Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających, przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

Opis sprawy
Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, zgłoszenia instalacji wprowadzających do powietrza pyły i gazy w sposób zorganizowany tj. za pośrednictwem przeznaczonych do tego celów środków technicznych, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, decyzje zatwierdzające raporty w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania.

Kogo dotyczą:
Pozwolenia, zgłoszenia i zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla oraz decyzje zatwierdzające raporty w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dotyczą:

instalacji wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Pozwolenia nie dotyczą instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881);

Dodatkowe przepisy regulujące rodzaj wymaganego dokumentu z zakresu ochrony powietrza:
 • Zgłoszenia instalacji – przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880),
 • Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych i decyzje zatwierdzające raporty w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania:
  • ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 ze zmianami),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 2014 r., poz. 439 ze zmianami),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 2014 r., poz. 472 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181 z 21.06.2012, str. 30),
 • Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami)
 

Wymagane dokumenty:
 • Pozwolenie na emisję do powietrza - wniosek sporządzony wg przepisów art. 184 ust. 2 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami),
 • Zgłoszenie instalacji – art. 152 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami)
 • Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych – wniosek sporządzony wg art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223, ze zmianami),
 • Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania – raport zawierający zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazó cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz 1223 ze mianami), informacje o których mowa w art. 69 ust 2, 3 i 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181 z 21.06.2012, str. 30), przygotowany na formularzu udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
Do każdego wniosku należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dodatkowo dołączyć odpis pełnomocnictwa.

Wzory formularzy do wypełnienia
brak


Termin załatwienia sprawy
do 1 miesiąca, w uzasadnionych przypadkach – do 2 miesięcy


Opłaty i sposób ich wnoszenia
Opłata skarbowa wniesiona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami).
Opłata ma być wniesiona na konto:
Urzędu Miasta Łodzi GETINBANK S.A. nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016


Wysokość opłaty:
1. Pozwolenia na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów:

a) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2 011 zł
b) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz    małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł.

2.Zgłoszenia eksploatacji instalacji

a) przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - 120 zł.

3. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i decyzje zatwierdzające raporty w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania:

a) zezwolenia na emisję gazów cieplanianych – 82 zł,
b) decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania - 10 zł.

4. ZMiana pozowlenia na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów lub zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych  - 50% określonej za wydanie danej decyzji.
5. W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa bądź prokury zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.


Miejsce złożenia dokumentacji:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (Biuro Podawcze)


Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. 42 6633614, 42 6633615


Osoby udzielające informacji:
Jadwiga Filarska – Mlostoń tel. 42 663 3615, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Iwona Morawska tel. 42 663 3614, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tomasz Pilaszek tel. 42 663 3614, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Gocałek tel. 42 663 3614, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawami:
1. Pozwoleń i zgłoszeń instalacji wprowadzających do powietrza gazy i pyły:


 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),
 • rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1366),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U z 2010 r. Nr 130, poz. 881),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880);
Zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla :
 • ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223, ze zmianami),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 71),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 2014 r., poz. 439 ze zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 2014 r., poz. 472 ze zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181 z 21.06.2012, str. 30).
 
 
 
Data powstania informacji: 23.11.2007 r. r.
Informację opracowała: Ewa Moszyńska-Kałuża, tel. 042 664 21 89, e-mail: geolog(at)lodzkie.pl
Data publikacji: 26.11.2007 r. r.

Czytany 12768 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  10.12.2012 - 08:24
Osoba modyfikująca: Aleksandra Piech
Ostatnio zmieniany: 31.03.2016 - 10:26