Menu Kontekstowe

Kontakt - Departament Kontroli i Skarg

Adres:
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 33 14
      42 663 33 15
fax 42 663 33 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Instrukcja obsługi BIP

Skargi i wnioski

Kogo dotyczy
Skargi i wnioski mogą być wnoszone przez m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje i instytucje społeczne, redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne, posłów, senatorów, radnych oraz inne podmioty.
Rozpatrywane są skargi, które dotyczą spraw pozostających w związku z wykonywaniem przez samorząd województwa łódzkiego zadaniami i kompetencjami.


Sposób załatwienia sprawy
Skargi i wnioski rejestrowane są w Departamencie Kontroli i Skarg, a załatwiane są przez departamenty merytoryczne – zgodnie z dekretacją Marszałka lub członków Zarządu.
Udzielone odpowiedzi przekazywane są do Departamentu Kontroli i Skarg.
Skargi i wnioski mylnie skierowane przekazywane są według  kompetencji właściwym organom i instytucjom, o czym zawiadamia się wnoszącego skargę bądź wniosek.
Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostają bez odpowiedzi.
Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
W imieniu Marszałka, we wtorki, od godziny 9.00 do godziny 17.00, interesantów przyjmuje Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg lub osoba przez niego wyznaczona.
W razie nieobecności dyrektora i zastępcy dyrektora danej komórki organizacyjnej Urzędu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg lub osoba go zastępująca.
Jeżeli w dniu przyjęć interesantów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas dniem przyjęć jest najbliższy dzień roboczy.

 
Termin załatwienia sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
 • Wnoszone przez posłów, senatorów i radnych – najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wniesienia

 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
Od wnoszonych skarg nie pobiera się opłat.


Sposób złożenia dokumentów
Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 922) informuję, że

 1. Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051,
  al. Piłsudskiego 8;
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu obsługi skarg i wniosków;
 3. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, z prawem dostępu do ich treści oraz możliwością poprawiania.


Osoby odpowiedzialne za załatwienie skarg i wniosków:
Bartosz Staruch
inspektor
tel. 663 33 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Organ właściwy

 • Jeżeli skarga dotyczy zadań lub działalności sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa.
 • Jeżeli skarga dotyczy organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia.
 • Jeżeli skarga dotyczy zarządu lub marszałka województwa (z wyjątkiem ww. spraw) – sejmik województwa.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Zarządzenie Nr  13/15 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury organizacji przyjmowania, przekazywania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.


 

Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji