Kontakt - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

90-051 Łódź
al. Piłsudskiego 8
tel. 042 663 35 30
fax. 042 663 35 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Instrukcja obsługi BIP

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

PODSTAWA PRAWNA

- Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 799)
- Kodeks postępowania administracyjnego - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)
- O opłacie skarbowej - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r., (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska zawierający:

 • - nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o wydanie zaświadczenia;
 • - regon;
 • - informację, gdzie przedmiotowe zaświadczenie zostanie przedłożone;
 •  
wraz z wymaganymi załącznikami:
 
 • - dowodem wpłaty świadczącym o uiszczeniu opłaty skarbowej;
 • - wykazem jednostek podlegających podmiotowi ubiegającemu się o wydanie zaświadczenia (np. dla gmin wykaz szkół, jednostek organizacyjnych, zakładów administracyjnych itp.);
 • - oświadczeniem dla podmiotów, które nie korzystały ze środowiska.
 • - oświadczeniem dla podmiotów, które nie składaja sprawozdań z uwagi na fakt, iż zobowiązanie z tytułu opłat środowiskowych nie przekracza 100zł (liczone osobno dla każdego komponentu).
   
Druki wniosków i oświadczeń do pobrania:
 

OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej za wydanie zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na numer konta:

URZĄD MIASTA ŁODZI

WYDZIAŁ FINANSOWY

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Getin Bank S. A.

W tytule przelewu należy wpisać: "za wydanie zaświadczenia".

ZWOLNIENIA Z OPŁATY

ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty:

 • - pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • - jednostki budżetowe;
 • - jednostki samorządu terytorialnego;
 • - organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia -wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • - osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • - osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

WARUNKI UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIE

Warunku uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska:

 • - wywiązywanie się z obowiązku przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat (w przypadku posiadania jednostek podległych konieczne jest złożenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska przez te jednostki);
   
 • - wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli nie podlegają zwolnieniom ustawowym);
   
 • - uiszczenie opłaty skarbowej (z wyłączeniem podmiotów z niej zwolnionych);
   
 • - w przypadku podmiotów, które nie korzystają ze środowiska złożenie oświadczenia o nieposiadaniu urządzeń i instalacji zanieczyszczających środowisko w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ

Szczegółowe informacje, dotyczące wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, udzielane są pod numerami telefonów:
 

42 663-35-26 p. Joanna Nowak - Siewiera
dla powiatów:  bełchatowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego oraz opłat  dot. baterii i akumulatorów;

42 663-35-28 p. Joanna Jakiel
dla powiatów: łowickiego, pabianickiego, poddębickiego, opoczyńskiego, miasta Łodzi, podmiotów spoza województwa łódzkiego;

42 663-35-29 p. Joanna Wódz - Olizorowicz
dla powiatów: łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego, skierniewickiego,  PKP oraz należności za opłaty produktowe;

42 663-35-37 p. Magdalena Przychodni
dla powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, rawskiego, łaskiego.Szanowny/a Pan/Pani,
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051,al. Piłsudskiego 8.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Kręcisz tel. 42 663 33 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach
za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w związku z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.).
4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych i Kodeksu postępowania administracyjnego.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO).
8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje nie wydaniem zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska.
11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska
są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Informację opracowała: Inspektor Joanna Wódz - Olizorowicz
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (42) 663-35-29; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji