Kontakt - Departament Geodezji i Kartografii

91-423 Łódź, ul. Solna 14
tel.42 66 33 620
fax. 42 66 33 622
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz wykaz kontaktów ( PDF )
Pobierz wykaz kontaktów ( XLS )

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Geodezji i Kartografii

Dyrektor: Grzegorz Stefaniak
Zastępca Dyrektora: Ryszard Podladowski
Geodeta Województwa Łódzkiego - Naczelnik Wydziału - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Andrzej Dziubiński


W skład Departamentu wchodzą:
1. Wydział Kartografii i Systemu Informacji Przestrzennej, który oznacza pisma symbolem „GW.II”
2. Wydział - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który oznacza pisma symbolem „GW.III”
3. Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjnych "GW.IV"
4. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „GW.S”

Do zadań Departamentu Geodezji i Kartografii należą sprawy geodezji i kartografii, a w szczególności:
1. Wydział Kartografii i Systemu Informacji Przestrzennej, który oznacza pisma symbolem „GW.II”

1) budowa, wdrażanie i aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (RSIP WŁ), będącego częścią Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej;
2) dokonywanie wstępnej wyceny planowanych zadań, określanie zapotrzebowania na środki finansowe, techniczne i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych przedsięwzięć w związku z rozwojem RSIP WŁ oraz przygotowanie w tym celu niezbędnej dokumentacji;
3) przeprowadzanie prac związanych z odbiorami usług i dostaw realizowanych na potrzeby budowy, utrzymywania i rozwoju RSIP WŁ;
4) gromadzenie i analiza informacji w zakresie zakładania tematycznych baz danych przestrzennych wchodzących w skład RSIP WŁ oraz systematyczna aktualizacja tematycznych baz danch;
5) współpraca z działającymi na terenie województwa jednostkami samorzadu terytorialnego oraz wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii uczelniami, szkołami, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi przy rozbudowie RSIP WŁ;
6) tworzenie, utrzymywanie i rozwój Geoportalu Województwa Łódzkiego będącego częścią RSIP WŁ oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi i wsjo w zakresie wdrażania i rozwoju Geoportalu;
7) planowanie, zlecanie zakupów i wykonywania map tematycznych dla obszaru województwa;
8) wdrażanie Dyrektywy INSPIRE (Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) współudział w działaniach na rzecz obronności, bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania klęskom żywiołowym poprzez zapewnienie dostępu i aktualnej informacji przestrzennej oraz wykonywanie związanych z nią analiz;
10) inicjowanie, przygotowanie i realizacja projektów w zakresie RSIP WŁ, które mogą być finansowane z programów Unii Europejskiej;
11)utrzymanie trwałości Projektu Infrastruktura RSIP WŁ współfinansowanego ze środków unijnych, we współpracy z Departamentem Cyfryzacji;
12) sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objetych ewidencją gruntów i budynków oraz współpraca w tym zakresie ze Starostwami Powiatowymi, Urzędem Statystycznym w Łodzi, GUGiK, CODGiK oraz Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu;
13) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego oraz współpraca w tym zakresie z GGK, jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego;
14) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów kasyfikacyjnych i informacyjnych oraz zastosowania metod cyfrowych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii;
15) współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie Systemów Informacji Geograficznych oraz RSIP WŁ;
16) współpraca z Głównym Geodetą Kraju i Deprtamentem Cyfryzacji w zakresie wdrażania nowych technologii służących prowadzeniu RSIP WŁ;
17) przygotowywanie informacji publicznej o zadaniach i procedurach realizowanych przez Departament i współpraca przy ich publikowaniu w BIP;
18) koordynacja zadań określonych przez Radę Programową RSIP WŁ wraz z obsługą administracyjno-biurową Rady;
19) wspópraca z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Gedezyjnego i Kartograficznego oraz Departamentem Cyfryzacji w zakresie tworzenia kopii zabezpieczajacych fakultatywnych baz danych przestrzennych wchodzących w skład RSIP WŁ;
20) współpraca z Departamentem Cyfryzacji w zakresie niezbędnym do administrowania systemami zarządzania relacyjnymi bazami danych RSIP WŁ;
21) obsługa i aktualizowanie strony internetowej RSIP WŁ;
22) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budzetu oraz jego zmian wraz z monitorowaniem realizacji budżetu, bieżąca analiza wydatkowania środków finansowych bedących w dyspozycji Wydziału;
23) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie Wydziału;
24) opracowywanie i monitorowanie wydatków budżetu zainicjowanych, przygotowanych i realizowanych projektów w zakresie RSIP WŁ, które mogą być finansowane w programów Unii Europejskiej;
25) rozliczanie projektów własnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
26) opracowywanie projektów umów i porozumień w zakresie zadań Wydziału;
27) prowadzenie rejestru umów, zamówień i porozumień;
28) prowadzenie rejestru depozytów;
29) współdziałanie z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie spraw wynikajacych z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu;
30) prowadzenie spraw zwiazanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu Departamentu, prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
31) opracowanie projektów opinii - uchwał dotyczących nadawania nazw obiektom fizjograficznym.

  2.Wydział - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który oznacza pisma symbolem „GW.III”

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in.:
a) pozyskiwanie materiałów do zasobu w trybach określonych w § 6 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w trybie art. 40 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
c) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
d) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,
e) tworzenie kopii zabezpieczajacych materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
f) przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu w celu wyłączenia z zasobu,
g) planowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz informatycznych w celu odnowienia bądź utrzymania zasobu w stanie aktualnym;
2) opracowywanie warunków technicznych zlecanych prac geodezyjno-kartograficznych, których wyniki wchodzą w skąłd państwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego;
3) udostępnianie danych wchodzacych w skład zasobu wojewódzkiego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym, w tym m.in.:
a) przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
b) naliczanie należnych opłat oraz weryfikacja wniosków dotyczących nieodpłatnego udostępniania materiałów zasobu,
c) wydawanie licencji określajacych uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu;
4) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
5) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy opracowaniu map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000;
6) udział w przygotowywaniu i realizacji proejktów współfinansowanych w ramach środków pochodzących z programów Unii Europejskiej;
7) planowanie zakupów urządzeń i wyposażenia likali niezbędnych do prowadzenia i obsługi zasobu;
8) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w części dotyczącej obszaru województwa;
9) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 - 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzexby terenu;
10) tworzenie standardowych opracowań geodezyjnych w skali 1:10 000 - map topograficznych;
11) techniczne prowadzenie i aktualizacja bazy danych HNS (funkcja państwa-gospodarza);
12) wykonywanie analiz w zakresie informacji przestrzennej oraz opracowań kartograficznych na podstawie baz danych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i RSIP WŁ;
13) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
14) aktualizacja i rozbudowa Geoportalu Województwa Łódzkiego w zakresie geodezyjnych i tematycznych zbiorów danych i usług danych przestrzennych oraz w zakresie udostępniania materiałów zasobu;
15) opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz jego zmian;
16) sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne województwa;
17) monitorowanie realizacji budzetu Departamentu oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu, współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Łodzi;
18) nadzór nad Wojewódzkim Biurem Geodezji w Łodzi i współpraca w zakresie wykonywania prac urządzeniowo-rolnych na terenie województwa dotyczących:
a) analizy zmian w strukturze agrarnej i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych,  
b) monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
19) przygotowywanie zleceń na prace geodezyjno-kartograficzne oraz prace urządzeniowo-rolne realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi;
20) przygotowywanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi;
21) koordynacja prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwa;
22) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków o przyznanie pomocy dla wdrażanych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006";
23) współpraca z Departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich  przy realizacji działań związanych ze scalaniem gruntów w ramach SPO "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich" oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
24) koordynacja i prognozowanie prac geodezyjnych i kartograficznych z terenu województwa realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z wniosków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi itp.;
25) kontrolowanie nadzorowanej jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi;


3. Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjnych, które oznacza pisma symbolem „GW.IV”

1) realizacja zadań wynikających z zakresu szczególnej ochrony obiektu  we współpracy z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa;
2) zbieranie informacji od podmiotów zewnętrznych potrzebnych do tworzenia bazy HNS we współpracy z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa;
3) prowadzenie spraw dotyczących promocji wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, RSIP  WŁ oraz projektów realizowanych  przez Departament;
4) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, a szczególności związanych  z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz sporządzaniem obowiązujących dokumentów w tych sprawach.

4. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „GW.S”.

captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji