Kontakt - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

90-051 Łódź
al. Piłsudskiego 8
tel. 042 663 35 30
fax. 042 663 35 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Instrukcja obsługi BIP

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

PODSTAWA PRAWNA

- Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.)
- Kodeks postępowania administracyjnego - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)
- O opłacie skarbowej - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r., (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska zawierający:

 • - nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o wydanie zaświadczenia;
 • - regon;
 • - informację, gdzie przedmiotowe zaświadczenie zostanie przedłożone;
 •  
wraz z wymaganymi załącznikami:
 
 • - dowodem wpłaty świadczącym o uiszczeniu opłaty skarbowej;
 • - wykazem jednostek podlegających podmiotowi ubiegającemu się o wydanie zaświadczenia (np. dla gmin wykaz szkół, jednostek organizacyjnych, zakładów administracyjnych itp.);
 • - oświadczeniem dla podmiotów, które nie korzystały ze środowiska.
 • - oświadczeniem dla podmiotów, które nie składaja sprawozdań z uwagi na fakt, iż zobowiązanie z tytułu opłat środowiskowych nie przekracza 100zł (liczone osobno dla każdego komponentu).
   
Druki wniosków i oświadczeń do pobrania:
 

OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej za wydanie zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na numer konta:

URZĄD MIASTA ŁODZI

WYDZIAŁ FINANSOWY

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Getin Bank S. A.

W tytule przelewu należy wpisać: "za wydanie zaświadczenia".

ZWOLNIENIA Z OPŁATY

ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty:

 • - pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • - jednostki budżetowe;
 • - jednostki samorządu terytorialnego;
 • - organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia -wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • - osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • - osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

WARUNKI UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIE

Warunku uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska:

 • - wywiązywanie się z obowiązku przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat (w przypadku posiadania jednostek podległych konieczne jest złożenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska przez te jednostki);
   
 • - wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli nie podlegają zwolnieniom ustawowym);
   
 • - uiszczenie opłaty skarbowej (z wyłączeniem podmiotów z niej zwolnionych);
   
 • - w przypadku podmiotów, które nie korzystają ze środowiska złożenie oświadczenia o nieposiadaniu urządzeń i instalacji zanieczyszczających środowisko w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ

Szczegółowe informacje, dotyczące wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, udzielane są pod numerami telefonów:
 

42 663-35-26 p. Joanna Nowak - Siewiera
dla powiatów:  bełchatowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego oraz opłat  dot. baterii i akumulatorów
 
42 663-35-28 p. Joanna Jakiel
dla powiatów: łowickiego, pabianickiego, poddębickiego, miasta Łodzi, podmiotów spoza województwa łódzkiego
 
42 663-35-29 p. Joanna Wódz - Olizorowicz
dla powiatów: łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego;
PKP oraz należności za opłaty produktowe;
 
42 663-35-37 p. Sylwia Sobczyk 
dla powiatów: łaskiego, opoczyńskiego, rawskiego, skierniewickiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego;
 
42 663-35-37 p. Magdalena Przychodni
dla powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, wieluńskiego.

 


 

Systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska
są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Informację opracowała: Inspektor Joanna Wódz - Olizorowicz
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (42) 663-35-29; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji