Sprawy - Departament Rolnictwa

Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, RŚI.

 1. Finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego

Rybactwo śródlądowe

 1. Zadania Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie rybactwa śródlądowego
 2. Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych
 3. Ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych
 4. Udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym
 5. Przepisy prawne
 6. Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim
 7. Zwalnianie uprawnionego do rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
 8. Zobowiązywanie do umożliwienia swobodnego przepływu ryb i zawieszenia połowu ryb
 9. Wprowadzanie zakazu amatorskiego połowu ryb
 10. Zaświadczenia o wyniku dokonanej oceny
 11. Kontakt

Spółki wodne

Udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego spółkom wodnym

"Granty sołeckie"

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego udzielana jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Pełen zakres spraw prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejksich na stronie www.rolnictwo.lodzkie.pl

Wydział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej, RŚII:

1. Opiniowanie projektów polityki ekologicznej państwa, projektów powiatowych programów ochrony środowiska, krajowego planu gospodarki odpadami;
2. Sporządzanie projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska w oparciu o założenia polityki ekologicznej państwa, przedstawianie do zaopiniowania ministrowi właściwemu ds. środowiska, powiatom i gminom, a po zaopiniowaniu sejmikowi do uchwalenia;
3. Opracowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w oparciu o krajowy plan gospodarki odpadami, przedstawianie do zaopiniowania ministrowi właściwemu ds. środowiska i gminom, a po zaopiniowaniu sejmikowi do uchwalenia;
4. Monitoring realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. Aktualizacja wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i składanie sejmikowi sprawozdań i ich realizacji;
6. Sporządzanie wykazów i udostępnianie podmiotom informacji i dokumentów o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu wydziału, zgodnie z przepisami ustaw dotyczących środowiska;
7. Analiza rocznego sprawozdania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przekazywanie informacji Zarządowi Województwa;
8. Przygotowywanie projektów dokumentów związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym prowadzenie procedury wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznej do składu Rady;
9. Współpraca z organami administracji realizującymi zadania z zakresu monitoringu środowiska;
10. Współpraca z jednostkami ochrony środowiska w zakresie wymiany informacji o środowisku, sporządzania programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami;
11. Wykonywanie czynności nadzorczych w imieniu Zarządu Województwa w stosunku do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego;
12. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, w tym w szczególności:
a. przygotowywanie uchwał dotyczących tworzenia, likwidacji, zwiększenia lub zmniejszenia obszaru parku krajobrazowego,
b. przygotowywanie uchwał dotyczących ustanawiania planu ochrony dla parku krajobrazowego,
c. przygotowywanie uchwał dotyczących wyznaczania, likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu oraz dotyczących modyfikacji zakazów obowiązujących na ich terenie;
d. wykonywanie czynności związanych z finansowaniem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
e. przygotowywanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych;
13. Prowadzenie działalności z zakresu edukacji ekologicznej;
14. Gromadzenie i weryfikacja sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
15. Sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazywanie go ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
16. Prowadzenie spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii w zakresie wynikającym z programu ochrony środowiska województwa.
17. Opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian;
18. Sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania własne województwa
19. Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu przez Departament.
20. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierzanie opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganych zezwoleń dla terenów należących do miast na prawach powiatu.


Wydział Opłat Środowiskowych, RŚIII.

 1. Weryfikacja naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska
 2. Ustawa o bateriach i akumulatorach
 3. Opłata produktowa. Gospodarowanie opakowaniami, niektórymi produktami oraz odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi
 4. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 5. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 6. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 7. Kontrole
 8. Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych
 9. Udostępnianie informacji o środowisku


Wydział Ewidencji i Windykacji Opłat Środowiskowych, RŚIV.

 1. Ewidencja i windykacja należności za opłaty środowiskowe
 2. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska


Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych, RŚV. 
 

 1. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dodatków do tych projektów 
 2. Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych i dodatków do tych dokumentacji
 3. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin i dodatków do dokumentacji
 4. Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz dodatkówdo dokumentacji
 5. Przyjmowanie  innych dokumentacji geologicznych
 6. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, zmiany tych koncesji, w tym cofnięcie, przeniesienie i wygaszanie koncesji
 7. Udzielanie koncesji na wydobywanie wód leczniczych, wód termalnych i solanek zmiany koncesji, w tym cofnięcie, przenoszenie i wygaszanie tych koncesji  
 8. Wydawanie opinii dotyczących udzielania przez starostów koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
 9. Przyjmowanie i rozpatrywanie projektów zagospodarowania złóż i dodatków do nich
 10. Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów złóż kopalin
 11. Udzielanie zgody na przekwalifikowanie zasobów złóż
 12. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem przez przedsiębiorców górniczych warunków wynikających z koncesji
 13. Prowadzenie ewidencji robót geologicznych oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad tymi robotami
 14. Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie naliczania opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ze złóż oraz naliczanie tych opłat w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorców górniczych
 15. Opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 16. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej 
 17. Wyrażanie zgody na przenoszenie praw do informacji geologicznej
 18. Gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizowanie, chronienie i udostępnianie  informacji geologicznej w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym
 19. Udostępnianie nieodpłatne i odpłatne informacji geologicznej:
 20. Przygotowywanie i przesyłanie do Rejestru Obszarów Górniczych materiałów dotyczących nowo ustanowionych obszarów i terenów górniczych w celu ich zarejestrowania
 21. Przesyłanie do Narodowego Archiwum Geologicznego oraz starostw powiatowych rozpatrzonych dokumentacji geologicznych oraz dodatków do tych dokumentacji
 22. Sporządzanie rocznych sprawozdań ilości ustalonych eksploatacyjnych zasobów wód podziemnych dla potrzeb bilansowania tych zasobów i statystyki
 23. Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu geologii

 

Wydział  Środowiska i Gospodarki Wodnej, RŚVI.

 1. Udzielanie pozwoleń zintegrowanych
 2. Udzielanie pozwoleń wodnoprawnych
 3. Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających, przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.
 4. Udzielanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami
 5. Wyznaczanie granic aglomeracji
 6. Prowadzenie egzaminów dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
 7. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
 8. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczneWydział PO RYBY, RŚVII

Samorząd Województwa pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla IV osi priorytetowej PO RYBY 2007-2013.
 
Samorząd województw pełni funkcję IP na podstawie upoważnienia ustawowego – art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Zakres zadań wykonywanych przez samorząd województw, jako IP dla osi IV, został określony w rozporządzeniu z dnia 29 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa.
 
Samorząd Województwa:
1. informuje, w tym rozpowszechnia informacje, o programie operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej IV „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, zwanej dalej „osią priorytetową 4”, oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy;
2. prowadzi postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, w tym:
a) przyjmuje i rejestruje wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność,
b) przeprowadza ocenę formalną wniosku o dofinansowanie, który wcześniej został wybrany  przez Lokalną Grupę Rybacką,
c) zawiera i rejestruje umowy o dofinansowanie,
d) informuje o odmowie przyznania pomocy,
e) przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną wniosków o płatność, w tym dokonuje weryfikacji beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych;
3. przeprowadza kontrole operacji zgodnie z zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą rocznym planem kontroli;
4. przeciwdziała występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazuje informacje dotyczące tych nieprawidłowości IZ;
5. przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
a)   pisemną informację o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego,
b)  pisemną informację o wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom;
6. przygotowuje i przekazuje do Agencji plan wydatków na rok bieżący i następny w zakresie osi priorytetowej IV;
7. przechowuje dokumentację dotyczącą realizacji środków w zakresie osi priorytetowej IV oraz związaną z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej;
8. przygotowuje poświadczenie aktualności aplikacji informatycznej PO RYBY 2007-2013;
9. weryfikuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez beneficjentów na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907 z późn.zm.);
10. opracowuje roczne planu kontroli dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 4;
11. sporządza i przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach osi priorytetowej 4;
12. opracowuje w porozumieniu z instytucją zarządzającą procedury, na której podstawie realizuje swoje zadania;
13. wydawanie decyzji określających kwotę pomocy przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków finansowych w zakresie osi priorytetowej 4;
 
W zakresie osi priorytetowej IV samorząd województwa opracowuje w porozumieniu z instytucją zarządzającą jednolite dla wszystkich 16 urzędów marszałkowskich procedury, w formie Książki Procedur. Procedury te są jednocześnie zgodne z regulaminami pracy oraz schematami organizacyjnymi poszczególnych urzędów marszałkowskich.
 
Pełen zakres spraw prowadzonych przez Wydział PO RYBY znajduje się
na stronie internetowej http://www.lodzkie.pl/poryby
 

Czytany 46460 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  08.01.2013 - 09:22
Osoba modyfikująca: Renata Antosik
Ostatnio zmieniany: 05.02.2020 - 09:49