Kontakt - Departament Polityki Regionalnej

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. 042 663 30 92
fax. 042 663 30 94
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz wykaz kontaktów ( PDF )

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Polityki Regionalnej

Dyrektor:  Dominik Patora
Zastępca Dyrektora: Małgorzata Zakrzewska
Zastępca Dyrektora Marcin Pawlak

 
W skład departamentu wchodzą:
 

1. Wydział Dokumentów Strategicznych oraz Perspektywy Finansowej UE 2007–2013, PRI 
2. Wydział Ekonomiczno-Finansowy, PRII
3. Wydział Ewaluacji, PRIII
4. Wydział Monitorowania Funduszy Unijnych, PRIV
5. Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich, PRV
6. Wydział Odwołań, PRVI
7. Wydział Perspektywy Finansowej UE 2014-2020, PRVII
8. Wydział Certyfikacji, PRVIII
9. Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, PR IX
10. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, PRS


Zadania

Do zadań Departamentu Polityki Regionalnej należą sprawy związane m.in. z koordynacją programowania i monitorowania rozwoju regionalnego, koordynacją prac nad regionalnymi programami operacyjnymi (RPO WŁ 2007-2013, RPO WŁ 2014-2020), w tym m. in. zadania związane z monitorowaniem, ewaluacją, certyfikacją, prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych, a w szczególności:

I. Wydział Dokumentów Strategicznych oraz Perspektywy Finansowej UE 2007–2013, który oznacza pisma symbolem „PRI”
 
1) prowadzenie spraw związanych z kreowaniem polityki rozwoju w województwie na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020;
2) koordynacja opracowania Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz projektów jego aktualizacji w zakresie przedsięwzięć priorytetowych;
3) analiza przedsięwzięć priorytetowych o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu (wynikających z Kontraktu Terytorialnego) pod kątem zgodności z wymogami i kryteriami wynikającymi z systemu realizacji RPO WŁ 2014-2020;
4) nadzór nad Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie funkcjonowania jednostki;
5) obsługa kadrowa dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi;
6) współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020;
7) opiniowanie opracowań związanych z problematyką rozwoju regionalnego przygotowanych przez organy Unii Europejskiej, ministerstwa, urzędy centralne oraz komórki organizacyjne i inne instytucje;
8) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla przy opracowaniu projektów dokumentów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju regionu;
9) sprawdzanie zgodności dokumentów szczebla lokalnego i regionalnego z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (w tym dokumentów dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020);
10) przygotowywanie informacji, zestawień i sprawozdań dotyczących rozwoju regionalnego (w tym dotyczących RPO WŁ 2014-2020);
11) przygotowywanie projektów i prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach zbiorów: „Eksperci w ramach RPO WŁ 2014-2020” oraz „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”;
12) opracowanie i aktualizacja „Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”;
13) prowadzenie procesu naboru kandydatów na ekspertów, tworzenie oraz zarządzanie bazą kandydatów na ekspertów dla RPO WŁ 2014-2020;
14) weryfikacja programów rewitalizacji pod kątem spełniania wymagań określonych
w Wytycznych   w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
15) prowadzenie wykazu pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
16) weryfikacja projektów gminnych programów rewitalizacji pod kątem zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego;
17) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie wyrażania opinii w zakresie zgodności projektu gminnego programu rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego i Plane Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego;   
18) opracowanie RPO WŁ 2007-2013 oraz projektów jego aktualizacji;
19) inicjowanie i nadzorowanie przygotowania projektów dokumentów oraz projektów ich aktualizacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji RPO WŁ 2007-2013, w tym m.in. szczegółowego opisu osi priorytetowych, kryteriów wyboru projektów, zasad składających się na system realizacji;
20) przygotowanie projektu opisu systemu zarządzania i kontroli RPO WŁ 2007-2013 oraz projektów jego aktualizacji;
21) przeprowadzanie konsultacji projektów dokumentów programowych związanych z perspektywą finansową 2007-2013;
22) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych oraz komórek organizacyjnych i innych jednostek w zakresie problematyki związanej z perspektywą finansową 2007-2013;
23) prowadzenie działań związanych z zamykaniem perspektywy 2007-2013;
24) prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywanie i realizacja projektów z zakresu zadań Departamentu;
25) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
26) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów;
27) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
28) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
29) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.
 
II. Wydział Ekonomiczno-Finansowy, który oznacza pisma symbolem „PRII"

1) koordynacja działań związanych z wykorzystaniem Pomocy Technicznej w ramach RPO WŁ 2014–2020;
2) przygotowywanie budżetu rocznego Departamentu oraz budżetu Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014–2020;
3) sporządzanie analiz i prognoz oraz kontrola budżetu w zakresie zadań Departamentu;
4) koordynowanie działań związanych z planowaniem budżetu województwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego w zakresie zadań Departamentu;
5) koordynacja finansowa RPO WŁ 2014–2020, w tym analizowanie i monitorowanie wykorzystania środków w ramach RPO WŁ 2014–2020 oraz przygotowanie i konsultowanie niezbędnych dokumentów dotyczących zagadnień finansowych;
6) rozliczanie umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
7) współpraca przy opracowaniu Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz projektów jego aktualizacji w zakresie zadań dotyczących finansowania RPO WŁ 2014-2020;
8) wnioskowanie o dotację celową RPO WŁ 2014–2020 oraz jej rozliczanie zgodnie z obowiązującymi procedurami;
9) koordynacja działań związanych z zamykaniem Pomocy Technicznej w ramach RPO WŁ 2007-2013;
10) przygotowanie i konsultowanie projektów dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykorzystania środków z Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 oraz prawidłowego zamykania Pomocy Technicznej 2007-2013;
11) prowadzenie kontroli krzyżowych w ramach RPO WŁ (oś 1-11) na lata 2014-2020;
12) udział w sporządzaniu i aktualizacji rocznych planów kontroli (kontroli krzyżowych);
13) prowadzenie spraw związanych z zakończeniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR), wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej dla Priorytetu 2, Działania 3.4 Pomocy Technicznej w ramach ZPORR oraz pełnienia funkcji instytucji uczestniczącej w zarządzaniu komponentem regionalnym w zakresie przeprowadzania procedury wyboru projektów dla Priorytetu 1 i 3;
14) współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie budżetu jednostki;
15) opiniowanie opracowań ministerstw, urzedów centralnych oraz innych jednostek w zakresie zadań Wydziału;
16) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
17) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/ audytów;
18) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
19) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań.

III. Wydział Ewaluacji, który oznacza pisma symbolem „PRIII”
 
1) realizacja Planu Ewaluacji RPO WŁ 2007-2013 oraz Okresowych Planów Ewaluacji RPO WŁ 2007-2013
2) przygotowywanie, konsultowanie i realizacja Planu Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020;
3) prowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach RPO WŁ 2007–2013 oraz RPO WŁ 2014–2020; 
4) przedkładanie wyników ewaluacji zarządowi oraz Komitetowi Monitorującemu RPO WŁ 2007–2013 oraz Komitetowi Monitorującemu RPO WŁ 2014–2020; 
5) koordynacja procesu wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w ramach RPO WŁ 2007–2013 oraz RPO WŁ 2014–2020 oraz monitorowanie ich wdrażania; 
6) rozpowszechnianie wyników ewaluacji RPO WŁ 2007–2013 oraz RPO WŁ 2014 –2020; 
7) współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji przy przygotowywaniu dokumentów dotyczących realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce i opracowywaniu standardów ewaluacji; 
8) współpraca m.in. z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz Komisją Europejską przy ewaluacjach realizowanych z inicjatywy tych podmiotów; 
9) współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie prowadzonych badań i analiz; 
10) współpraca i wymiana informacji w zakresie procesu ewaluacji RPO WŁ 2007 –2013 i RPO WŁ 2014–2020 z instytucjami zaangażowanymi w programowanie i wdrażanie RPO WŁ 2007–2013 i RPO WŁ 2014–2020 na poziomie regionalnym, z partnerami społecznymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze ewaluacji; 
11) przygotowywanie ekspertyz i analiz związanych z monitorowaniem realizacji RPO WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020, w tym opracowań na potrzeby Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2007-2013 i Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020; 
12) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale; 
13) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
14) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale; 
15) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań; 
16) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.  

IV. Wydział Monitorowania Funduszy Unijnych, który oznacza pisma symbolem „PRIV”
 
1) monitorowanie wykorzystywania funduszy unijnych w województwie na podstawie danych pozyskanych od jednostek wdrażających programy; 
2) programowanie wskaźników monitoringowych RPO WŁ 2014–2020 w zakresie EFRR; 
3) bieżący monitoring stanu realizacji wskaźników rzeczowych RPO WŁ 2014–2020, w tym w szczególności w odniesieniu do ram wykonania; 
4) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ 2007–2013 zgodnie z wytycznymi w zakresie sprawozdawczości Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013; 
5) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPO WŁ 2014–2020 zgodnie z dokumentem Programowanie Perspektywy Finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa; 
6) prowadzenie sekretariatu Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2007–2013 i Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014–2020; 
7) koordynacja przygotowywania dokumentów i materiałów do przedłożenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2007–2013 i Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014–2020; 
8) bieżąca współpraca z jednostką ewaluacyjną w zakresie realizowanych badań ewaluacyjnych; 
9) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami i jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy w regionie; 
10) współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania wykorzystania funduszy unijnych w województwie; 
11) opracowywanie i konsultowanie projektów dokumentów programowych w zakresie monitorowania wykorzystywania funduszy unijnych w województwie; 
12) realizacja zadań związanych z monitorowaniem ZPORR w zakresie, w którym urząd pełni funkcję Instytucji Wdrażającej; 
13) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale; 
14) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów; 
15) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale; 
16) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań; 
17) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją;
18) prowadzenie działań związanych z zamykaniem perspektywy 2007-2013.

V. Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich, który oznacza pisma symbolem „PRV”

1) koordynacja oraz realizacja działań komunikacyjnych w ramach Funduszy Europejskich, w tym w szczególności RPO WŁ 2014-2020;
2) czuwanie nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 na terenie regionu oraz prowadzenie monitoringu i kontroli w tym zakresie;
3) monitorowanie postępów we wdrażaniu Strategii komunikacji RPO WŁ na lata 2014-2020;
4) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz do mieszkańców województwa, w szczególności:
a)  informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu, w tym w radiu i telewizji;
b)  promocyjnych w Internecie, w tym zarządzanie stroną internetową poświęconą RPO WŁ 2014-2020, a także tworzenie informacji na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakresie swojej właściwości;
c)   organizowanie eventów, pikników, festynów;
d)   publikowanie materiałów informacyjnych, programowych oraz produkcja materiałów promocyjnych;
5) zapewnienie działań edukacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów;
6) poszukiwanie i inspirowanie nowych kierunków, form i metod promocji Funduszy Europejskich, w szczególności RPO WŁ 2014-2020;
7) realizacja projektów współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej w zakresie informacji i promocji;
8) promowanie Funduszy Europejskich w województwie;     
9) opracowywanie i konsultowanie dokumentów w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich;
10) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów programowych opracowywanych w Wydziale z zakresu informacji i promocji, w tym informacji i promocji Funduszy Europejskich;
11) koordynacja działań komunikacyjnych w zakresie podsumowania wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 oraz RPO WŁ 2007-2013;
12) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
13) współpraca z komórkami/jednostkami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
14) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów.
 
VI. Wydział Odwołań, który oznacza pisma symbolem „ PRVI” 

1) weryfikowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy składanych przez Beneficjentów w odniesieniu do decyzji nakładających korekty finansowe w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli w realizowanych przez nich projektach w ramach RPO WŁ 2007–2013; 
2) weryfikowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy składanych przez Beneficjentów w odniesieniu do decyzji nakładających korekty finansowe w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli w realizowanych przez nich projektach w ramach RPO WŁ 2014–2020 w osiach wdrażanych przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; 
3) rozpatrywanie protestów w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2007–2013; 
4) współdziałanie z innymi podmiotami w związku z realizacją ww. zadań, w szczególności z komórkami organizacyjnymi oraz w razie konieczności pozyskiwanie ekspertyz zewnętrznych; 
5) opracowanie i konsultowanie projektów dokumentów programownych w zakresie zadań Wydziału; 
6) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, własnych komórek organizacyjnych oraz innych jednostek w zakresie zadań Wydziału; 
7) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale; 
8) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/ audytów; 
9) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale; 
10) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań; 
11) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

VII. Wydział Perspektywy Finansowej UE 2014-2020, który oznacza pisma symbolem „PRVII”

1) opracowanie RPO WŁ 2014–2020 oraz projektów jego aktualizacji;
2) inicjowanie i nadzorowanie przygotowania projektów dokumentów oraz projektów ich aktualizacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji RPO WŁ 2014–2020 w tym m.in. szczegółowego opisu osi priorytetowych, kryteriów wyboru projektów, zasad składających się na system realizacji;
3) współpraca z komórkami organizacyjnymi i innymi jednostkami w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów programowych;
4) współpraca przy opracowaniu Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz projektów jego aktualizacji;
5) współpraca ze Związkiem ZIT przy realizacji zadań związanych z RPO WŁ 2014–2020;
6) przeprowadzanie konsultacji projektów dokumentów programowych związanych z perspektywą finansową 2014–2020;
7) opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, komórki organizacyjne i inne jednostki w zakresie problematyki związanej z perspektywą finansową 2014–2020;
8) udział w grupach, zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej UE 2014–2020;
9) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
10) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów;
11) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
12) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
13) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.
 
VIII. Wydział Certyfikacji, który oznacza pisma symbolem „PRVIII”
 
1) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej (IZ);
2) sporządzanie i przedstawianie Komisji Europejskiej wniosków o płatność w oparciu o elektroniczny system wymiany danych;
3) sporządzanie zestawienia wydatków, zgodnie z art. 59 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r.;
4) poświadczanie kompletności, rzetelności i prawdziwości wykazanych przez IZ wydatków w ramach RPO WŁ 2014–2020;
5) sporządzanie i przesyłanie do Komisji Europejskiej prognoz dotyczących kwot, w odniesieniu do których państwa członkowskie planują złożyć wnioski o płatność za bieżący rok budżetowy i kolejny rok budżetowy;
6) utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów;
7) prowadzenie ewidencji kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu;
8) analizowanie oraz uwzględnianie podczas sporządzania i składania wniosków o płatność wyników kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Audytową, NIK oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli;
9) uwzględnienie podczas sporządzania i składania wniosków o płatność pozyskanych informacji o nieprawidłowościach;
10) uwzględnianie informacji zawartych w sprawozdaniach i informacji kwartalnej w procesie certyfikacji;
11) wykonywanie zadań związanych z procesem wstrzymania certyfikacji wydatków w ramach RPO WŁ 2014–2020 do Komisji Europejskiej;
12) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
13) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
14) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
15) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań;
16) przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji zewnętrznych i nadzór nad ich bieżącą aktualizacją.

IX. Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, który oznacza pisma symbolem „PRIX”
 
1) koordynacja działalności i zapewnienie funkcjonowania Głównego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami Sieci poprzez:
a)  przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań objętych Umową dotacji w ramach funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich na lata 2014-2020;
b)  podnoszenie wiedzy uczestników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie poprzez organizację szkoleń, a także uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Centrum Projektów Europejskich i Ministerstwo Rozwoju (MR);
c)   rozliczanie dotacji udzielonej przez MR na realizację zadań określonych w Umowie;
2) diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy
odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez:
a) kontakt bezpośredni z beneficjentem;
b) rozmowę telefoniczną;
c) pocztę tradycyjną i elektroniczną;
d) indywidualne konsultacje u klienta;
e) konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów oraz realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;
f)  organizację spotkań informacyjnych, szkoleń i Mobilnych Punktów Informacyjnych
dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów na terenie województwa;
g) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa;
h)  przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji.
3) promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie oraz świadczonych przez nie usług zgodnie z zasadami przekazywanymi przez MR m. in. poprzez:
a) przygotowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
b) udział w festynach i innych imprezach plenerowych;
c)  współpracę z innymi sieciami informacyjnymi, samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi w dziedzinie rozpowszechniania informacji o Funduszach Europejskich;
4) współpraca z komórkami/jednostkami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
5) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów.

X. Wydział Koordynacji Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WŁ 2014-2020, który oznacza pisma symbolem „PRX"

1) koordynacja działań związanych z procesem desygnacji;
2) koordynacja działań związanych z zawieraniem porozumień między Instytucją Zarządzającą a Instytucjami Pośredniczącymi oraz ich zmianami;
3) koordynacja działań związanych z procesem opracowania, konsultowania i aktualizacji opisu funkcji i procedur RPO WŁ 2014-2020;
4) koordynacja działań w zakresie powstania i aktualizacji instrukcji wykonawczych;
5) wymiana informacji oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania Instytucji Zarządzającej i Instytucjami Pośredniczącymi w zakresie zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz obsługa organizacyjna Zespołu ds. własnej oceny;
6) koordynacja działań związanych z przygotowaniem deklaracji zarządczej oraz rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli;
7) koordynacja działań związanych ze sporządzeniem i aktualizacją Rocznego Planu Kontroli w ramach RPO WŁ 2014-2020;
8) przygotowywanie projektów i prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie RPO WŁ na lata 2014-2020;
9) opracowanie i aktualizacja „Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”;
10) prowadzenie procesu naboru kandydatów na ekspertów, tworzenie oraz zarządzanie bazą kandydatów na ekspertów dla RPO WŁ 2014-2020;
11) koordynacja działań związanych z obsługą kontroli i audytów weryfikujących prawidłowość realizacji RPO WŁ 2014-2020;
12) prowadzenie kontroli krzyżowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
13) współpraca z jednostkami kontrolnymi/audytowymi w zakresie prowadzonych kontroli/audytów w Wydziale;
14) podejmowanie działań korekcyjnych oraz inicjowanie działań prewencyjnych w przypadku zaleceń lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych kontroli/audytów w zakresie zadań Wydziału;
15) wydawanie opinii lub interpretacji dotyczących dokumentów opracowywanych w Wydziale;
16) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z zakresem zadań.
 
XI. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „PRS”

 

 

captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji