Kontakt - Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
tel. 42 663 30 64,
fax. 42 663 30 54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.rpo.lodzkie.pl

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

Dyrektor Departamentu: Maja Reszka
Zastępca Dyrektora: Ewa Cłapa  
Zastępca Dyrektora: Zofia Koeppe
 
W skład departamentu wchodzą:
1. Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Projektów Strategicznych, RPI
2. Wydział Wyboru Projektów z Zakresu Rewitalizacji i Infrastruktury dla Usług Społecznych, RPII
3. Wydział Kontroli Zamówień Publicznych, RPIII
4. Wydział Kontroli Projektów, RPIV
5. Wydział Finansowy, RPV,
6. Wydział Rozliczeń Projektów, RPVI
7. Wydział Pomocy Technicznej i Sprawozdawczości, RPVII
8. Wydział Poświadczeń i Raportowania o Nieprawidłowościach, RPVIII
9. Wydział Wyboru Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska, RPIX
10.Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu RPS

 

I. Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Projektów Strategicznych , który oznacza pisma symbolem „RPI”

Perspektywa finansowa 2007-2013:

 1. przygotowanie dokumentów niezbędnych dla prowadzenia procesu naboru;
 2. realizacja procesu naboru, oceny formalnej oraz merytorycznej projektów;
 3. przedstawianie do zatwierdzenia zarządowi list projektów;
 4. przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów;
 5. współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
 6. określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów;
 7. realizowanie procesu wprowadzania danych do systemów informatycznych KSI SIMIK, LSI, SHRIMP;
 8. przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych.

Perspektywa finansowa 2014-2020:

 1. monitorowanie limitu wartości środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu;
 2. przygotowywanie, opiniowanie/inicjowanie zmian dokumentów programowych, wytycznych i procedur RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach kompetencji Wydziału;
 3. opiniowanie Strategii ZIT i jej zmian;
 4. opiniowanie porozumienia ze strukturą zarządzającą ZIT;
 5. opiniowanie kryteriów wyboru projektów;
 6. uczestnictwo w procesie identyfikacji projektów oraz ich zmian, w ramach trybu pozakonkursowego;
 7. monitoring projektów pozakonkursowych w zakresie procesu ich przygotowania;
 8. opracowywanie Harmonogramu ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie projektów i jego aktualizacja w ramach kompetencji Wydziału;
 9. przeprowadzanie/opiniowanie procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu konkursowego i pozakonkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
 10. organizacja prac Komisji Oceny Projektów;
 11. ocena formalna zgodności przedłożonych projektów z kryteriami wyboru projektów w ramach trybu konkursowego i pozakonkursowego;
 12. organizacja i koordynacja procesu oceny merytorycznej;
 13. przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
 14. przeprowadzanie procedury odwoławczej w doniesieniu do oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
 15. przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów w tym weryfikacja kompletności dokumentów, dostępności środków finansowych;
 16. przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów oraz wnioskowanie o rozwiązanie umów o dofinansowanie projektów w uzasadnionych przypadkach;
 17. opiniowanie/zatwierdzanie zmian założeń wskaźnikowych, finansowych, czasowych realizacji projektu, zmian zakresu rzeczowego oraz analiza dotycząca zwiększenia kwoty, poziomu procentowego dofinansowania w projektach wybranych do dofinansowania;
 18. analiza zmian w realizacji projektów mających wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników produktu i rezultatu;
 19. monitorowanie projektów po zakończeniu ich realizacji m.in. w zakresie osiąganych wskaźników, zachowania trwałości oraz generowania dochodu;
 20. weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów;
 21. weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów koniecznych do określenia kwalifikowalności poniesionych wydatków;
 22. przeprowadzanie lub zlecanie wyrywkowej kontroli prac, usług i dostaw opisanych fakturami/innymi dowodami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej oraz procedur przetargowych;
 23. przygotowywanie informacji w zakresie poświadczeń i deklaracji wydatków, wniosku o płatność okresową do Instytucji Certyfikującej;
 24. monitoring i weryfikacja wartości wykazanych wskaźników w ramach projektów na etapie wniosków o płatność;
 25. sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie kompetencji Wydziału i przekazywanie ich do merytorycznego wydziału;
 26. sporządzanie i składanie za pośrednictwem systemu SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
 27. analiza projektów z list rezerwowych możliwych do dofinansowania środkami pochodzącymi z oszczędności poprzetargowych, realokacji środków pomiędzy działaniami;
 28. koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych /audytowych w ramach kontroli/audytu Wydziału;
 29. inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/audytowych;
 30. umieszczanie dokumentów/informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na portalu;
 31. sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
 32. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów z punktu widzenia ewentualności wystąpienia podwójnego finansowania;
 33. zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
 34. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ
 35. uczestnictwo w pracach dotyczących procedury desygnacji RPO WŁ;
 36. wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

II. Wydział Wyboru Projektów z Zakresu Rewitalizacji i Infrastruktury dla Usług Społecznych, który oznacza pisma symbolem „RPII”

 1. monitorowanie limitu wartości środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu;
 2. przygotowywanie, opiniowanie/inicjowanie zmian wytycznych i procedur RPO WŁ na lata 2014-2020;
 3. opiniowanie kryteriów wyboru projektów;
 4. przygotowanie Harmonogramu ogłaszania konkursu i jego aktualizacji w zakresie kompetencji Wydziału;
 5. przygotowanie procesu naboru w zakresie kompetencji Wydziału;
 6. weryfikacja dostępności środków w zakresie ogłaszanych konkursów i kontraktowanych projektów;
 7. przeprowadzanie procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
 8. organizacja prac Komisji Oceny Projektów;
 9. ocena formalna zgodności przedłożonych projektów z kryteriami wyboru projektów w ramach trybu konkursowego;
 10. organizacja i koordynacja procesu oceny merytorycznej;
 11. przeprowadzanie procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
 12. przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
 13. przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów, w tym weryfikacja kompletności dokumentów i dostępności środków finansowych;
 14. sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie kompetencji Wydziału i przekazywanie ich do merytorycznego wydziału;
 15. sporządzanie i składanie za pośrednictwem systemu SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
 16. analiza projektów z list rezerwowych możliwych do dofinansowania środkami pochodzącymi z oszczędności poprzetargowych, realokacji środków pomiędzy działaniami;
 17. koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych /audytowych w ramach kontroli/audytu Wydziału;
 18. inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/audytowych;
 19. umieszczanie dokumentów/informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na portalu;
 20. monitorowanie realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 w województwie;
 21. sporządzanie informacji miesięcznych/kwartalnych z realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013;
 22. sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 w zakresie kompetencji Wydziału i przekazywanie ich do merytorycznej komórki organizacyjnej;
 23. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
 24. uczestnictwo w pracach dotyczących procedury desygnacji RPO WŁ;
 25. wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

III. Wydział Kontroli Zamówień Publicznych, który oznacza pisma symbolem „RPIII”

 1. sporządzanie projektów planów kontroli i ich aktualizacji w zakresie kontroli zamówień publicznych;
 2. przygotowanie do kontroli:
 • ustalenie ilości i rodzaju udzielnych zamówień publicznych,
 • analiza ewentualnie istniejących wcześniejszych protokołów kontroli przeprowadzonych przez inne upoważnione instytucje,
 • weryfikacja zasadności zawiadomienia o potencjalnych nieprawidłowościach podczas udzielania zamówień publicznych,
 1. przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. sporządzanie informacji pokontrolnych;
 3. zebranie materiału dowodowego w celu należytego udokumentowania ustaleń pokontrolnych;
 4. analiza zastrzeżeń do informacji pokontrolnych;
 5. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie ich wykonania;
 6. sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych związanych z prowadzoną kontrolą;
 7. sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu przepisów prawa stwierdzonych w toku kontroli;
 8. przekazywanie dokumentacji z kontroli projektów do instytucji zewnętrznych zgodnie z właściwą instrukcją wykonawczą;
 9. sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli w zakresie zamówień publicznych;
 10. występowanie o wydanie opinii do właściwych instytucji w zakresie prawa zamówień publicznych;
 11. przygotowywanie informacji o stanie kontroli zamówień publicznych udzielonych w ramach realizacji projektów dofinansowanych z RPO WŁ na potrzeby zarządu oraz innych instytucji;
 12. przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 13. sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli, w zakresie zadań Wydziału;
 14. opiniowanie projektów dokumentów programowych związanych z perspektywą finansową 2014 – 2020;
 15. udział w grupach/zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej na lata 2014-2020;
 16. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
 17. uczestnictwo w pracach dotyczących procedury desygnacji RPO WŁ;
 18. wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

IV. Wydział Kontroli Projektów, który oznacza pisma symbolem „RPIV”

 1. sporządzanie metodologii oraz projektów planów kontroli i ich aktualizacji;
 2. przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli systemowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy;
 3. przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli realizacji projektów w ramach RPO WŁ;
 4. sporządzanie informacji pokontrolnych oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych;
 5. przekazywanie dokumentacji z kontroli projektów do instytucji zewnętrznych zgodnie z właściwą instrukcją wykonawczą;
 6. sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli, w zakresie zadań Wydziału;
 7. przeprowadzanie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie innym niż wynikającym z ustawy Pzp;
 8. współpraca z Beneficjentami oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WŁ;
 9. zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
 10. przygotowywanie informacji o stanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WŁ na potrzeby zarządu oraz innych instytucji;
 11. przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 12. zgłaszanie zidentyfikowanych naruszeń ustawy o finansach publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
 13. współpraca z właściwymi instytucjami (m.in. policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, OLAF) w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
 14. uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
 15. współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Urzędem Kontroli Skarbowej, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórkami organizacyjnymi urzędu w ww. zakresie (m.in. Departamentem Kontroli i Skarg, Biurem Audytu Wewnętrznego);
 16. zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
 17. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
 18. uczestnictwo w pracach dotyczących procedury desygnacji RPO WŁ;
 19. wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

V. Wydział Finansowy, który oznacza pisma symbolem „RPV"

 1. przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność;
 2. monitorowanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do Komisji Europejskiej;
 3. przyjmowanie od beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie;
 4. przygotowywanie wniosków o rozliczenie płatności dotacji celowej z wyłączeniem dotacji celowej na realizację zadań z Pomocy Technicznej RPO WŁ;
 5. przygotowanie rocznego budżetu Departamentu oraz RPO WŁ na lata 2007-2013;
 6. przygotowywanie sprawozdań półrocznych i rocznych w zakresie realizacji budżetu województwa w ramach Departamentu oraz RPO WŁ na lata 2007-2013, jak również przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF);
 7. przygotowywanie raportów cząstkowych w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ;
 8. wystawianie skorygowanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
 9. monitorowanie wykorzystywania alokacji środków w ramach RPO WŁ;
 10. prowadzenie Rejestru Obciążeń na Projekcie;
 11. przygotowywanie Ostatecznych Rozliczeń Dotacji;
 12. weryfikowanie i wyjaśnianie dokonanych przez Beneficjentów zwrotów w ramach środków europejskich z budżetu środków europejskich oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej;
 13. prowadzenie Rejestru Zbiorczych Wniosków o płatność;
 14. wnioskowanie o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WŁ;
 15. zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
 16. współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, Urzędu Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej) oraz komórkami organizacyjnymi urzędu w ww. zakresie (m.in. Departament Kontroli i Skarg, Biurem Audytu Wewnętrznego);
 17. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
 18. uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
 19. uczestnictwo w pracach dotyczących procedury desygnacji RPO WŁ;
 20. wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

VI. Wydział Rozliczeń Projektów, który oznacza pisma symbolem „RPVI"

 1. weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach RPO WŁ;
 2. przeprowadzanie lub zlecanie wyrywkowej kontroli prac, usług i dostaw opisanych fakturami/innymi dowodami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej oraz procedur przetargowych;
 3. opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych w realizacji RPO WŁ;
 4. przygotowywanie aneksów do umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów;
 5. wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego;
 6. zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
 7. przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów z punktu widzenia ewentualności wystąpienia podwójnego finansowania;
 8. przygotowywanie raportów cząstkowych w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ;
 9. przygotowywanie informacji o stanie wdrażania projektów realizowanych w ramach RPO WŁ na potrzeby zarządu oraz innych instytucji;
 10. zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach zgłoszeń nieprawidłowości podlegających/niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej;
 11. przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 12. zgłaszanie zidentyfikowanych naruszeń ustawy o finansach publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
 13. współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Urzędem Kontroli Skarbowej, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórkami organizacyjnymi urzędu w ww. zakresie (m.in. Departamentem Kontroli i Skarg, Biurem Audytu Wewnętrznego);
 14. współpraca z właściwymi instytucjami (m.in. policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, OLAF) w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
 15. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ.
 16. uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
 17. uczestnictwo w pracach dotyczących procedury desygnacji RPO WŁ;
 18. wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

VII. Wydział Pomocy Technicznej i Sprawozdawczości, który oznacza pisma symbolem „RPVII”

Perspektywa finansowa 2007-2013/perspektywa finansowa 2014-2020:

 1. administrowanie systemem informatycznym KSI (SIMIK 07-13) oraz Lokalnym Systemem Informatycznym (LSI) oraz SL2014;
 2. monitorowanie realizacji zaleceń i wytycznych ministra właściwego ds. infrastruktury i rozwoju oraz zgodności postępowania użytkowników z procedurami ministra właściwego ds. infrastruktury i rozwoju w zakresie dotyczącym KSI (SIMIK 07-13), SL2014;
 3. definiowanie i zarządzanie uprawnieniami kont użytkowników KSI (SIMIK 07-13) i Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) oraz SL2014;
 4. realizacja projektów dla Departamentu w ramach osi priorytetowej – Pomoc Techniczna;
 5. przygotowywanie raportów, sprawozdań z realizacji projektów w Departamencie, w ramach Pomocy Technicznej;
 6. redagowanie oraz wprowadzanie zmian do podręcznika procedur wdrażania RPO WŁ;
 7. redagowanie oraz wprowadzanie zmian do podręcznika beneficjenta RPO WŁ;
 8. śledzenie i monitorowanie zmian w przepisach prawnych;
 9. uczestnictwo w pracach dotyczących procedury desygnacji RPO WŁ;
 10. wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

Perspektywa finansowa 2014-2020

 1. monitorowanie realizacji RPO WŁ w województwie;
 2. monitorowanie postępu realizacji wskaźników kluczowych oparte o dane gromadzone z poziomu projektów;
 3. sporządzanie zestawień i sprawozdań z bazy danych systemu informatycznego;
 4. przygotowywanie materiałów merytorycznych do sprawozdania półrocznego i rocznego z wdrażania RPO WŁ w województwie i ich przekazywanie Departamentowi Polityki Regionalnej;
 5. sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji RPO WŁ;
 6. wyjaśnianie rozbieżności dot. wskaźników w projektach z założeniami programu;
 7. uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
 8. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ.

VIII. Wydział Poświadczeń i Raportowania o Nieprawidłowościach, który oznacza pisma symbolem „RPVIII”

 1. przygotowywanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej;
 2. weryfikacja formalna i merytoryczna Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej (IP II);
 3. przygotowywanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do Komisji Europejskiej;
 4. sporządzanie raportów o nieprawidłowościach oraz raportów o prowadzonych działaniach następczych;
 5. weryfikacja raportów o nieprawidłowościach oraz raportów o prowadzonych działaniach następczych przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP II);
 6. wprowadzanie danych w zakresie nieprawidłowości do systemu IMS; IX. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu;
 7. sporządzanie raportów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych projektów realizowanych w RPO WŁ z projektami realizowanymi w PO RYBY i OFSA PROW oraz przekazywanie ich właściwym jednostkom/komórkom organizacyjnym urzędu;
 8. przygotowywanie raportów cząstkowych w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział na potrzeby sprawozdań z wdrażania RPO WŁ;
 9. wprowadzanie danych do aplikacji SHRIMP;
 10. opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych w realizacji RPO WŁ;
 11. zamykanie RPO WŁ w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
 12. przygotowywanie i udzielenie informacji o stanie realizacji RPO WŁ i/lub projektów w zakresie zadań Wydziału wynikających z obowiązków nałożonych na jednostki administracji publicznej z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 13. uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
 14. współpraca z właściwymi instytucjami (m.in. policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, OLAF) w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw finansowych popełnionych na szkodę interesów finansowych UE;
 15. współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontroli Programu (m.in. Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Urzędem Kontroli Skarbowej, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz komórkami organizacyjnymi urzędu w ww. zakresie (m.in. Departamentem Kontroli i Skarg, Biurem Audytu Wewnętrznego);
 16. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wdrażania RPO WŁ;
 17. uczestnictwo w pracach dotyczących procedury desygnacji RPO WŁ;
 18. wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego;
 19. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu środków od beneficjentów 2014-2020;
 20. weryfikowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych przez beneficjentów w odniesieniu do decyzji nakładających korekty finansowe w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli realizowanych przez nich projektów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 2014-2020.

IX. Wydział Wyboru Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska, który oznacza pisma symbolem „RPIX”

 1. monitorowanie limitu wartości środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu;
 2. przygotowywanie, opiniowanie/inicjowanie zmian wytycznych i procedur RPO WŁ na lata 2014-2020;
 3. opiniowanie kryteriów wyboru projektów;
 4. przygotowanie Harmonogramu ogłaszania konkursu i jego aktualizacji w zakresie kompetencji Wydziału;
 5. przygotowanie procesu naboru w zakresie kompetencji Wydziału;
 6. weryfikacja dostępności środków w zakresie ogłaszanych konkursów i kontraktowanych projektów;
 7. przeprowadzanie procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
 8. organizacja prac Komisji Oceny Projektów;
 9. ocena formalna zgodności przedłożonych projektów z kryteriami wyboru projektów w ramach trybu konkursowego;
 10. organizacja i koordynacja procesu oceny merytorycznej;
 11. przeprowadzanie procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
 12. przeprowadzanie procesu zatwierdzania projektów do dofinansowania;
 13. przeprowadzanie procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów, w tym weryfikacja kompletności dokumentów i dostępności środków finansowych;
 14. sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie kompetencji Wydziału i przekazywanie ich do merytorycznego Wydziału;
 15. sporządzanie i składanie za pośrednictwem systemu SHRIMP sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
 16. analiza projektów z list rezerwowych możliwych do dofinansowania środkami pochodzącymi z oszczędności poprzetargowych, realokacji środków pomiędzy działaniami;
 17. koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych /audytowych w ramach kontroli/audytu Wydziału;
 18. inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/audytowych;
 19. umieszczanie dokumentów/informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na portalu;
 20. uczestnictwo w pracach dotyczących procedury desygnacji RPO WŁ;
 21. wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

X. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „RPS”.

  

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  07.12.2012 - 13:26
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 29.04.2015 - 13:55

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji