Kontakt - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
tel. 042 663 30 80
fax. 042 663 30 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.pokl.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Departamentu: Zbigniew Gwadera
Zastępca Dyrektora Departamentu: Agata Rutkowska


W skład departamentu wchodzą:
1. Wydział Monitorowania i Sprawozdawczości, który oznacza pisma symbolem „EFSI”,
2. Wydział Finansowy, który oznacza pisma symbolem „EFSII”,
3. Wydział Kontroli, który oznacza pisma symbolem „EFSIII”,
4. Wydział Obsługi Projektów Zdrowotnych, który oznacza pisma symbolem „EFSIV”,
5. Wydział Rozwoju Kadr w Regionie, który oznacza pisma symbolem „EFSV”,
6. Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji w Regionie,  który oznacza pisma symbolem „EFSVI”,
7. Wydział Pomocy Technicznej, który oznacza pisma symbolem "EFSVII",
8. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „EFSS”.
 

Do zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) należą sprawy związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) / realizacją zadań związanych z Celem Tematycznym 8, Celem Tematycznym 9, Celem Tematycznym 10 EFS RPO WŁ 2014-2020, a w szczególności:
 
1. Wydział Monitorowania i Sprawozdawczości, który oznacza pisma symbolem „EFSI”
1) przygotowywanie i aktualizacja zapisów Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020 w zakresie EFS RPO WŁ 2014-2020;
2) akceptacja Podręcznika Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – Instytucji Pośredniczącej przy wdrażaniu RPO WŁ na lata 2014 – 2020 w ramach VIII osi priorytetowej Zatrudnienie oraz IX osi priorytetowej Włączenie społeczne dla WUP w Łodzi w zakresie EFS RPO WŁ 2014-2020;
3) monitorowanie realizacji Celu Tematycznego 8, Celu Tematycznego 9 oraz Celu Tematycznego 10 EFS RPO WŁ 2014-2020;
4) przygotowywanie materiałów merytorycznych do sprawozdania rocznego z wdrażania EFS RPO WŁ 2014-2020 w województwie i ich przekazywanie Departamentowi Polityki Regionalnej;
5) sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji EFS RPO WŁ 2014-2020;
6) przygotowanie projektów Porozumień, umów, aneksów z WUP w Łodzi w ramach wdrażania EFS RPO WŁ 2014-2020;
7) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, jednostek podległych - instytucji pośredniczących oraz komórek organizacyjnych w zakresie problematyki EFS, w tym szczególności: rynku pracy, włączenia społecznego, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, edukacji;
8) przygotowywanie materiałów merytorycznych związanych z system realizacji RPO WŁ 2014-2020 w zakresie rynku pracy, włączenia społecznego, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, edukacji;
9) analiza dokumentów programowych pod kątem ich powstawania i konieczności wprowadzania zmian w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie;
10) weryfikacja poprawności przygotowania aktualizacji dokumentów dotyczących systemu realizacji RPO WŁ 2014-2020 w zakresie rynku pracy, włączenia społecznego, adaptacyjności pracowników
i przedsiębiorstw, edukacji, w tym dokumentów przygotowanych przez jednostki podległe – instytucje pośredniczące;
11) realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji administratora merytorycznego instytucji / WUP w Łodzi;
12) nadzór i koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Systemu Informatycznego / systemów informatycznych w zakresie EFS;
13) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych/ audytowych w ramach kontroli / audytu Departamentu;
14) inicjowanie działań prewencyjnych i koordynacja działań korekcyjnych w przypadku zaleceń, rekomendacji, wniosków jednostek kontrolnych/audytowych dotyczących funkcjonowania Departamentu;
15) udział w grupach, zespołach roboczych ds. perspektywy finansowej UE 2014-2020;
16) umieszczanie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej;
17) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
18) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.
 
2. Wydział Finansowy, który oznacza pisma symbolem „EFSII”
1) przygotowywanie danych do projektu budżetu województwa oraz wniosków o dokonanie zmian w budżecie w zakresie realizowanych zadań;
2) sporządzanie prognoz, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu oraz kontrola postępu finansowego i rzeczowego budżetu Departamentu;
3) przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie realizowanych zadań;
4) monitorowanie dostępnej alokacji w ramach osi X i XI RPO WŁ 2014-2020;
5) przygotowywanie wniosków o dotację celową i środki europejskie zgodnie z obowiązującymi procedurami dla osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020;
6) weryfikacja rozliczenia transz dotacji celowej w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie osi wdrażanych przez WUP w Łodzi;
7) rozliczanie transz dotacji celowej osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020;
8) rejestracja i weryfikacja rachunkowa projektów uchwał, projektów umów i aneksów w ramach osi X i XI RPO WŁ 2014-2020;
9) rejestracja i weryfikacja rachunkowa umów i aneksów w ramach osi X i XI RPO WŁ 2014-2020;
10) przygotowywanie prognoz wydatków dla projektów realizowanych w ramach osi VIII-XI;
11) przygotowanie zbiorczych wniosków o uruchomienie dotacji celowej i środków europejskich dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi X-XI;
12) analiza i monitoring wykorzystania środków europejskich oraz transz dotacji celowej w zakresie osi finansowanych z EFS;
13) kontrola postępu finansowego osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020;
14) weryfikowanie i wyjaśnianie zwrotów dokonanych przez beneficjentów w ramach środków europejskich z budżetu środków europejskich oraz środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej;
15) przygotowywanie dyspozycji zwrotu środków odzyskanych od beneficjentów do właściwych instytucji;
16) monitoring środków rozliczonych przez beneficjentów w ramach PO KL oraz osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020;
17) sporządzanie Ostatecznych Rozliczeń Dotacji dla projektów realizowanych w ramach osi X-XI;
18) monitorowanie środków odzyskanych od beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL oraz osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020;
19) wprowadzanie danych do rejestru obciążeń na projekcie w zakresie PO KL;
20) weryfikacja raportów o nieprawidłowościach oraz raportów o prowadzonych działaniach następczych i zamykających przedkładanych przez Instytucje Pośredniczące;
21) sporządzanie raportów o nieprawidłowościach oraz raportów o prowadzonych działaniach następczych i zamykających;
22) sporządzanie kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu;
23) przygotowywanie deklaracji wydatków dla osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020;
24) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność kierowanych do KE;
25) monitoring środków certyfikowanych dla osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020;
26) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna oraz zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 osi finansowanych z EFS w ramach RPO WŁ
2014-2020;
27) umieszczanie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej;
28) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
29) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.
 
3. Wydział Kontroli, który oznacza pisma symbolem „EFSIII”
1) sporządzanie i aktualizacja projektów planów kontroli w zakresie zadań Departamentu celem włączenia ich do Rocznego Planu Kontroli IZ RPO WŁ;
2) weryfikacja i zatwierdzanie projektów planów kontroli IP w zakresie EFS celem włączenia ich do Rocznego Planu Kontroli IZ RPO WŁ;
3) przeprowadzanie analizy ryzyka w celu wyboru projektów do kontroli;
4) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów realizowanych w ramach EFS RPO WŁ;
5) przeprowadzanie kontroli systemowych w IP RPO WŁ w zakresie EFS;
6) sporządzanie informacji pokontrolnych, wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
7) przekazywanie informacji dotyczących nieprawidłowości do właściwych Wydziałów Departamentu;
8) współpraca z jednostkami przeprowadzającymi kontrole krzyżowe;
9) sporządzanie sprawozdań z realizacji kontroli w zakresie zadań Wydziału;
10) przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z procesem odzyskiwania środków w odniesieniu do beneficjentów realizujących projekty nadzorowane przez Departament;
11) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez IP RPO WŁ w ramach EFS;
12) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
13) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
14) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.
 
4. Wydział Obsługi Projektów Zdrowotnych, który oznacza pisma symbolem „EFSIV”
1) przygotowywanie Planów Działań w sektorze zdrowia w zakresie PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
2) udział w pracach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia;
3) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
4) współpraca z ekspertami z regionalnej bazy ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP w ramach CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
5) przygotowywanie regulaminu konkursu CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
6) realizacja procesu naboru, oceny formalno-merytorycznej oraz procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
7) organizacja i obsługa prac Komisji Oceny Projektów w ramach CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
8) sporządzanie list ocenionych projektów w ramach CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
9) sporządzanie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 oraz przekazywanie ich do Departamentu Polityki Regionalnej celem zamieszczenia na stronie internetowej;
10) obsługa procedury odwoławczej w ramach CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
11) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
12) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów (celem wprowadzenia zmian w umowie) CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 w zakresie programów profilaktycznych
i rehabilitacyjnych;
13) przygotowywanie projektów uchwał zarządu w zakresie wymaganym przez Instrukcje Wykonawcze;
14) akceptacja zmian w projektach (zgodnie z umową) CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
15) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna oraz zatwierdzanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, a także wniosków o płatność projektu pozakonkursowego dotyczącego podmiotowego systemu finansowania;
16) utrzymywanie bieżących kontaktów z beneficjentami CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
17) przygotowywanie informacji do tworzenia publikacji zewnętrznych;
18) określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 w zakresie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
19) przygotowanie we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej dokumentów dotyczących obszaru zdrowia wymaganych dla realizacji wsparcia CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
20) wprowadzanie danych do rejestru obciążeń w projekcie;
21) procedura odwoławcza od oceny strategicznej ZIT – Poddziałanie IX.2.2;
22) zlecanie badań i analiz dotyczących zdrowotnych programów profilaktycznych oraz programów rehabilitacji leczniczej i zawodowej w związku ze wsparciem CT8 - PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
23) konsultacje dokumentów i wytycznych w zakresie EFS;
24) przekazywanie informacji o domniemaniu wystąpienia nieprawidłowości do właściwych Wydziałów Departamentu;
25) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
26) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
27) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.
 
5. Wydział Rozwoju Kadr w Regionie, który oznacza pisma symbolem „EFSV”
1) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu naboru wniosków o dofinansowanie CT8 - PI 8iv, PI 8v) EFS RPO WŁ 2014-2020;
2) współpraca z ekspertami z regionalnej bazy ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
3) przygotowywanie regulaminu konkursu CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
4) realizacja procesu naboru, oceny formalno-merytorycznej oraz procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
5) organizacja i obsługa prac Komisji Oceny Projektów CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
6) sporządzanie list ocenionych projektów w ramach CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014- 2020;
7) sporządzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach CT8 - PI 8iv oraz 8v EFS RPO WŁ 2014-2020 oraz przekazywanie ich do Departamentu Polityki Regionalnej w celu publikacji na stronie internetowej;
8) obsługa procedury odwoławczej CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
9) obsługa podmiotowego systemu finansowania w ramach CT8 - PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
10) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
11) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów (celem wprowadzenia zmian w umowie) CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
12) przygotowywanie projektów uchwał zarządu w zakresie wymaganym przez Instrukcje Wykonawcze;
13) akceptacja zmian w projektach (zgodnie z umową) CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
14) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna oraz zatwierdzanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
15) utrzymywanie bieżących kontaktów z beneficjentami CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
16) wprowadzanie danych do rejestru obciążeń w projekcie;
17) przygotowywanie informacji do tworzenia publikacji zewnętrznych;
18) określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów CT8 - PI 8iv, PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
19) konsultacje dokumentów i wytycznych w zakresie EFS;
20) przekazywanie informacji o domniemaniu wystąpienia nieprawidłowości do właściwych wydziałów Departamentu;
21) procedura odwoławcza od oceny strategicznej ZIT – Poddziałanie VIII.3.3;
22) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
23) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
24) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.
 
6. Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji w Regionie, który oznacza pisma symbolem „EFSVI”
1) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu naboru wniosków o dofinansowanie CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
2) współpraca z ekspertami z regionalnej bazy ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
3) przygotowywanie regulaminu konkursu CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
4) realizacja procesu naboru, oceny formalno-merytorycznej oraz procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
5) organizacja i obsługa prac Komisji Oceny Projektów CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
6) sporządzanie list ocenionych projektów w ramach CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
7) sporządzanie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020 oraz przekazywanie ich do Departamentu Polityki Regionalnej w celu publikacji na stronie internetowej;
8) obsługa procedury odwoławczej CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
9) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
10) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów (celem wprowadzenia zmian w umowie) CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
11) przygotowywanie projektów uchwał zarządu w zakresie wymaganym przez Instrukcje Wykonawcze;
12) akceptacja zmian w projektach (zgodnie z umową) CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
13) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność składanych przez beneficjentów CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
14) utrzymywanie bieżących kontaktów z beneficjentami CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
15) przygotowywanie informacji do tworzenia publikacji zewnętrznych;
16) określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów CT10 - PI 10i, PI 10iii oraz PI 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
17) wprowadzanie danych do rejestru obciążeń w projekcie;
18) procedura odwoławcza od oceny strategicznej ZIT – Poddziałanie IX.1.2;
19) konsultacje dokumentów i wytycznych w zakresie EFS;
20) przekazywanie informacji o domniemaniu wystąpienia nieprawidłowości do właściwych Wydziałów Departamentu;
21) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
22) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
23) wprowadzanie danych do systemu informatycznego zgodnie z zakresem zadań Wydziału.

7. Wydział Pomocy Technicznej, który oznacza pisma symbolem „EFSVII”
1) przygotowywanie planów działania pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
2) przygotowywanie zmian planów działania pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
3) przygotowywanie budżetu rocznego i jego aktualizacja w zakresie pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020;
4) sporządzanie prognoz, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu oraz kontrola postępu finansowego i rzeczowego budżetu Departamentu;
5) przygotowywanie oraz przekazywanie do Departamentu Finansów dokumentów księgowych wraz z opisami finansowymi oraz weryfikacja opisów do dokumentów sporządzanych przez inne jednostki w związku z realizacją zadań w ramach pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020;
6) rejestracja i weryfikacja rachunkowa projektów umów i aneksów w ramach pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020;
7) przygotowywanie sprawozdań z realizacji działań w ramach pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
8) przygotowywanie zestawień wydatków z realizacji działań pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
9) monitoring i ocena wdrażania pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
10) opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WŁ 2014-2020;
11) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, komórek organizacyjnych i innych jednostek w zakresie EFS;
12) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
13) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
14) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontrolne RPO WŁ 2014-2020.
 
8. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „EFSS”.

captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji