Wydrukuj tę stronę

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 jest dokumentem operacyjnym, określającym główne kierunki rozwoju województwa zmierzające m.in. do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu.

 

RPO WŁ został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Łódzkiego w Polsce.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 1393/07 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 celem realizacji postanowień Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020.

 

RPO WŁ został przyjęty na okres programowania od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

Poniżej, w wersji do pobrania, zamieszczono treść RPO WŁ w polskiej wersji językowej.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 

 

 

 

 W 2011 r. zaplanowano przeprowadzenie renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych (PO) realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (NSRO), w związku z czym opracowano projekt zmiany RPO WŁ. Dokument został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego oraz zatwierdzony uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WŁ. Zmiany wprowadzone do RPO WŁ wynikają przede wszystkim z alokacji dodatkowych środków Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) oraz środków pochodzących z dostosowania technicznego, jak również z realokacji środków pomiędzy kategoriami interwencji w ramach poszczególnych osi priorytetowych. W projekcie zmian Programu uwzględniono także nowelizację ustawy o finansach publicznych oraz modyfikację systemu wskaźników (w tym zweryfikowanie wartości docelowych wskaźników i ich nazw).

 

 

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY RPO WŁ

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), IZ RPO WŁ wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany RPO WŁ, uznając, że proponowane zmiany RPO WŁ, biorąc pod uwagę ich zakres oraz charakter, stanowią „niewielkie modyfikacje” Programu. Oba organy pozytywnie uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia SOOŚ projektu zmiany RPO WŁ.
W związku z art. 48 ust. 4 w/w ustawy, poniżej zamieszczono informację o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOŚ dla projektu zmiany RPO WŁ.
Uchwała Nr 814/11 ZWŁ z dn. 07.06.2011 r. ws. odstąpienia od SOOŚ 
 

Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  na stronie www.rpo.lodzkie.pl 

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  20.12.2012 - 15:57
Osoba modyfikująca: Adam Matusiak
Ostatnio zmieniany: 17.12.2019 - 14:57