Informacja o udzieleniu koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego KALENICE 5 położonego w miejscowość Kalenice, gmina Łyszkowice

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) zawiadamiam, iż Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją znak: GKIII.7422.67.2021.AW z dnia 13.10.2021 r., udzielił koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego KALENICE 5 położonego w miejscowość Kalenice, gmina Łyszkowice

Treść decyzji udostępniono dnia 15.10.2021 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego https://bip.lodzkie.pl/departament-geodezji,-kartografii-i-geologii/zawiadomienia

Udostępnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po złożeniu pisemnego wniosku w Departamencie Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w taki sposób i w takiej formie

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.10.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 74 razy
Osoba publikująca :  Renata Antosik
Data publikacji:  15.10.2021 - 07:20
Osoba modyfikująca: Renata Antosik
Ostatnio zmieniany: 15.10.2021 - 07:28