Kontakt - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

90-051 Łódź
al. Piłsudskiego 8
tel. 042 663 35 30
fax. 042 663 35 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instrukcja obsługi BIP

Ewidencja i windykacja należności za korzystanie ze środowiska

 

EWIDENCJA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2014r., poz.1413)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. O substancjach zubażających warstwę ozonową (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 436 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia  2009r. O bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2009r., Nr 79, poz. 666)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa - Dział III  (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 599 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23)
TERMINY PŁATNOŚCI
 • Zgodnie z art. 284 i art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku
 • Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 11 maja 2001r. O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej opłata produktowa za produkty jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.
 • Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. O substancjach zubażających warstwę ozonową opłata za substancje kontrolowane jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy 
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH Wpłat z tytułu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi oraz składowanie odpadów należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
86 1540 1245 2001 4800 4789 0001
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi
  
Wpłat z tytułu opłat za opłatę produktową - produkty należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
59 1540 1245 2001 4800 4789 0002
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu opłat za opłatę produktową - opakowania należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
73 1540 1245 2056 4800 4789 0007
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu opłat za substancje zubażające warstwę ozonową należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
84 1540 1245 2056 4800 4789 0003
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu  kar za nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia o odpadach należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
57 1540 1245 2056 4800 4789 0004
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu  opłat za baterie i akumulatory należy dokonywać na numer konta:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
30 1540 1245 2056 4800 4789 0005
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

W tytule przelewu należy wskazać komponent (np. emisja, woda itd.) oraz okres, którego wpłata dotyczy
ZWOLNIENIA Z OPŁAT
 • W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 672),  od dnia 1 stycznia 2013 r. nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wartość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800zł. Artykuł ten stosuje się do opłat za korzystanie ze środowiska w okresie od 2013 roku.
 • W odniesieniu do wpłat dokonywanych za okres od II półrocza 2010 roku do II półrocza 2012 roku zgodnie z wyżej przytoczonym artykułem nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wartość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekraczała 400zł.
 • W związku ze zmianą art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej od dnia 1 stycznia 2014r. nie wnosi się opłaty produktowej za produkty, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100zł.
 • W odniesieniu do wpłat dokonywanych za okres od 2009r. do 2013r. nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość nie przekracza 50zł.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 3. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przepisów w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg.


   
ODSETKI ZA ZWŁOKĘ
 • Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku.
  STOPA ODSETEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 9 października 2014 wynosi 8,00%
 • Szczegółowe informacje o wysokości zaległości podatkowych wraz z naliczeniem odsetek za zwłokę udzielane są pod numerami telefonów: 0-42 663-35-26; 0-42 663-35-27; 0-42 663-35-28; 0-42 663-35-29; 0-42 663-35-34. 
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • Zgodnie z art. 286 ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska do windykacji zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Szczegółowe informacje o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych udzielane są pod numerem telefonu 0-42 663-35-37.
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 • Zgodnie z art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracyjny wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach  za korzystanie ze środowiska na wniosek Strony ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.
TRYB POSTĘPOWANIA Z NADPŁATAMI
 • Zgodnie z art. 76 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

             wniosek o zwrot nadpłaty
             wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EWIDENCJI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Szczegółowe informacje dotyczących ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów:
 • 0-42 663-35-26 dla powiatów:  bełchatowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego oraz opłat dot. baterii i akumulatorów;
 • 0-42 663-35-28 dla powiatów: łowickiego, poddębickiego, kutnowskiego, tomaszowskiego, miasta Łodzi, podmiotów spoza województwa łódzkiego;
 • 0-42 663-35-29 dla powiatów: łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego, PKP oraz należności za opłatę produktową;
 • 0-42 663-35-34 dla powiatów:  łaskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, rawskiego, skierniewickiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego.


Systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Informację opracowała: Inspektor Emilia Gierach
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (0-42) 663-35-34; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji