Ustalanie granic aglomeracji

Opis sprawy
W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministerstwo Środowiska, a następnie zatwierdzony przez rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), który określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi być zrealizowany przez Polskę, aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne. Program ten zawiera wykaz aglomeracji oraz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, a także terminy ich realizacji dla wywiązania się z zobowiązań wobec Unii Europejskiej.


Kogo dotyczy
Samorządy gminne

Wyznaczanie aglomeracji, dotyczy terenu, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalnią ścieków albo końcowymi punktami zrzutu ścieków komunalnych, zgodnie z ustaleniami Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Uwaga: Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub więcej gminach, wniosek jest składany wspólnie przez wszystkie jednostki samorządowe.


Wymagane dokumenty
Plan aglomeracji, przygotowany z wykorzystaniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995).


Wzory formularzy do pobrania
Brak


Termin załatwienia sprawy
Postępowanie mające na celu wydanie aktu prawa miejscowego (zależne od złożoności sprawy)


Opłaty i sposób ich wnoszenia
Brak opłaty skarbowej


Sposób złożenia dokumentów
Wnioski wraz z propozycją planu aglomeracji, należy składać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Uwaga: Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do wyznaczania aglomeracji jest sejmik województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa część aglomeracji


Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska
90-051 Łódź
Al. Piłsudskiego 8
Tel.: 42 66 33 530
Fax.: 42 66 33 532


Osoby udzielające informacji
Maria Przybylska tel.: 42 66 33 612 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Justyna Gamrot tel.: 42 66 33 611 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Podstawa prawna – wykaz aktów związanych ze sprawą

  • dyrektywa Rady Unii Europejskiej 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 Z 30.5.1991 r., str. 40-52 z późn. zm.; Dz. Urz. WE polskie wydanie specjalne z 2004 r., rozdz. 15, t.002, str. 26);
  • Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003 r. (ostatnia aktualizacja  z dnia 01.02.2011 r.;
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995);
  • Master plan - zatwierdzony przez kierownictwo resortu środowiska w dniu 15.05.2015 r.

Data powstania informacji: 23.11.2007 r. r.
Informację opracowała: Ewa Moszyńska-Kałuża, tel. 042 664 21 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data publikacji: 26.11.2007 r. r.
Opublikował: Marcin Werner, tel. 042 6633090, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 10933 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  10.12.2012 - 08:48
Osoba modyfikująca: Aleksandra Piech
Ostatnio zmieniany: 31.03.2016 - 09:50