Kontakt - Departament Geodezji i Kartografii

 ul. Solna 14
91-423 Łódź
tel.42 66 33 620
fax. 42 66 33 622
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Geodezji i Kartografii

p.o. DyrektoraGeodety Województwa - Naczelnik Wydziału - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Andrzej Dziubiński
Zastępca Dyrektora: Ryszard Podladowski


W skład Departamentu wchodzą:
1. Wydział Geoinformacji, który oznacza pisma symbolem „GWII”
2. Wydział - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który oznacza pisma symbolem „GWIII”
3. Samodzielne Stanowiska ds. Administracyjnych, które oznaczają pisma symbolem "GWIV"
4. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem "GWS"

Do zadań Departamentu Geodezji i Kartografii należą sprawy geodezji i kartografii, a w szczególności:
1. Wydział Geoinformacji, który oznacza pisma symbolem „GWII”

1) aktualizacja, rozbudowa, utrzymanie i rozwój Geoportalu Województwa Łódzkiego, a w szczególności:
a) tworzenie i aktualizacja modułów i serwisów Geoportalu Województwa Łódzkiego na podstawie dostępnych materiałów,
b) rozwijanie internetowych aplikacji mapowych,
c) administrowanie kontami użytkowników Geoportalu Województwa Łódzkiego,
d) zgłaszanie usterek i nadzorowanie ich usunięcia,
e) współpraca z innymi departamentami, i jednostkami zewnętrznymi w zakresie publikacji danych tematycznych w Geoportalu,
f) współpraca z Departamentem Cyfryzacji utrzymującym infrastrukturę aplikacji internetowych,
2) wdrażanie Dyrektywy INSPIRE (Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) rozbudowa i aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (RSIP WŁ), będącego częścią Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej;
4) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
5) inicjowanie, przygotowywanie i realizacja zadań w zakresie RSIP WŁ, w tym także projektów, które mogą być finansowane z programów Unii Europejskiej;
6) opracowywanie i monitorowanie wydatków budżetu zainicjowanych, przygotowanych i realizowanych projektów w zakresie RSIP WŁ, które mogą być finansowane z programów Unii Europejskiej;
7) współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie RSIP WŁ oraz geodezji i kartografii;
8) współpraca w zakresie geodezji i kartografii z działającymi na terenie województwa jednostkami samorządu terytorialnego oraz uczelniami, szkołami, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi;
9) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie geodezji i kartografii;
10) opracowanie projektów opinii - uchwał dotyczących zadawania nazw obiektom fizjograficznym;
11) obsługa i aktualizowanie strony internetowej www.rsip.lodzkie.pl;
12) monitorowanie utrzymania trwałości Projektu Infrastruktura RSIP WŁ współfinansowanego ze środków unijnych, we współpracy z Departamentem Cyfryzacji;
13) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu Departamentu, prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
14) prowadzenie spraw dotyczących promocji Geoportalu Województwa Łódzkiego;


  2.Wydział - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który oznacza pisma symbolem „GWIII”

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in.:
a) pozyskiwanie materiałów do zasobu w trybach określonych w § 6 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w trybie art. 40 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
c) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
d) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,
e) tworzenie kopii zabezpieczających materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
f) przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu,
g) planowanie zakupów urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia i obsługi zasobu;
h) planowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz informatycznych w celu odnowienia bądź utrzymania zasobu w stanie aktualnym;
2) opracowywanie warunków technicznych zlecanych prac geodezyjno-kartograficznych, których wyniki wchodzą w skład państwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego;
3) udostępnianie danych wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym, w tym m.in.:
a) przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
b) naliczanie należnych opłat oraz weryfikacja wniosków dotyczących nieodpłatnego udostępniania materiałów zasobu,
c) wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu;
4) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
5) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy opracowaniu map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000;
6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w części dotyczącej obszaru województwa;
7) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 - 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
8) tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 - map topograficznych;
9) techniczne prowadzenie i aktualizacja bazy danych HNS (funkcja państwa-gospodarza);
10) wykonywanie analiz w zakresie informacji przestrzennej oraz opracowań kartograficznych na podstawie baz danych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
11) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych materiałów zasobu;
12) przygotowywanie materiałów zasobu i opracowań tematycznych do publikacji w internetowych aplikacjach mapowych;
13) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego oraz współpraca w tym zakresie z Głównym Geodetą Kraju, jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego;
14) prowadzenie spraw dotyczących promocji z zakresu zadań Wydziału;
15) udział w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych w ramach środków pochodzących z programów Unii Europejskiej.

3. Samodzielne Stanowiska ds. Administracyjnych, które oznaczają pisma symbolem "GWIV"

1) nadzorowanie i koordynacja prac jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, w tym m.in.:
a) przygotowywanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania,
b) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu,
c) koordynacja prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwa,
d) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych,
e) przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe;
2) współpraca z Departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy realizacji działań związanych ze scalaniem gruntów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
3) wykonywanie analiz zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
4) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, a w szczególności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz sporządzaniem obowiązujących dokumentów w tych sprawach;
5) sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz współpraca w tym zakresie ze Starostwami Powiatowymi, Urzędem Statystycznym w Łodzi, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
6) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu Departamentu oraz jego zmian;
7) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne województwa;
8) monitorowanie realizacji budżetu Departamentu oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu;
9) współudział w działaniach na rzecz obronności, bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania klęskom żywiołowym poprzez zapewnienie dostępu i aktualnej informacji przestrzennej oraz wykonywanie związanych z nią analiz;
10) prowadzenie spraw dotyczących promocji zadań Wydziału;
11) prowadzenie spraw dotyczących kontroli zarządczej;
12) realizacja zadań wynikających z zakresu ochrony obiektu we współpracy z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa;
13) zbieranie informacji od podmiotów zewnętrznych potrzebnych do tworzenia bazy HNS we współpracy z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa;
14) prowadzenie zadań Departamentu w zakresie:
a) prowadzenia rejestru umów, wniosków o udostępnienie informacji publicznej, depozytów i porozumień,
b) współdziałania z Departamentem Administracji w zakresie spraw wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu,
c) opracowywania projektów umów i porozumień,
15) przygotowywanie informacji publicznej o zadaniach i procedurach realizowanych przez Departament i współpraca przy ich publikowaniu w BIP;

4. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „GWS”.

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 12:48
Osoba modyfikująca: Marlena Grzelewska
Ostatnio zmieniany: 11.03.2019 - 08:06

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji