Zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi wojewódzkiej w sposób szczególny.

Zezwolenia na przeprowadzeniezawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.

Podstawa prawna:
Art. 65, 65a – h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).
 
Warunki, jakie należy spełnić:
Określone w art. 65a oraz 65b ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej po złożeniu pisemnego wniosku organizatora imprezy. Wniosek winien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
Zezwolenie wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym, że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom – organem właściwym jest:
a) w przypadku dróg różnej kategorii – organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
b) w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.
 

WZÓR WNIOSKU

 
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
 

 1. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,
 2. rodzaj i nazwę imprezy,
 3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
 4. informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,
 5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw,
 6. podpis organizatora imprezy lub jego przedstawiciela.

 
Do wniosku należy dołączyć:
 

 1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;
 5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 6. pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

 
Organizator imprezy przesyła w terminie jak wyżej kopię wniosku wraz z dokumentami określonymi w art. 65a ust. 3 pkt 3) i 4) ustawy do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji.
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 kpa sprawy rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, przy czym sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego należy załatwić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie zawiłej – w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia:
Na podstawie art. 1 p. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000), zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o ruchu drogowym, a takim jest zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, podlega opłacie skarbowej.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Opłata skarbowa - 48 zł na konto Urzędu Miasta Łodzi, Delegatura Łódź-Śródmieście
Nr konta: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Tytuł opłaty:
Za wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 
Uwaga:
Z opłat skarbowych zwolnione są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
Sposób złożenia dokumentów:
Osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Sylwia Drozdowska
Monika Kuźmicka-Szczech

Departament Infrastruktury
Wydział Dróg i Infrastruktury Technicznej
ul. Piłsudskiego 12 / 90-051 Łódź
tel. 42 663 31 42 / fax 42 663 31 41

 

Czytany 3406 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  05.12.2012 - 09:23
Osoba modyfikująca: Piotr Janiszewski
Ostatnio zmieniany: 30.09.2019 - 09:27