Menu Kontekstowe

Kontakt - Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

al. Piłsudskiego 12, II piętro
90-051 Łódź
tel.: 042 663 36 30
fax: 042 663 36 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.prow.lodzkie.pl

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyrektor: Maria Kaczorowska
Zastępca Dyrektora: Radosław Radwański
Zastępca Dyrektora: Włodzimierz Wojtaszek


W skład departamentu wchodzą:

  1. Wydział Wdrażania i Kontroli, który oznacza pisma symbolem "FR.I",
  2. Wydział Pomocy Technicznej, który oznacza pisma symbolem "FR.II"
  3. Wydział Płatności, który oznacza pisma symbolem "FR.III"
  4. Samodzielne stanowiska ds. Sprawozdawczości i Monitoringu, które oznaczają pisma symbolem "FR.IV"
  5. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem "FR.S"

 

Zadania

Do zadań Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich należą wszystkie sprawy zlecone urzędowi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będące Instytucją Zarządzającą w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będącego Instytucją Zarządzającą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będącą Agencją Płatniczą dotyczącą wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, jak również inne, przekazane do realizacji na podstawie odrębnych umów, a w szczególności:

1. Wydział Wdrażania i Kontroli, który oznacza pisma symbolem „FRI”

1) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

2) przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

3) weryfikacja i ocena wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

4) dokonywanie wyboru operacji do przyznania pomocy zgodnie z zasadami PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

5) przygotowywanie projektów umów o przyznanie pomocy oraz decyzji dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

6) informowanie wnioskodawców o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy;

7) rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia przepisów prawa oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;

8) prowadzenie rejestru umów/decyzji dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 i przekazywanie danych do Agencji Płatniczej;

9) przygotowywanie aneksów do umów/zmian decyzji w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

10) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

11) rejestracja danych w systemie informatycznym obsługującym działania PROW 2007-2013 i 2014-2020, udostępnionym przez Agencję Płatniczą;

12) realizacja kontroli na miejscu, wizytacji w miejscu, wizyt, kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 i kontroli ex post oraz innych czynności kontrolnych wynikających z realizowanych zadań powierzonych samorządowi województwa;

13) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu;

14) informowanie (raportowanie) właściwym instytucjom o nieprawidłowościach zgodnie z zasadami i terminami wskazanymi w „Systemie informowania o nieprawidłowościach” i „Procedurze informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach finansowanych w zakresie wydatków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” dla wdrażanych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020.

15) ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014-2020 z ustawą Prawo zamówień publicznych;

16) udzielanie wszelkich informacji niezbędnych Agencji Płatniczej do prowadzenia postępowań dochodzenia należności;

17) gromadzenie i przechowywanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli;

18) sporządzanie i przekazywanie Agencji Płatniczej miesięcznych sprawozdań z ilości przeprowadzonych kontroli i ich wynikach dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014-2020;

19) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;

20) sprawowanie nadzoru nad lokalnymi grupami działania;

21) opiniowanie dokumentów związanych z PROW 2014 – 2020.

2. Wydział Pomocy Technicznej, który oznacza pisma symbolem „FRII”

1) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

2) realizacja zadań Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;

3) realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;

4) realizacja Rocznego Planu Komunikacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 i 2014 -2020;

5) obsługa pomocy technicznej – schemat I, II i III w ramach PROW na lata 2007-2013;

6) obsługa pomocy technicznej – schemat I, II w ramach PROW na lata 2014-2020;

7) rejestracja i przechowywanie w formie elektronicznej pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

8) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/ błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu;

9) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;

10) opiniowanie dokumentów związanych z PROW 2014-2020.

3. Wydział Płatności, który oznacza pisma symbolem „FRIII”

1) informowanie beneficjentów o zasadach i trybie przyjmowania wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

2) kontrola administracyjna wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007 – 2013 i 2014 -2020, polegająca na weryfikacji, ocenie merytorycznej i kontroli stanu realizacji operacji;

3) autoryzacja płatności oraz prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz przekazywaniem Agencji Płatniczej dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłaty środków dla beneficjentów;

4) zatwierdzanie płatności na rzecz beneficjentów lub informowanie o odmowie wypłaty środków;

5) ustalanie nienależnych kwot pomocy, wzywanie wnioskodawców do zwrotu tych kwot oraz rozpatrywanie odwołań w sprawach o ustalenie nienależnych kwot pomocy;

6) prowadzenie rejestru wniosków o płatność i zleceń płatności w bazie danych dla wdrażanych działań objętych PROW na lata 2007 – 2013 oraz 2014 -2020 i przekazywanie danych do Agencji Płatniczej;

7) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

8) rejestracja danych w systemie informatycznym obsługującym działania PROW 2007-2013 i 2014-2020, udostępnionym przez Agencję Płatniczą;

9) udzielanie informacji niezbędnych Agencji Płatniczej do prowadzenia postępowania dochodzenia należności;

10) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu;

11) sporządzanie planu oraz założeń do prognoz wydatkowania środków finansowych z EFRROW w ramach poszczególnych działań objętych PROW na lata 2007 – 2013 i 2014 -2020;

12) prognozowanie i monitorowanie wykorzystania środków finansowych w zakresie realizacji poszczególnych działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013 i 2014 -2020 oraz przekazywanie danych Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczych;

13) prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie wniosków o płatność dla wdrażanych działań objętych PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

14) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;

15) opiniowanie dokumentów związanych z PROW 2014 – 2020.

4. Samodzielne Stanowiska ds. Sprawozdawczości i Monitoringu, które oznaczają pisma symbolem „FRIV”

1) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

2) monitoring i sprawozdawczość z realizacji wdrażanych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

3) przygotowywanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej sprawozdań bieżących, okresowych i końcowych oraz na żądanie – dodatkowych informacji i wyjaśnień;

4) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

5) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem wystąpienia nieprawidłowości/błędów, a w przypadku ich wystąpienia podejmowanie niezwłocznych działań w celu usunięcia nieprawidłowości/błędów i zapobieganiu ich ponownemu wystąpieniu;

6) współpraca z instytucjami oraz organami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich;

7) opiniowanie dokumentów związanych z PROW 2014-2020;

8) rejestracja i przechowywanie w formie elektronicznej pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażanych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

9) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020.

5. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „FRS”

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

2) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach PROW na lata 2007-2013 i 2014 -2020;

3) wykonywanie czynności określonych w książkach procedur PROW 2007-2013 i 2014 -2020 dla pracownika kancelaryjnego.

 

captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji