Ustawa produktowa


 Ustawa produktowa

GOSPODAROWANIE OPAKOWANIAMI, NIEKTÓRYMI PRODUKTAMI ORAZ ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI I POUŻYTKOWYMI. OPŁATA PRODUKTOWA.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. - o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) - okres obowiązywania od 01.01.2014 r.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie  gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1413) - w zakresie gospodarowania opakowaniami okres obowiązywania do 31.12 2013 r.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zmianami) - okres obowiązywania do 31.12.2013 r.

 Porozumienia z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

Od dnia 9 lipca 2014 roku obowiązują porozumienia zawarte pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiega a POLSKĄ IZBĄ ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 70 w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z:

  • opakowań wielomateriałowych (porozumienie nr 1/2014),
  • opakowań po środkach niebezpiecznych (porozumienie nr 2/2014),

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r. poz. 888).

Kontakt


Pomoc de minimis
Zgodnie z art. 6 ust. 3. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) przepisów
w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych
i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg.
 
W zakresie, w jakim przepisy ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania do przedsiębiorców, stanowi to pomoc de minimis. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartość zwolnienia z opłaty produktowej , obliczonej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,50 zł za 1 kg).
 
Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 6 ust. 3 składają marszałkowi województwa w terminie do 15 marca formularz informacji, przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 

wzór formularza - pomoc de minimis
wzór formularza (Excel) - pomoc de minimis

Jeśli w okresie bieżącego roku oraz dwóch lat poprzedzających, przedsiębiorca nie korzystał z pomocy de minimis powinien dołączyć do wspomnianego wyżej formularza oświadczenie, o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Jeśli w okresie bieżącego roku oraz dwóch lat poprzedzających, przedsiębiorca korzystał z pomocy
de minimis
powinien dołączyć do wspomnianego wyżej formularza oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie otrzymanych w tym zakresie zaświadczeń.


  informacja

TERMINY:

Do 15 marca: - dokumenty związane z pomocą de minimis
                        - wniesienie należnej opłaty produktowej

Do 31 marca: - sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2014
                        - sprawozdania o masie wytworzonych OPAK1, przywiezionych z zagranicy OPAK 2 oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK 3

 DRUKI SPRAWOZDAŃ

OŚ-OP1 - za 2014 r. dla wprowadzających do 1 Mg opakowań
OŚ-OP1 - o wysokości należnej opłaty produktowej (za 2014 z objaśnieniami)
OŚ-OP1 - o wysokości należnej opłaty produktowej (od 2010)
OŚ-OP1 - objaśnienia (od 2010)
OŚ-OP1 - o wysokości należnej opłaty produktowej (2006-2009)
OŚ-OP1 - objaśnienia (2006-2009)

SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ ZA OPAKOWANIA (obowiązujący od 2014 roku)

TABELA - stawki opłat produktowych, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
TABELA - stawki opłat produktowych, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktówOPAK-1 - o masie wyprodukowanych opakowań
OPAK-2 - o masie przywiezionych z zagranicy opakowań
OPAK-3 - o masie wywiezionych za granicę opakowań


Numery rachunków bankowych:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
59 1540 1245 2001 4800 4789 0002
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oddział w Łodzi

tytuł wpłaty:
opłata produktowa za produkty za rok...
opłata produktowa za opakowania za rok... (za należności do 2013 roku)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
73 1540 1245 2056 4800 4789 0007
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oddział w Łodzi

tytuł wpłaty: 
opłata produktowa za opakowania za rok... (za należności od 2014 roku)

Numer rachunku bankowego:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
71 1130 1062 0000 0109 9520 0003
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział Warszawa

tytuł wpłaty: 
kampanie edukacyjne

Osoby udzielające infromacji:
Michał Lotka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 35 52
Paulina Goszcz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 35 53

 

Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania (890.010,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 899.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

                                                                                            www.wfosigw.lodz.pl