Kontakt - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 35 30
fax. 42 663 35 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instrukcja obsługi BIP

Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających, przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

Opis sprawy
Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, zgłoszenia instalacji wprowadzających do powietrza pyły i gazy w sposób zorganizowany tj. za pośrednictwem przeznaczonych do tego celów środków technicznych, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, decyzje zatwierdzające raporty w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania.

Kogo dotyczą:
Pozwolenia, zgłoszenia i zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla oraz decyzje zatwierdzające raporty w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dotyczą:

instalacji wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Pozwolenia nie dotyczą instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881);

Dodatkowe przepisy regulujące rodzaj wymaganego dokumentu z zakresu ochrony powietrza:
 • Zgłoszenia instalacji – przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880),
 • Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych i decyzje zatwierdzające raporty w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania:
  • ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 ze zmianami),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 2014 r., poz. 439 ze zmianami),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 2014 r., poz. 472 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181 z 21.06.2012, str. 30),
 • Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami)
 

Wymagane dokumenty:
 • Pozwolenie na emisję do powietrza - wniosek sporządzony wg przepisów art. 184 ust. 2 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami),
 • Zgłoszenie instalacji – art. 152 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami)
 • Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych – wniosek sporządzony wg art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223, ze zmianami),
 • Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania – raport zawierający zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazó cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz 1223 ze mianami), informacje o których mowa w art. 69 ust 2, 3 i 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181 z 21.06.2012, str. 30), przygotowany na formularzu udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
Do każdego wniosku należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dodatkowo dołączyć odpis pełnomocnictwa.

Wzory formularzy do wypełnienia
brak


Termin załatwienia sprawy
do 1 miesiąca, w uzasadnionych przypadkach – do 2 miesięcy


Opłaty i sposób ich wnoszenia
Opłata skarbowa wniesiona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami).
Opłata ma być wniesiona na konto:
Urzędu Miasta Łodzi GETINBANK S.A. nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016


Wysokość opłaty:
1. Pozwolenia na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów:

a) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2 011 zł
b) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz    małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł.

2.Zgłoszenia eksploatacji instalacji

a) przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - 120 zł.

3. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i decyzje zatwierdzające raporty w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania:

a) zezwolenia na emisję gazów cieplanianych – 82 zł,
b) decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania - 10 zł.

4. ZMiana pozowlenia na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów lub zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych  - 50% określonej za wydanie danej decyzji.
5. W przypadku przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa bądź prokury zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 17 zł.


Miejsce złożenia dokumentacji:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (Biuro Podawcze)


Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. 42 6633614, 42 6633615


Osoby udzielające informacji:
Jadwiga Filarska – Mlostoń tel. 42 663 3615, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Iwona Morawska tel. 42 663 3614, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tomasz Pilaszek tel. 42 663 3614, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Gocałek tel. 42 663 3614, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawami:
1. Pozwoleń i zgłoszeń instalacji wprowadzających do powietrza gazy i pyły:


 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),
 • rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1366),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U z 2010 r. Nr 130, poz. 881),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880);
Zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla :
 • ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223, ze zmianami),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 71),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 2014 r., poz. 439 ze zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 2014 r., poz. 472 ze zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181 z 21.06.2012, str. 30).
 
 
 
Data powstania informacji: 23.11.2007 r. r.
Informację opracowała: Ewa Moszyńska-Kałuża, tel. 042 664 21 89, e-mail: geolog(at)lodzkie.pl
Data publikacji: 26.11.2007 r. r.

Czytany 12607 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  10.12.2012 - 08:24
Osoba modyfikująca: Aleksandra Piech
Ostatnio zmieniany: 31.03.2016 - 10:26

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji