Udostępnianie informacji o środowisku

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat
    za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415, ze zm.).

 

Udostępnianie informacji o środowisku następuje na wniosek zgodnie art. 12, w związku z art. 8. ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Sposób złożenia wniosku:

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) organ administracji udostępnia informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W art. 14 ust. 2 cytowanej ustawy dopuszcza się przedłużenie terminu udostępnienia informacji do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej udzielenia informacji przysługuje prawo do wniesienia odwołania
za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, pobierane są opłaty w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415, ze zm.) w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Należną opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi

13 124030731111001002691160

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
- dotyczy realizacji obowiązku przedkładania przez podmioty wykazów, sprawozdań, informacji (treść klauzuli)

 

 

Czytany 545 razy
Osoba publikująca :  Adam Matusiak
Data publikacji:  25.10.2019 - 11:05
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 19.05.2020 - 08:24