Kontakt - Departament Geodezji i Kartografii

91-423 Łódź, ul. Solna 14
tel.42 66 33 620
fax. 42 66 33 622
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Geodezji i Kartografii

Dyrektor: Grzegorz Stefaniak
Zastępca Dyrektora: Ryszard Podladowski
Geodeta Województwa Łódzkiego - Naczelnik Wydziału - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Andrzej Dziubiński


W skład Departamentu wchodzą:
1. Wydział Kartografii i Systemu Informacji Przestrzennej, który oznacza pisma symbolem „GW.II”
2. Wydział - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który oznacza pisma symbolem „GW.III”
3. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „GW.S”

Do zadań Departamentu Geodezji i Kartografii należą sprawy geodezji i kartografii, a w szczególności:
1. Wydział Kartografii i Systemu Informacji Przestrzennej, który oznacza pisma symbolem „GW.II”

1) nadzorowanie i koordynacja prac jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi w tym m.in.:
a) przygotowywanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania,
b) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu,
c) koordynacja prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwa,
d) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych,
e) przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe;
2) współpraca z Departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy realizacji działań związanych ze scalaniem gruntów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
3) wykonywanie analiz zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
4) rozbudowa i aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (RSIP WŁ), będącego częścią Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej;
5) inicjowanie, przygotowywanie i realizacja zadań w zakresie RSIP WŁ, w tym także projektów, które mogą być finansowane z programów Unii Europejskiej;
6) opracowywanie i monitorowanie wydatków budżetu zainicjowanych, przygotowanych i realizowanych projektów w zakresie RSIP WŁ, które mogą być finansowane z programów Unii Europejskiej;
7) współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie RSIP WŁ oraz geodezji i kartografii;
8) współpraca w zakresie geodezji i kartografii z działającymi na terenie województwa jednostkami samorządu terytorialnego oraz uczelniami, szkołami, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi;
9) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie geodezji i kartografii;
10) opracowanie projektów opinii - uchwał dotyczących zadawania nazw obiektom fizjograficznym;
11) sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz współpraca w tym zakresie ze Starostwami Powiatowymi, Urzędem Statystycznym w Łodzi, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
12) przygotowywanie informacji publicznej o zadaniach i procedurach realizowanych przez Departament i współpraca przy ich publikowaniu w BIP;
13) obsługa i aktualizowanie strony internetowej www.rsip.lodzkie.pl;
14) monitorowanie utrzymania trwałości Projektu Infrastruktura RSIP WŁ współfinansowanego ze środków unijnych, we współpracy z Departamentem Cyfryzacji;
15) prowadzenie zadań Departamentu w zakresie:
a) prowadzenia rejestru umów, wniosków o udostępnienie informacji publicznej, depozytów i porozumień,
b) współdziałania z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie spraw wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu,
c) prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu Departamentu, prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
16) prowadzenia zadań Wydziału w zakresie:
a) opracowywania projektów umów i porozumień,
b) opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian, sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu;
17) realizacja zadań wynikających z zakresu szczególnej ochrony obiektu we współpracy z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa;
18) zbieranie informacji od podmiotów zewnętrznych potrzebnych do tworzenia bazy HNS we współpracy z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa;
19) prowadzenie spraw dotyczących promocji wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, RSIP WŁ oraz projektów realizowanych przez Departament;
20) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, a w szczególności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz sporządzaniem obowiązujących dokumentów w tych sprawach;
21) współudział w działaniach na rzecz obronności, bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania klęskom żywiołowym poprzez zapewnienie dostępu i aktualnej informacji przestrzennej oraz wykonywanie związanych z nią analiz;
22) prowadzenie spraw dotyczących kontroli zarządczej.

  2.Wydział - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który oznacza pisma symbolem „GW.III”

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in.:
a) pozyskiwanie materiałów do zasobu w trybach określonych w § 6 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w trybie art. 40 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
c) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
d) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,
e) tworzenie kopii zabezpieczających materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
f) przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu,
g) planowanie zakupów urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia i obsługi zasobu;
h) planowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz informatycznych w celu odnowienia bądź utrzymania zasobu w stanie aktualnym;
2) opracowywanie warunków technicznych zlecanych prac geodezyjno-kartograficznych, których wyniki wchodzą w skład państwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego;
3) udostępnianie danych wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym, w tym m.in.:
a) przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
b) naliczanie należnych opłat oraz weryfikacja wniosków dotyczących nieodpłatnego udostępniania materiałów zasobu,
c) wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu;
4) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
5) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy opracowaniu map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000;
6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w części dotyczącej obszaru województwa;
7) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 - 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
8) tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 - map topograficznych;
9) techniczne prowadzenie i aktualizacja bazy danych HNS (funkcja państwa-gospodarza);
10) wykonywanie analiz w zakresie informacji przestrzennej oraz opracowań kartograficznych na podstawie baz danych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i RSIP WŁ;
11) wdrażanie Dyrektywy INSPIRE (Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
13) aktualizacja, rozbudowa, utrzymanie i rozwój Geoportalu Województwa Łódzkiego;
14) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego oraz współpraca w tym zakresie z Głównym Geodetą Kraju, jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego;
15) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu Departamentu oraz jego zmian;
16) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne województwa;
17) monitorowanie realizacji budżetu Departamentu oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu;
18) udział w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych w ramach środków pochodzących z programów Unii Europejskiej.

3. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „GW.S”.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji