Departament Kultury i Edukacji

Dyrektor: Artur Michalak
Zastępca Dyrektora: Halina Cyrulska
Zastępca Dyrektora: Martyna Paluszkiewicz


W skład departamentu wchodzą

1. Wydział Kultury, który oznacza pisma symbolem „KEI”
2. Wydział Edukacji, który oznacza pisma symbolem „KEII”
3. Wydział Ekonomiczny, który oznacza pisma symbolem „KEIII”
4. Wydział Łódzkie Przyjazne, który oznacza pisma symbolem „KEIV”
5. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „KES”Do zadań Departamentu Kultury i Edukacji - KE należą sprawy kultury i edukacji, a w szczególności:


1) procedowanie spraw będących w kompetencji organizatora samorządowych instytucji kultury, w tym:
a) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa,
b) nadawanie oraz aktualizowanie zapisów statutów instytucji kultury,
c) opiniowanie projektów regulaminów organizacyjnych instytucji kultury,
d) powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury w oparciu o zapisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym przeprowadzanie procedury konkursowej,
e) procedowanie spraw z zakresu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dyrektorom instytucji kultury,
f) udzielanie urlopów, dni wolnych od pracy a także zatwierdzanie delegacji służbowych dyrektorom instytucji kultury;
2) monitorowanie zgodności realizacji zadań prowadzonych przez instytucje kultury w oparciu o zapisy statutu oraz programu działania danej instytucji, w tym: wydarzeń, repertuaru, działań edukacyjnych, promocyjnych, wydawniczych, festiwalowych, informacji prasowych;
3) bieżąca analiza planów i sprawozdań merytoryczno-finansowych instytucji kultury realizowanych ze środków budżetowych organizatora;
4) prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli merytorycznych w instytucjach kultury oraz nadzorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych;
5) analizowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez inne podmioty w instytucjach kultury;
6) rozpowszechnianie informacji na temat wydarzeń kulturalnych organizowanych przez podległe jednostki w Internecie i Intranecie;
7) nadzorowanie działań instytucji kultury wynikających z systemu kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
8) bieżące monitorowanie realizacji projektów własnych instytucji kultury realizowanych w ramach zewnętrznych źródeł finansowania;
9) bieżące monitorowanie działań instytucji kultury w zakresie oddawania nieruchomości w posiadanie zależne;
10) sporządzanie raportów i analiz dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;
11) merytoryczne uzasadnianie propozycji w sprawie ustanawiania i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, upowszechniania i ochrony dóbr kultury;
12) przygotowywanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń resortowych do ministerstwa właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego;
13) przygotowanie opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych, które ubiegają się o otrzymanie patronatu Marszałka Województwa;
14) przyjmowanie wniosków stypendialnych, ich weryfikacja pod względem formalnym, analiza merytoryczna, organizacja prac komisji przyznającej jednorazowe stypendia artystyczne Marszałka Województwa oraz opracowywanie umów w tym zakresie;
15) organizacja konkursów, udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, analiza merytoryczna ofert oraz opracowywanie umów w tym zakresie;
16) organizacja konkursów, udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa, analiza merytoryczna ofert oraz opracowywanie umów w tym zakresie;
17) prowadzenie kontroli merytorycznych zadań realizowanych przez podmioty, które otrzymały dotację z budżetu województwa;
18) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym;
19) przygotowanie projektów regulaminów określających zasady przyznawania środków finansowych z budżetu województwa związanych z organizowaniem konkursów;
20) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim, w tym przygotowywanie projektów dokumentów i sprawozdań z realizacji Programu;
21) monitoring realizacji zadań, wynikających z Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim;
22) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami ochrony zabytków oraz ministerstwem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną zabytków, sprawowaniem opieki nad dziedzictwem narodowym i jego racjonalnym wykorzystaniem, w tym współorganizacja międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, wydarzeń kulturalnych oraz udział we wdrażaniu dyrektyw europejskich oraz prawodawstwa UNESCO do polskiego porządku prawnego;
23) monitoring i gromadzenie informacji na temat dofinansowania udzielanego ze środków publicznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
24) współpraca z instytucjami ochrony dziedzictwa w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa;
25) monitorowanie działań realizowanych w ramach funduszy europejskich pod kątem współfinansowania zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; pozyskiwanie i gromadzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania działań z dziedziny kultury i prowadzenie działań informacyjnych w tym zakresie;
26) opracowywanie projektów własnych województwa w zakresie związanym z działaniami Wydziału, realizacja projektów w trybie pozakonkursowym i międzynarodowych w tym zakresie;
27) współpraca przy opracowywaniu, konsultowanie oraz opiniowanie projektów nowych dokumentów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, strategicznych dla województwa oraz opracowywanie projektów nowych dokumentów z zakresu kultury, istotnych dla polityki kulturalnej województwa;
28) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań z obszaru kultury;
29) opiniowanie inicjatyw kulturalnych ubiegających się o wsparcie finansowe w Urzędzie Marszałkowskim;
30) prowadzenie działań promocyjnych związanych z działalnością Wydziału;
31) prowadzenie spraw i zadań związanych z inauguracją i zakończeniem sezonu kulturalnego.


1) nadzór nad realizacją zadań statutowych placówek oraz dostępnością i poziomem usług edukacyjnych;
2) nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli merytorycznych przeprowadzonych w szkołach i placówkach;
3) wdrażanie zmian w szkołach, Centrach Kształcenia Ustawicznego, bursach, bibliotekach pedagogicznych i wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli wynikających z reformy oświaty;
4) nadzór i analiza naboru do placówek oświatowych prowadzonych przez województwo;
5) monitorowanie działalności wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli, w tym opracowywanie statutów, zatwierdzanie planów pracy i regulaminów organizacyjnych;
6) nadzór nad siecią wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych, zlokalizowaną w powiatach na terenie województwa;
7) programowanie rozwoju kierunków kształcenia w placówkach oświatowych zgodnie z obowiązującymi standardami i programami nauczania;
8) przygotowywanie ocen pracy dyrektorów podległych szkół i placówek;
9) współpraca z uczelniami wyższymi oraz instytutami naukowo-badawczymi w zakresie wspierania nauki;
10) współpraca ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami działającymi w oświacie;
11) opracowywanie i konsultacja ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego”;
12) współdziałanie z Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Ministerstwem Edukacji Narodowej;
13) przyjmowanie, analizowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół, Centrów Kształcenia Ustawicznego, burs, bibliotek pedagogicznych;
14) przygotowywanie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody dla dyrektorów szkół, Centrów Kształcenia Ustawicznego, burs, bibliotek pedagogicznych, wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli;
15) przeprowadzanie procedury w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powoływanych przez organy rządowe i kuratorium oświaty;
16) wnioskowanie o nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
17) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu i przyznawaniem Nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem;
18) opracowywanie zbiorczego zestawienia, sprawozdania rocznego o stanie zatrudnienia w szkołach, Centrach Kształcenia Ustawicznego, bursach, bibliotekach pedagogicznych, zakładach kształcenia nauczycieli i wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli;
19) rejestracja zbiorów danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, Centrach Kształcenia Ustawicznego, bursach, bibliotekach pedagogicznych, zakładach kształcenia nauczycieli i wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez samorząd województwa, gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej oraz Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych;
20) rozpatrywanie, ewidencjonowanie i nadzór nad prawidłową realizacją spraw związanych ze stypendiami naukowymi Marszałka Województwa w zakresie edukacji;
21) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, powiatowymi urzędami pracy oraz przedsiębiorcami działającymi w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w zakresie kształcenia na potrzeby specjalizacji gospodarczych w regionie;
22) prowadzenie działań promocyjnych związanych z działalnością Departamentu w obszarze oświaty;
23) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, które mają siedzibę na terenie województwa;
24) monitorowanie działań realizowanych w ramach funduszy europejskich pod kątem współfinansowania zadań z zakresu edukacji; pozyskiwanie i gromadzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania działań z edukacji i prowadzenie działań informacyjnych w tym zakresie;
25) opracowywanie projektów własnych województwa w zakresie związanym z działaniami Wydziału, realizacja projektów w trybie pozakonkursowym i międzynarodowych w tym zakresie;
26) realizacja projektów własnych w zakresie edukacji oraz monitoring nad prawidłowością realizowanych przez podległe szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych;
27) powoływanie komisji zdrowotnych i przydzielanie środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych;
28) analizowanie planów i sprawozdań z doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych samorządu województwa oraz monitorowanie środków przeznaczonych na doskonalenie.


1) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej województwa;
2) opracowanie projektów planów finansowych do projektu budżetu oraz planów finansowych do uchwały budżetowej i zmian w tym zakresie;
3) przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej województwa (w części finansowej);
4) analiza sprawozdań oraz planów finansowych podległych instytucji kultury i jednostek oświatowych;
5) udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6) udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa;
7) weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu województwa;
8) weryfikacja rachunkowa sprawozdań z wydatkowania stypendiów;
9) sporządzanie analiz, zestawień i statystyk finansowych;
10) rozliczanie i podział części oświatowej subwencji ogólnej;
11) sporządzanie informacji na temat wykorzystania dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zadań zleconych;
12) przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki pieniężne w zakresie zadań realizowanych przez Departament oraz dyspozycji uruchomienia środków w ramach przyznanych dotacji, stypendiów i nagród;
13) bieżący nadzór nad działalnością w zakresie realizacji budżetu przez instytucje kultury oraz jednostki oświatowe;
14) opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie zadań nadzorowanych i realizowanych przez Departament;
15) sporządzanie kwartalnych informacji o końcowych rozliczeniach dotacji udzielonych z budżetu województwa;
16) opracowywanie informacji o sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez instytucje kultury i podległe jednostki oświatowe;
17) opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Departament;
18) prowadzenie spraw związanych z wyborem biegłych rewidentów badających roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury, dla których organem prowadzącycm jest samorząd województwa;
19) analizowanie wniosków podległych jednostek oświatowych i ich rozliczanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej;
20) rozliczanie projektów realizowanych przez Departament współfinansowanych m.in. z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
a) przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
b) przygotowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu, planów finansowych do uchwały budżetowej oraz wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym Departamentu,
c) sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych,
d) sporządzanie części finansowej wniosków o płatność.


1) realizowanie m.in projektu „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych", poprzez:
a) przeprowadzenie rekrutacji uczniów do projektu,
b) przygotowanie list rankingowych uczniów do przyznania stypendium,
c) analizę wniosków, Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego oraz sprawozdań uczniów/stypendystów,
d) przygotowanie umów stypendialnych a także umów zleceń dla opiekunów,
e) nadzór finansowy, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość,
f) weryfikację formalno-rachunkową oraz merytoryczną wniosków o płatność,
g) przygotowywanie materiałów z postępu projektu oraz uchwał Zarządu Województwa,
h) rozliczenie oraz zarchiwizowanie projektu;
2) realizowanie zapisów Programu Łódzkie Przyjazne dotyczących obszarów takich jak aktywizacja zawodowa, silver economy i pomoc społeczna, poprzez:
a) inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej, silver economy i pomocy społecznej realizowanych na poziomie komórek organizacyjnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
b) podejmowanie inicjatyw mających na celu wytworzenie efektu synergii -współdziałania i współoddziaływania ww. obszarów oraz podmiotów działających w ww. obszarach na terenie województwa;
3) realizacja projektów o charakterze systemowym łączących różne obszary tematyczne w celu realizacji zapisów Programu Łódzkie Przyjazne.

 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 11:34
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 30.06.2021 - 10:25