Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dyrektor: Wojciech Frątczak
Zastępca Dyrektora: Edyta Marcinkowska
p.o. Zastępcy Dyrektora: Magdalena Kontowicz


W skład departamentu wchodzą:

1. Wydział Przyrody i Promocji Żywności Wysokiej Jakości, który oznacza pisma symbolem „RŚI”
2. Wydział Polityki Ekologicznej, który oznacza pisma symbolem „RŚII”
3. Wydział Opłat Środowiskowych, który oznacza pisma symbolem „RŚIII”
4. Wydział Ewidencji i Windykacji Opłat Środowiskowych, który oznacza pisma symbolem „RŚIV”
5. Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oznacza pisma symbolem „RŚVI”
6. Wydział PO RYBY, który oznacza pisma symbolem „RŚVII”
7. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „RŚS”

Publiczne dostępny wykaz danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
http://www.ekokarty.pl/wykaz/lodzkie


Zadania:

Do zadań Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska - RŚ należą sprawy: rolnictwa i obszarów wiejskich, ochrony przyrody, łowiectwa, rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, a w szczególności:
 


1) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierzanie opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganych zezwoleń dla terenów należących do miast na prawach powiatu;
2) udział w opracowywaniu projektów i koordynowaniu realizacji wojewódzkich programów rozwoju rolnictwa;
3) udział w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego województwa w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich;
4) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu województwa, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych;
5) przygotowywanie i nadzór nad realizacją programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt, w tym wśród rolników;
6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych, naliczanych na rzecz budżetu województwa, z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych;
7) prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
8) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego;
9) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa;
10) przeprowadzanie kontroli stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
11) promocja w zakresie obszarów wiejskich i żywności wysokiej jakości;
12) wydawanie zezwoleń na prowadzenie dotychczas nie stosowanej na terytorium RP technologii chowu zwierząt;
13) prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok oraz na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok;
14) określanie miejsca, warunków, czasu oraz sposobu ograniczenia populacji zwierząt, w przypadku, gdy stanowią one nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka;
15) wnioskowanie o utworzenie rejonu zamkniętego wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany odmian sadzeniaków ziemniaka;
16) prowadzenie spraw w zakresie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa;
17) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych;
18) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem listy produktów tradycyjnych;
19) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego;
20) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie uchwał dotyczących tworzenia, likwidacji, zwiększenia lub zmniejszenia obszaru parku krajobrazowego,
b) przygotowywanie uchwał dotyczących ustanawiania planu ochrony dla parku krajobrazowego,
c) przygotowywanie uchwał dotyczących wyznaczania, likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu oraz dotyczących modyfikacji zakazów obowiązujących na ich terenie;
d) wykonywanie czynności związanych z finansowaniem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
e) przygotowywanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych;
21) podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania realizowane przez Wydział;
22) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian;
23) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania własne województwa;
24) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu przez Departament;
25) sporządzanie zgodnie z ustawą o statystyce publicznej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystki publicznej, następujących zbiorczych sprawozdań rocznych:
a) sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż i torfów -RRW-11,
b) sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie - RRW-12,
c) sprawozdanie z realizacji inwestycji i sanitacji wsi - RRW-2.


1) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki ochrony środowiska, projektów powiatowych programów ochrony środowiska, krajowego planu gospodarki odpadami;
2) sporządzanie projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska w oparciu o założenia polityki ekologicznej państwa, przedstawianie do zaopiniowania ministrowi właściwemu ds. klimatu, powiatom i gminom, a po zaopiniowaniu sejmikowi do uchwalenia;
3) opracowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w oparciu o krajowy plan gospodarki odpadami, przedstawianie do zaopiniowania ministrowi właściwemu ds. klimatu i gminom, a po zaopiniowaniu Sejmikowi Województwa do uchwalenia;
4) monitoring realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) aktualizacja wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz składanie Sejmikowi Województwa raportów i sprawozdań z ich wykonania i realizacji;
6) sporządzanie wykazów i udostępnianie podmiotom informacji oraz dokumentów o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału, zgodnie z przepisami ustaw dotyczących środowiska;
7) analiza rocznego sprawozdania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przekazywanie informacji Zarządowi Województwa;
8) przygotowywanie projektów dokumentów związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
9) współpraca z organami administracji realizującymi zadania z zakresu monitoringu środowiska;
10) współpraca z jednostkami ochrony środowiska w zakresie wymiany informacji o środowisku, sporządzania programów ochrony środowiska;
11) prowadzenie działalności z zakresu edukacji ekologicznej;
12) gromadzenie i weryfikacja sprawozdań gminnych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
13) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazywanie go ministrowi właściwemu ds. klimatu;
14) prowadzenie spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii w zakresie wynikającym z programu ochrony środowiska województwa;
15) prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami przeznaczonymi na dotacje dla spółek wodnych;
16) gromadzenie i przekazywanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji o przeprowadzonych przez komórki organizacyjne oraz nadzorowane wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko oraz udzielanie informacji w tym zakresie.


1) gromadzenie i weryfikowanie wykazów, składanych przez podmioty korzystające ze środowiska, zawierających informacje o:
a) ilości i rodzajach gazów lub pyłów, wprowadzanych do powietrza,
b) ilości i jakości pobranej wody,
c) ilości, stanie, składzie i rodzajach ścieków, wprowadzanych do wód lub do ziemi,
d) rodzaju i ilości składowanych odpadów;
2) gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, składanych przez przedsiębiorców wprowadzających opakowania, eksportujących opakowania, eksportujących produkty w opakowaniach, dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, wprowadzających produkty w opakowaniach, zawierających informacje o masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań, opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wywiezionych za granicę opakowań, wysokości należnej opłaty produktowej oraz informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
3) gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej, składanych przez przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w postaci olejów i preparatów smarowych oraz opon;
4) gromadzenie dokumentów EDPR albo EDPO zawierających informację o masie odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku;
5) gromadzenie dokumentów DPR albo DPO zawierających informację o masie odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowanym procesie odzysku i recyklingu;
6) gromadzenie uwierzytelnionych kopii sprawozdań z audytu przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych;
7) zawieranie fakultatywnych porozumień z organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą grupę przedsiębiorców wprowadzających: produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych, kontrola realizacji porozumień;
8) gromadzenie zaświadczeń wydanych przez bank o utrzymywaniu przez Organizację odzysku opakowań na odrębnym rachunku bankowym lub w formie
lokaty terminowej kapitału własnego, albo dokumentów potwierdzających wysokość gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej;
9) gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań i wykazów, zawierających informacje o:
a) rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
b) wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,
c) osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
d) wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
e) zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, sporządzanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory;
10) gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
11) gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu;
12) gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej, sporządzanych przez sprzedawców detalicznych kwasowo-ołowiowych baterii i akumulatorów samochodowych i przemysłowych;
13) gromadzenie i weryfikowanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, sporządzanych przez posiadaczy odpadów;
14) gromadzenie rocznych sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji, sporządzanych przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu;
15) gromadzenie, przekazywanych przez marszałków województw, starostów, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska kopii decyzji administracyjnych, wydanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska;
16) prowadzenie wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, na podstawie zbiorczych zestawień danych oraz sprawozdań i informacji, o których mowa ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
17) sporządzanie na podstawie wojewódzkiej bazy danych raportów wojewódzkich i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
18) sporządzanie sprawozdań, zawierających informacje o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, o osiągniętych poziomach odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, o wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
19) sporządzanie raportów wojewódzkich, zawierających informacje o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy i wywiezionych za granicę opakowań i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
20) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zbiorczych sprawozdań, zawierających informacje pochodzące ze sprawozdań, sporządzanych przez wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, zbierających zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz sprzedawców detalicznych kwasowo-ołowiowych baterii i akumulatorów samochodowych i przemysłowych;
21) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, w sprawach:
a) wymierzania należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska,
b) określania zaległości z tytułu opłat produktowych,
c) ustalania dodatkowych opłat produktowych,
d) określania wysokości zobowiązań z tytułu opłat produktowych za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,
e) ustalania dodatkowych opłat produktowych za nie wykonanie decyzji określających wysokość zobowiązań z tytułu opłat produktowych za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,
f) określania wysokości zobowiązań z tytułu niewykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) określania zaległości z tytułu opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
h) zobowiązywania posiadaczy odpadów do korygowania zbiorczych zestawień danych,
i) zobowiązywania posiadaczy odpadów lub transportujących odpady do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów,
j) zobowiązywania przedsiębiorców do przedłożenia dokumentów, na podstawie których sporządzono sprawozdania o wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za granicę opakowaniach,
k) zobowiązywania wprowadzających baterie lub akumulatory, zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do przedłożenia dokumentów ewidencji;
22) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy Działu III Ordynacji podatkowej (np. w sprawie udzielania ulg podatkowych, stwierdzania nadpłat), dotyczących zobowiązań z tytułu:
a) opłat środowiskowych,
b) opłat produktowych,
c) opłat za substancje kontrolowane, ustalonych do dnia 9 lipca 2015 r.,
d) opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
e) opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,
f) środków wnoszonych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego przez wprowadzającego sprzęt z tytułu publicznych kampanii edukacyjnych;
23) przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska kopii decyzji, określających wysokość niewniesionych opłat z tytułu:
a) wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
b) poboru wód,
c) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
24) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, gromadzonych w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
25) udostępnianie informacji o środowisku, będących w posiadaniu Wydziału;
26) informowanie podmiotów o ciążących na nich obowiązkach w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
27) poszerzanie bazy danych podmiotów, objętych właściwością Wydziału;
28) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania i stosowania przez nich przepisów o ochronie środowiska, będących w kompetencji Marszałka Województwa;
29) sporządzanie informacji i protokołów w ramach przeprowadzanych kontroli;
30) prowadzenie rejestru oraz gromadzenie dokumentacji przeprowadzonych kontroli;
31) prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej (powiat, gmina) oraz z urzędami skarbowymi w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
32) przygotowywanie wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczących dofinansowania dostawy sprzętu i oprogramowania, służącego do zarządzania informacjami i opłatami w ramach zadań realizowanych przez Wydział.


1) ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
2) ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłaty produktowej;
3) ewidencja należności i zobowiązań z tytułu kar pieniężnych dla posiadaczy oraz transportujących odpady;
4) ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach (tzw. opłata za baterie i akumulatory);
5) ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłaty wynikającej z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tzw. opłata za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny);
6) ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłaty wynikającej z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tzw. opłata za recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji);
7) podział i przekazywanie środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat za baterie i akumulatory, opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opłat za recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kar pieniężnych odpowiednio do budżetów
gmin, powiatów oraz do wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
8) tworzenie lokat negocjowalnych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
9) przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska;
10) przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie dla przedsiębiorców w oparciu o informacje przekazywane z Wydziału Opłat Środowiskowych;
11) windykacja należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat za baterie i akumulatory, opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opłat za recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kar pieniężnych, a w szczególności wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych;
12) współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych wynikających z należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat za baterie i akumulatory, opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opłat za recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kar pieniężnych;
13) przygotowanie zgłoszeń wierzytelności w stosunku do dłużników będących w stanie upadłości lub likwidacji;
14) badanie kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat za baterie i akumulatory, opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opłat za recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kar pieniężnych;
15) sporządzanie sprawozdań zbiorczych z gmin i powiatów z zakresu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska;
16) sporządzanie sprawozdań z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów;
17) sporządzanie bilansów rocznych;
18) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w oparciu o informacje przekazywane z Wydziałów Departamentu;
19) sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w oparciu o informacje przekazywane z Wydziałów Departamentu;
20) sporządzenie kwartalnych sprawozdań RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w oparciu o informacje z Wydziałów Departamentu oraz przekazywanie ich do Departamentu Finansów.


1) prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w zakresie:
a) pozwoleń zintegrowanych,
b) pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
d) nakładania obowiązku prowadzenia w określonym czasie dodatkowych pomiarów emisji do powietrza,
e) nałożenia obowiązku wykonywania pomiarów stężeń substancji w powietrzu na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach substancji w powietrzu,
f) zobowiązania do prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w określonym czasie, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika że nastąpiło przekroczenie standardów emisji,
g) orzekania o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku,
h) zobowiązania do wykonania przeglądów ekologicznych,
i) dotyczącym ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie o odpadach w zakresie:
a) przygotowywania projektów decyzji administracyjnych tj.:
- zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
- decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne oraz decyzji o wyrażeniu sprzeciwu,
- decyzji o wyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
- zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami,
- decyzja zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
- zgody na wydobywanie odpadów,
- decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów;
- decyzji o zamknięciu z urzędu składowiska odpadów lub jego wydzielonej część,
- decyzji o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zmiana zarządzającego);
- decyzji cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia, dla posiadacza odpadów który uzyskał zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, naruszającego przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działającego niezgodnie z wydanym zezwoleniem;
b) wzywania do niezwłocznego zaniechania naruszeń posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
c) wykonywanie ekspertyz oraz nowych instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, w przypadkach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zamykanie składowiska z urzędu);
3) prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie o odpadach wydobywczych oraz przygotowywanie projektów decyzji:
a) zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
b) zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
4) uzgadnianie wniosków dotyczących zezwoleń na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz przygotowywanie projektów decyzji związanych z emisją gazów cieplarnianych z instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;
6) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia pozwoleń i decyzji;
7) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zmiany decyzji dot. oznaczenia prowadzącego instalacji (przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń zintegrowanych, emisyjnych);
8) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji zwolnionych z obowiązku posiadania pozwolenia;
9) prowadzenie rejestru występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
10) prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu w województwie;
11) prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów w województwie;
12) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
13) organizowanie i prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wydziału;
14) sporządzanie protokołów, wystąpień pokontrolnych i informacji w ramach przeprowadzanych kontroli oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji przeprowadzanych kontroli;
15) udzielanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji dotyczących zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej działalności;
16) udział w opiniowaniu projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
17) opiniowanie projektów aktów prawnych, w zakresie ochrony środowiska;
18) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w zakresie:
a) programów ochrony powietrza,
b) planów działań krótkoterminowych,
c) programów ochrony środowiska przed hałasem,
d) określenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
e) ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania,
f) tworzenie stref przemysłowych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
19) obsługa zadań komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami;
20) sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie;
21) udostępnianie informacji i dokumentów o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału;
22) sporządzanie informacji o uchwalonych przez Sejmik Województwa programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, w celu przedłożenia jej do Ministra Środowiska;
23) sporządzanie informacji o uchwaleniu i realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa;
24) wydawanie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego, dla której organem właściwym do jego wydania jest Marszałek Województwa;
25) wydawanie opinii dotyczącej zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego, dla której organem właściwym do jego wydania jest Marszałek Województwa;
26) wydawanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w  raportach o oddziaływaniu na środowisko złożonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko oraz gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego, dla której organem właściwym do jego wydania jest Marszałek Województwa.


1) prowadzenie działań promocyjnych oraz rozpowszechnianie Informacji o Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, zwanym PO RYBY 2014-2020 oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania pomocy;
2) prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania pomocy w ramach PO RYBY, w tym:
a) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność,
b) przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność,
c) zawieranie i rejestrowanie umów o dofinansowanie,
d) informowanie o odmowie przyznania pomocy;
3) przeprowadzanie kontroli operacji zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą rocznym planem kontroli;
4) przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazywanie informacji dotyczących tych nieprawidłowości Instytucji Zarządzającej;
5) przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisemnych informacji o pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotyczących wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom;
6) przygotowywanie i przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planów wydatków na rok bieżący i następny w zakresie Priorytetu 4 PO RYBY;
7) przeprowadzanie lub udział w szkoleniach związanych z Priorytetem 4 PO RYBY;
8) współpraca z Instytucją Zarządzającą PO RYBY;
9) współpraca z organizacjami i innymi podmiotami związanymi z sektorem rybactwa;
10) prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości PO RYBY;
11) obsługa Priorytetu 7 – Pomoc Techniczna PO RYBY;
12) przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji środków w zakresie Priorytetu 4 PO RYBY oraz związanej z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań Instytucji Zarządzającej;
13) sporządzanie i przekazywanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poświadczeń kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach Priorytetu 4 PO RYBY;
14) przeprowadzanie kontroli operacji w okresie związania z celem w ramach Osi 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013;
15) wykonywanie pozostałych zadań określonych przepisami prawa, związanych z wykonywaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez samorząd województwa.

 
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:48
Osoba modyfikująca: Łukasz Musiał
Ostatnio zmieniany: 23.07.2020 - 13:15