Udostępnianie informacji o środowisku

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat
  za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu.

Informacje udziela się na pisemny wniosek.

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Rozdział 2 ww. ustawy reguluje przypadki, w których organ administracji może nie udostępnić informacji bądź odmówić jej udostępnienia.

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji publicznej dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Opłat również nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.

STAWKI OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU:

 • Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi:
 • za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów – 5 zł
 • 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów.
 • Opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
 • Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:
 • 0,15 zł za stronę kopii czaro – białej;
 • 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.
 • Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:
 • 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc
  je przez współczynnik różnicujący 2;
 • 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc
  je przez współczynnik różnicujący 4;
 • 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc
  je przez współczynnik różnicujący 8;
 • 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc
  je przez współczynnik różnicujący 16.
 • Za przekształcanie informacji w formę elektroniczną pobiera się opłatę nie wyższą
  niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
 • Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę
  w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych
  lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji
  i wnioskującego.
 • Powyższą opłatę uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę na rachunek bankowy właściwego organu administracji.

NUMER KONTA BANKOWEGO:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi

13 1240 3073 1111 0010 0269 1160

(Należy dodać w tytule wpłaty np. za udostępnienie informacji o środowisku).

Czytany 3433 razy
Osoba publikująca :  Adam Matusiak
Data publikacji:  25.10.2019 - 11:05
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 16.07.2021 - 10:43