2. Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

 PROCEDURA WPISU
DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
PROWADZONEJ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1. PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248), w dalszej części określana ustawą – Prawo oświatowe [Rozdział 9. Placówki doskonalenia nauczycieli, art. 183 - 188]

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045), w dalszej części określane Rozporządzeniem. [§ 29]

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/D2019000104501.pdf

3) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942).

Link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/D2019000194201.pdf

2. WYMAGANE DOKUMENTY
2.1. Osoba fizyczna i osoba prawna ubiegająca się o wpis niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli do ewidencji składa wniosek wraz z następującymi dokumentami:
1) aktem założycielskim;
2) statutem;
3) dokumentami poświadczającymi zatrudnianie wykwalifikowanej kadry;
4) dokumentami poświadczającymi zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) decyzją Łódzkiego Kuratora Oświaty o przyznaniu wstępnej akredytacji.
2.2. Akt założycielski placówki doskonalenia nauczycieli, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia, określa w szczególności jej:
1) nazwę;
2) cel;
3) organ prowadzący;
4) siedzibę;
5) terytorialny zasięg działania.
2.3. Statut placówki doskonalenia nauczycieli, zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia, określa w szczególności:
1) nazwę placówki doskonalenia oraz jej szczegółowe cele;
2) organ prowadzący placówkę doskonalenia;
3) zadania placówki doskonalenia;
4) organizację placówki doskonalenia;
5) tryb wprowadzania zmian w statucie.
2.4. Dokumentami poświadczającymi zatrudnianie wykwalifikowanej kadry mogą być dyplomy ukończenia studiów, studiów podyplomowych, uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy pedagogicznej, odbytych form dokształcania i doskonalenia, itp.
2.5. Dokumenty poświadczające zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem (lokalem), w którym będzie prowadzona statutowa działalność placówki doskonalenia nauczycieli (np. akt własności, wydruk z księgi wieczystej, umowa najmu, użyczenia, dzierżawy, itp.);
2) dokumenty poświadczające zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj.:
a) pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których będzie realizowana działalność statutowa,
b) pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których będzie realizowana działalność statutowa.
2.6. Wstępną akredytacją przyznaje w drodze decyzji administracyjnej kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki (tj. Łódzki Kurator Oświaty).
Do wstępnej akredytacji zastosowanie ma art. 185 ustawy – Prawo oświatowe oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029).
Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/D2018000202901.pdf
Link do strony Kuratorium Oświaty w Łodzi - Komunikat w sprawie wstępnej akredytacji i akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli w województwie łódzkim: http://www.kuratorium.lodz.pl/komunikat-w-sprawie-wstepnej-akredytacji-i-akredytacji-placowek-doskonalenia-nauczycieli-w-wojewodztwie-lodzkim/
2.7. Wzór wniosku o wpis do ewidencji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
2.8. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO. Treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
2.9. Do wniosku należy dołączyć podpisaną kartę informacyjną Systemu Informacji Oświatowej (SIO) służącą rejestracji placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Dane zawarte w karcie informacyjnej SIO muszą być spójne z danymi zawartymi we wniosku o wpis do ewidencji.
2.10. Wzór karty informacyjnej SIO stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

3. DANE ZAWARTE WE WPISIE DO EWIDENCJI
Wpis do ewidencji obejmuje następujące dane:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej, która będzie prowadziła niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej, która będzie prowadziła niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby;
2) nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;
3) adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;
4) określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia;
5) datę rozpoczęcia działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia.

4. OPŁATA
Czynność jest wyłączona z obowiązku opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

5. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 (biuro podawcze).

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
6.1. Samorząd Województwa Łódzkiego dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
6.2. Jeżeli wniosek o wpis nie zawiera dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, lub danych, o których mowa w pkt. 3, Samorząd Województwa Łódzkiego wzywa do uzupełnienia wniosku wyznaczając termin do uzupełnienia braków nie krótszy, niż 7 dni. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.
6.3. Samorząd Województwa Łódzkiego zaświadczenie o wpisie do ewidencji z urzędu doręcza osobie fizycznej lub osobie prawnej ubiegającej się o wpis, a kopię zaświadczenia przekazuje Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.
6.4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:
1) oznaczenie samorządu województwa, który dokonał wpisu do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia (Województwo Łódzkie);
2) datę i numer wpisu do ewidencji;
3) imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby;
4) nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;
5) adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;
6) określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia.
6.5. Wzór zaświadczenia o dokonaniu wpisu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.

7. ODMOWA DOKONANIA WPISU
7.1. Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli wniosek o wpis nie zawiera dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lub danych, o których mowa w pkt. 3, i mimo wezwania nie został uzupełniony.
7.2. Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji stronie przysługuje odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Samorządu Województwa Łódzkiego.

8. ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI
8.1. Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia jest obowiązany zgłosić samorządowi województwa zmiany danych objętych wpisem do ewidencji, o których mowa w pkt. 3, powstałe po wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
8.2. Wzór zgłoszenia zmiany danych objętych wpisem do ewidencji stanowi załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji.
8.3. Zaświadczenie o zmianie danych we wpisie do ewidencji samorząd województwa doręcza organowi prowadzącemu niepubliczną placówkę doskonalenia, Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.
8.4. Wzór zaświadczenia o dokonaniu zmian we spisie do ewidencji stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji.

9. ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI
9.1. Na wniosek organu prowadzącego Samorząd Województwa Łódzkiego wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.
9.2. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
9.3. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenie o wpisie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji.
9.4. Wzór zaświadczenia o wpisie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej instrukcji.

10. WYKREŚLENIE PLACÓWKI Z EWIDENCJI
10.1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia prowadzenia działalności oświatowej;
2) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
3) zaprzestania działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia przez okres dłuższy niż sześć miesięcy;
4) likwidacji niepublicznej placówki doskonalenia, o której mowa w art. 186 ust. 4 ustawy.
10.2. Wpis do ewidencji podlega także wykreśleniu na wniosek organu prowadzącego niepubliczną placówkę doskonalenia, po zakończeniu realizacji rozpoczętych w tej placówce form doskonalenia i dokształcania nauczycieli.
10.3. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji, i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia.
10.4. Od decyzji o wykreśleniu placówki doskonalenia nauczycieli z ewidencji stronie przysługuje odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Samorządu Województwa Łódzkiego.

11. INNE OBOWIĄZKI
11.1. Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przygotowuje plan pracy placówki na dany rok szkolny.
11.2. Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przedstawia Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w planie pracy, w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego.

12. DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O WPIS DO EWIDENCJI I ZAŁĄCZANEJ DOKUMENTACJI
12.1. Wskazując we wniosku nazwę placówki należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie słów pisanych wersalikiem, cudzysłowów, znaków interpunkcyjnych. Nazwa placówki użyta we wniosku musi być tożsama z nazwą w decyzji o przyznaniu wstępnej akredytacji oraz stosowaną w pozostałych dokumentach.
12.2. Data rozpoczęcia działalności musi być datą realną, następującą po dacie dokonania wpisu do ewidencji. Uwzględnić należy fakt, iż Samorząd Województwa Łódzkiego dokonuje wpisu w terminie 30 dni od złożenia wniosku, a ewentualna konieczność uzupełnienia dokumentacji może ten termin wydłużyć. Organ założycielski może określić, iż datą rozpoczęcia działalności będzie data wpisu do ewidencji.
12.3. Podawane adresy powinny być dokładne, pełne, z zastosowaniem urzędowych nazw ulic i kodem pocztowym. Nazwy powinny być zgodne z prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, tzw. rejestru TERYT (http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/).
12.4. Do wniosku powinny być dołączone oryginalne dokumenty.
12.5. Zamiast oryginałów mogą być dołączone kopie dokumentów uwierzytelnione w sposób określony w art. 76a § 2 lub § 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133):
1) przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, Samorząd Województwa Łódzkiego zażąda od strony składającej odpis dokumentu przedłożenia oryginału tego dokumentu.
2) przez upoważnionego pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi prowadzącego postępowanie, któremu zostanie okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem (kopią).
12.6. Wniosek i pozostałe dokumenty podpisuje:
1) osoba/y fizyczna/e ubiegająca się o wpis do ewidencji;
2) pełnomocnik osoby fizycznej (osób fizycznych) – wówczas pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
3) osoba/y upoważniona/e do reprezentowania osoby prawnej.

13. INFORMACJA PUBLICZNA
13.1. Ewidencję niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (www.bip.lodzkie.pl).
13.2. Wzór publikacji stanowi załącznik nr 9 do niniejszej instrukcji.

14. KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8;
Departament Kultury i Edukacji, Wydział Edukacji, XIII piętro, pok. 1309;
tel. 42.291.98.29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba publikująca :  Aleksandra Chęcińska
Data publikacji:  13.03.2020 - 08:39
Osoba modyfikująca: Adam Kozłowski
Ostatnio zmieniany: 16.04.2021 - 10:36