Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor: Zbigniew Gwadera
Zastępca Dyrektora: Maciej Kania
Zastępca Dyrektora: Monika Olszewska

 

Do zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - EFS należą sprawy związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) / realizacją zadań związanych z Osiami Priorytetowymi VIII, IX, X i XI RPO WŁ 2014-2020, a w szczególności:

1) przygotowywanie i aktualizacja zapisów Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020 w zakresie EFS RPO WŁ 2014-2020;
2) akceptacja Podręcznika Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w zakresie EFS RPO WŁ 2014-2020;
3) monitorowanie realizacji VIII – XI Osi Priorytetowej EFS RPO WŁ 2014-2020;
4) realizowanie zadań związanych z pełnieniem funkcji administratora merytorycznego w ramach wdrażania RPO WŁ dla instytucji WUP w Łodzi;
5) przygotowywanie materiałów merytorycznych do sprawozdania rocznego z wdrażania EFS RPO WŁ 2014-2020 w województwie i ich przekazywanie Departamentowi Polityki Regionalnej;
6) sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji EFS RPO WŁ 2014-2020;
7) przygotowanie projektów Porozumień, umów, aneksów z WUP w Łodzi w ramach wdrażania EFS RPO WŁ 2014-2020;
8) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, jednostek podległych - instytucji pośredniczących oraz komórek organizacyjnych w zakresie problematyki EFS, w tym szczególności: rynku pracy, włączenia społecznego, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, edukacji, zdrowia;
9) przygotowywanie materiałów merytorycznych związanych z system realizacji RPO WŁ 2014-2020 w zakresie rynku pracy, włączenia społecznego, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, edukacji, zdrowia w tym udział w opracowywaniu Planów Działań w sektorze zdrowia w zakresie X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
10) analiza dokumentów programowych pod kątem ich powstawania i konieczności wprowadzania zmian w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie;
11) weryfikacja poprawności przygotowania aktualizacji dokumentów dotyczących systemu realizacji RPO WŁ 2014-2020 w zakresie rynku pracy, włączenia społecznego, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, edukacji, zdrowia w tym dokumentów przygotowanych przez jednostki podległe – instytucje pośredniczące;
12) realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji administratora merytorycznego instytucji / WUP w Łodzi;
13) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych/ audytowych w ramach kontroli / audytu Departamentu;
14) inicjowanie działań prewencyjnych i koordynacja działań korekcyjnych w przypadku zaleceń, rekomendacji, wniosków jednostek kontrolnych/audytowych dotyczących funkcjonowania Departamentu;
15) udział w grupach, zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej UE 2014-2020 oraz 2021-2027;
16) nadzór, koordynacja i obsługa systemów informatyczno-sprawozdawczych wspierających procesy związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych (w tym pełnienie roli administratora merytorycznego SL2014), koordynowanie działań związanych z prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem systemu SL2014, generatora wniosków – narzędzi służących wdrażaniu RPO WŁ 2014-2020 oraz na kolejną perspektywę finansową;
17) nadzór i koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Systemu Informatycznego;
18) umieszczanie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej;
19) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
20) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.

1) monitorowanie dostępnej alokacji w ramach osi X i XI RPO WŁ 2014-2020;
2) przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz danych do projektu budżetu województwa i jego zmian w zakresie zadań Departamentu;
3) kontrola postępu finansowego i rzeczowego budżetu Departamentu EFS oraz sporządzanie prognoz, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu;
4) przygotowywanie wniosków o dotację celową i środki europejskie zgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach VIII-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
5) weryfikacja, przedkładanych przez Instytucje Pośredniczące, rozliczeń transz dotacji celowej w ramach VIII-IX Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
6) rozliczanie transz dotacji celowej przyznanej na realizację VIII-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
7) rejestracja i weryfikacja rachunkowa projektów uchwał, projektów umów i aneksów w ramach X i XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
8) rejestracja i weryfikacja rachunkowa umów i aneksów w ramach X i XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
9) przygotowywanie prognoz wydatków dla projektów realizowanych w ramach VIII-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
10) przygotowanie zbiorczych wniosków o uruchomienie dotacji celowej i środków europejskich dla beneficjentów realizujących projekty w ramach X-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
11) weryfikowanie i wyjaśnianie dokonanych przez beneficjentów zwrotów w ramach środków europejskich z budżetu środków europejskich oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej;
12) przygotowywanie dyspozycji przekazania do właściwych instytucji środków zwróconych przez beneficjentów;
13) monitorowanie i analiza wykorzystania dotacji celowej, środków europejskich VIII-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
14) kontrola postępu finansowego w ramach X-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
15) monitoring środków rozliczonych przez beneficjentów w ramach X-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
16) monitorowanie środków zwróconych przez beneficjentów w ramach VIII-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
17) przygotowywanie Ostatecznych Rozliczeń Dotacji dla projektów realizowanych w ramach X-XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
18) weryfikacja zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz zgłoszeń o prowadzonych działaniach następczych przedkładanych przez Instytucje Pośredniczące;
19) sporządzanie zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz zgłoszeń o prowadzonych działaniach następczych;
20) weryfikacja zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu przedkładanych przez Instytucje Pośredniczące;
21) sporządzanie zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu;
22) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do KE;
23) monitorowanie i analiza prognoz wniosków o płatność kierowanych do KE;
24) przygotowywanie deklaracji wydatków dla osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020;
25) monitoring środków certyfikowanych dla osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020;
26) przygotowywanie danych cząstkowych do rocznego zestawienia wydatków;
27) weryfikacja oraz zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020;
28) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
29) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.

1) sporządzanie i aktualizacja projektów planów kontroli w zakresie zadań Departamentu celem włączenia ich do Rocznego Planu Kontroli IZ RPO WŁ;
2) weryfikacja i zatwierdzanie projektów planów kontroli IP w zakresie EFS celem włączenia ich do Rocznego Planu Kontroli IZ RPO WŁ;
3) przeprowadzanie procedury doboru próby projektów do kontroli w ramach Osi Priorytetowych X i XI;
4) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów realizowanych w ramach EFS RPO WŁ; 
5) przeprowadzanie kontroli systemowych w IP RPO WŁ w zakresie EFS;
6) sporządzanie informacji pokontrolnych, wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
7) przekazywanie do właściwych Wydziałów Departamentu informacji dotyczących nieprawidłowości oraz informacji o konieczności wszczęcia postępowań administracyjnych;
8) współpraca z jednostkami przeprowadzającymi kontrole krzyżowe;
9) sporządzanie sprawozdań z realizacji kontroli w zakresie zadań Wydziału;
10) konsultacje dokumentów programowych pod kątem zadań związanych z systemem kontroli;
11) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
12) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
13) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.

1) obsługa procedury odwoławczej w ramach Osi Priorytetowych X i XI RPO WŁ 2014-2020;
2) obsługa procedury odwoławczej od oceny strategicznej ZIT w ramach Poddziałań VIII.3.3, IX.1.2 oraz IX.2.2 RPO WŁ 2014-2020;
3) realizacja działań mających na celu odzyskiwanie środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowych X i XI RPO WŁ 2014-2020 oraz Priorytetu VIII i IX PO KL na drodze postępowań administracyjnych prowadzonych w I instancji, w tym:
a) prowadzenie postępowania zgodnie z KPA, w tym przygotowywanie pism procesowych,
b) przygotowywanie projektu decyzji administracyjnych (określających kwotę do zwrotu oraz w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania),
c) przekazywanie informacji w związku prowadzonym postępowaniem do właściwych jednostek,
d) zgłaszanie beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o środki unijne,
e) wydawanie zaświadczeń w sprawie pomocy publicznej/pomocy de minimis w przypadku decyzji administracyjnych udzielających ulgi w spłacie zobowiązania,
f) przekazywanie do właściwego wydziału DPR wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w II instancji,
g) monitorowanie procesu odzyskiwania środków od momentu wszczęcia postępowania administracyjnego;
4) analiza i podejmowanie działań mających na celu odzyskiwanie środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowych X i XI RPO WŁ 2014-2020 oraz Priorytetu VIII i IX PO KL w sytuacji braku możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego wobec beneficjenta;
5) analiza i podejmowanie działań mających na celu odzyskiwanie środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowych X i XI RPO WŁ 2014-2020 oraz Priorytetu VIII i IX PO KL w sytuacji braku możliwości ich odzyskania na drodze postępowania egzekucyjnego;
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych związanych z procesem odzyskiwania środków przeznaczonych na realizację projektów dofinansowanych z EFS wydanych przez IP RPO WŁ w ramach RPO WŁ 2014-2020;
7) przekazywanie do właściwych jednostek informacji dotyczących złożenia przez Beneficjenta skargi na decyzję administracyjną wydaną w II instancji oraz informacji dotyczących rozstrzygnięcia skargi przez WSA/NSA;
8) koordynacja w ramach Departamentu działań związanych ze skargami zewnętrznymi dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji projektów;
9) koordynacja w ramach Departamentu współpracy z instytucjami zewnętrznymi (policja, prokuratura, CBA, OLAF, NIK, Sąd itp.) w zakresie oszustw/nadużyć finansowych w związku z realizacją projektów w ramach Osi Priorytetowych X i XI RPO WŁ 2014-2020 oraz Priorytetu VIII i IX PO KL;
10) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
11) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału.

1) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020,
2) współpraca z ekspertami, wyznaczonymi z prowadzonego wykazu kandydatów na ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
3) przygotowywanie regulaminu konkursu w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
4) realizacja procesu naboru, oceny formalno-merytorycznej oraz procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
5) organizacja i obsługa prac Komisji Oceny Projektów w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
6) sporządzanie list ocenionych projektów w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014- 2020;
7) sporządzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 oraz przekazywanie ich do Departamentu Polityki Regionalnej w celu publikacji na stronie internetowej;
8) obsługa podmiotowego systemu finansowania w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
9) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
10) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów (celem wprowadzenia zmian w umowie) w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014 -2020;
11) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w zakresie wymaganym przez Instrukcje Wykonawcze;
12) akceptacja zmian w projektach (zgodnie z umową) w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
13) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna oraz zatwierdzanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
14) utrzymywanie bieżących kontaktów z beneficjentami w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
15) przygotowywanie informacji do tworzenia publikacji zewnętrznych;
16) wprowadzanie danych do rejestru obciążeń w projekcie;
17) określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020, w tym również w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
18) zlecanie badań i analiz dotyczących zdrowotnych programów profilaktycznych oraz programów rehabilitacji leczniczej i zawodowej w związku ze wsparciem w ramach X Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
19) konsultacje dokumentów i wytycznych w zakresie EFS;
20) przekazywanie do właściwych wydziałów Departamentu informacji o domniemaniu wystąpienia nieprawidłowości oraz informacji o konieczności wszczęcia postępowań administracyjnych;
21) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
22) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
23) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.

1) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
2) współpraca z ekspertami, wyznaczonymi z prowadzonego wykazu kandydatów na ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
3) przygotowywanie regulaminu konkursu oraz wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
4) realizacja procesu naboru, oceny formalno-merytorycznej oraz procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
5) organizacja i obsługa prac Komisji Oceny Projektów w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
6) sporządzanie list ocenionych projektów w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
7) sporządzanie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 oraz przekazywanie ich do Departamentu Polityki Regionalnej w celu publikacji na stronie internetowej;
8) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów i dokumentu Prawa i obowiązki beneficjenta pozakonkursowego w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
9) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów / Praw i obowiązków beneficjenta pozakonkursowego (celem wprowadzenia zmian w umowie / Prawach i obowiązkach) w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
10) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w zakresie wymaganym przez Instrukcje Wykonawcze;
11) akceptacja zmian w projektach (zgodnie z umową/Prawami i obowiązkami) w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
12) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014 -2020;
13) utrzymywanie bieżących kontaktów z beneficjentami w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
14) przygotowywanie informacji do tworzenia publikacji zewnętrznych;
15) wprowadzanie danych do rejestru obciążeń w projekcie;
16) określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów w ramach XI Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020;
17) konsultacje dokumentów i wytycznych w zakresie EFS;
18) przekazywanie do właściwych wydziałów Departamentu informacji o domniemaniu wystąpienia nieprawidłowości oraz informacji o konieczności wszczęcia postępowań administracyjnych;
19) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
20) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
21) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.

1) przygotowywanie planów działania pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
2) przygotowywanie zmian planów działania pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
3) przygotowywanie budżetu rocznego i jego aktualizacja w zakresie pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020;
4) sporządzanie prognoz, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu oraz kontrola postępu finansowego i rzeczowego budżetu Departamentu;
5) przygotowywanie oraz przekazywanie do Departamentu Finansów dokumentów księgowych wraz z opisami finansowymi oraz weryfikacja opisów do dokumentów sporządzanych przez inne jednostki w związku z realizacją zadań w ramach pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020;
6) rejestracja i weryfikacja rachunkowa projektów umów i aneksów w ramach pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020;
7) przygotowywanie sprawozdań z realizacji działań w ramach pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
8) przygotowywanie zestawień wydatków z realizacji działań pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
9) monitoring i ocena wdrażania pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
10) opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WŁ 2014-2020;
11) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, komórek organizacyjnych i innych jednostek w zakresie EFS;
12) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
13) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
14) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontrolne RPO WŁ 2014-2020.

 
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  07.12.2012 - 12:21
Osoba modyfikująca: Małgorzata Starczewska-Bucka
Ostatnio zmieniany: 26.02.2021 - 11:15