Programy Ochrona Środowiska

Zadanie pod nazwą: „Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa łódzkiego” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 614/EE/D/2020 z dnia 07.12.2020 r. 

Wartość ogólna zadania: 51 144,02 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 41 499,00 PLN

W ramach zadania został zorganizowany m.in.  II Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pn. „OSZCZĘDZAJMY WODĘ!”, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, przeciwdziałania suszy i podejmowania działań mających na celu zminimalizowanie jej skutków, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, a także uświadomienie uczestnikom konkursu konieczności oszczędzania wody i podejmowania działań służących zminimalizowaniu jej marnotrawienia, a w związku z tym uświadomienie potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania wodą.

W ramach zadania będą realizowane również broszury dotyczące przeciwdziałaniu suszy oraz właściwej segregacji odpadów, a także filmy edukacyjne – dotyczące problematyki suszy i oszczędzania wody oraz form ochrony przyrody w województwie łódzkim.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

Zadanie pod nazwą:  „Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 222/BN/D/2020 z dnia 17.07.2020 r. 

Wykonanie niniejszej dokumentacji stanowi wypełnienie przez Zarząd Województwa Łódzkiego obowiązku wynikającego z art.13-18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Wartość ogólna zadania: 130 000,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 117 000,00 PLN

Celem opracowania programu jest realizacja przez samorząd województwa polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych, wynikającym z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać w pierwszej kolejności działania prowadzące do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska, poprawy stanu ekologicznego oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Program ochrony środowiska ma znaczenie kierunkowe, stymulujące do podejmowania określonych działań na terenie województwa łódzkiego.

 

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się poniżej.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie Wykonanie dokumentacji pn. „Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 11/BN/D/2020 z dnia 02.03.2020 r. 

Wykonanie niniejszej dokumentacji jest wypełnieniem ciążącego na Zarządzie Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.). W wyniku realizacji zadania opracowane zostaną nowe programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego.

Koszt całkowity zadania wynosi 418 200 zł, z czego kwotę 376 380 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się poniżej.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie pod nazwą: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż linii kolejowych województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 375/BN/D/2019 z dnia 22.10.2019 r. 

Wykonanie niniejszego studium jest wypełnieniem ciążącego na Marszałku Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 119 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

Wartość ogólna zadania: 84 948,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50 922,00 PLN

Województwo Łódzkie realizuje zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż linii kolejowych województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie”.

Zakres zadania określony został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pod nazwą: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami,  objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 376/BN/D/2019 z dnia 22.10.2019 r. 

Wykonanie niniejszego studium jest wypełnieniem ciążącego na Marszałku Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 119 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

Wartość ogólna zadania: 51 660,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 30 664,00 PLN

Województwo Łódzkie realizuje zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami,  objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie”

Zakres zadania określony został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie pod nazwą Wykonanie studium pt.: „Opracowanie programów ochrony powietrza dla strefy łódzkiej na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2017 r. w celu osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 46/BN/D/2019 z dnia 13.06.2019 r. 


Wykonanie niniejszego studium jest wypełnieniem ciążącego na Zarządzie Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). W wyniku realizacji zadania opracowane zostaną zmiany i aktualizacje programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego.
Koszt całkowity zadania wynosi 129 150,00 zł, z czego kwotę  77 490,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi.

 

Szczegółowy zakres programów ochrony powietrza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1028). Przedmiotowe opracowanie będzie składać się z części opisowej oraz wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1028) przedmiotowe opracowanie ma obejmować przede wszystkim:

 • opis strefy objętej programem, w tym:
 • obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych
 • charakter obszaru przekroczeń,
 • dane topograficzne strefy i dane o czynnikach klimatycznych mających wpływ na poziom substancji w powietrzu,
 • powierzchnią strefy i liczbę osób ją zamieszkujących,
 • informacje dot. form ochrony przyrody na terenie strefy,
  • opis stanu jakości powietrza w strefie,
  • wartości poziomów tła regionalnego i całkowitego,
  • przewidywany poziom substancji w powietrzu w strefie, w roku prognozowanym, przy założeniu niepodejmowania żadnych dodatkowych działań ponad te, których konieczność podjęcia wynika z istniejących przepisów,
  • przewidywany poziom substancji w powietrzu w strefie, w roku prognozowanym, przy założeniu że wszystkie działania zostaną podjęte,
  • podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie przekroczonych substancji,

 

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl
Zadanie pod nazwą " Wojewódzki Konkurs Ekologiczny " jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 182/EE/D/2019 z dnia 29.08.2019 r.


Wartość ogólna zadania : 70 424,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 62 424,00 PLN

 

 

Uczestnicy projektu – dzieci i młodzież szkolna, wezmą udział w przygotowaniu prac plastycznych dotyczących ochrony powietrza przed smogiem oraz powtórnego wykorzystania odpadów.
W trakcie wykonywania ww. prac uczestnicy będą szczegółowo zapoznawać się z tematyką związaną
z ochroną powietrza oraz recyklingiem odpadów, zwiększając swoją świadomość w zakresie ochrony środowiska. Rozwinięta świadomość proekologiczna w tym zakresie skutkować będzie w przyszłości właściwymi postawami uczestników wobec środowiska – będą wiedzieć jak postępować,
aby nie zanieczyszczać powietrza oraz aby segregować i powtórnie wykorzystywać odpady. Poza tym tworzenie prac w ramach projektu wpłynie na rozwój kreatywności uczestników, nakierowanej na ochronę środowiska, w szczególności na kreatywne spojrzenie i nowatorskie pomysły służące ochronie powietrza przed smogiem oraz powtórnemu wykorzystaniu odpadów. Taka kreatywność i nowatorskie pomysły w przyszłości może zaowocować u uczestników projektu zawodowym zajęciem się tematyką ochrony środowiska, a nawet zawodową pracą nad nowatorskimi technologiami służącymi ochronie środowiska.

 


Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

Zadanie pod nazwą " 100 tys. drzew na stulecie Województwa Łódzkiego" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 186/EE/D/2019 z dnia 04.09.2019 r.


Wartość ogólna zadania : 41 074,95 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 36 967,00 PLN

 

 

Województwo Łódzkie realizuje  zadanie pn. „100 tys. drzew na stulecie Województwa Łódzkiego”, którego jednym z elementów jest  przygotowanie druku Albumu pn. „Drzewa ziemi łódzkiej”. Jest to działanie promocyjne i edukacyjne na obszarze całego województwa. Z inicjatywy Województwa Łódzkiego odbywają się dziesiątki wydarzeń promocyjnych i kulturalnych, które gromadzą tysiące mieszkańców regionu. Województwo Łódzkie jest także organizatorem wielu konkursów.

W dystrybucję albumu zaangażowana będzie także jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego -  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Zespół w ramach statutowej działalności prowadzi zajęcia edukacyjne, organizuje wydarzenia turystyczne. We wszystkich tych formach aktywności uczestniczy około 30.000 uczestników.

Wydawnictwo będzie także przekazywane uczestnikom spotkań organizowanych przez Województwo Łódzkie.

 


Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie pod nazwą "Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami" jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 33/BN/D/2019 z dnia 28.05.2019 r.


Wartość ogólna zadania : 84 132,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50 480,00 PLN

 

 

Zakres opracowania określony został w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1016). Ponadto opracowanie będzie zawierać Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego, jako wypełnienie zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 roku (uchwała nr 122/2009 ze zm.). Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Zadanie pod nazwą "Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego" jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 58/BN/D/2017 z dnia 12.06.2017 r.

Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego zostanie opracowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
Wartość ogólna zadania : 109 000,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:90 000,00 PLN

1. SWPGO_d_2017.pdf

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


Zadanie pod nazwą "Doskonalenie samorządowych kadr ochrony środowiska-szkolenia oraz zakup prenumeraty dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego"jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 11/EE/D/2017 z dnia 31.03.2017 r.


Wartość ogólna zadania : 42 963,13 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 34 591,47 PLN

W ramach zadania 37 pracownicków Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (jednorazowo 94 osoby) uczestniczyło w 32 szkoleniach, konferencjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, w szczególności:
- z tematyką związaną z ochroną środowiska (gospodarka odpadami, ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody),
-  uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony środowiska,
-  naliczania i egzekucji opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
-  prowadzeniem wojewódzkiej bazy danych o odpadach oraz publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
-  geologii i górnictwa,
- ochrony gruntów leśnych i łowiectwa.
W ramach zadania zaprenumerowanych zostało 16 tytułów czasopism („Gospodarka Wodna”, „Aura”, „Prawo i Środowisko”, „Odpady i Środowisko”, „Środowisko”, „Przegląd Komunalny”, „Recykling”,„Czysta Energia”, „Wodociągi i Kanalizacja”, „Zieleń Miejska”, „Przyroda Polska”, „GLOB Energia”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, "Dzikie życie", "Brać łowiecka", „Łowiec Polski”).  Zakupiono także 11 tytułów książkowych oraz 41 map i 15 obiaśnień do nich.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


Zadanie pod nazwą "Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego" jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 58/BN/D/2017 z dnia 12.06.2017 r.

Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego zostanie opracowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
Wartość ogólna zadania : 109 000,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:90 000,00 PLN

1. SWPGO_d_2017.pdf

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


Zadanie pod nazwą "Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami" jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 796/BN/D/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym jego załącznik zostanie opracowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
Wartość ogólna zadania : 109 000,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:98 100,00 PLN

W dniu 20 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XL/502/17 Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028 wraz z załącznikami tj. Planem Inwestycyjnym, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wraz z uzasadnieniem.

1) PGOWŁ_2016_uchwalony_20_06_2017.pdf

2) PI_WŁ_uchwalony_20_06_2017.pdf

3) Podsumowanie_wraz_z_uzasadnieniem_uchwalony_20_06_2017.pdf

4) PUWA_WŁ_2016_uchwalony_20_06_2017.pdf

  

 


Zadanie pod nazwą Wykonanie Studium pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy województwa łódzkiego – strefy łódzkiej, na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 roku” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wykonanie niniejszego studium jest wypełnieniem ciążącego na Zarządzie Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). W wyniku realizacji zadania opracowana zostanie zmiana programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej województwa łódzkiego.
Koszt całkowity zadania wynosi 29 397,00 zł, z czego kwotę 4 397,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi.
 

 

www.zainwestujwekologie.pl


Zadanie pod nazwą Wykonanie studium pt.: „Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r. w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza.” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wykonanie niniejszego studium jest wypełnieniem ciążącego na Zarządzie Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). W wyniku realizacji zadania opracowane zostaną zmiany i aktualizacje programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego.
Koszt całkowity zadania wynosi 100 860,00 zł, z czego kwotę 860,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi.

 

www.zainwestujwekologie.pl
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego
„w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych – nazwa strefy: aglomeracja łódzka – kod strefy: PL1001.”

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń


Uchwała Nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia: "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” .
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/3053/akt.pdf


Projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza sierpień 2014 r.
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych.
Nazwa strefy: strefa łódzka.
Kod strefy: PL1002.


Zadanie pn. "Cykl filmów o Parkach krajobrazowych wraz z wydaniem wkładki edukacyjnej do gazety regionalnej" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 217/EE/D/2014 z dnia 14 lipca 2014r.)
Koszt całkowity: 108 566zł
Koszt dofinansowania: 97 700zł
W ramach zadania wyprodukowano i wyemitowano 7 odcinków programu "Łódzkie jakiego nie znacie" w TVP Łódź oraz wydano wkładki edukacyjne o 7 parkach krajobrazowych do gazety regionalnej "Dziennik Łódzki" w nakładzie 70 000 egz.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

Zadanie pn. „Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 27/BN/D/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniona aneksem na 1 z dnia 31 lipca 2014r.).
Koszt całkowity zadania : 25 707zł
Kwota dofinansowania: 23 136zł

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

Zadanie pn. „Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 5/EE/D/2014 z dnia 5 marca 2014 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 2 grudnia 2014r.).
Koszt całkowity zadania : 25 935,50zł
Kwota dofinansowania: 23 341,95zł

W ramach zadania 35 pracownicków Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (jednorazowo 53 osoby) uczestniczyło w 14 szkoleniach, sympozjach, konferencjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, w szczególności:
- z tematyką związaną z ochroną środowiska (gospodarka odpadami, ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody),
- z uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony środowiska,
- z naliczaniem i egzekucją opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, udzielaniem pomocy publicznej,
- z  prowadzeniem wojewódzkiej bazy danych o odpadach oraz publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
- z geologią i górnictwem,
- ochroną gruntów leśnych i łowiectwa.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

Zadanie pn. "Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 6/EE/D/2014 z dnia 5 marca 2014 r.).
Koszt całkowity zadania: 6 891,16zł
Kwota dofinansowania: 6 202,04zł

W ramach zadania zaprenumerowanych zostało 17 tytułów czasopism („Gospodarka Wodna”, „Aura”, „Prawo i Środowisko”, „Odpady i Środowisko”, „Środowisko”, „Przegląd Komunalny”, „Recykling”, „Czysta Energia”, „Wodociągi i Kanalizacja”, „Zieleń Miejska”, „Przyroda Polska”, „GLOB Energia”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, „Dzikie życie", „Brać łowiecka", „Kopaliny", „Łowiec Polski”).  W ramach zadania zakupionych zostało także 12 tytułów książkowych (14 książek i wydań papierowych) oraz 33 mapy wraz z 31 opisami.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

Zadanie pn. "Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 718/OP/D/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2014r.).

Koszt całkowity zadania: 61 500zł
Kwota dofinansowania: 55 350zł

W ramach zadania przygotowanych zostało 25 tablic informacyjnych oraz oznakowane zostały trzy obszary chronione:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawki (15 tablic)
- Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu (5 tablic)
- Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu (5 tablic)


Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


Uchwała NR XLIII/794/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN i LN"W dniu 2 grudnia 2013 r. Województwo Łódzkie zrealizowało, z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl) , zadanie pn.: Wykonanie studium pt.: „Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 r. w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza i poziomów docelowych”
 
Koszt całkowity zadania wyniósł 99 630,00 zł, z czego kwotę 9 630,00 zł stanowiła dotacja WFOŚiGW w Łodzi.

Wykonanie niniejszego opracowania jest wypełnieniem ciążącego na Zarządzie Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., Poz. 1232) , a w konsekwencji pozwoli na przyjęcie (określenie) programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego przez Sejmik Województwa Łódzkiego w drodze uchwał.                                                                            
_________________________________________________________________________


Zadanie pn.: Wykonanie opracowania pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg
wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl ).
(umowa dotacji Nr 329/BN/D/2013 r. z dnia 29.08.2013 r., zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia  18.10.2013 r.). Koszt całkowity zadania 39.310,80 zł (29.310,80 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi)
Obwieszczenie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawieprogramu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001.
Z DNIA 04.10.2013
 


Obwieszczenie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawieprogramu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002.
Z DNIA 04.10.2013


Obwieszczenie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawiezmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002.
Z DNIA  26.09.2013


Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku D przy ul. 3-go Maja 7 w Sieradzu" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 713/OA/PD/2012, zawartej w dniu 31.12.2012r.). Koszt całkowity zadania wynosił 1.135.587,00 PLN, z czego 1.022.228,00 PLN stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji. W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego będą wykonane następujące prace:       
- płukanie instalacji c.o.,
- ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do głębokości 1m poniżej poziomu terenu styropianem o grubości 10cm,
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej o pow. ok. 137,81m2,
- wymiana stolarki okiennej,
- montaż higrosterowalnych nawiewników okiennych,
- montaż instalacji solarnej na potrzeby c.w.u.
 Zadanie pn. „Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 42/EE/D/2013 z dnia 22.04.2012r.). Koszt całkowity zadania wynosi 7 300 zł, z czego kwota 6 570,00 zł stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach zadania zaprenumerowanych zostało 17 tytułów czasopism („Gospodarka Wodna”, „Aura”, „Prawo i Środowisko”, „Odpady i Środowisko”, „Środowisko”, „Przegląd Komunalny”, „Recykling”,„Czysta Energia”, „Wodociągi i Kanalizacja”, „Zieleń Miejska”, „Przyroda Polska”, „GLOB Energia”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, "Dzikie życie", "Brać łowiecka", "Kopaliny", „Łowiec Polski”).  Zakupiono także 14 tytułów książkowych oraz 30 map i 33 opisy do nich.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

 

Zadanie pn. „Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 15/EE/D/2013, zawartej w dniu 21.03.2013r..). Koszt całkowity zadania to 24 335,49zł, z czego kwota 21 901,49 zł stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi.W ramach ww. zadania przeszkolono 43 pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w około 25 szkoleniach w następującym zakresie:

 • tematyki związanej z ochroną środowiska,
 • uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego m.in. dot. weryfikacji, ewidencji i windykacji  opłat za korzystanie ze środowiska,
 • geologii i górnictwa,
 • ochrony gruntów leśnych i łowiectwa.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.


 


W dniu 20 listopada 2012 r. Województwo Łódzkie zrealizowało, z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadanie pn. „Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego na podstawie wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref dokonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi za rok 2011”.

Koszt całkowity zadania wyniósł 244 770,00 zł, z czego kwotę 144 770,00 zł stanowiła dotacja WFOŚiGW w Łodzi,a 100 000,00 zł to udział własny.

Wykonanie niniejszego opracowania jest wypełnieniem ciążącego na Zarządzie Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w konsekwencji pozwoli na przyjęcie (określenie) programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, tj. dla aglomeracji łódzkiej i strefy łódzkiej przez Sejmik Województwa Łódzkiego w drodze uchwał.

 Zadanie  pn.: Wykonanie opracowania pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN i LN” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 284/BN/D/2012 z dnia 4.09.2012 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2012 r.). Koszt całkowity zadania: 40 000,00 zł, z czego 20 000,00 stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW  w Łodzi.

 
Zadanie  pn.: Wykonanie opracowania pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN i LN” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 283/BN/D/2012 z dnia 4.09.2012 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2012 r.). Koszt całkowity zadania: 122 698,00 zł, z czego 94 698,00 stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW  w Łodzi.
Projekty uchwał w sprawie programów ochrony powietrza grudzień 2012 r.


1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim.
Nazwa strefy: aglomeracja łodzka. Kod strefy: PL1001.

2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim.
Nazwa strefy: strefa łodzka. Kod strefy: PL1002.

 


Zadanie pn. „Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska 

i opłat za korzystanie ze środowiska” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 74/EE/D/2012, zawartej w dniu 25.05.2012r.). Koszt całkowity zadania wynosił 26 616,90 zł, z czego kwota 19 966,20 zł stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach ww. zadania, w 27 szkoleniach, konferencjach i sympozjach zostało przeszkolonych 38 osób.
Pracownicy Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeszkoleni zostali w następującym zakresie:

 • tematyki związanej z ochroną środowiska,
 • uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego m.in. dot. weryfikacji, ewidencji i windykacji  opłat za korzystanie ze środowiska,
 • geologii i górnictwa,
 • ochrony gruntów leśnych i łowiectwa.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

 

 

Zadanie pn. „Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury

książkowej i map wraz z ich opisem” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 24/EE/D/2012 z dnia 25.04.2012r.). Koszt całkowity zadania wynosi 5 631,98 zł, z czego kwota 4 467,00 zł stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach zadania zaprenumerowanych zostało 14 tytułów czasopism („Gospodarka Wodna”, „Aura”, „Prawo i Środowisko”,
„Odpady i Środowisko”, „Środowisko”, „Przegląd Komunalny”, „Recykling”,

„Czysta Energia”, „Wodociągi i Kanalizacja”, „Zieleń Miejska”, „Przyroda Polska”, „GLOB Energia”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”,
„Łowiec Polski”), zakupiono 17 pozycji książkowych oraz 28 szt. map oraz 15szt. opisów do map.


Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

 

 

Zadanie pn. "Zakup oprogramowania specjalistycznego Mapinfo do przetwarzania danych kartograficznych na potrzeby Wydziału
Ochrony Środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi. Koszt całkowity zadania wynosi 10.455,00 zł, z czego kwota 7.500,00 zł stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
a 2 995,00 zł to udział własny. Zakupiony program z licencją na jedno stanowisko wykorzystywany będzie przy tworzeniu obszarów
chronionego krajobrazu województwa łódzkiego oraz  przy tworzeniu bazy danych dotyczących parków krajobrazowych województwa
łódzkiego.


 
Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

 

Projekty uchwał w sprawie programów ochrony powietrza sierpien 2012 r.

 

1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, Nazwa strefy: aglomeracja łódzka.


2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, Nazwa strefy: aglomeracja łódzka.

3. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Nazwa strefy: strefa łódzka,

4. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. Nazwa strefy: strefa łódzka.

plan godpodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 opracowany został na podstawie nowelizacji ustawy

z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897), w której art. 15 mówi, że sejmik województwa jest obowiązany uchwalić, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami.

Plan jest realizacją przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej niż raz na 6 lat. Został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Opracowanie to Województwo Łódzkie zrealizowało z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania – 66.358,50 zł, z czego dotacja

WFOŚiGW w Łodzi –  53.086,80 zł.

  
Uchwała Nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku.
[format pliku: pdf]

Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 
[format pliku: pdf]

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odapdami Województwa Łódzkiego 2012 za lata 2011-2013
[format pliku: pdf]


program ochrony środowiska

 

Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 25, poz.150

ze zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa organ wykonawczy województwa co 4 lata sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, który wskazuje cele i priorytety ekologiczne oraz rodzaj i harmonogram działań proekologicznych niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych celów. Ich realizacja zapewni poprawę stanu środowiska w województwie.

„Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012” do roku 2015 w perspektywie do 2019 roku został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/446/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku.

Opracowanie to Województwo Łódzkie zrealizowało z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania – 83640 zł, z czego dotacja

WFOŚiGW w Łodzi – 66912 zł, udział własny – 16728 zł.

 

Uchwała Nr XXIV/446/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku.

[format pliku: pdf, wielkość: 1416 KB]

 

Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012 (do roku 2015 w perspektywie do 2019 roku)

[format pliku: pdf, wielkość: 8660 KB]


Streszczenie Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012 (na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015)[format pliku: pdf, wielkość: 656 KB]
 

Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519) w celu prowadzenia polityki ochrony środowiska organ wykonawczy województwa sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, który uwzględnia cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.
Głównym celem stworzenia Programu 2016 jest dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie, ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Program 2016 służy także do realizacji celów na poziomie regionalnym, które zostały przyjęte w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020r., której założenia odnoszą się przede wszystkim do racjonalnego wykorzystania zasobów i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym obniżeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.
„Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020  z perspektywą do 2024r.”roku został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/415/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku.
Opracowanie to Województwo Łódzkie zrealizowało z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania – 104 427,00 zł, z czego dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 93 984,00 zł, udział własny – 10 443,00 zł.

Uchwała Nr XXXI/415/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Program ochrony środowiska 2016

Podsumowanie wraz z uzasadnieniem
 


Raport za lata 2008-2009 z wykonania „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2008-2011”.
[plik PDF - 1,2 MB]


Raport za lata 2012-2013 z wykonania "Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012"
[plik PDF - do pobrania]

Raport za lata 2014 -2015 z wykonania " Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012"
[plik PDF - do pobrania]

Raport za lata 2016-2017 z wykonania „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012” oraz „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024"
[plik PDF - do pobrania]

 

W dniu 30 listopada 2010 r. Województwo Łódzkie zrealizowało, z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadanie pn. Wykonanie opracowania pt. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej, w której przekroczone zostały wartości poziomu docelowego i poziomu celu długoterminowego ozonu w powietrzu”. Koszt całkowity zadania wyniósł 158 600,00 zł, z czego kwotę 96 000,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi ,a 62 600,00 zł to udział własny.

Wykonanie niniejszego opracowania jest wypełnieniem ciążącego na Marszałku Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w konsekwencji pozwoli na przyjęcie (określenie) programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej przez Sejmik Województwa Łódzkiego w drodze uchwały.

W 2010 r. Województwo Łódzkie zrealizowało, z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, zadanie pn: „ Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem”. Koszt całkowity zadania – 8000zł, z czego dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 7200zł , udział własny -800zł.

Dzięki zaprenumerowanej prasie i zakupionej literaturze fachowej, pracownicy Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska mogą na bieżąco monitorować aktualny stan prawny oraz zmiany wprowadzone w ustawodawstwie dotyczącym ochrony środowiska, a także poszerzać i uaktualniać wiedzę z dziedzin związanych z ekologią.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa organ wykonawczy województwa co 4 lata sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, który wskazuje cele i priorytety ekologiczne oraz rodzaj i harmonogram działań proekologicznych niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych celów. Ich realizacja zapewni poprawę stanu środowiska w województwie.

Integralną częścią programu ochrony środowiska jest plan gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 39, poz. 251) zarząd województwa sporządza wojewódzki plan gospodarki odpadami, który podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Plan gospodarki odpadami szczegółowo określa stan i strategie gospodarki odpadami w województwie.

Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 i Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/549/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 roku.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych  wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikiem hałasu LDWN i LN na lata 2009-2014.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące podziemnego składowania CO2 - odnośnie projektu CSS (wychytywanie, transport i podziemne magazynowanie CO2) realizowanego przez  PGE Elektrownię Bełchatów.


„Likwidacja mogilników na terenie województwa łódzkiego – etap I i II” (aktualizacja: 13.05.2011)

Programy Ochrony Powietrza

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 za lata 2007-2008
[format pliku: pdf, wielkość: 6 MB]

Uchwała Nr XXIII/549/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 roku.
[format pliku: pdf, wielkość: 44 KB]

Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015
[format pliku: "pdf", wielkość: 27 MB]

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 
[format pliku: "pdf", wielkość: 3,1 MB]

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  21.12.2012 - 14:33
Osoba modyfikująca: Tomasz Pilaszek
Ostatnio zmieniany: 28.12.2020 - 09:41