Informacja o udzieleniu koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża ze złoża kruszywa naturalnego Wodzin Prywatny IX miejscowość Wodzin Prywatny , gmina Tuszyn, powiat łódzki wschodni.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) zawiadamiam, iż Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją znak: GKIII.7422.89.2021.KK z dnia 29.10.2021 r. udzielił koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża ze złoża kruszywa naturalnego Wodzin Prywatny IX miejscowość Wodzin Prywatny , gmina Tuszyn, powiat łódzki wschodni.

Treść decyzji udostępniono dnia 03.11.2021 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego https://bip.lodzkie.pl/departament-geodezji,-kartografii-i-geologii/zawiadomienia

Udostępnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po złożeniu pisemnego wniosku w Departamencie Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w taki sposób i w takiej formie.”

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.11.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 29 razy
Osoba publikująca :  Renata Antosik
Data publikacji:  03.11.2021 - 15:34
Osoba modyfikująca: Renata Antosik
Ostatnio zmieniany: 03.11.2021 - 15:39