Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

REJESTR PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY
W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI.

 

UWAGA – ROZSZERZENIE OBOWIĄZKU REJESTRACJI !

W dniu 24 maja br. wprowadzono nowy obowiązek rejestracji w systemie BDO.

Wpisem do rejestru objęto przedsiębiorców:

   1. wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne;

   2. prowadzących jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane:

          a. produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami,

          b. napoje lub żywność pakowane w produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych przez tego przedsiębiorcę,

  3. pakujących i oferujących napoje lub żywność w opakowaniach, stanowiących produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, za pomocą urządzenia vendingowego.

Wspomniana działalność nie może być prowadzona bez uzyskania rejestracji w systemie BDO. Obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru upływa w dniu 24 SIERPNIA 2023 R.

 

WAŻNE:

Zgodnie z art. 59 ustawy o odpadach, podmiot wpisany do rejestru, w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, bądź zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

 

 

OBOWIĄZEK UZYSKANIA WPISU W REJESTRZE PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”. Data utworzenia rejestru - 24 stycznia 2018 roku. Marszałek dokonuje wpisu do Rejestru
z urzędu lub na wniosek.

Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ (art. 51 ust. 2):

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust.8;
 • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 • podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach
  i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady;
 • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust.1.

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności dokonuje wpisu do rejestru z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał:

 • pozwolenie zintegrowane;
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
 • zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów;
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi
  lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie Prawa geologicznego
  i górniczego.

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu dokonuje wpisu do rejestru na wniosek.

Wpis do rejestru na wniosek dotyczy podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 ustawy
o odpadach:

 • z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1903 ze zm.):
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty,
 • prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • organizacji odzysku,
 • dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych
  z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2056):
 • wprowadzających pojazdy,
 • prowadzących punkty zbierania pojazdów,
 • prowadzących stacje demontażu,
 • prowadzących strzępiarki;
 • z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622):
 • wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
 • zbierających zużyty sprzęt,
 • prowadzących zakład przetwarzania,
 • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 • z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1113):
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • podmiotów pośredniczących;
 • z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.):
 • posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 • transportujących odpady,
 • sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 • prowadzących zakłady recyklingu statków,
 • wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów,
  z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 • z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.)– organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa wart. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
 • będących organizacjami odzysku opakowań,
 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:

– odpadów opakowaniowych,

– produktów w opakowaniach,

 • eksportujących:

– odpady opakowaniowe,

– opakowania,

– produkty w opakowaniach,

 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • wprowadzających opakowania,
 • wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,
  w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa wart.40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • z zakresu ustawy z dnia 13września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888):
 • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
 • podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przed rozpoczęciem działalności w ww. zakresach, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru. Działalność może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach).

Podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością
(art. 63 ww. ustawy).

WNIOSEK REJESTROWY, WNIOSEK AKTUALIZACYJNY, WNIOSEK O WYKREŚLENIE WPISU W REJESTRZE PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY
W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do Rejestru - BDO składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Strona została stworzona i jest zarządzana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

Za rozwiązania techniczne i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) odpowiada Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy działający na zlecenie Ministerstwa Klimatu. W przypadku wystąpienia problemów z obsługą Systemu BDO należy kontaktować się z infolinią BDO w sposób wskazany na stronie https://bdo.mos.gov.pl/.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego wniosek złożony po dniu 31 grudnia 2019 r. w formie papierowej nie może być rozpatrzony. Dotyczy to zarówno wniosków o wpis w Rejestrze BDO, jak i wniosków aktualizacyjnych oraz wniosków o wykreślenie wpisu.

Podmiot prowadzący działalność w więcej niż jednym zakresie wymienionym w art. 50 ust 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do Rejestru zawierający wszystkie potrzebne informacje (np. jako wprowadzający produkty w opakowaniach i wytwórca odpadów).

Wniosek o wpis w Rejestrze BDO, wniosek aktualizacyjny czy wniosek o wykreślenie powinien zostać złożony przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu – właściciela firmy lub osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu wskazaną w KRS. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć stosowne upoważnienie. W przypadku, gdy udzielnie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej, opłatę za dokonanie tej czynności, w kwocie 17 złotych, należy wnieść na rachunek:

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy

ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

   Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Zgodnie z art. 59 ustawy o odpadach, podmiot wpisany do rejestru, w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, bądź zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru
przy użyciu formularza elektronicznego o wykreślenie z rejestru za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach.

W przypadku złożenia wniosku o wykreślenie z Rejestru BDO, należy dokonać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości: 10 zł za dokonanie czynności urzędowej, na numer rachunku bankowego:

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź Śródmieście

  Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Potwierdzenie wniesienia tej opłaty należy załączyć do wniosku o wykreślenie w formie pliku pdf.

OPŁATY ZA WPIS W REJESTRZE PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI

W niektórych przypadkach wpis w Rejestrze podlega obowiązkowi uciszenia opłaty rejestrowej, a w kolejnych latach opłaty rocznej.

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • wprowadzających pojazdy,
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzających na terytorium kraju opony,
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

We wskazanych przypadkach potwierdzenie wniesienia opłaty rejestrowej należy dołączyć
do składanego wniosku o wpis w Rejestrze BDO w formie pliku pdf.

Podmiot, który zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestrowej, w kolejnych latach podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty rocznej. Opłatę roczną wnosi się do końca lutego za dany rok kalendarzowy. W roku, w którym składany jest wniosek o wpis w Rejestrze, uiszcza się jedynie opłatę rejestrową (roczną dopiero od kolejnego roku kalendarzowego).

Opłacie rejestrowej/rocznej nie podlegają m.in. wytwórcy odpadów, transportujący odpady czy podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty recyklingowej.

W przypadku, prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art.50 ust.1, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową.

Zgodnie z §1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej, wysokość stawki opłaty rejestrowej oraz rocznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 634) dla:

 • mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł;
 • przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi
  300,00 zł.

NUMER KONTA DO WPŁAT (OPŁATA REJESTROWA ORAZ OPŁATA ROCZNA):

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oddział w Łodzi

35 1540 1245 2056 4800 4789 0012

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
(Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (uiszcza opłatę roczną w kolejnych latach).

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ww. ustawy, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BDO

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają (art. 73. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach):

 • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie
  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa
  w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
  o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
 • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r.
  o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
(art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach) sporządza:

 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
 • zbierania odpadów,
 • przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

 • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów
  ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody
  na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Podmioty obowiązane do sporządzenia ww. sprawozdań, składają je w terminie
do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:

 • siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania
  o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
  oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych;
  w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego;
 • miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania
  o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami;
 • miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego
  lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – w przypadku sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Sprawozdanie sporządza się i składa wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza
i składa sprawozdania, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

- dotyczy realizacji obowiązku przedkładania przez podmioty wykazów, sprawozdań, informacji (treść klauzuli). 

Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  25.01.2018 - 11:01
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 05.07.2023 - 11:24