Kontakt - Departament Kultury i Edukacji

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 291 98 20
fax. 42 291 98 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Kultury i Edukacji

Dyrektor: Dorota Wodnicka
Zastępca Dyrektora: Małgorzata Kania
Zastępca Dyrektora: Halina Cyrulska
 

W skład departamentu wchodzą

1.  Wydział Kultury, KEI
2.  Wydział Edukacji, KEII
3.  Wydział Ekonomiczny, KEIII
4.  Wydział Łódzkie Przyjazne, KEIV


Zadania:
Do zadań Departamentu Kultury i Edukacji należą sprawy kultury i edukacji, a w szczególności:

I. Wydział Kultury, który oznacza pisma symbolem „KEI”

1. Procedowanie spraw będących w kompetencji organizatora samorządowych instytucji kultury, w tym:

a.      prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa,
b.      nadawanie oraz aktualizowanie zapisów statutów instytucji kultury,
c.      opiniowanie projektów regulaminów organizacyjnych instytucji kultury,
d.      powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury w oparciu o zapisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym przeprowadzanie procedury konkursowej,
e.      procedowanie spraw z zakresu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dyrektorom instytucji kultury,
f.        udzielanie urlopów, dni wolnych od pracy a także zatwierdzanie delegacji służbowych dyrektorom instytucji kultury;

2. monitorowanie zgodności realizacji zadań prowadzonych przez instytucje kultury w oparciu o zapisy statutu oraz programu działania danej instytucji, w tym: wydarzeń, repertuaru, działań edukacyjnych, promocyjnych, wydawniczych, festiwalowych, informacji prasowych;
3. bieżąca analiza planów i sprawozdań merytoryczno-finansowych instytucji kultury realizowanych ze środków budżetowych organizatora;
4. prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli merytorycznych w instytucjach kultury oraz nadzorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych;
5. analizowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez inne podmioty w instytucjach kultury;
6. rozpowszechnianie informacji na temat wydarzeń kulturalnych organizowanych przez podległe jednostki w Internecie i Intranecie;
7. nadzorowanie działań instytucji kultury wynikających z systemu kontroli zarządczej w wsjo;
8. bieżące monitorowanie realizacji projektów własnych instytucji kultury realizowanych w ramach zewnętrznych źródeł finansowania;
9. bieżące monitorowanie działań instytucji kultury w zakresie oddawania nieruchomości w posiadanie zależne;
10. sporządzanie raportów i analiz dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;
11. merytoryczne uzasadnianie propozycji w sprawie ustanawiania
i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, upowszechniania i ochrony dóbr kultury;
12. przygotowywanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń resortowych do ministerstwa właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego;
13. przygotowanie opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych, które ubiegają się o otrzymanie patronatu marszałka;
14. przyjmowanie wniosków stypendialnych, ich weryfikacja pod względem formalnym, analiza merytoryczna, organizacja prac komisji przyznającej jednorazowe stypendia artystyczne marszałka oraz opracowywanie umów w tym zakresie;
15. organizacja konkursów, udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, analiza merytoryczna ofert oraz opracowywanie umów w tym zakresie;
16. organizacja konkursów, udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa, analiza merytoryczna ofert oraz opracowywanie umów w tym zakresie;
17. prowadzenie kontroli merytorycznych zadań realizowanych przez podmioty, które otrzymały dotację z budżetu województwa;
18. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie przyznawania dotacji
na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym;
19. przygotowanie projektów regulaminów określających zasady przyznawania środków finansowych z budżetu województwa związanych z organizowaniem konkursów;
20. monitoring realizacji zadań, wynikających z Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim, w tym przygotowywanie projektów uchwał w zakresie opracowywania kolejnych projektów programu oraz sprawozdań z jego realizacji;
21. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami ochrony zabytków oraz ministerstwem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną zabytków, sprawowaniem opieki nad dziedzictwem narodowym i jego racjonalnym wykorzystaniem, w tym współorganizacja międzynarodowych
i ogólnopolskich konferencji, wydarzeń kulturalnych oraz udział we wdrażaniu dyrektyw europejskich oraz prawodawstwa UNESCO do polskiego porządku prawnego;
22. monitoring i gromadzenie informacji na temat dofinansowania udzielanego ze środków publicznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
23. współpraca z instytucjami ochrony dziedzictwa w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa;
24. monitorowanie działań realizowanych w ramach funduszy europejskich pod kątem współfinansowania zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; pozyskiwanie i gromadzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania działań z dziedziny kultury i prowadzenie działań informacyjnych w tym zakresie;
25. opracowywanie projektów własnych województwa w zakresie związanym z działaniami Wydziału, realizacja projektów w trybie pozakonkursowym i międzynarodowych w tym zakresie;
26. współpraca przy opracowywaniu, konsultowanie oraz opiniowanie projektów nowych dokumentów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, strategicznych dla województwa oraz opracowywanie projektów nowych dokumentów z zakresu kultury, istotnych dla polityki kulturalnej województwa;
27. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań z obszaru kultury;
28. opiniowanie inicjatyw kulturalnych ubiegających się o wsparcie finansowe w urzędzie;
29. prowadzenie działań promocyjnych związanych z działalnością Wydziału;
30. prowadzenie spraw i zadań związanych z inauguracją i zakończeniem sezonu kulturalnego.


II. Wydział Edukacji, który oznacza pisma symbolem "KEII"

 1. nadzór nad realizacją zadań statutowych placówek oraz dostępnością i poziomem usług edukacyjnych;
 2. nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli merytorycznych przeprowadzonych w szkołach i placówkach;
 3. wdrażanie zmian w szkołach, Centrach Kształcenia Ustawicznego, bursach, bibliotekach pedagogicznych i wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli wynikających z reformy oświaty;
 4. nadzór i analiza naboru do placówek oświatowych prowadzonych przez województwo;
 5. monitorowanie działalności wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli, w tym opracowywanie statutów, zatwierdzanie planów pracy i regulaminów organizacyjnych;
 6. nadzór nad siecią wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych, zlokalizowaną w powiatach na terenie województwa;
 7. programowanie rozwoju kierunków kształcenia w placówkach oświatowych zgodnie z obowiązującymi standardami i programami nauczania;
 8. przygotowywanie ocen pracy dyrektorów podległych szkół i placówek;
 9. współpraca z uczelniami wyższymi oraz instytutami naukowo-badawczymi w zakresie wspierania nauki;
 10. współpraca ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami działającymi w oświacie;
 11. opracowywanie i konsultacja ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego”;
 12. współdziałanie z Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Ministerstwem Edukacji Narodowej;
 13. przyjmowanie, analizowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół, Centrów Kształcenia Ustawicznego, burs, bibliotek pedagogicznych;
 14. przygotowywanie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody dla dyrektorów szkół, Centrów Kształcenia Ustawicznego, burs, bibliotek pedagogicznych, wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli;
 15. przeprowadzanie procedury w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powoływanych przez organy rządowe i kuratorium oświaty;
 16. wnioskowanie o nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 17. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu i przyznawaniem Nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem;
 18. opracowywanie zbiorczego zestawienia, sprawozdania rocznego o stanie zatrudnienia w szkołach, Centrach Kształcenia Ustawicznego, bursach, bibliotekach pedagogicznych, zakładach kształcenia nauczycieli i wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli;
 19. rejestracja zbiorów danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, Centrach Kształcenia Ustawicznego, bursach, bibliotekach pedagogicznych, zakładach kształcenia nauczycieli i wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez samorząd województwa, gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej oraz Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych;
 20. rozpatrywanie, ewidencjonowanie i nadzór nad prawidłową realizacją spraw związanych ze stypendiami naukowymi marszałka w zakresie edukacji;
 21. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, powiatowymi urzędami pracy oraz przedsiębiorcami działającymi w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w zakresie kształcenia na potrzeby specjalizacji gospodarczych w regionie;
 22. prowadzenie działań promocyjnych związanych z działalnością Departamentu w obszarze oświaty;
 23. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, które mają siedzibę na terenie województwa;
 24. monitorowanie działań realizowanych w ramach funduszy europejskich pod kątem współfinansowania zadań z zakresu edukacji; pozyskiwanie i gromadzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania działań z edukacji i prowadzenie działań informacyjnych w tym zakresie;
 25. opracowywanie projektów własnych województwa w zakresie związanym z działaniami Wydziału, realizacja projektów w trybie pozakonkursowym i międzynarodowych w tym zakresie;
 26. realizacja projektów własnych w zakresie edukacji oraz monitoring nad prawidłowością realizowanych przez podległe szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych;
 27. powoływanie komisji zdrowotnych i przydzielanie środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych;
 28. analizowanie planów i sprawozdań z doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych samorządu województwa oraz monitorowanie środków przeznaczonych na doskonalenie.”,


III. Wydział Ekonomiczny, który oznacza pisma symbolem „KEIII”

 1. opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej województwa;
 2. opracowanie projektów planów finansowych do projektu budżetu oraz planów finansowych do uchwały budżetowej i zmian w tym zakresie;
 3. przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej województwa (w części finansowej);
 4. analiza sprawozdań oraz planów finansowych podległych instytucji kultury i jednostek oświatowych;
 5. udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
 6. udział w pracach zespołu powołanego w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa;
 7. weryfikacja merytoryczno-formalna rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu województwa;
 8. weryfikacja rachunkowa sprawozdań z wydatkowania stypendiów;
 9. sporządzanie analiz, zestawień i statystyk finansowych;
 10. rozliczanie i podział części oświatowej subwencji ogólnej;
 11. sporządzanie informacji na temat wykorzystania dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zadań zleconych;
 12. przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki pieniężne w zakresie zadań realizowanych przez Departament oraz dyspozycji uruchomienia środków w ramach przyznanych dotacji, stypendiów i nagród;
 13. bieżący nadzór nad działalnością w zakresie realizacji budżetu przez instytucje kultury oraz jednostki oświatowe;
 14. opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze oraz sprawozdania rocznego o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie zadań nadzorowanych i realizowanych przez Departament;
 15. sporządzanie kwartalnych informacji o końcowych rozliczeniach dotacji udzielonych z budżetu województwa;
 16. opracowywanie informacji o sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez instytucje kultury i podległe jednostki oświatowe;
 17. opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze oraz sprawozdania rocznego w zakresie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Departament;
 18. prowadzenie spraw związanych z wyborem biegłych rewidentów badających roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa;
 19. analizowanie wniosków podległych jednostek oświatowych i ich rozliczanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 20. rozliczanie projektów realizowanych przez Departament współfinansowanych m.in. z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

    a) przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
    b) przygotowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu, planów finansowych do uchwały budżetowej oraz wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym Departamentu,
    c) sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych,
    d) sporządzanie części finansowej wniosków o płatność.


IV. Wydział Łódzkie Przyjazne, który oznacza pisma symbolem „KEIV”

1. realizowanie projektu - "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych", poprzez:

a) przeprowadzenie rekrutacji uczniów do projektu,
b) przygotowanie list rankingowych uczniów do przyznania stypendium,
c) analizę wniosków, Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego oraz sprawozdań uczniów/stypendystów,
d) przygotowanie umów stypendialnych a także umów zleceń dla opiekunów,
e) nadzór finansowy, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość,
f) weryfikację formalno-rachunkową oraz merytoryczną wniosków o płatność,
g) przygotowywanie materiałów z postępu projektu oraz uchwał zarządu,
h) rozliczenie oraz zarchiwizowanie projektu;

2. realizowanie zapisów Programu Łódzkie Przyjazne dotyczących obszarów takich jak aktywizacja zawodowa, silver economy i pomoc społeczna, poprzez:

a) inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej, silver economy i pomocy społecznej realizowanych na poziomie komórek organizacyjnych urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
b) podejmowanie inicjatyw mających na celu wytworzenie efektu synergii - współdziałania i współoddziaływania ww. obszarów oraz podmiotów działających w ww. obszarach na terenie województwa łódzkiego;


3. realizacja projektów o charakterze systemowym łączących różne obszary tematyczne w celu realizacji zapisów Programu Łódzkie Przyjazne.

 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 11:34
Osoba modyfikująca: Bartłomiej Pielas
Ostatnio zmieniany: 16.05.2019 - 09:20

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji