Menu Kontekstowe

Kontakt - Departament Polityki Zdrowotnej

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: (42) 291-98-70
faks: (42) 291-98-71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz wykaz kontaktów ( PDF )
Pobierz wykaz kontaktów ( XLS )

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Polityki Zdrowotnej

Dyrektor: Witold Tomaszewski
Zastępca Dyrektora: Magdalena Amrozik
Zastępca Dyrektora: Jarosław Sobieszek

W skład Departamentu wchodzą:

Wydział Administracyjny (PZI)
Wydział Ochrony Zdrowia (PZII)
Wydział Ekonomiczny (PZIII)
Wydział ds. Monitoringu, który oznacza pisma symbolem (PZIV)
Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu (PZS)

Do zadań Departamentu Polityki Zdrowotnej należą sprawy: ochrony zdrowia, promocji zdrowia, nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a w szczególności:


I. Wydział Administracyjny, który oznacza pisma symbolem „PZI”

 1.  współpraca z Departamentem Organizacyjnym w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy lub zawarciem umowy cywilnoprawnej dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. współpraca ze związkami zawodowymi działającymi przy podmiotach leczniczych oraz samorządami oraz samorządami medycznych grup zawodowych;
 3. opracowywanie projektów decyzji dotyczących organizacji i przeprowadzania zbiórek publicznych na terenie województwa;
 4. zbieranie od organizatorów zbiórek publicznych sprawozdań częściowych i końcowych o stanie akcji zbiórkowej i ich zatwierdzanie;
 5. przygotowywanie dokumentów związanych z dysponowaniem majątkiem trwałym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 6. przygotowywanie dokumentów związanych z zakupem sprzętu i aparatury medycznej oraz przyjmowaniem darowizn przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 7. współpraca z Departamentem Infrastruktury w zakresie pozyskiwania i dysponowania mieniem podległych jednostek ochrony zdrowia;
 8. analizowanie i przygotowywanie projektów dokumentów związanych z nadawaniem statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej;
 9. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i zmianami składu rad społecznych;
 10. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem regulaminów rad społecznych, określających sposób zwoływania posiedzeń rad społecznych, tryb pracy i podejmowania uchwał;
 11. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia;
 12. wydawanie zezwoleń dla podmiotów leczniczych na prowadzenie leczenia substytucyjnego;
 13. wydawanie zezwoleń na wykonywanie prywatnej praktyki psychologicznej;
 14. współpraca z Regionalną Radą Psychologów w zakresie nadzoru nad zgodnym z zezwoleniem wykonywaniem prywatnych praktyk psychologicznych;
 15. opracowywanie i przeprowadzanie procedur przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego;
 16. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem, łączeniem i likwidacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz tworzeniem podmiotów leczniczych;
 17. prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierujących pojazdem i wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń w przedmiotowym zakresie;
 18. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.

II. Wydział Ochrony Zdrowia, który oznacza pisma symbolem „PZII”

 1. opracowywanie, monitorowanie i ewaluacja programów strategicznych dotyczących polityki zdrowotnej regionu łódzkiego, w tym programu ochrony zdrowia psychicznego;
 2. gromadzenie i przetwarzanie danych demograficznych, epidemiologicznych oraz informacji dotyczących uwarunkowań zdrowia mieszkańców województwa,
 3. analiza potrzeb i stanu zdrowotnego ludności województwa;
 4. opracowywanie i monitorowanie programów profilaktycznych oraz realizacja zadań związanych z promocją zdrowia;
 5. gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących bazy łóżkowej oraz zatrudnienia w placówkach opieki zdrowotnej;
 6. współpraca z podmiotami leczniczymi, instytucjami ochrony zdrowia szczebla regionalnego i centralnego, jednostkami samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz ośrodkami akademickimi w regionie;
 7. wydawanie upoważnień dla lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego;
 8. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez wymaganej zgody.

III. Wydział Ekonomiczny, który oznacza pisma symbolem „PZIII”

 1. prowadzenie sprawozdawczości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu województwa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 3. prowadzenie spraw związanych z organizacją i zapewnieniem odbywania staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz z ich rozliczaniem finansowym;
 4. współpraca z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w zakresie szkoleń podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych;
 5. przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie zadań realizowanych przez podmioty lecznicze;
 6. analizowanie (ustawowych) programów restrukturyzacyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej od strony ekonomiczno – finansowej;
 7. współpraca z Okręgową Izbą Lekarską i Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w zakresie typowania placówek i ustalania listy placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych;
 8. tworzenie i koordynowanie jednolitych zasad sprawozdawczości finansowej;
 9. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań z zakresu medycyny pracy;
 10. prowadzenie spraw wynikających z realizacji programów pomocowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podległe samorządowi województwa;
 11. przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu dla zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz rozliczanie wydatków w powyższym zakresie;
 12. wyrażanie zgody lub odmowy podległym podmiotom leczniczym na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
 13. prowadzenie spraw związanych z wyborem biegłych rewidentów badających roczne sprawozdania finansowe podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

IV. Wydział ds. Monitoringu, który oznacza pisma symbolem „PZIV”

 1. monitorowanie wskaźników finansowych w podległych podmiotach leczniczych;
 2. kontrola zarządcza w podległych podmiotach leczniczych;
 3. analiza i ocena programów naprawczych/restrukturyzacyjnych podległych podmiotów leczniczych wraz z ich monitoringiem;
 4. analiza i ocena miesięcznych oraz rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych;
 5. analiza danych w oparciu o benchmarking;
 6. analizowanie i opiniowanie propozycji zmian programów medycznych opracowanych przez podmioty lecznicze wraz z ich monitoringiem;
 7. analiza wykorzystania bazy łóżkowej w placówkach lecznictwa zamkniętego oraz analiza zatrudnienia w placówkach opieki zdrowotnej;
 8. optymalizacja funkcjonowania i sprawnego zarządzania szpitalem pod względem organizacyjnym i finansowym;
 9. opracowywanie rozwiązań naprawczych podległych podmiotów leczniczych wraz z monitoringiem w wybranych obszarach funkcjonowania szpitali.

V. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „PZS”

 

 

captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji