Ulgi

 

Opis sprawy
Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych.
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem strony lub interesem publicznym marszałek województwa, jako organ podatkowy w zakresie opłat środowiskowych, na podstawie art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, może:

 • odroczyć termin płatności opłaty lub rozłożyć zapłatę opłaty na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości w opłatach wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzyć w całości lub w części zaległości w opłatach lub odsetki za zwłokę.


Udzielenie lub odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze decyzji administracyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
- dotyczy udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych (treść klauzuli)


Kogo dotyczy
Wnioskodawcy posiadający zobowiązania z tytułu: 

 • opłat środowiskowych;
 • opłat produktowych;
 • opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących
  z pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu;
 • środków wnoszonych na rachunek urzędu marszałkowskiego przez wprowadzającego sprzęt
  z tytułu publicznych kampanii edukacyjnych.


Czas realizacji
Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od wpływu wniosku,
z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.


Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminu rozpatrzenia wniosku (załatwienia sprawy) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek o udzielenie ulgi, podpisany przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania wnioskodawcy, powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres i numer REGON podmiotu ubiegającego się o ulgę;
 2. dokładne wskazanie rodzaju ulgi, o jaką ubiega się wnioskodawca:
 3. rozłożenie zapłaty opłaty / zaległości w opłacie na raty wraz z propozycją harmonogramu spłaty rat;
 4. odroczenie terminu płatności opłaty / zapłaty zaległości w opłacie wraz z propozycją terminu zapłaty;
 5. umorzenie zaległości w opłacie / umorzenie odsetek;
 6. zakres(-y) korzystania ze środowiska (opłaty środowiskowe, opłaty produktowe, opłaty
  za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłaty produktowe oraz dodatkowe opłat produktowe za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, środków wnoszonych na rachunek urzędu marszałkowskiego przez wprowadzającego sprzęt z tytułu publicznych kampanii edukacyjnych);
 7. okres(-y) rozliczeniowe, których wniosek dotyczy;
 8. wysokość opłat / zaległości w opłatach objętych wnioskiem (jeżeli wniosek obejmuje opłaty za kilka okresów i zakresów należy osobno wymienić wysokość opłaty za każdy okres i zakres);
 9. uzasadnienie, ze szczególnym naciskiem na wykazanie wskazanych w art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przesłanek ważnego interesu strony i/lub interesu publicznego przemawiających za udzieleniem wnioskowanej ulgi;
 10. w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą rodzaj pomocy, jaką ma stanowić ulga, o którą ubiega się wnioskodawca:
 11. pomoc de minimis;
 12. pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 13. pomoc publiczna udzielana w związku z jednym z celów wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa;
 14. pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie udzielana w związku z jednym z celów wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa.


Do wniosku należy załączyć następujące informacje i dokumenty:

 1. Wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności opisane we wniosku, w szczególności potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy;
 2. Dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej;
 3. Wnioskodawca będący przedsiębiorcązobowiązany jest, w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy przedłożyć dodatkowe informacje wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i odpowiednych rozporządzeń Komisji UE.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.); 
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
  (Dz. Urz. L187/1 26.6.2014);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L352/1 24.12.2013);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L352 z 24.12.2013);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L190/45 z 28.6.2014).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
  poz. 519 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)
  oraz w związku z jej przepisami przejściowymi, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) – art. 533;
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 1803 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688);
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 803);

Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);
 2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy;
 3. przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej:
 4. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 5. na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu.

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).
W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.
Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Dokumenty do pobrania:
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI
Załącznik nr 1 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
załącznik nr 2 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis
Załącznik nr 3 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
Załącznik nr 4 do wniosku Oświadczenie majątkowe Firma Osoba fizyczna
Załącznik nr 5 do wniosku Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Czytany 5965 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.02.2018 - 14:06
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 19.05.2020 - 08:24