Kontakt - Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

al. Piłsudskiego 12, II piętro
90-051 Łódź
tel. 042 663 36 30
fax. 042 663 36 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.prow.lodzkie.pl

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Dyrektor: p.o Dyrektora Małgorzata Sibińska
Zastępca Dyrektora: Włodzimierz Wojtaszek


W skład departamentu wchodzą:
  1. Wydział Wdrażania i Kontroli, który oznacza pisma symbolem "FR.I",
  2. Wydział Pomocy Technicznej i Monitoringu, który oznacza pisma symbolem „FRII”
  3. Wydział Płatności, który oznacza pisma symbolem "FR.III"
  4. Wydział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), który oznacza pisma symbolem „FRIV”
  5. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem "FR.S"

 

Zadania Do zadań Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich należą wszystkie sprawy zlecone urzędowi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będące Instytucją Zarządzającą w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będącego Instytucją Zarządzającą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będącą Agencją Płatniczą dotyczącą wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, jak również inne, przekazane do realizacji na podstawie odrębnych umów, a w szczególności: 

1. Wydział Wdrażania i Kontroli, który oznacza pisma symbolem „FRI”
 
1) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2014 -2020; 
2) przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2014 -2020; 
3) weryfikacja i ocena wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań  w ramach PROW na lata 2014 -2020; 
4) dokonywanie wyboru operacji do przyznania pomocy zgodnie z zasadami PROW na lata 2014 -2020; 
5) przygotowywanie projektów umów o przyznanie pomocy oraz decyzji  dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2014 -2020; 
6) informowanie wnioskodawców o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy; 
7) rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia przepisów prawa  oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy; 
8) prowadzenie rejestru umów/decyzji dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 i przekazywanie danych do Agencji Płatniczej; 
9) przygotowywanie aneksów do umów/zmian decyzji w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020; 
10) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków  o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz PROW  na lata 2007-2013 i 2014 -2020; 
11) rejestracja danych w systemie informatycznym obsługującym działania PROW 2007-2013 i 2014-2020, udostępnionym przez Agencję Płatniczą; 
12) realizacja kontroli na miejscu, wizytacji w miejscu, wizyt, kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013  i 2014 - 2020 i kontroli ex post oraz innych czynności kontrolnych wynikających z realizowanych zadań powierzonych samorządowi województwa; 
13) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu; 
14) informowanie (raportowanie) właściwym instytucjom o nieprawidłowościach zgodnie z zasadami i terminami wskazanymi w "Systemie informowania  o nieprawidłowościach" i "Procedurze informowania Komisji Europejskiej  o nieprawidłowościach finansowanych w zakresie wydatków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" dla wdrażanych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja  i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006" oraz w ramach PROW na lata 2007- 2013 i 2014-2020; 
15) ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań  o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych robót, dostaw  i usług w ramach PROW na lata 2014-2020 z ustawy Prawo zamówień publicznych; 
16) udzielanie wszelkich informacji niezbędnych Agencji Płatniczej do prowadzenia postępowań dochodzenia należności; 
17) gromadzenie i przechowywanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli; 
18) sporządzanie i przekazywanie Agencji Płatniczej miesięcznych sprawozdań  z ilości przeprowadzonych kontroli i ich wynikach dla wdrażanych działań  w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014-2020; 
19) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich; 
20) sprawowanie nadzoru nad lokalnymi grupami działania; 
21) opiniowanie dokumentów związanych z PROW na lata 2014 – 2020.
 
 
 
2. Wydział Pomocy Technicznej i Monitoringu, który oznacza pisma symbolem „FRII”

1) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
2) obsługa pomocy technicznej w ramach PROW na lata 2014-2020;
3) przygotowywanie Planów Działania Pomocy Technicznej, raportów, sprawozdań z realizacji zadań w ramach pomocy technicznej;
4) monitoring i sprawozdawczość z realizacji wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i PROW na lata 2014-2020;
5) przygotowywanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej sprawozdań tygodniowych, miesięcznych, śródrocznych i rocznych oraz na żądanie – dodatkowych informacji i wyjaśnień;
6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów w ramach PROW na lata 2007-2013 i PROW na lata 2014-2020;
7) rejestracja i przechowywanie w formie elektronicznej pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i PROW na lata 2014-2020;
8) prognozowanie i monitorowanie wykorzystania środków finansowych w zakresie realizacji poszczególnych działań wdrażanych w ramach PROW na lata 2014-2020;
9) przygotowywanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis  oraz wprowadzanie i przekazywanie w/w sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji Systemu Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej (SHRIMP);
10) przygotowywanie i przekazywanie Agencji Płatniczej rocznego raportu z kontroli na miejscu;
11) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;
12) opiniowanie dokumentów i aktów prawnych związanych z PROW 2014-2020.
 
3. Wydział Płatności, który oznacza pisma symbolem „FRIII”
 
1) informowanie beneficjentów o zasadach i trybie przyjmowania wniosków  o płatność w ramach wdrażanych działań objętych PROW na lata 2014-2020;
2) kontrola administracyjna wniosków o płatność dla wdrażanych działań objętych PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, polegająca na weryfikacji, ocenie merytorycznej i kontroli stanu realizacji operacji;
3) kontrola administracyjna prawidłowości przeprowadzenia przez beneficjentów postępowań ofertowych potwierdzających wybór najkorzystniejszej oferty  z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, w przypadku zamówień przekraczających wartość 20 000,00 zł netto, a nie przekraczających progu 30 000,00 € – w ramach działań objętych PROW 2014-2020;
 4) autoryzacja płatności, w tym informowanie beneficjenta o ostatecznej decyzji podjętej po zakończeniu kontroli administracyjnej wniosków o płatność,  tj. o wysokości kwoty zaakceptowanej do wypłaty lub o odmowie wypłaty środków;
5) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz przekazaniem Agencji Płatniczej dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłaty środków dla beneficjentów;
6) ustalanie nienależnych kwot pomocy, wzywanie beneficjentów do zwrotu tych kwot oraz rozpatrywanie odwołań w sprawach o ustalenie nienależnych kwot pomocy; 
7) rejestrowanie wniosków o płatność i zleceń płatności w bazie danych  dla wdrażanych działań objętych PROW 2014 -2020 i przekazywanie danych  do Agencji Płatniczej; 
8) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków  o płatność dla wdrażanych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego  oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", PROW 2007-2013 oraz PROW 2014 -2020; 
9) rejestrowanie danych w systemie informatycznym obsługującym działania PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020, udostępnionym przez Agencję Płatniczą; 
10) udzielanie informacji niezbędnych Agencji Płatniczej do prowadzenia postępowania dochodzenia należności; 
11) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu; 
12) sporządzanie planu oraz założeń do prognoz wydatkowania środków finansowych z EFRROW w ramach poszczególnych działań objętych PROW 2014 -2020; 
13) prognozowanie i monitorowanie wykorzystania środków finansowych w zakresie realizacji poszczególnych działań wdrażanych w ramach PROW 2014 -2020 oraz przekazywanie danych Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej; 
14) prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie wniosków o płatność  dla wdrażanych działań objętych PROW 2014 -2020; 
15) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich; 
16) opiniowanie dokumentów związanych z PROW 2014 - 2020.
 
 
4. Wydział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), który oznacza pisma symbolem „FRIV”

1) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2014 2020;
2) realizacja zadań Jednostki Regionalnej w zakresie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 
3) realizacja Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 
4) realizacja dwuletnich Planów operacyjnych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 
5) obsługa pomocy technicznej w zakresie refundacji środków wydatkowanych na realizowane zadania JR KSOW;
6) przygotowywanie raportów, sprawozdań z realizowanych zadań;
7) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;
8) opiniowanie dokumentów i aktów prawnych związanych z PROW 2014-2020.
 
 
5. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „FRS”
 
1) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność  dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020; 
2) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007- 2013 i 2014 -2020; 
3) wykonywanie czynności określonych w książkach procedur PROW 2007-2013  i 2014 -2020 dla pracownika kancelaryjnego.  


  

 W celu spełnienia wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12, Uchwałą nr 586/18 w dniu 25.04.2018 r. przyjęta została do stosowania w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich nowa Polityka Bezpieczeństwa Informacji. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa informacji, należy powiadomić Departament, kierując zgłoszenie na adres korespondencyjny departamentu lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Bezpieczeństwo Informacji”

 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 11:09
Osoba modyfikująca: Marcin Hubar
Ostatnio zmieniany: 07.03.2019 - 09:44

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji