Ustawa produktowa


  

UWAGA!!!

Nowelizacja ustawy o odpadach

Termin sprawozdawczości – odroczony

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – (Dz. U. z 2020 r., poz. 875):

 • podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 rok sprawozdań, o których mowa
  w art. 75 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797), składają je w terminie
  do dnia 31 października 2020 r.

Przesunięcie terminu, dotyczy następujących sprawozdań:

1) rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, które sporządzają:

- wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

- prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

 • zbierania odpadów,
 • przetwarzania odpadów

obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

- podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej;

 • podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 rok sprawozdań, o których mowa
  w art. 73, art. 74a ustawy o odpadach, składają je w terminie
  do dnia 11 września 2020 r.

Przesunięcie terminu, dotyczy następujących sprawozdań:

1) rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, które sporządzają:

- wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

- wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa
w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

- przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której
są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

- wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

- wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

- wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;

- wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;

2) sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

Sprawozdania w powyższym zakresie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

 

Termin dokonania wpłat – do 15 marca 2020 roku

Termin uiszczenia należnych opłat produktowych za rok 2019 nie uległ zmianie. 

 

Pomoc DE MINIMIS – do 11 września 2020r.

 


GOSPODAROWANIE OPAKOWANIAMI, NIEKTÓRYMI PRODUKTAMI ORAZ ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI I POUŻYTKOWYMI. OPŁATA PRODUKTOWA.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. - o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 150) - okres obowiązywania od 01.01.2014 r.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie  gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1478 ze zm.) - w zakresie gospodarowania opakowaniami okres obowiązywania do 31.12 2013 r.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) - okres obowiązywania do 31.12.2013 r.

 Porozumienia z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

Od dnia 9 lipca 2014 roku obowiązują porozumienia zawarte pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiega a POLSKĄ IZBĄ ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 70 w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z:

 • opakowań wielomateriałowych (porozumienie nr 1/2014),
 • opakowań po środkach niebezpiecznych (porozumienie nr 2/2014),

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r. poz. 888 ze zm.).

Kontakt

Informacja o osiągniętych celach w ramach porozumień:

2017 rok
1/2014 - opakowania wielomateriałowe
2/2014 - opakowania po środkach niebezpiecznych


 POMOC DE MINIMIS

Zgodnie z art. 6 ust. 3. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przepisów:
 
1)w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych
i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych
 
2)w zakresie obowiązku prowadzania publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa
w art. 19 ust 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych
na publiczne kampanie edukacyjne
- nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg.
 
Uwaga! Od 2017 roku przedsiębiorca wprowadzający opakowania do 1 Mg może również skorzystać ze zwolnienia obowiązku finansowania kampanii edukacyjnych.
 
W zakresie, w jakim przepisy ustawy, dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania
do przedsiębiorców, stanowi to pomoc de minimis. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczonej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,50 zł za 1 kg) oraz 2% wartości netto opakowań wprowadzonych
do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.
 
Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 6 ust. 3 składają marszałkowi województwa w terminie
do 15 marca formularz informacji, przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
 

wzór formularza - pomoc de minimis
wzór formularza (Excel) - pomoc de minimis

Jeśli w okresie bieżącego roku oraz dwóch lat poprzedzających, przedsiębiorca nie korzystał z pomocy de minimis powinien dołączyć do wspomnianego wyżej formularza oświadczenie, o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Jeśli w okresie bieżącego roku oraz dwóch lat poprzedzających, przedsiębiorca korzystał z pomocy de minimis powinien dołączyć do wspomnianego wyżej formularza oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie otrzymanych w tym zakresie zaświadczeń.

 

Warunkiem skorzystania z ww. pomocy jest przedłożenie w terminie sprawozdawczym (do 15 marca) wszystkich wymaganych dokumentów.


 
KAMPANIE EDUKACYJNE

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Obowiązek może być realizowany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia kampanii następuje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje powyższy obowiązek przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na odpowiedni rachunek bankowy:
za lata 2014 - 2017 – na rachunek bankowy NFOŚiGW w Warszawie 
za rok 2018 –na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa
łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
08 1540 1245 2056 4800 4789 0013
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łódź
                         
 

   informacja

TERMINY:

Do 15 marca: - dokumenty związane z pomocą de minimis
                        - wniesienie należnej opłaty produktowej
                        - sprawozdanie dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
                         

 !!!! NOWY OBOWIĄZEK – Opłata recyklingowa (od 2018 roku)
Rozdział 6a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.:
Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego pobiera opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (grubość poniżej 50 µm).
Opłaty recyklingowej nie pobiera się za bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (grubość poniżej 15 µm), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 roku ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2389) stawka opłaty recyklingowej za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego wynosi 0,20 zł + VAT 23%
 

 DRUKI SPRAWOZDAŃ


Zgodnie z artykułem 237 b ust.1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 21, z późn. zm.) sprawozdania dotyczące opakowań, gospodarki opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi za lata 2015, 2016, 2017 powinny zawierać poniższe informacje:
 
1) dane identyfikujące podmiot:
a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory – także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany,
c) numer REGON, o ile został nadany;
2) w zależności od rodzaju działalności odpowiednio o:
a) masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym:
– o opakowaniach wielokrotnego użytku,
– o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
b) masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
c) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według sposobu ich odzysku i recyklingu,
d) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
e) wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań
– w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu,
f) masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku – w przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach,
g) informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku – także o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów.
  
 

Sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi:

wzór sprawozdania za 2018 rok - rozporządzenie Dz.U. z 2018r., poz. 2526
sprawozdanie - opakowania (2018) - excel
wzór sprawozdania za lata 2015-2017 -  rozporządzenie
sprawozdanie - opakowania (2015, 2016 i 2017) - excel
  
OŚ-OP1 - za 2014 r. dla wprowadzających do 1 Mg opakowań
OŚ-OP1 - o wysokości należnej opłaty produktowej (za 2014r. z objaśnieniami)
OŚ-OP1 - o wysokości należnej opłaty produktowej (od 2010r.)
OŚ-OP1 - objaśnienia (od 2010r.)
 
 

SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ ZA OPAKOWANIA (obowiązujący od 2014 roku)

TABELA - stawki opłat produktowych, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

kalkulator - wyliczenie opłaty produktowej:
2013-2014
2015-2017
2018

2019


OPAK-1 - o masie wyprodukowanych opakowań (obowiązuje do 2014 roku) 
OPAK-2 - o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (obowiązuje do 2014 roku)
OPAK-3 - o masie wywiezionych za granicę opakowań (obowiązuje do 2014 roku)

Opłata produktowa - produkty

TABELA - stawki opłat produktowych, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów

Sprawozdania
OŚ-OP1 2013
OŚ-OP1 2014
OŚ-OP1 2015
OŚ-OP1 2016
OŚ-OP1 2017
OŚ-OP1 2018

Sposób wyliczenia opłaty produktowej

Numery rachunków bankowych:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
59 1540 1245 2001 4800 4789 0002
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oddział w Łodzi

tytuł wpłaty:
opłata produktowa za produkty za rok...
opłata produktowa za opakowania za rok... (za należności do 2013 roku)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
73 1540 1245 2056 4800 4789 0007
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oddział w Łodzi

tytuł wpłaty: 
opłata produktowa za opakowania za rok... (za należności od 2014 roku)

Numer rachunku bankowego:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (do 2017 roku)
71 1130 1062 0000 0109 9520 0003
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział Warszawa

tytuł wpłaty: 
kampanie edukacyjne


Numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (od 2018 roku)
08 1540 1245 2056 4800 4789 0013
Bank Ochrony Środowiska
tytuł wpłaty:
kampanie edukacyjne za rok…..

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
- dotyczy realizacji obowiązku przedkładania przez podmioty wykazów, sprawozdań, informacji (treść klauzuli)


Osoby udzielające infromacji:
Michał Lotka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 35 52
Paulina Paduch, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 35 53
Paulina Lendzion, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 35 51

 

Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania  (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

                                                                                            www.wfosigw.lodz.pl

Czytany 55350 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 00:00
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 10.09.2020 - 12:18
//todo move to script