Kontakt - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

90-051 Łódź
al. Piłsudskiego 8
tel. 042 663 35 30
fax. 042 663 35 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instrukcja obsługi BIP

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska zawierający:

 • nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o wydanie zaświadczenia;
 • regon;
 • informację, gdzie przedmiotowe zaświadczenie zostanie przedłożone;
 • dowód wpłaty świadczący o uiszczeniu opłaty skarbowej;
 • wykaz jednostek podległych podmiotowi ubiegającemu się o wydanie zaświadczenia (np. dla gmin wykaz szkół, jednostek organizacyjnych, zakładów administracyjnych itp.);
 • oświadczenie dla podmiotów, które nie korzystały ze środowiska.
 • oświadczenie dla podmiotów, które nie składaja sprawozdań z uwagi na fakt, iż zobowiązanie z tytułu opłat środowiskowych nie przekracza 100zł (liczone osobno dla każdego komponentu).
   

OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej za wydanie zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na numer konta:

URZĄD MIASTA ŁODZI

WYDZIAŁ FINANSOWY

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Getin Bank S. A.

W tytule przelewu należy wpisać: za wydanie zaświadczenia.

ZWOLNIENIA Z OPŁATY

ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia -wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

WARUNKI UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIE

Warunku uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska:

 • wywiązywanie się z obowiązku przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat (w przypadku posiadania jednostek podległych konieczne jest złożenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska przez te jednostki);
 • wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli nie podlegają zwolnieniom ustawowym);
 • uiszczenie opłaty skarbowej (w przypadku konieczności jej uiszczenie);
 • w przypadku podmiotów, które nie korzystają ze środowiska złożenie oświadczenia o nieposiadaniu urządzeń i instalacji zanieczyszczających środowisko w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ

Szczegółowe informacje dotyczących wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów:

 

 • 0-42 663-35-26 p. Joanna Nowak - Siewiera dla powiatów:  pajęczańskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego oraz opłat dot. baterii i akumulatorów;
 • 0-42 663-35-28 p. Joanna Jakiel dla powiatów: łowickiego, poddębickiego, kutnowskiego, tomaszowskiego, miasta Łodzi, podmiotów spoza województwa łódzkiego;
 • 0-42 663-35-29 p. Joanna Wódz - Olizorowicz dla powiatów:  łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego, PKP oraz należności za opłatę produktową;
 • 0-42 663-35-34 p. Emilia Gierach dla powiatów:  bełchatowskiego, łaskiego, opoczyńskiego, rawskiego, skierniewickiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego.


 

Systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska
są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Informację opracowała: Inspektor Emilia Gierach
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (0-42) 663-35-34; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji