Kontakt - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 35 30
fax. 42 663 35 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instrukcja obsługi BIP

Ewidencja i windykacja należności za opłaty środowiskowe

 

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.1932 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 542 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia  2009r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 521 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa - Dział III  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1438 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 578 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1895)
TERMINY PŁATNOŚCI
 • Zgodnie z art. 284 i art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.
 • Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej opłata produktowa za produkty jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.
 • Zgodnie z art. 36 ust. 2  ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi opłata produktowa za opakowania jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
 • Zgodnie z art.19 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonujący obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych:
  1) przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
  2) przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy NFOŚiGW w Warszawie (za rok od 2014 do 2017), od 01.01.2018 r. na rachunek bankowy marszałka województwa (za rok od 2018),

       - łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

 • Zgodnie  z art. 28a ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych w eksploatacji jest uiszczana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.
 • Zgodnie z art. 75 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu jest wnoszona bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
 • Zgodnie z art. 15 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym rozliczenie wykonania obowiązku przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był obowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
 • Zgodnie z art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w związku z art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Wpłat z tytułu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi oraz składowanie odpadów należy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
86 1540 1245 2001 4800 4789 0001
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi
  
Wpłat z tytułu opłaty produktowej - produkty (za wszystkie lata) 
                   oraz za opłatę produktową - opakowania (za należności do 2013 roku) należy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
59 1540 1245 2001 4800 4789 0002
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu opłaty produktowej - opakowania (za należności od 2014 roku) należy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
73 1540 1245 2056 4800 4789 0007
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu publicznych kampanii edukacyjnych, wprowadzający produkty w opakowaniach, powinni dokonywać na numer rachunku bankowego:

rachunek bankowy NFOŚiGW w Warszawie  (za rok od 2014 do 2017),

od 01.01.2018r. na rachunek bankowy marszałka województwa (za rok od 2018)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
08 1540 1245 2056 4800 4789 0013
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu kar za nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia o odpadach należy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
57 1540 1245 2056 4800 4789 0004
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu opłat za baterie i akumulatory należy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
30 1540 1245 2056 4800 4789 0005
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu opłat za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz za publiczne kampanie edukacyjne należy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
89 1540 1245 2056 4800 4789 0010
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu opłat za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji należy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
62 1540 1245 2056 4800 4789 0011
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi
 

Wpłat z tytułu opłat rejestrowej i rocznej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami należy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
35 1540 1245 2056 4800 4789 0012
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

Wpłat z tytułu opłaty recyklingowej należy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
78 1540 1245 2056 4800 4789 0014
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi
 


W tytule przelewu należy wskazać: nr REGON,  nazwę komponentu (np. emisja, odpady, opłata produktowa - opakowania  itp.)
oraz okres, którego wpłata dotyczy.

 

ZWOLNIENIA Z OPŁAT
 • W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 519),  od dnia 1 stycznia 2013 r. nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wartość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800zł. Artykuł ten stosuje się do opłat za korzystanie ze środowiska w okresie od 2013 roku.
 • W odniesieniu do wpłat dokonywanych za okres od II półrocza 2011 roku do II półrocza 2012 roku zgodnie z wyżej przytoczonym artykułem nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wartość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekraczała 400zł.
 • W związku ze zmianą art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej od dnia 1 stycznia 2014r. nie wnosi się opłaty produktowej za produkty, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100zł.
 • W odniesieniu do wpłat dokonywanych za okres od 2009r. do 2013r. nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość nie przekracza 50zł.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 3. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przepisów w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg.
 • Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.,  zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach.
 • Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ww. ustawy, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
 • opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (przez bardzo lekką torbę rozumiemy torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem).
 
 • Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku.


STOPA ODSETEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 9 października 2014 wynosi 8,00%

 • Szczegółowe informacje o wysokości zaległości podatkowych wraz z naliczeniem odsetek za zwłokę udzielane są pod numerami telefonów: 42 663-35-26; 42 663-35-37; 42 663-35-28; 42 663-35-29; 42 663-35-27
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • Do windykacji zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 2019r., poz 1438 ze zm.)

 • Szczegółowych informacji na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych udziela:           

p. Sylwia Sobczyk pod numerem telefonu 42 663-35-37.

ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 • Zgodnie z art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracyjny wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach  za korzystanie ze środowiska na wniosek Strony ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.
TRYB POSTĘPOWANIA Z NADPŁATAMI
 • Zgodnie z art. 76 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

         wniosek o zwrot nadpłaty
         wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań
             
             
INFORMACJE DOTYCZĄCE EWIDENCJI OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji opłat środowiskowych udzielane są pod numerami telefonów:

42 663-35-26 p. Joanna Nowak - Siewiera
dla powiatów:  bełchatowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego oraz opłat  dot. baterii i akumulatorów;

42 663-35-28 p. Joanna Jakiel
dla powiatów: łowickiego, pabianickiego, poddębickiego, opoczyńskiego, miasta Łodzi, podmiotów spoza województwa łódzkiego;

42 663-35-29 p. Joanna Wódz - Olizorowicz
dla powiatów: piotrkowskiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego, skierniewickiego,  PKP oraz należności za opłaty produktowe;

42 663-35-37 p. Magdalena Przychodni
dla powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, rawskiego, łaskiego.Systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Klauzula informacyjna RODO: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe

Informację opracowała: Inspektor Joanna Wódz - Olizorowicz
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (42) 663-35-29; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 34737 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 15:45
Osoba modyfikująca: Joanna Wódz-Olizorowicz
Ostatnio zmieniany: 09.10.2019 - 11:23

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji