Udzielanie pozwoleń zintegrowanych

Opis sprawy
Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.
Marszałek Województwa jest właściwy w sprawach określonych w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):
1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.
3. pozowlenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do przetwadzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Kogo dotyczy
Prowadzącego instalacje lub podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

Wymagane dokumenty:
Wniosek w 2 egzemplarzach, sporządzony zgodnie z art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dowód wniesienia opłat: rejestracyjnej oraz skarbowej.
2. Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
4. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
5. Kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art 251 lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, jeżeli były opracowane.
 
Wzory formularzy do pobrania
Wytyczne do sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

Termin załatwienia sprawy
W ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku., zgodnie z art. 209 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska

Opłaty i sposób ich wnoszenia
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego– zgodnie z częścią III, pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami)  w wysokości:
1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2011 zł
2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł
3. pozostałe – 506 zł
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi,
GETIN NOBLE BANK S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłata rejestracyjna, której obowiązek wniesienia wynika z art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłatę należy wnieść w wysokości wyliczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1183).
Opłatę rejestracyjną należy wnieść na rachunek bankowy NFOŚiGW:
BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010
Adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a

Sposób złożenia dokumentów
Wnioski należy składać na adres:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź 
tel. ~42 663 35 30

Osoby udzielające informacji:
Katarzyna Kowalczyk, tel. ~42 663 36 08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Lewicka, tel. ~42 663 36 49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiesława Rogowska, tel. ~42 663 36 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)

Analiza pozwoleń zintegrowanych w związku z konkluzjami BAT dla instalacji do chowu drobiu
Tabela

Analiza pozwoleń zintegrowanych w związku z konkluzjami BAT dla instalacji do chowu świń
II Tabela
Czytany 13320 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  24.06.2015 - 15:10
Osoba modyfikująca: Aleksandra Piech
Ostatnio zmieniany: 30.05.2017 - 08:17