Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyrektor: Edyta Michalska
Zastępca Dyrektora: Małgorzata Sibińska

Polityka Bezpieczeństwa Informacji:

W celu spełnienia wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12, Uchwałą nr 100/20 w dniu 04.02.2020 r. przyjęta została do stosowania w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich nowa Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa informacji, należy powiadomić Departament, kierując zgłoszenie na adres korespondencyjny departamentu lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Bezpieczeństwo Informacji”.

W skład departamentu wchodzą:

1. Wydział Obsługi Wniosków, który oznacza pisma symbolem „RWI”
2. Wydział Pomocy Technicznej i KSOW, który oznacza pisma symbolem „RWII”
3. Wydział Kontroli, który oznacza pisma symbolem „RWIII”
4. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „RWS”

Do zadań Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - RW należą wszystkie sprawy zlecone Urzędowi Marszałkowskiemu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będącego Instytucją Zarządzającą oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będącą Agencją Płatniczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, jak również inne, przekazane do realizacji na podstawie odrębnych umów, a w szczególności:


1) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
2) przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
3) weryfikacja i ocena wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
4) dokonywanie wyboru operacji do przyznania pomocy zgodnie z zasadami PROW 2014 -2020;
5) przygotowywanie projektów umów o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
6) informowanie wnioskodawców o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy oraz o zatwierdzeniu płatności lub odmowie wypłaty środków;
7) autoryzacja płatności oraz prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz przekazywaniem Agencji Płatniczej dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłaty środków dla beneficjentów;
8) prowadzenie rejestru umów, wniosków o płatność i zleceń płatności dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014-2020 i przekazywanie danych do Agencji Płatniczej;
9) przygotowywanie aneksów do umów w ramach PROW 2014 -2020;
10) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2007-2013 i 2014 -2020;
11) rejestracja danych w systemie informatycznym obsługującym działania PROW 2007-2013 i 2014-2020, udostępnionym przez Agencję Płatniczą;
12) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/ błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/ błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu oraz informowanie (raportowanie) właściwym instytucjom o nieprawidłowościach/ błędach;
13) udzielanie wszelkich informacji niezbędnych Agencji Płatniczej do prowadzenia postępowań dochodzenia należności;
14) sporządzanie planu oraz założeń do prognoz wydatkowania środków finansowych z EFRROW w ramach poszczególnych działań objętych PROW 2007 – 2013 i 2014 -2020;
15) prognozowanie i monitorowanie wykorzystania środków finansowych w zakresie realizacji poszczególnych działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013 i 2014 -2020 oraz przekazywanie danych Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczych;
16) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;
17) sprawowanie nadzoru nad lokalnymi grupami działania;
18) opiniowanie dokumentów związanych z PROW 2014 – 2020;
19) monitoring i sprawozdawczość z realizacji wdrażanych działań w ramach PROW 2007-2013 i 2014 -2020;
20) przygotowywanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej sprawozdań bieżących, okresowych i końcowych oraz na żądanie – dodatkowych informacji i wyjaśnień;
21) przygotowywanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis oraz wprowadzanie i przekazywanie w/w sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji Systemu Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej (SHRIMP);
22) przygotowywanie i przekazywanie Agencji Płatniczej rocznego raportu z kontroli na miejscu;
23) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o zmianę umowy i wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020.


1) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
2) realizacja zadań Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
3) realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
4) opracowywanie i realizacja dwuletnich Planów Operacyjnych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
5) obsługa pomocy technicznej w ramach PROW na lata 2014-2020 - sporządzanie wniosków o przyznanie środków pomocy technicznej oraz wniosków o płatność w ramach realizowanych Programów;
6) planowanie budżetu w zakresie pomocy technicznej oraz zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu państwa w ramach realizowanych Programów;
7) prowadzenie planu finansowego oraz monitorowanie realizacji wydatków w ramach pomocy technicznej wdrażanych Programów;
8) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu oraz informowanie (raportowanie) właściwym instytucjom o nieprawidłowościach /błędach;
9) przygotowywanie raportów, sprawozdań z realizowanych zadań;
10) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;
11) opiniowanie dokumentów związanych z PROW 2014-2020.


1) realizacja kontroli na miejscu, wizytacji w miejscu, wizyt, kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 i 2014 - 2020 i kontroli ex post oraz innych czynności kontrolnych wynikających z realizowanych zadań powierzonych samorządowi województwa;
2) ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach PROW 2014-2020 z ustawą Prawo zamówień publicznych;
3) ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach PROW 2014-2020 z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy;
4) gromadzenie i przechowywanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli;
5) sporządzanie i przekazywanie Agencji Płatniczej miesięcznych sprawozdań z ilości przeprowadzonych kontroli i ich wynikach dla wdrażanych działań w ramach PROW 2007-2013 i 2014-2020;
6) przygotowywanie i przekazywanie Agencji Płatniczej rocznego raportu z kontroli na miejscu;
7) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/ błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/ błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu oraz informowanie (raportowanie) właściwym instytucjom o nieprawidłowościach/ błędach;
8) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;
9) opiniowanie dokumentów związanych z PROW 2014 – 2020.


1) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
2) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW 2014 -2020;
3) wykonywanie czynności określonych w książkach procedur PROW 2014 -2020 dla pracownika kancelaryjnego.

 

 

 

 

 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 11:09
Osoba modyfikująca: Marcin Hubar
Ostatnio zmieniany: 08.10.2020 - 10:19