Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Przedmiot sprawy

Marszałek Województwa udziela koncesji na wydobywanie:

 1. kopalin ze złóż objętych własnością górniczą w zakresie dotyczącym wód leczniczych, wód termalnych i solanek,
 2. kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej o powierzchni przekraczającej 2 ha,
 3. kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej o powierzchni do 2 ha, w przypadku, gdy planowane wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym przekroczy 20 000 m³, albo gdy działalność będzie prowadzona z użyciem środków strzałowych.


Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana dopiero po uzyskaniu koncesji. 

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać następujące informacje:

 1. dane wnioskodawcy (nazwa firmy) przedsiębiorcy ubiegającego się o koncesję, oznaczenie jego adresu albo miejsca zamieszkania oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,  
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG, o ile przedsiębiorca taki numer lub taką informację posiada,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo kopię umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adres korespondencyjny wszystkich wspólników,  
 4. właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
 5. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca, 
 6. czas, na jaki koncesja ma być udzielona wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
 7. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności, 
 8. wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 9. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
 10. rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, w tym złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia, 
 11. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
 12. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących, użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia, 
 13. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego (miejscowość, gmina, powiat), nazwa obszaru i terenu górniczego, powierzchnie, zestawienie współrzędnych punktów załamania granic obszaru i terenu górniczego, 
 14. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.


Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:  

 1. dowody istnienia określonych we wniosku okoliczności (w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, w tym np.: aktualny wyciąg z KRS, zaświadczenie z CEIDG, umowa spółki w przypadku spółki cywilnej, wyciągi z rachunków bankowych, bilanse, sprawozdania finansowe, umowy kredytowe lub ich promesy itp.), 
 2. wypis z ewidencji gruntów i budynków, 
 3. dowody istnienia prawa: 

— do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy (np. dowody poniesionych kosztów uzyskania informacji geologicznej (dokumentacji), umowy kupna informacji geologicznej, oświadczenie o prawach do informacji geologicznej) 
— przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność
lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia (np. umowa kupna lub dzierżawy, umowa przyrzeczenia oraz mapa ewidencyjna gruntów z naniesionymi granicami złoża, projektowanego obszaru i terenu górniczego oraz granicą własności gruntów wnioskodawcy),  

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (ostateczną), 
 2. kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną (lub zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji wraz z dodatkami),
 3. projekt zagospodarowania złoża (2 egzemplarze),
 4. mapy obszaru i terenu górniczego (10 egzemplarzy mapy sporządzonej zgodnie wymogami dotyczącymi map górniczych
  z zaznaczeniem granic obszaru i terenu górniczego oraz zestawienie współrzędnych punktów załamania w/w obszarów,
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 


Opłaty

 1. Opłata skarbowa za udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża wynosi 616,00 zł, a za wydanie decyzji
  w sprawie zmiany warunków koncesji opłata wynosi 50% stawki za udzielenie koncesji. 
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na następujące konto:

Urząd Miasta Łodzi, Oddział Finansowy, ul Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź 
Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłata powinna być wniesiona najpóźniej w dniu składania wniosku.

Tytuł opłaty np.: udzielenie / zmiana koncesji złoża (nazwa złoża) 

Miejsce złożenia wniosku 

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać pocztą tradycyjną na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i  Ochrony Środowiska 
Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

Termin i sposób załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku oraz po wydaniu uzgodnienia przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wydawana jest decyzja koncesyjna. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy, licząc od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia pełnego wniosku koncesyjnego. 

Osoby udzielające informacji

Krzysztof Kociszewski 42 663 36 45
Marta Kuriata - Kargul 42 663 36 39
Anna Rulka - Boncler  42 663 36 45
Agata Walaszczyk 42 663 36 43

Tryb odwoławczy 

 1. Odwołanie wnosi się do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego  w terminie 14 dni
  od dnia doręczenia decyzji.
 1. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat. 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868  z póź. zm.),    
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), 
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.), 
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081),  
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 z póź. zm.), 
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1044 z póź. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych  i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz. U. z 2014 r. poz. 1469). 
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz. U. z 2012 r. poz. 511).


Dodatkowe informacje

 1. Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu.
 2. W postępowaniu o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża stronami postępowania administracyjnego są wnioskodawca oraz właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych położonych w granicach projektowanego obszaru górniczego. 

Pobierz załącznik:

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  30.11.2018 - 13:31
Osoba modyfikująca: Renata Antosik
Ostatnio zmieniany: 07.05.2020 - 10:15