Sprawozdawczość w latach

Sprawozdawczość

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zestawieniem danych dotyczących dochodów i wydatków, wynikającym z ewidencji ksiąg rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania dochodów i wydatków budżetu jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Zgodnie z artykułem 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie:

 1. do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału:
  • kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych;
 2. do dnia 31 maja roku następnego:
  • informację obejmującą:
   1. dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
   2. kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,
   3. kwotę zobowiązań, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 4,
   4. kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
   5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
   6. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
   7. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy  publicznej.
Czytany 767 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  14.11.2018 - 14:23
Osoba modyfikująca: Tomasz Szenborn
Ostatnio zmieniany: 14.11.2018 - 14:45

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji