Kontakt - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
tel. 042 663 30 80
fax. 042 663 30 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.pokl.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Departamentu: Zbigniew Gwadera
Zastępca Dyrektora Departamentu: Agata Rutkowska


W skład departamentu wchodzą:


1. Wydział Monitorowania i Sprawozdawczości, który oznacza pisma symbolem „EFSI”,
2. Wydział Finansowy, który oznacza pisma symbolem „EFSII”,
3. Wydział Kontroli, który oznacza pisma symbolem „EFSIII”,
4. Wydział Obsługi Projektów Zdrowotnych, który oznacza pisma symbolem „EFSIV”,
5. Wydział Rozwoju Kadr w Regionie, który oznacza pisma symbolem „EFSV”,
6. Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji w Regionie,  który oznacza pisma symbolem „EFSVI”,
7. Wydział Pomocy Technicznej, który oznacza pisma symbolem "EFSVII",
8. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „EFSS”.

Do zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) należą sprawy związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki (PO KL) / realizacją zadań związanych z Celem Tematycznym 8, Celem Tematycznym 9, Celem Tematycznym 10 EFS RPO WŁ 2014-2020, a w szczególności:
 
1. Wydział Monitorowania i Sprawozdawczości, który oznacza pisma symbolem „EFSI”

1) przygotowanie i bieżące weryfikowanie projektów dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji Celu Tematycznego 8, Celu Tematycznego 9, Celu Tematycznego 10 EFS RPO WŁ 2014-2020;
2) przygotowywanie i aktualizacja zapisów Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020 w zakresie EFS RPO WŁ 2014-2020;
3) akceptacja Podręcznika Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – Instytucji Pośredniczącej przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach VIII osi priorytetowej Zatrudnienie oraz IX osi priorytetowej Włączenie społeczne dla WUP w Łodzi w zakresie EFS RPO WŁ 2014-2020;
4) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych oraz komórek organizacyjnych i innych jednostek w zakresie problematyki EFS;
5) przeprowadzanie konsultacji projektów dokumentów programowych;
6) przygotowywanie projektów porozumień, umów, aneksów z WUP w Łodzi w ramach wdrażania EFS RPO WŁ 2014-2020;
7) monitorowanie realizacji Priorytetów PO KL wdrażanych w województwie / Celu Tematycznego 8, Celu Tematycznego 9 oraz Celu Tematycznego 10 EFS RPO WŁ 2014-2020;
8) weryfikacja formalno - merytoryczna i zatwierdzanie sprawozdań i informacji kwartalnych z Działań wdrażanych przez IP2;
9) przygotowywanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań oraz informacji kwartalnych z realizacji Priorytetów PO KL wdrażanych w województwie i przekazywanie ich do IZ; sporządzanie okresowych informacji dla zarządu, sejmiku;
10) przygotowywanie materiałów merytorycznych do sprawozdania półrocznego i rocznego z wdrażania EFS RPO WŁ 2014-2020 w województwie i przekazywanie Departamentowi Polityki Regionalnej;
11) sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji EFS RPO WŁ 2014-2020;
12) organizacja i obsługa prac Podkomitetu Monitorującego PO KL;
13) prowadzenie sekretariatu Podkomitetu Monitorującego PO KL;
14) realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji administratora merytorycznego instytucji / WUP w Łodzi;
15) nadzór i koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Systemu Informatycznego / systemów informatycznych w zakresie EFS;
16) koordynacja i obsługa prac związanych z działaniami jednostek kontrolnych/ audytowych w ramach kontroli / audytu Departamentu;
17) inicjowanie działań prewencyjnych i podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku zaleceń/rekomendacji/wniosków jednostek kontrolnych/ audytowych;
18) umieszczanie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej;
19) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
20) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

2. Wydział Finansowy, który oznacza pisma symbolem „EFSII”

1) przygotowywanie budżetu rocznego Departamentu;
2) sporządzanie prognoz, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu oraz kontrola postępu finansowego i rzeczowego budżetu Departamentu;
3) przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
4) analiza i kontrola danych niezbędnych do wyliczania alokacji oraz monitorowanie dostępnej alokacji w ramach PO KL / EFS RPO WŁ 2014-2020;
5) przygotowywanie wniosków o dotację celową i środki europejskie zgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach PO KL / EFS RPO WŁ 2014-2020;
6) weryfikacja rozliczenia transz dotacji celowej w ramach PO KL / EFS RPO WŁ 2014-2020 w zakresie osi wdrażanych przez WUP w Łodzi;
7) rozliczanie transz dotacji celowej w ramach PO KL / EFS RPO WŁ 2014-2020;
8) rejestracja i weryfikacja rachunkowa projektów uchwał, projektów umów i aneksów w ramach projektów realizowanych z EFS;
9) rejestracja i weryfikacja rachunkowa projektów umów i aneksów w ramach projektów realizowanych z EFS;
10) przygotowywanie prognoz wydatków dla projektów realizowanych w województwie przez beneficjentów ze środków EFS, przygotowanie
zbiorczych wniosków o uruchomienie dotacji celowej i środków europejskich dla beneficjentów w ramach PO KL / EFS RPO WŁ 2014-2020;
11) analiza i monitoring wykorzystania środków europejskich oraz transz dotacji celowej w ramach EFS;
12) kontrola postępu finansowego Priorytetów PO KL wdrażanych w województwie;
13) kontrola postępu finansowego Priorytetów Inwestycyjnych finansowanych z EFS RPO WŁ 2014-2020;
14) przygotowywanie dyspozycji zwrotu środków odzyskanych od beneficjentów do Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów;
15) monitoring środków rozliczonych przez beneficjentów w ramach PO KL / EFS RPO WŁ 2014-2020;
16) sporządzanie ostatecznych rozliczeń dotacji;
17) monitorowanie środków odzyskanych od beneficjentów w ramach PO KL / EFS RPO WŁ 2014-2020;
18) wprowadzanie danych do rejestru obciążeń na projekcie;
19) prowadzenie rejestru nieprawidłowości oraz sporządzanie i przekazywanie do IZ wymaganych dokumentów ;
20) raportowanie o nieprawidłowościach;
21) weryfikacja zestawienia spraw w KSI przygotowywanego przez WUP w Łodzi związanego z przygotowaniem poświadczenia i deklaracji wydatków;
22) przygotowywanie Poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach komponentu regionalnego PO KL i przekazywanie ich do IZ celem zatwierdzenia;
23) przygotowywanie Deklaracji wydatków w ramach EFS RPO WŁ 2014-2020;
24) prowadzenie rejestru wydatków poświadczonych;
25) przygotowywanie prognoz wydatków certyfikowanych do KE;
26) weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna oraz zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020;
27) przekazywanie dokumentów w celu umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej;
28) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
29) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

3. Wydział Kontroli, który oznacza pisma symbolem „EFSIII”

1) przygotowywanie Rocznych Planów Kontroli Celu Tematycznego 8 (PI 8iv, 8v, 8vi) i Celu Tematycznego 10 (PI 10i, 10iii oraz 10iv) EFS RPO WŁ 2014-2020 oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji Planów Kontroli;
2) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów realizowanych w ramach Celu Tematycznego 8 (PI 8iv, 8v, 8vi) i Celu Tematycznego 10 (PI 10i, 10iii oraz 10iv) EFS RPO WŁ 2014-2020 (w uzasadnionych przypadkach również w ramach CT realizowanych przez WUP w Łodzi);
3) sporządzanie informacji pokontrolnych, wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
4) weryfikacja i zatwierdzanie Rocznych Planów Kontroli EFS RPO WŁ 2014-2020 WUP w Łodzi oraz sprawozdań z ich realizacji;
5) przeprowadzanie kontroli systemowych w ramach EFS RPO WŁ 2014-2020 w WUP w Łodzi oraz w Związku ZIT;
6) przekazywanie informacji dotyczących nieprawidłowości do właściwych Wydziałów Departamentu;
7) przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z procesem odzyskiwania środków w odniesieniu do beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL / Celu Tematycznego 8 (PI 8iv, 8v, 8vi) i Celu Tematycznego 10 (PI 10i, 10iii oraz 10iv) EFS RPO WŁ 2014-2020;
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez WUP w Łodzi w ramach EFS RPO WŁ 2014-2020;
9) realizacja działań związanych z zamykaniem PO KL, w tym:
a) przeprowadzanie kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO KL,
b) przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej z przeprowadzonych kontroli (Informacje pokontrolne, zalecenia pokontrolne wraz z monitorowaniem ich realizacji),
c) sporządzanie sprawozdań z realizacji kontroli przeprowadzonych w ramach PO KL,
d) przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z procesem odzyskiwania środków w odniesieniu do beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL;
10) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
11) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
12) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

4. Wydział Obsługi Projektów Zdrowotnych, który oznacza pisma symbolem „EFSIV”

1) wdrażanie i nadzór projektów systemowych/własnych PO KL / EFS samorządu województwa (IP) w ramach Priorytetów PO KL / EFS RPO WŁ 2014-2020 wdrażanych w województwie, w tym:
a) współpraca w zakresie realizacji projektów własnych samorządu województwa w ramach Priorytetów PO KL / EFS RPO WŁ 2014-2020 wdrażanych w województwie, w tym przeprowadzenie procedury wyboru i zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego podmiotowego systemu finansowania w trybie pozakonkursowym;
b) przygotowywanie umów/decyzji o dofinansowanie projektów;
c) przygotowywanie aneksów do umów/decyzji o dofinansowanie projektów;
d) weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o płatność beneficjentów systemowych IP PO KL / IZ / IP RPO WŁ 2014-2020, w przypadku gdy beneficjentem systemowym / pozakonkursowym jest komórka organizacyjna urzędu lub jednostka podległa inna niż Departament;
e) prowadzenie stałego monitoringu realizacji projektów realizowanych przez zleceniobiorców i beneficjentów systemowych / pozakonkursowych;
2) weryfikacja wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej w zakresie PO KL;
3) przygotowywanie Planów Działań w sektorze zdrowia w zakresie PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
4) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
5) współpraca z ekspertami z regionalnej bazy ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP w ramach PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
6) przygotowywanie regulaminu konkursu dla realizacji działań w ramach PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
7) realizacja procesu naboru, oceny formalnej, formalno-merytorycznej oraz merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
8) organizacja i obsługa prac Komisji Oceny Projektów w ramach PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 w tym prowadzenie konsultacji merytorycznych z ekspertami biorącymi udział w pracach KOP;
9) sporządzanie list ocenionych projektów oraz list projektów wybranych do dofinansowania wyłącznie na podstawie spełnienia kryteriów wyboru projektów/list projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
10) sporządzanie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 oraz przekazywanie ich do Departamentu Polityki Regionalnej celem zamieszczenia na stronie internetowej;
11) obsługa procedury odwoławczej w ramach PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020 ;
12) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
13) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów (celem wprowadzenia zmian w umowie) w ramach PI 8 vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
14) przygotowywanie projektów uchwał zarządu w zakresie wymaganym przez Instrukcje Wykonawcze;
15) akceptacja zmian w projektach (zgodnie z umową) w ramach PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
16) weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna oraz zatwierdzanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020, a także wniosków o płatność projektu pozakonkursowego dotyczącego podmiotowego systemu finansowania;
17) utrzymywanie bieżących kontaktów z beneficjentami PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
18) przygotowywanie informacji do tworzenia publikacji zewnętrznych;
19) określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów w ramach PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
20) przygotowanie we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej regionalnych dokumentów programowych dotyczących obszaru zdrowia wymaganych dla realizacji wsparcia PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
21) realizacja i zlecanie badań i analiz dotyczących zdrowotnych programów profilaktycznych oraz programów rehabilitacji leczniczej i zawodowej w związku ze wsparciem PI 8vi EFS RPO WŁ 2014-2020;
22) konsultacje dokumentów i wytycznych w zakresie EFS;
23) przekazywanie informacji o domniemaniu wystąpienia nieprawidłowości do właściwych Wydziałów Departamentu EFS;
24) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
25) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
26) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

5. Wydział Rozwoju Kadr w Regionie, który oznacza pisma symbolem „EFSV”

1) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8iv oraz Priorytetu Inwestycyjnego 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
2) współpraca z ekspertami z regionalnej bazy ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP w ramach PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
3) przygotowywanie regulaminu konkursu dla realizacji działań w ramach PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
4) realizacja procesu naboru, oceny formalnej, formalno-merytorycznej oraz merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
5) organizacja i obsługa prac Komisji Oceny Projektów w ramach PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020 w tym prowadzenie konsultacji merytorycznych z ekspertami biorącymi udział w pracach KOP;
6) sporządzanie list ocenionych projektów oraz list projektów wybranych do dofinansowania wyłącznie na podstawie spełnienia kryteriów wyboru projektów/list projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014- 2020;
7) sporządzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach PI 8iv oraz 8v EFS RPO WŁ 2014-2020 oraz przekazywanie ich do Departamentu Polityki Regionalnej w celu publikacji na stronie internetowej;
8) obsługa procedury odwoławczej w ramach PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
9) obsługa podmiotowego systemu finansowania w ramach PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
10) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
11) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów (celem wprowadzenia zmian w umowie) w ramach PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
12) przygotowywanie projektów uchwał zarządu w zakresie wymaganym przez Instrukcje Wykonawcze;
13) akceptacja zmian w projektach (zgodnie z umową) w ramach PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
14) weryfikacja formalno - rachunkowa i merytoryczna oraz zatwierdzanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
15) utrzymywanie bieżących kontaktów z beneficjentami PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
16) przygotowywanie informacji do tworzenia publikacji zewnętrznych;
17) określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów w ramach PI 8iv oraz PI 8v EFS RPO WŁ 2014-2020;
18) realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektów innowacyjnych i ponadnarodowych Priorytetu VIII PO KL;
19) przekazywanie informacji o domniemaniu wystąpienia nieprawidłowości do właściwych wydziałów Departamentu;
20) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
21) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
22) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

6. Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji w Regionie, który oznacza pisma symbolem „EFSVI”

1) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
2) współpraca z ekspertami z regionalnej bazy ekspertów oraz obsługa techniczna związana z ich udziałem w pracach KOP w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
3) przygotowywanie regulaminu konkursu dla realizacji działań w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
4) realizacja procesu naboru, oceny formalnej, formalno-merytorycznej oraz merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
5) organizacja i obsługa prac Komisji Oceny Projektów w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020 w tym prowadzenie konsultacji merytorycznych z ekspertami biorącymi udział w pracach KOP;
6) sporządzanie list ocenionych projektów oraz list projektów wybranych do dofinansowania wyłącznie na podstawie spełnienia kryteriów wyboru projektów/list projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014 – 2020;
7) sporządzanie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020 oraz przekazywanie ich do Departamentu Polityki Regionalnej w celu publikacji na stronie internetowej;
8) obsługa procedury odwoławczej w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
9) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
10) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów (celem wprowadzenia zmian w umowie) w ramach Priorytetu IX PO KL / PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
11) przygotowywanie projektów uchwał zarządu w zakresie wymaganym przez Instrukcje Wykonawcze;
12) akceptacja zmian w projektach (zgodnie z umową) w ramach Priorytetu IX PO KL / PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
13) weryfikacja formalno - rachunkowa i merytoryczna oraz zatwierdzanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów Priorytetu IX PO KL / PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
14) utrzymywanie bieżących kontaktów z beneficjentami Priorytetu IX PO KL / PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
15) przygotowywanie informacji do tworzenia publikacji zewnętrznych;
16) określanie potrzeb i zamawianie ekspertyz do oceny projektów w ramach PI 10i, 10iii oraz 10iv EFS RPO WŁ 2014-2020;
17) realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektów innowacyjnych i ponadnarodowych Priorytetu IX PO KL;
18) wdrażanie projektu systemowego 9.1.1 PO KL samorządu województwa (IP) w ramach Priorytetu IX PO KL, w tym:
a) przygotowywanie aneksów do umów/decyzji o dofinansowanie projektów;
b) weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o płatność beneficjentów systemowych IP, w przypadku, gdy beneficjentem systemowym jest komórka organizacyjna urzędu inna niż Departament EFS;
f) prowadzenie stałego monitoringu realizacji projektów realizowanych przez zleceniobiorców i beneficjentów systemowych;
19) przekazywanie informacji o domniemaniu wystąpienia nieprawidłowości do właściwych Wydziałów Departamentu;
20) przekazywanie dokumentów w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
21) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
22) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

7. Wydział Pomocy Technicznej, który oznacza pisma symbolem „EFSVII”

1) przygotowywanie budżetu rocznego i jego aktualizacja w zakresie pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020;
2) sporządzanie prognoz, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu oraz kontrola postępu finansowego i rzeczowego budżetu Departamentu;
3) monitoring i ocena wdrażania pomocy technicznej w ramach PO KL;
4) realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego działań wykonywanych w ramach pomocy technicznej PO KL;
5) zatwierdzanie sprawozdań z realizacji pomocy technicznej IP2 w ramach PO KL;
6) przygotowywanie sprawozdań z realizacji działań w ramach pomocy technicznej w ramach PO KL;
7) przygotowywanie wniosków o płatność pomocy technicznej w ramach PO KL;
8) weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna oraz zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach pomocy technicznej IP2 w ramach PO KL;
9) przygotowywanie oraz przekazywanie do Departamentu Finansów dokumentów księgowych wraz z opisami finansowymi oraz weryfikacja opisów do dokumentów sporządzanych przez inne jednostki w związku z realizacją zadań w ramach pomocy technicznej PO KL / RPO WŁ 2014-2020;
10) rejestracja i weryfikacja rachunkowa projektów umów i aneksów w ramach pomocy technicznej PO KL / RPO WŁ 2014-2020;
11) przygotowywanie planów działania pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
12) przygotowywanie zmian planów działania pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
13) przygotowywanie sprawozdań z realizacji działań w ramach pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
14) przygotowywanie zestawień wydatków z realizacji działań pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
15) monitoring i ocena wdrażania pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020 w zakresie zadań Departamentu;
16) opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych do realizacji RPO WŁ 2014-2020;
17) opiniowanie opracowań ministerstw, urzędów centralnych, komórek organizacyjnych i innych jednostek w zakresie EFS;
18) uczestniczenie w konsultacjach projektów procedur, dokumentów programowych w zakresie zadań Wydziału;
19) zamykanie PO KL w zakresie spraw znajdujących się w kompetencjach Wydziału;
20) współpraca z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z zadaniami Wydziału;
21) współpraca z instytucjami wykonującymi obowiązki kontrolne PO KL / RPO WŁ 2014-2020;
22) wprowadzanie zgodnie z zakresem zadań danych do systemu informatycznego.

8. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „EFSS”

captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji