Program pomocowy dla przewoźników autobusowych (Tarcza 7.0) SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators

Informacja o sprawach prowadzonych przez jednostkę


Nazwa sprawy

Program pomocowy SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators


Opis sprawy

W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymują wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Środki finansowe są przekazywane przez właściwego miejscowo marszałka województwa na podstawie wniosków składanych przez przewoźnika, lub organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie wniosku złożonego przez operatora, zawierających kalkulację wnioskowanych kwot wsparcia w ujęciu miesięcznym wraz z oświadczeniem o prawidłowości danych w nich ujętych.

Podstawą udzielenia wsparcia jest wykazanie przez wnioskodawcę pogorszenia wyniku finansowego w miesiącu objętym wnioskiem roku 2021 w stosunku do roku 2019, możliwość udzielenia wsparcia obejmuje wyłącznie tych przewoźników i operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, którzy świadczyli usługi przewozowe w roku 2019 i są w stanie przedstawić w tym zakresie dane referencyjne za rok 2019 potwierdzające ten fakt. Tym samym nowo utworzone przedsiębiorstwa nie są uprawnione do otrzymywania środków finansowych przewidzianych w programie pomocowym.

Fakt zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w zakresie przewozów osób na dzień złożenia wniosku o wsparcie w ramach programu nie stanowi przeszkody do przekazania temu przedsiębiorcy środków finansowych za te miesięczne okresy roku 2021, w których ten przedsiębiorca świadczył jeszcze usługi przewozowe i w których obowiązywały ograniczenia w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu.

Przepisy programu pomocowego nie narzucają Marszałkom Województw - jako podmiotom udzielającym pomocy - etapu i sposobu weryfikacji deklarowanych przez wnioskodawców zrealizowanych wozokilometrów przewozów w roku 2019 i obecnie. Jednym z możliwych rozwiązań może być weryfikacji rozkładów jazdy przewoźników i operatorów przewozów autobusowych uwzględniająca informację o niezrealizowanych kursach (np. w formie raportów składanych przez operatorów przewozów, skarg pasażerów na nieodbycie kursu na danej linii, czy też informacji z ZUS o przebywaniu kierowców wnioskodawcy na zwolnieniach lekarskich) Jednocześnie biorąc pod uwagę czasochłonność takiej weryfikacji, możliwe wydaje się dokonywanie takiej weryfikacji po udzieleniu wsparcia, w tym w ramach obligatoryjnych i fakultatywnych kontroli przewoźników i operatorów przewozów, przeprowadzanych na koszt beneficjentów, zgodnie z art. 15zzzzl5 ust. 9 ustawy.

Biorąc pod uwagę trudności związane z proporcjonalnym obliczaniem kosztów i przychodów przewoźnika oraz operatora w odniesieniu do niepełnego okresu obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu jak i sposobu obliczenia i weryfikacji kwoty należnej dopłaty/rekompensaty do sprzedanych biletów ulgowych za niepełne okresy (szczególnie w odniesieniu do biletów miesięcznych) wyłączono możliwość udzielenia wsparcia za niepełny miesiąc. Znajduje do odzwierciedlenie w art. 15zzzzl5 ust. 8 ustawy, zgodnie z którym wnioski mają zawierać „kalkulację wnioskowanych kwot wsparcia w ujęciu miesięcznym wraz z oświadczeniem o prawidłowości danych w nich ujętych”.

Przewoźnik, który nie zawarł z samorządem województwa umowy na dopłaty w 2021 r. nie może otrzymać wsparcia przewidzianego w programie, z tego względu, że środki na realizację programu pomocowego pochodzą ze środków zabezpieczonych w budżetach wojewodów na zrekompensowanie przewoźnikom i operatorom przewozów autobusowych (z wyłączeniem komunikacji miejskiej) utraconych przychodów z tytułu obowiązku honorowania przez nich biletów ulgowych, a wysokość należnego wsparcia dla pojedynczego przewoźnika za każdy miesiąc jest obliczana w oparciu o kwotę otrzymanej przez niego dopłaty w roku 2021. Brak zawarcia umowy z samorządem województwa na rok 2021 wyklucza możliwość przekazaniu temu przewoźnikowi dopłaty, a tym samym prawidłowego obliczenia kwoty należnego wsparcia.

Sposób złożenia dokumentów

adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 8
90 – 051 Łódź

osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
Biuro Podawcze - parter


Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (nazwa, adres, telefon fax, e-mail)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 12
90 – 051 Łódź
tel. (042) 6633150
fax. (042) 6633169
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby udzielające informacji:

Naczelnik

Piotr Pruszyński

42 663 31 66

Piłsudskiego 12

411

Inspektor 

Edyta Kietla

42 663 31 65

Piłsudskiego 12

412

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą 

USTAWY: 
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pobierz załącznik:

Czytany 345 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Bartoszewska
Data publikacji:  06.09.2021 - 10:54
Osoba modyfikująca: Agnieszka Bartoszewska
Ostatnio zmieniany: 06.09.2021 - 11:29