Kontakt - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 35 30
fax. 42 663 35 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dyrektor:  Wojciech Frątczak
p.o. Zastępcy Dyrektora:  Magdalena Kontowicz
Zastępca Dyrektora:  Radosław Mikuła

W skład departamentu wchodzą:

1. Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - RŚI
2. Wydział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej - RŚII
3. Wydział Opłat Środowiskowych - RŚIII
4. Wydział Ewidencji i Windykacji Opłat Środowiskowych - RŚIV
5. Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych - RŚV
6. Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej - RŚVI
7. Wydział PO RYBY - RŚVII
Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu - RŚS

Publiczne dostępny wykaz danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
http://www.ekokarty.pl/wykaz/lodzkie


Zadania:

Do  zadań  Departamentu  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  należą sprawy: rolnictwa  i  obszarów wiejskich,  geologii  i  górnictwa,  łowiectwa,  rybactwa śródlądowego, ochrony  środowiska, gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami,  a w szczególności:
 

1. Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, który oznacza pisma symbolem „RŚI”

 1. współudział w opracowywaniu projektów i koordynowaniu realizacji wojewódzkich programów rozwoju rolnictwa;
 2. udział w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego województwa w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich;
 3. podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania realizowane przez Wydział;
 4. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, fundacjami i organizacjami pozarządowymi oraz społeczno -zawodowymi organizacjami rolników;
 5. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu województwa, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych;
 6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych, naliczanych na rzecz budżetu województwa, z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych;
 7. nadzór nad realizacją programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt;
 8. realizacja zadań i spraw z zakresu rybactwa śródlądowego;
 9. prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 10. przeprowadzanie kontroli stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 11. realizacja zadań i spraw z zakresu łowiectwa;
 12. promocja w zakresie obszarów wiejskich;
 13. wydawanie zezwoleń na prowadzenie dotychczas nie stosowanej na terytorium RP technologii chowu zwierząt;
 14. prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok oraz na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok;
 15. określanie miejsca, warunków, czasu oraz sposobu ograniczenia populacji zwierząt, w przypadku, gdy stanowią one nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka;
 16. przygotowywanie programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników;
 17. wnioskowanie o utworzenie rejonu zamkniętego wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany odmian sadzeniaków ziemniaka;
 18. prowadzenie spraw w zakresie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa;
 19. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych;
 20. prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami przeznaczonymi na dotacje dla spółek wodnych;
 21. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem listy produktów tradycyjnych;
 22. sporządzanie zgodnie z ustawą o statystyce publicznej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystki publicznej, następujących zbiorczych sprawozdań rocznych:
a)    sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż i torfów -RRW-11,
b)    sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie - RRW-12,
c)    sprawozdanie z realizacji inwestycji i sanitacji wsi - RRW-2.

2. Wydział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej, który oznacza pisma symbolem „RŚII”

 1. opiniowanie projektów polityki ekologicznej państwa, projektów powiatowych programów ochrony środowiska, krajowego planu gospodarki odpadami;
 2. sporządzanie projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska w oparciu o założenia polityki ekologicznej państwa, przedstawianie do zaopiniowania ministrowi właściwemu ds. środowiska, powiatom i gminom, a po zaopiniowaniu sejmikowi do uchwalenia;
 3. opracowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w oparciu o krajowy plan gospodarki odpadami, przedstawianie do zaopiniowania ministrowi właściwemu ds. środowiska i gminom, a po zaopiniowaniu sejmikowi do uchwalenia;
 4. monitoring realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
 5. aktualizacja wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i składanie sejmikowi sprawozdań i ich realizacji;
 6. sporządzanie wykazów i udostępnianie podmiotom informacji i dokumentów o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu wydziału, zgodnie z przepisami ustaw dotyczących środowiska;
 7. analiza rocznego sprawozdania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przekazywanie informacji Zarządowi Województwa;
 8. przygotowywanie projektów dokumentów związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym prowadzenie procedury wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznej do składu Rady;
 9. współpraca z organami administracji realizującymi zadania z zakresu monitoringu środowiska;
 10. współpraca z jednostkami ochrony środowiska w zakresie wymiany informacji o środowisku, sporządzania programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami;
 11. wykonywanie czynności nadzorczych w imieniu Zarządu Województwa w stosunku do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego;
 12. prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, w tym w szczególności:
  1. przygotowywanie uchwał dotyczących tworzenia, likwidacji, zwiększenia lub zmniejszenia obszaru parku krajobrazowego,
  2. przygotowywanie uchwał dotyczących ustanawiania planu ochrony dla parku krajobrazowego,
  3. przygotowywanie uchwał dotyczących wyznaczania, likwidacji lub zmiany granic  obszaru chronionego krajobrazu oraz dotyczących modyfikacji zakazów obowiązujących na ich terenie;
  4. wykonywanie czynności związanych z finansowaniem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
  5. przygotowywanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych;
 13. prowadzenie działalności z zakresu edukacji ekologicznej;
 14. gromadzenie i weryfikacja sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,  
 15. sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazywanie go ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
 16. prowadzenie spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii w zakresie wynikającym z programu ochrony środowiska województwa.
 17. opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian;
 18. sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania  własne województwa
 19. sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu przez Departament.

 
3. Wydział Opłat Środowiskowych, który oznacza pisma symbolem „RŚIII”
 

 1. gromadzenie i weryfikowanie wykazów, składanych przez podmioty korzystające ze środowiska, zawierających informacje o:
  1. ilości i rodzajach gazów lub pyłów, wprowadzanych do powietrza,
  2. ilości i jakości pobranej wody,
  3. ilości, stanie, składzie i rodzajach ścieków, wprowadzanych do wód lub do ziemi
  4. rodzaju i ilości składowanych odpadów;
 2. gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane, składanych przez wprowadzających je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań, składanych przez producentów, importerów i eksporterów opakowań, zawierających informacje o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań;
 4. gromadzenie zawiadomień przedsiębiorców rozpoczynających działalność, polegającą na wprowadzaniu na terytorium kraju towarów w opakowaniach oraz produktów w postaci olejów smarowych i opon;
 5. gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej, składanych przez organizacje odzysku oraz przedsiębiorców, wprowadzających na terytorium kraju towary w opakowaniach oraz produkty w postaci olejów smarowych i opon;
 6. gromadzenie rocznych sprawozdań, sporządzanych przez gminy lub związki gmin, dotyczące rodzajów i ilości zebranych, przekazanych do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przez gminę lub związek gmin oraz o wydatkach poniesionych na te działania;
 7. gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań i wykazów, zawierających informacje o:
  1. rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
  2. wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,
  3. osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
  4. wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
  5. zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, sporządzanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory;
 8. gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
 9. gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu;
 10. gromadzenie i weryfikowanie rocznych sprawozdań o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej, sporządzanych przez sprzedawców detalicznych kwasowo-ołowiowych baterii i akumulatorów samochodowych i przemysłowych;
 11. gromadzenie i weryfikowanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, sporządzanych przez posiadaczy odpadów;
 12. gromadzenie rocznych sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji, sporządzanych przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu;
 13. gromadzenie, przekazywanych przez marszałków województw, starostów, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska:
  1. kopii decyzji administracyjnych, wydanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska,
  2. informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, sporządzanych przez posiadaczy odpadów;
 14. prowadzenie wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, na podstawie zbiorczych zestawień danych, informacji uzyskanych od starostów oraz sprawozdań i informacji, o których mowa ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 15. sporządzanie na podstawie wojewódzkiej bazy danych raportów wojewódzkich i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
 16. sporządzanie sprawozdań, zawierających informacje o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, o osiągniętych poziomach odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, o wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 17. sporządzanie sprawozdań, zawierających informacje o wpływach z tytuły opłaty za substancje kontrolowane i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 18. sporządzanie raportów wojewódzkich, zawierających informacje o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy i wywiezionych za granicę opakowań i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
 19. sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zbiorczych sprawozdań, zawierających informacje pochodzące ze sprawozdań, sporządzanych przez wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, zbierających zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz sprzedawców detalicznych kwasowo-ołowiowych baterii i akumulatorów samochodowych i przemysłowych
 20. prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, w sprawach:
  1. wymierzania należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska,
  2. określania zaległości z tytułu opłat produktowych,
  3. określania zaległości z tytułu opłat za substancje kontrolowane,
  4. ustalania dodatkowych opłat produktowych ,
  5. ustalania dodatkowych opłat za substancje kontrolowane,
  6. wymierzania kar pieniężnych na podstawie przepisów o odpadach,
  7. zobowiązywania posiadaczy odpadów do korygowania zbiorczych zestawień danych,
  8. zobowiązywania posiadaczy odpadów lub transportujących odpady do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów,
  9. zobowiązywania przedsiębiorców do przedłożenia dokumentów, na podstawie których sporządzono sprawozdania o wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za granicę opakowaniach;
  10. zobowiązywania wprowadzających baterie lub akumulatory, zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do przedłożenia dokumentów ewidencji,
 21. prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy Działu III Ordynacji podatkowej (np. w sprawie udzielania ulg podatkowych, stwierdzania nadpłat), dotyczących zobowiązań z tytułu:
  1. opłat za korzystanie ze środowiska,
  2. opłat produktowych,
  3. opłat za substancje kontrolowane,
  4. kar pieniężnych.
 22. przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska kopii decyzji, określających wysokość nie wniesionych opłat z tytułu:
  1. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
  2. poboru wód,
  3. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
 23. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, gromadzonych w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
 24. udostępnianie informacji o środowisku, będących w posiadaniu Wydziału;
 25. informowanie podmiotów o ciążących na nich obowiązkach w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 26. poszerzanie bazy danych podmiotów, objętych właściwością Wydziału;
 27. planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania i stosowania przez nich przepisów o ochronie środowiska, będących w kompetencji Marszałka Województwa Łódzkiego;
 28. sporządzanie informacji i protokołów w ramach przeprowadzanych kontroli;
 29. prowadzenie rejestru oraz gromadzenie dokumentacji przeprowadzonych kontroli;
 30. prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej (powiat, gmina) oraz z urzędami skarbowymi w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
 31. wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
 32. sporządzanie i przekazywanie Wojewodzie Łódzkiemu oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdań o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków, które zostały przekazane na ten cel;
 33. przygotowywanie wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczących dofinansowania dostawy sprzętu i oprogramowania, służącego do zarządzania informacjami i opłatami w ramach zadań realizowanych przez Wydział;

 
4. Wydział Ewidencji i Windykacji Opłat Środowiskowych, który oznacza pisma symbolem „RŚIV”
 

 1. ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
 2. ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłaty produktowej za opakowania i opłaty produktowej za produkty;
 3. ewidencja należności i zobowiązań z tytułu publicznych kampanii edukacyjnych dla wprowadzających produkty w opakowaniach;
 4. ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłaty produktowej, kampanii edukacyjnych oraz opłaty depozytowej za baterie i akumulatory;
 5. ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłat za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz za publiczne kampanie edukacyjne;
 6. ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłat za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 7. ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłay rejestrowej i rocznej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
 8. ewidencja należności i zobowiązań z tytułu opłaty recyklingowej;
 9. ewidencja należności i zobowiązań z tytułu kar pieniężnych dla posiadaczy oraz transportujących odpady;
 10. podział i przekazywanie środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, substancji zubażających warstwę ozonową, opłat za baterie i akumulatory oraz kar pieniężnych odpowiednio do budżetów gmin, powiatów oraz do Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 11. windykacja należności z tytułu opłat środowiskowych a w szczególności wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych;
 12. sporządzanie sprawozdań zbiorczych z gmin i powiatów z zakresu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska;
 13. sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w oparciu o informacje przekazywane z Wydziałów Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
 14. współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych wynikających z należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, substancji zubażających warstwę ozonową, opłat za baterie i akumulatory oraz kar pieniężnych;
 15. przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w stosunku do dłużników będących w stanie upadłości lub likwidacji;
 16. sporządzanie sprawozdań z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów;
 17. sporządzanie bilansów rocznych;
 18. przygotowywania i wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska;
 19. przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie dla przedsiębiorców w oparciu o informacje przekazywane z Wydziału Opłat Środowiskowych;
 20. badanie kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych;
 21. tworzenie lokat negocjowanych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
 22. sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w oparciu o informacje przekazywane z Wydziałów Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 
5. Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych, który oznacza pisma symbolem „RŚV”
 

 1. Prowadzenie postępowań związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych - złożowych, hydrogeologicznych i innych z zakresu geologii, oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zatwierdzających te projekty lub odmawiających ich zatwierdzenia.
 2. Prowadzenie postępowań związanych z zatwierdzaniem dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentacji geologicznych złóż kopalin i dokumentacji geologiczno-inżynierskich i dodatków do tych dokumentacji, oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zatwierdzających te dokumentacje i dodatki lub odmawiających ich zatwierdzenia.
 3. Prowadzenie postępowań związanych z zatwierdzaniem lub przyjmowaniem innych dokumentacji z zakresu geologii, oraz przygotowywanie projektów zawiadomień lub decyzji administracyjnych zatwierdzających te dokumentacje lub odmawiających ich zatwierdzenia.
 4. Prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jak również dotyczących ich wygaśnięcia, cofnięcia, zmian lub przeniesienia koncesji, oraz przygotowywanie projektów  decyzji administracyjnych w tym zakresie.
 5. Przesyłanie właściwym organom decyzji ostatecznych o udzielaniu, zmianie, cofnięciu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia i przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. 
 6. Prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie wód leczniczych, termalnych i solanek, zmiany tych koncesji lub ich przenoszenie,  oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących uzgodnień koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż z samorządami.
 8. Certyfikowana rejestracja przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż ( w formie postanowień) udzielanych przez starostów,
 10. Prowadzenie postępowań związanych z przyjmowaniem dodatków do projektów zagospodarowania złóż, lub przygotowywanie projektów decyzji zabraniających realizacji zamierzonych zmian przedstawionych w projektach.
 11. Ewidencja  informacji o zmianach zasobów złóż kopalin,
 12. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem przez przedsiębiorców górniczych warunków wynikających z koncesji,
 13. Wymierzanie podwyższonych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, dla których właściwym organem administracji geologicznej jest Marszałek Województwa.
 14. Prowadzenie ewidencji robót geologicznych oraz sprawowanie kontroli i nadzoru na tymi pracami,
 15. Prowadzenie ewidencji decyzji Okręgowego Urzędu Górniczego zatwierdzających plany ruchu i dodatki do planów ruchu.
 16. Prowadzenie ewidencji wnoszonych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ze złóż.
 17. Weryfikacja w zakresie prawidłowości naliczania opłat eksploatacyjnych i prowadzenie postępowań wyjaśniających w tym zakresie.
 18. Przygotowywanie pism, wezwań, postanowień i projektów decyzji administracyjnych w zakresie opłat eksploatacyjnych.
 19. Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie naliczania opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ze złóż.
 20. Udzielanie przedsiębiorcom informacji w odniesieniu do opłat eksploatacyjnych.
 21. Obsługa systemu informatycznego w zakresie opłat eksploatacyjnych.
 22. Opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian, oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian w zakresie geologii.
 23. Wyrażanie zgody na przenoszenie praw do informacji geologicznej,
 24. Prowadzenie postępowań dotyczących wyrażenia zgody na przekwalifikowanie zasobów złóż kopalin, oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych tym zakresie.
 25. Prowadzenie Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego
 26. Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie informacji geologicznej zawartej w Archiwum Geologicznym,
 27. Prowadzenie procedur związanych z udostępnianiem nieodpłatnie i odpłatnie informacji geologicznej,
 28. Przygotowywanie i przesyłanie do Rejestru Obszarów Górniczych materiałów dotyczących nowo ustanowionych obszarów i terenów górniczych w celu ich zarejestrowania,
 29. Ewidencjonowanie zarejestrowanych granic obszarów i terenów górniczych.
 30. Prowadzenie postępowań związanych z opiniowaniem przez Geologa Wojewódzkiego wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 31. Sporządzanie z terenu województwa rocznych sprawozdań udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników robót hydrogeologicznych dla potrzeb bilansowania tych zasobów i statystyki.
 32. Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu geologii i górnictwa oraz ochrony środowiska.
 33. Współpraca z innymi instytucjami i organami administracji w zakresie geologii.

6. Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oznacza pisma symbolem „RŚVI”
 

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w zakresie:
  1. pozwoleń zintegrowanych,
  2. pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  3. pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  4. nakładania obowiązku prowadzenia w określonym czasie dodatkowych pomiarów emisji do powietrza,
  5. nałożenia obowiązku wykonywania pomiarów stężeń substancji w powietrzu na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach substancji w powietrzu,
  6. zobowiązania do prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w określonym czasie, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika że nastąpiło przekroczenie standardów emisji,
  7. orzekania o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku,
  8. zobowiązania do wykonania przeglądów ekologicznych,
  9. dotyczącym ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko;
 2.      prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie o odpadach w zakresie:
  1. przygotowywania projektów decyzji administracyjnych tj.:
   • zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
   • zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
   • decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne oraz decyzji o wyrażeniu sprzeciwu,
   • decyzji o wyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
   • zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami,
   • decyzja zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
   • zgody na wydobywanie odpadów,
   • decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów;
   • decyzji o zamknięciu z urzędu składowiska odpadów lub jego wydzielonej część,
   • decyzji o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zmiana zarządzającego);
   • decyzji cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia, dla posiadacza odpadów który uzyskał zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, naruszającego przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działającego niezgodnie z wydanym zezwoleniem;
  2. wzywania do niezwłocznego zaniechania naruszeń posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  3. wykonywanie ekspertyz oraz nowych instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, w przypadkach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zamykanie składowiska z urzędu),
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć i instalacji określonych w ustawie o odpadach wydobywczych oraz przygotowywanie projektów decyzji:
  • zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
  • zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 4. uzgadnianie wniosków dotyczących zezwoleń na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych dla przedsięwzięć, instalacji oraz w przypadkach określonych w ustawie Prawo wodne, oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w zakresie:
  1. pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód,
  2. pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych w tym zabezpieczających przed powodzią,
  3. pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,
  4. pozwoleń wodnoprawnych na rolnicze wykorzystanie ścieków,
  5. pozwoleń wodnoprawnych na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
  6. pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie wody podziemnej,
  7. pozwoleń wodnoprawnych na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
  8. pozwoleń wodnoprawnych na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
  9. pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych i ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego,
  10. pozwoleń wodnoprawnych na gromadzenie ścieków, wznoszenie obiektów budowlanych  oraz wykonywanie innych robót, wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wycinanie roślin z wód lub brzegu dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią,
  11. pozwoleń wodnoprawnych na przerzuty wody,
  12. pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji chemicznych hamujących rozwój glonów,
  13. decyzji ustalających wysokość odszkodowań jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego oraz gdy szkoda nie jest następstwem pozwolenia wodno prawnego,
  14. decyzji o legalizacji urządzenia wodnego;
 6. przygotowywanie projektów decyzji związanych z emisją gazów cieplarnianych z instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;
 7. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia pozwoleń i decyzji;
 8. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zmiany pozwoleń zintegrowanych, emisyjnych i wodnoprawnych w zakresie zmiany prowadzącego instalację;
 9. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji zwolnionych z obowiązku posiadania pozwolenia;
 10. prowadzenie rejestru występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
 11. prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu w województwie;
 12. prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów w województwie;
 13. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w ramach dokumentów gromadzonych w Wydziale;
 14. organizowanie i prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wydziału;
 15. sporządzanie protokołów, wystąpień pokontrolnych i informacji w ramach przeprowadzanych kontroli oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji przeprowadzanych kontroli;
 16. udzielanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji dotyczących zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej działalności;
 17. opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 18. opiniowanie projektów aktów prawnych, w zakresie ochrony środowiska;
 19. opiniowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wymaganym przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW i pozostałe fundusze;
 20. przygotowywanie projektów uchwał sejmiku w zakresie:
  1. programów ochrony powietrza,
  2. programów ochrony środowiska przed hałasem,
  3. określenia rodzajów i jakości paliw dopuszczonych do stosowania na terenie województwa,
  4. ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania,
  5. wyznaczenia aglomeracji w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne,
  6. tworzenie stref przemysłowych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
 21. obsługa zadań komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie  gospodarowania odpadami;
 22. sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie;
 23. udostępnianie informacji i dokumentów o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału

 
7.  Wydział PO RYBY, który oznacza pisma symbolem „RŚVII”

 1. prowadzenie działań promocyjnych oraz rozpowszechnianie Informacji o Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" zwanym PO RYBY2014-2020 oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania pomocy;
 2. prowadzenie  postępowań  w  sprawie  przyznawania  pomocy  w  ramach  PO RYBY, w tym:
  1. przyjmowanie  i  rejestrowanie  wniosków  o  dofinansowanie oraz wniosków o płatność,  
  2. przeprowadzanie  oceny  wniosków  o  dofinansowanie  oraz  wniosków  o płatność,
  3. zawieranie i rejestrowanie umów o dofinansowanie,
  4. informowanie o odmowie przyznania pomocy;
 3. przeprowadzanie kontroli operacji zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą rocznym planem kontroli;
 4. przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazywanie informacji dotyczących tych nieprawidłowości Instytucji Zarządzającej;
 5. przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisemnych informacji o pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotyczących wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom;
 6. przygotowywanie i przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planów wydatków na rok bieżący i następny w zakresiePriorytetu 4 PO RYBY;
 7. przeprowadzanie lub udział w szkoleniach związanych z Priorytetem 4 PO RYBY;
 8. współpraca z Instytucją Zarządzającą PO RYBY;
 9. współpraca z organizacjami i innymi podmiotami związanymi z sektorem rybactwa;
 10. prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości PO RYBY;
 11. obsługa Priorytetu 7 – Pomoc Techniczna PO RYBY;
 12. przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji środków w zakresiePriorytetu 4 PO RYBY oraz związanej z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej;
 13. sporządzanie i przekazywanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poświadczeń kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach Priorytetu 4  PO RYBY;
 14. przeprowadzanie kontroli operacji w okresie związania z celem w ramachOsi 4„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa ”Programu Operacyjnego„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
 15. wykonywanie pozostałych zadań określonych przepisami prawa, związanych z wykonywaniem zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa.
   
Źródło:
Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 25 lutego 2015 r. Nr 194/15
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 


 
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 10:48
Osoba modyfikująca: Dorota Rzeźnik
Ostatnio zmieniany: 20.03.2019 - 10:02

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji