w przepisach prawnych;
8) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.
Perspektywa finansowa 2014-2020
1) monitorowanie realizacji RPO WŁ w województwie;
2) monitorowanie postępu realizacji wskaźników kluczowych oparte o dane gromadzone z poziomu projektów;
3) sporządzanie zestawień i sprawozdań z bazy danych systemu informatycznego;
4) przygotowywanie materiałów merytorycznych do informacji kwartalnej z realizacji RPO WŁ oraz do sprawozdania rocznego i końcowego z wdrażania RPO WŁ w województwie i ich przekazywanie Departamentowi Polityki Regionalnej;
5) wyjaśnianie rozbieżności dot. wskaźników w projektach z założeniami programu;
6) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ.


1) przygotowywanie deklaracji wydatków od IZ RPO WŁ do IC RPO WŁ - perspektywa 2014-2020;
2) weryfikacja formalna i merytoryczna deklaracji wydatków od IP RPO WŁ - perspektywa 2014-2020;
3) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do Komisji Europejskiej;
4) sporządzanie zgłoszeń o nieprawidłowościach do KE oraz zgłoszeń uzupełniających do KE;
5) sporządzanie zestawień nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu;
6) weryfikacja zgłoszeń o nieprawidłowościach do KE oraz zgłoszeń uzupełniających przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP/IP II);
7) weryfikacja zestawień nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP/IP II);
8) wprowadzanie danych w zakresie nieprawidłowości do systemu IMS;
9) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu środków od beneficjentów - perspektywa 2014-2020;
10) weryfikowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych przez beneficjentów w odniesieniu do decyzji nakładających korekty finansowe w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli realizowanych przez nich projektów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - perspektywa 2014-2020;
11) analiza audytów Instytucji Audytowej - perspektywa 2014-2020;
71
12) przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia rocznego zestawienia wydatków - perspektywa 2014-2020;
13) przygotowywanie raportów cząstkowych w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ;
14) opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych w realizacji RPO WŁ;
15) zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
16) przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
17) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
18) współpraca z właściwymi instytucjami (m.in. policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, OLAF) w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
19) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Instytucją Certyfikującą, Krajową Administracją Skarbową, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórką organizacyjną w ww. zakresie tj. Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa);
20) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
21) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  07.12.2012 - 13:26
Osoba modyfikująca: Adam Matusiak
Ostatnio zmieniany: 05.11.2019 - 13:03
//todo move to script