Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

 

UWAGA!!!

Nowelizacja ustawy o odpadach

Termin sprawozdawczości – odroczony

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – (Dz. U. z 2020 r., poz. 875):

 • podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 rok sprawozdań, o których mowa
  w art. 75 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797), składają je w terminie
  do dnia 31 października 2020 r.

Przesunięcie terminu, dotyczy następujących sprawozdań:

1) rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, które sporządzają:

- wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

- prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

 • zbierania odpadów,
 • przetwarzania odpadów

obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

- podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej;

 • podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 rok sprawozdań, o których mowa
  w art. 73, art. 74a ustawy o odpadach, składają je w terminie
  do dnia 11 września 2020 r.

Przesunięcie terminu, dotyczy następujących sprawozdań:

1) rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, które sporządzają:

- wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

- wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa
w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

- przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której
są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

- wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

- wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

- wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;

- wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;

2) sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

Sprawozdania w powyższym zakresie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

 

Termin dokonania wpłat – do 15 marca 2020 roku

Termin uiszczenia należnych opłat produktowych za rok 2019 nie uległ zmianie. 

 

Pomoc DE MINIMIS – do 11 września 2020r. (zgodnie ze stanowiskiem UOKiK)

 

UWAGA!
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO INFORMUJE:
ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU
I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Na mocy art. 180a, ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987), ten kto wbrew obowiązkowi,
o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania podlega karze grzywny.


 
Podkreślić należy, iż na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1688) niewykonanie obowiązków wymienionych w art. 237 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987), a więc między innymi nie sporządzanie i nie przekazywanie zbiorczych zestawień danych za lata 2012-2014 lub wykonywanie tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega administracyjnej karze pieniężnej
w wysokości 500 zł.


Dodatkowe informacje: pokój 404, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Tel: 42 663 34 64, 42 663 34 97, 42 663 35 35, 42 663 35 40, 42 663 35 41; 42 663 35 42, 42 663 35 45, 42 663 35 46, 42 663 35 48; 42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 35 53, 42 663 37 89; 42 291 97 94.

1. Podstawa prawna:
Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987).
Posiadacz odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

2. Obowiązki posiadacza odpadów:
Zgodnie z art. 66  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987),  posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2014 roku poz. 1923).
Obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa powyżej, nie dotyczy:
- wytwórców odpadów komunalnych,
- wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
- osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady
na własne potrzeby,
- podmiotów, o których mowa w art. 45 ust.1 pkt 1,
- wytwórców odpadów, dla których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1431).
Ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem między innymi następujących dokumentów ewidencji odpadów:
- karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,
- karty przekazania odpadu,
których wzory opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973).
 pobierz plik (pdf)
 pobierz plik (doc)


 3. Zbiorcze zestawienia danych:
Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów.
Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać, na formularzu, marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzory formularzy:
Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych określa:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 249, poz. 1674)
pobierz plik (pdf)
pobierz plik (doc)

 KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
- dotyczy realizacji obowiązku przedkładania przez podmioty wykazów, sprawozdań, informacji (treść klauzuli)


Dodatkowe informacje:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Wydział Opłat Środowiskowych
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
pokój 404, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508

Tel: 42 663 34 64, 42 663 34 97, 42 663 35 35, 42 663 35 40, 42 663 35 41; 42 663 35 42, 42 663 35 45, 42 663 35 46, 42 663 35 48; 42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 35 53, 42 663 37 89; 42 291 97 94.
fax. 42 663 35 32
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania  (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł.Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.
 
https://bip.lodzkie.pl/images/694/logo_wfoigw_d.jpg
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

www.wfosigw.lodz.pl

Czytany 112659 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 15:00
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 10.09.2020 - 12:19