Budżet

Budżet województwa łódzkiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów. Budżet uchwalany jest na rok budżetowy. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa.
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:
 1. budżetowej,
 2. o prowizorium budżetowym,
 3. o zmianie uchwały budżetowej
przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.


Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa określa:
 1. łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
 2. łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
 3. kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 4. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 5. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 6. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych;
 7. kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 8. szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
 9. inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika
  z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Za prawidłowe wykonanie budżetu województwa odpowiada zarząd województwa.
Czytany 4746 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  09.11.2018 - 12:37
Osoba modyfikująca: Tomasz Szenborn
Ostatnio zmieniany: 05.12.2018 - 12:20

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji