Menu Kontekstowe

Kontakt - Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 36 00
fax 42 663 36 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej


Dyrektor: Maciej Łaski
 
Zastępca Dyrektora: Dorota Pisarska


W skład departamentu wchodzą:

1. Wydział Promocji, PWI
2. Wydział Współpracy Zagranicznej, PWII
3. Referat „Ziemia Łódzka”, PWIII
4. Referat ePromocji, PWIV
5. Samodzielne Stanowisko ds. Dokumentacji i Rozliczeń, PWV
6. Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Wdrażania Kierunku Strategicznego Marki, PWVI
7. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, PWS

Zadania:

Do zadań Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej należą sprawy: promocji województwa, współpracy międzyregionalnej i zagranicznej oraz realizacja zadań związanych z organizacją portalu „lodzkie.pl i wydawaniem pisma samorządowego „Ziemia Łódzka”, a w szczególności:

I. Wydział Promocji, który oznacza pisma symbolem PWI:

1. Nadzorowanie prawidłowości wdrażania wizji i misji marki województwa przyjętej w planach, programie promocji lub innych dokumentach o strategicznym charakterze;
2. Opracowanie rocznych planów rzeczowych i finansowych działań promocyjnych;
3. Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa we współpracy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielstwami państw obcych i organizacji międzynarodowych;
4. Poszukiwanie i inspirowanie nowych kierunków, form i metod promocji województwa, w tym z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania;
5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami promocji regionalnej w kraju i zagranicą;
6. Przygotowywanie i nadzór nad realizacją kampanii promocyjnych, wykorzystujących zróżnicowane kanały komunikacji marketingowej;
7. Przygotowanie i uzupełnianie zestawu narzędzi promocyjnych w postaci druków i wydawnictw, wystaw, filmów, programów multimedialnych, radiowych i telewizyjnych oraz stron internetowych oraz innych materiałów promocyjnych;
8. Koordynowanie wszelkich działań promocyjnych pozostałych komórek organizacyjnych urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
9. Tworzenie w urzędzie bazy danych o regionie;
10. Podnoszenie tożsamości regionalnej i wiedzy o samorządzie terytorialnym wśród dzieci i młodzieży województwa, współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu przy opracowaniu i realizacji projektów wspierających podnoszenie tożsamości regionalnej i podnoszenie wiedzy o samorządzie terytorialnym, współdziałanie w zakresie upowszechniania informacji o projektach realizowanych z zakresu podnoszenia tożsamości regionalnej i wiedzy o samorządzie terytorialnym;
11. Współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Promocji i Wdrażania Kierunku Strategicznego Marki w zakresie planowania i realizowania działań promocyjnych, których celem będzie wdrożenie wizji i misji marki województwa przyjętej w planach, programie promocji lub innych dokumentach o strategicznym charakterze;
12. Nadzór nad utrzymaniem spójnego wizerunku marki województwa w kontekście przyjętego systemu identyfikacji wizualnej marki.

II. Wydział Współpracy Zagranicznej, który oznacza pisma symbolem PWII:

1. inicjowanie i prowadzenie współpracy zagranicznej województwa na podstawie „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego”;
2. przygotowywanie projektów umów międzynarodowych oraz umów zawieranych z innymi podmiotami zagranicznymi;
3. nadzór nad realizacją porozumień i umów w ramach współpracy międzyregionalnej;
4. rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami międzynarodowymi;
5. organizacja spotkań i wizyt gości krajowych i zagranicznych na terenie województwa;
6. organizacja zagranicznych wyjazdów marszałka, wicemarszałków i członków zarządu;
7. organizacja imprez promocyjnych poza granicami kraju;
8. organizacja imprez targowych i wystawienniczych poza granicami kraju;
9. udział w przygotowaniu imprez i wydarzeń gospodarczych, m.in. misji, konferencji i seminariów we współpracy z przedstawicielami samorządów terytorialnych i środowiska gospodarczego, a także we współpracy z przedstawicielami zagranicznych regionów partnerskich;
10. udział w realizacji działań na rzecz wspierania promocji gospodarczej, przedsiębiorczości regionu oraz internacjonalizacji firm z województwa;
11. realizacja projektów własnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych z zakresu wykonywanych zadań;
12. organizacja i udział we wspólnych projektach międzynarodowych, w szczególności z regionami, z którymi województwo podpisało porozumienia o współpracy;
13. udział w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych i realizacji wybranych działań w ramach projektów europejskich;
14. zapewnienie obsługi tłumaczeń spotkań członków zarządu z gośćmi z zagranicy;
15. utworzenie i prowadzenie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu.

III. Referat „ Ziemia Łódzka”, który oznacza pisma symbolem PWIII:

1. Przygotowywanie materiałów redakcyjnych: tekstów, zdjęć, wykresów, tabel.
2. Nadzór nad terminowym i jakościowym wydawaniem pisma.
3. Opracowywanie rocznych planów rzeczowych i finansowych dotyczących działalności wydawniczej oraz przedkładanie sprawozdań.
4. Organizowanie przetargów.
5. Zawieranie umów zlecenie, umów o dzieło.
6. Dystrybucja pisma.
7. Prowadzenie archiwum redakcyjnego.
8. Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń Rady Programowej.
9. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami administracji samorządowej w regionie w zakresie wymiany informacji o prowadzonych przez nie działaniach istotnych z punktu widzenia samorządu województwa.

IV. Referat ePromocji, który oznacza pisma symbolem PWIV:

1. Przygotowywanie i uzupełnianie zestawu narzędzi promocyjnych w postaci stron internetowych w zakresie wizualnym;
2. Wsparcie merytorycznych komórek organizacyjnych przy aktualizowaniu stron internetowych w zakresie treści merytorycznej;
3. Realizacja zadań związanych z organizacją portalu „lodzkie.pl”;
4. Organizacja i prowadzenie transmisji obrad sejmiku oraz innych ważnych wydarzeń z życia samorządu województwa;
5. Aktualizacja i stała rozbudowa serwisu internetowego TvLodzkie i filmowych kanałów społecznościowych;
6. Monitorowanie nowości technicznych i działań innych jednostek administracji w zakresie wykorzystania telewizji internetowej do realizacji zadań samorządu województwa;
7. Współpraca w zakresie realizacji informacyjnych i promocyjnych materiałów multimedialnych i społecznościowych na potrzeby urzędu.

V. Samodzielne Stanowiska ds. Dokumentacji i Rozliczeń, które oznacza pisma symbolem PWV:

1. Obsługa bieżącej działalności finansowej Departamentu, monitorowanie realizacji budżetu, bieżąca analiza wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Departamentu.
2. Prowadzenie ewidencji wydatków i wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wydatków dokonywanych w ramach działalności Departamentu.
3. Prowadzenie rejestru umów, zamówień i porozumień.
4. Prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych.
5. Prowadzenie rejestru not obciążeniowych.
6. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów i dowodów księgowych oraz rozliczeń podróży służbowych pracowników, których delegacja została pokryta ze środków Departamentu.
7. Nadzór nad prawidłowością zawieranych umów, zamówień i porozumień zgodnie z „Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego”, ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą o finansach publicznych.
8. Weryfikacja pod względem formalnym i finansowym umów, zamówień i porozumień.
9. Rozliczanie projektów własnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
10. Sporządzanie projektów planu wydatków, planów finansowych oraz materiałów do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie budżetu realizowanego przez Departament, w tym w zakresie projektów własnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych z zakresu wykonywanych działań, opracowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie wydatków, planie finansowym i wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zadań realizowanych przez Departament.
11. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania planu wydatków i dochodów Departamentu, w tym z zakresu projektów własnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych z zakresu wykonywanych działań.
12. Prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu komórki organizacyjnej.
13. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu komórki organizacyjnej.

VI. Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Wdrażania Kierunku Strategicznego Marki, które oznacza pisma symbolem PWVI:

1. Podejmowanie działań w zakresie budowania sieci ambasadorów przyjętego kierunku strategicznego marki województwa w środowisku samorządowym, pozarządowym, akademickim i biznesowym;
2. Prowadzenie i zarządzanie projektami współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych, związanych z wdrażaniem przyjętego kierunku strategicznego marki województwa oraz współpraca w tym zakresie mająca na celu utrzymanie spójnego wizerunku marki;
3. Organizowanie wydarzeń własnych oraz wsparcie merytoryczne wydarzeń obcych mające na celu wdrożenie przyjętego kierunku strategicznego marki województwa wśród wybranych grup docelowych;
4. Poszukiwanie i inspirowanie nowych kierunków, form, metod i narzędzi zarządzania marką oraz wdrażania przyjętego kierunku strategicznego marki województwa;
5. Współpraca z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, przedstawicielstwami państw obcych i organizacji międzynarodowych oraz doradztwo w obszarze wdrażania przyjętego kierunku strategicznego marki województwa;
6. Popularyzacja wiedzy o marce województwa poprzez m.in. prowadzenie szkoleń, prezentacji i wykładów, zamieszczanie materiałów promocyjnych w Internecie;
7. Współpraca oraz nadzór nad wdrażaniem przyjętego kierunku strategicznego marki województwa w projektach realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

VII. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu, które oznacza pisma symbolem PWS

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji