Kontakt - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

90-051 Łódź
al. Piłsudskiego 8
tel. 042 663 35 30
fax. 042 663 35 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instrukcja obsługi BIP

Ewidencja i windykacja należności za opłaty środowiskowe

 

EWIDENCJA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.,  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.)
 • O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - Ustawa z dnia 11 maja 2001r., (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.1478 ze zm.)
 • - O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.,  (Dz. U. z 2016r., poz. 1863 ze zm.)
 • - O odpadach - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987 ze zm.)
 • - O bateriach i akumulatorach - Ustawa z dnia 24 kwietnia  2009r., (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1803)
 • - Ordynacja podatkowa - Dział III  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r., (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 201 ze zm.)
 • - O postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r., (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1201 ze zm.)
 • - Kodeks postępowania administracyjnego - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
 • - O recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r., (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 803 ze zm.)
 • - O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Ustawa z dnia 11 września 2015r., (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1688 ze zm.)
TERMINY PŁATNOŚCI
 • - Zgodnie z art. 284 i art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.
 •  
 • - Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej opłata produktowa za produkty jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.
 •  
 • - Zgodnie z art. 36 ust. 2  ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi opłata produktowa za opakowania jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
 •  
 • - Zgodnie z art.19 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonujący obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych:
  1) przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
  2) przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa,

       - łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.
   

 • - Zgodnie  z art. 28a ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych w eksploatacji jest uiszczana na odrębny rachunek bankowy urzędu marsząłkowskiego, w terminie do dnia 15 marca roku nastepującego po roku, którego opłata dotyczy.
 •  
 • - Zgodnie z art. 75 ustawy o zużytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu jest wnoszona bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
 •  
 • - Zgodnie z art. 15 ustawy o zużytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym rozliczenie wykonania obowiązku przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, następuje wterminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzet był obowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Wpłat z tytułu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi oraz składowanie odpadów należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
86 1540 1245 2001 4800 4789 0001
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi
  
Wpłat z tytułu opłat za opłatę produktową - produkty (za wszystkie lata) 
                              oraz za opłatę produktową - opakowania (za należności do 2013 roku) należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
59 1540 1245 2001 4800 4789 0002
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu opłat za opłatę produktową - opakowania (za należności od 2014 roku) należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
73 1540 1245 2056 4800 4789 0007
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu publicznych kampanii edukacyjnych, wprowadzający produkty w opakowaniach, powinni dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
08 1540 1245 2056 4800 4789 0013
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu kar za nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia o odpadach należy dokonywać na numer konta
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
57 1540 1245 2056 4800 4789 0004
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu opłat za baterie i akumulatory należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
30 1540 1245 2056 4800 4789 0005
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu opłat za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz za publiczne kampanie edukacyjne należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
89 1540 1245 2056 4800 4789 0010
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu opłat za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
62 1540 1245 2056 4800 4789 0011
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

W tytule przelewu należy wskazać nazwę komponentu (np. emisja, odpady itd.) oraz okres, którego wpłata dotyczy.

ZWOLNIENIA Z OPŁAT
 • - W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 519),  od dnia 1 stycznia 2013 r. nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wartość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800zł. Artykuł ten stosuje się do opłat za korzystanie ze środowiska w okresie od 2013 roku.
 •  
 • - W odniesieniu do wpłat dokonywanych za okres od II półrocza 2011 roku do II półrocza 2012 roku zgodnie z wyżej przytoczonym artykułem nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wartość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekraczała 400zł.
 •  
 • - W związku ze zmianą art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej od dnia 1 stycznia 2014r. nie wnosi się opłaty produktowej za produkty, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100zł.
 •  
 • - W odniesieniu do wpłat dokonywanych za okres od 2009r. do 2013r. nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość nie przekracza 50zł.
 •  
 • - Zgodnie z art. 6 ust. 3. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przepisów w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg.

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ
 • Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku.

 • STOPA ODSETEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 9 października 2014 wynosi 8,00%
 •  
 • Szczegółowe informacje o wysokości zaległości podatkowych wraz z naliczeniem odsetek za zwłokę udzielane są pod numerami telefonów: 42 663-35-26; 42 663-35-37; 42 663-35-28; 42 663-35-29; 42 663-35-27
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • Do windykacji zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym   w administracji Dz.U. 2017r., poz 1201 ze zm.)
 •  
 • Szczegółowe informacje o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych udzielane są pod numerem telefonu 42 663-35-27.
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 • Zgodnie z art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracyjny wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach  za korzystanie ze środowiska na wniosek Strony ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.
TRYB POSTĘPOWANIA Z NADPŁATAMI
 • Zgodnie z art. 76 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

         wniosek o zwrot nadpłaty
         wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań
             
             
INFORMACJE DOTYCZĄCE EWIDENCJI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji opłat środowiskowch udzielane są pod numerami telefonów:

42 663-35-26 p. Joanna Nowak - Siewiera
dla powiatów:  bełchatowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego oraz opłat  dot. baterii i akumulatorów;

42 663-35-28 p. Joanna Jakiel
dla powiatów: łowickiego, pabianickiego, poddębickiego, miasta Łodzi, podmiotów spoza województwa łódzkiego;

42 663-35-29 p. Joanna Wódz - Olizorowicz
dla powiatów: łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego, PKP oraz należności za opłaty produktowe;

42 663-35-37 p. Sylwia Sobczyk 
dla powiatów: łaskiego, opoczyńskiego, rawskiego, skierniewickiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego;

42 663-35-37 p. Magdalena Przychodni
dla powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, wieluńskiego.Systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Informację opracowała: Inspektor Joanna Wódz - Olizorowicz
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (42) 663-35-29; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji