Gromadzenie i weryfikacja sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


Informacja
o sprawozdaniach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2016
(art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przypomina, że w dniu 31 marca 2017r. upływa termin składania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016. Do sporządzania sprawozdania zobowiązany jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Sprawozdanie przedkłada się Marszałkowi Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Zwracamy uwagę na konieczność terminowego składania sprawozdania do obu wskazanych powyżej organów. W przypadku jeżeli sprawozdanie zostanie przekazane do jednego lub obu organów po terminie tj. po 31 marca 2017r. wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest obowiązany wymierzyć karę pieniężną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
Termin do złożenia sprawozdania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem sprawozdanie zostało:
1) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
lub
2) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do właściwego marszałka województwa, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru (ePUAP).

Poradnik dla UMiG - GOK za 2016 rok

Załącznik nr 4 - wzór rocznego sprawozdania

Sprawozdanie należy sporządzić rzetelnie i zgodnie z obowiązującym nowym wzorem (załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – Dz. U. z 2016r., poz. 934).
W przypadku, gdy sprawozdanie sporządzone jest nierzetelnie, marszałek województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne wezwanie – w terminie 14 dni.
Gmina, która przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości :
1. od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;
2. od 500 zł do 5000 zł - w przypadku niezastosowania się do wezwania.

Informacja Ministra Środowiska - kody odpadów zielonych

Łódź, 16 marca 2017r
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w załączeniu przedstawia informację Ministerstwa Środowiska dotyczącą klasyfikacji odpadów zielonych, do stosowania w nowym roku sprawozdawczym.

Pobierz załącznik:

Czytany 6412 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  17.03.2017 - 09:44
Osoba modyfikująca: Jolanta Brzózka
Ostatnio zmieniany: 20.03.2017 - 11:08