Udzielanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%.

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o wydanie zezwolenia w terminie 1 miesiąca przed datą wygaśnięcia aktualnie posiadanego zezwolenia a dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność – 1 miesiąca przed wskazanym we wniosku terminem rozpoczęcia ważności zezwolenia.
 
UWAGA!
Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz.1461) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.
 
Stan prawny dotyczący obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w kraju zawarty jest w następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
tekst jednolity  - Dz. U. z 2021 r. poz. 1119

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi  o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. Marszałek Województwa Łódzkiego wydaje zezwolenia przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa łódzkiego.
 
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem,
o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.
Zezwolenia wydaje się na czas nie dłuższy niż 2 lata.
 
Miejsce złożenia wniosków
Wnioski o wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi należy składać listem poleconym na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 8,  90-051 Łódź,
 
lub osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8,  90-051 Łódź:
Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego - parter
 
Sprawy prowadzi:

Małgorzata Kwiatkowska  tel. 42/66-33-655
Al. Piłsudskiego 12, pok 403
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Daniel Piotrowski  tel. 42/66-33-659
Al. Piłsudskiego 12, pok 403
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1) Oznaczenie przedsiębiorcy;
2) Siedzibę i adres przedsiębiorcy;
3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz identyfikacji podatkowej (NIP);
4) Adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca   z takich magazynów korzysta;
5) Wnioskowany termin ważności zezwolenia;
6) Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:
    a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
    b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
7) Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku.(Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.)

Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć:
1) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia;
2) Dokument pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik;
3) Dowód wniesienia opłaty z tytułu udzielenia pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Bank Polska Kasa Opieki SA XI O/Łódź
13 1240 3073 1111 0010 0269 1160
Tytuł wpłaty:
opłata za wydanie zezwolenia na hurtowy obrót (piwem), (winem)
(wpisać w zależności od rodzaju zezwolenia)
 
4 000,00 zł – dla rozpoczynających
 
Definicje:
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - (kwota brutto) (art. 2 1 pkt 8 ustawy).
Wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów (a - do 4,5% alkoholu oraz piwa, b - powyżej 4,5% do 18% alkoholu, bez piwa).
Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedaży hurtowej dotyczy wartości sprzedaży osiągniętej w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia. Wartość należy podać w PLN.
Obrót hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia (art. 2 1 pkt 7 ustawy).
Opłaty za wydanie zezwoleń (art. 9 2 ust. 1 – 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości…):
 
1. Za wydanie zezwoleń, o których mowa wyżej, pobierane są opłaty.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone przed wydaniem zezwolenia na rachunek organu wydającego zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Opłaty za wydanie zezwoleń, o których mowa wyżej, ustala się w wysokości 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł .
4. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł, opłatę za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim , z zaokrągleniem do 100 zł.
5. Opłata, o której mowa w ust. 3, jest wnoszona na rachunek organu zezwalającego, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym.
6. Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów.
 
Inne opłaty (art. 9 2 ust. 9 – 11 i 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości…):
9. Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej dodatkowe miejsca działalności gospodarczej w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.
10. Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.
11. Opłatę za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych
o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1 000 zł.
14. Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń wynosi 50 zł.

Informujemy, że w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2019 roku przepisów w zakresie prowadzenia hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu, został zniesiony obowiązek przekazywania organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych.
 
Warunki wykonywania działalności na podstawie zezwolenia (art. 9 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości…):
1. (UCHYLONY przez art. 3 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018.2244) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.)
2. Sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
3. Prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami skarbowymi akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów.
4. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami.
5. Posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta.
6. (UCHYLONY przez art. 3 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018.2244) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.).
7. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu.
8. Zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
9. (UCHYLONY przez art. 3 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018.2244) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.)

Czytany 10672 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  05.12.2012 - 13:55
Osoba modyfikująca: Daniel Piotrowski
Ostatnio zmieniany: 08.08.2022 - 08:33