Udzielanie pozwoleń wodnoprawnych

Opis sprawy
Pozwolenia wodnoprawne wymagane są na:

 • szczególne korzystanie z wód (pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych, piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, korzystanie z wód do celów energetycznych, wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów a także wycinanie roślin z wód lub brzegu),
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 • wykonanie urządzeń wodnych (wykonanie, rozbudowa, przebudowa, rozbiórka oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące i wały obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów),
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nie objętym zwykłym korzystaniem z wód,
 • długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,
 • piętrzenie wody podziemnej,
 • przerzuty wody,
 • odwodnienie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji chemicznych hamujących rozwój glonów,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne,
 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano łącznie decyzje, o których mowa w art. 40 ust 3 oraz w art. 88l ust 2 ustawy Prawo wodne,
 • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.


W zakresie obowiązków Marszałka Województwa jest udzielanie pozwoleń wodnoprawnych:

 • jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska , tzw przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • pozostałych, wymienionych w art. 140 ust. 2 ustawy Prawo wodne.


Kogo dotyczy
Podmiotów gospodarczych, osób fizycznych.


Wymagane dokumenty
Wniosek sporządzony zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne ( Dz.U. Nr z 2015 r., poz. 469).


Termin załatwienia sprawy
Zależy od złożoności sprawy od 1 do 2 miesięcy.


Wzory formularzy do pobrania
Brak.


Opłaty i sposób ich wnoszenia
Opłata skarbowa za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – 217,0 zł i za zmianę pozwolenia wodnoprawnego 108,50 zł – zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz.783 ze zmianami).
Opłatę należy wnosić na konto Urzędu Miasta Łodzi  (aktualny numer konta dostępny na stronie internetowej UMŁ).


Sposób złożenia dokumentów


Wnioski należy składać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź.


Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź


Osoby udzielające informacji
Małgorzata Czechowska, tel. 42 663 3610
Aleksandra Piech, tel. 42 663 3610
Maria Przybylska, tel. 42 663 3612
Piotr Łysoniewski, tel. 42 663 3613


Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą

 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U.  z 2015 r., poz. 469),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).


Tryb odwoławczy
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego.
Data powstania informacji: 23.11.2007 r. r.
Informację opracowała: Ewa Moszyńska-Kałuża, tel. 042 664 21 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data publikacji: 26.11.2007 r. r.
Opublikował: Marcin Werner, tel. 042 6633090, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 18525 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  10.12.2012 - 08:17
Osoba modyfikująca: Aleksandra Piech
Ostatnio zmieniany: 29.03.2016 - 14:15