Kontakt - Kancelaria Sejmiku

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: (042) 663 30 50
fax. (042) 663 30 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instrukcja obsługi BIP

Komisja Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej

Termin posiedzenia: 29 sierpnia 2017 roku (wtorek), o godz. 13.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być  sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk Nr 8.3);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – (7.338.999 zł), (Druk Nr 8.9).
3. Sprawy różne i wniesione.

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego, w dniu:
 
14 czerwca 2017 roku (środa), o godz. 14.45
(sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja nt. „Oceny zasobów pomocy społecznej Województwa Łódzkiego za rok 2016”
(Druk Nr 8) – dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej – pani Anna Mroczek.
3. Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia:  5 czerwca 2017 roku (poniedziałek), o godz. 12.30 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2016 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2016 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2016 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 24 maja 2017 roku (środa), o godz. 12.15 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 10.5.).
3. Rynek pracy w Województwie Łódzkim w 2016 roku (Druk Nr 6).
4. Sprawozdanie o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 za rok 2016 (Druk Nr 7).
5. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 19 kwietnia 2017 roku (środa), o godz. 11.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a)      zmiany uchwały nr XXX/403/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Druk Nr 10.2).
b)     ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 (Druk Nr  10.10),               
3.     Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz Rodzin Wielodzietnych pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2016 (Druk Nr 7) – dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Anna Mroczek.
4. Sprawy różne i wniesione. 


Termin posiedzenia: 22 marca 2017 roku (środa), godz. 9.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniającego uchwałę Nr XXX/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 11.11),
b)     w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 7.1.);
c)     w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 7.2.);
d)     w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 7.3.);
e)     w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 7.4.);
f)      w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy
w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 7.5.),
g)     w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” i zmiany jej nazwy na „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej
na 2020” (Druk Nr 8),
h)     ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018.
3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 10)
4. Sprawy różne i wniesione. 


Termin posiedzenia: 22 lutego 2017 roku (środa), o godz. 12.15  (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk Nr 6.3.).
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 1 lutego 2017 roku (środa), o godz. 12.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a)  w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020, (Druk Nr 7);
b)  w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -2020, (Druk Nr 8);
c)  w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, (Druk Nr 9);
d)  zmieniająca Uchwałę nr VII/61/99 w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki  Społecznej w Łodzi, (Druk Nr 10.1).
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 1 grudnia 2016 roku (czwartek), o godz. 14.15  (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 listopada 2016 roku (poniedziałek), o godz. 14.15 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,  zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 8.10.);
b)     w sprawieuchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Druk Nr 8.6.).
3. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 15 czerwca 2016 roku (środa), o godz. 12.45  (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 r. (Druk Nr 9.5);
b) zmian budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 (Druk Nr 9.6);
3. Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2015 rok dla województwa łódzkiego”,  - dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej pani Anna Mroczek (Druk Nr 7).
4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
5. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia; 2 czerwca 2016 roku (czwartek), o godz. 12:30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2015 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2015 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2015 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego (wspólnego z posiedzeniem Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej SWŁ) w dniu:18 maja 2016 roku (środa), godz. 13.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Informacja o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3ust. 3 Ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 - 2015 (Druk Nr 9).
3.   Sprawy różne i wniesione, dotyczące wspólnego posiedzenia Komisji Nauki, Kultury i Sportu oraz Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej SWŁ.
 
 
Posiedzenie Komisji Nauki, Kultury i Sportu SWŁ
1.   Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę
Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.10);
b) w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia 2016 dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.4).
2. Sprawy różne i wniesione.
 
Kolejna (wyjazdowa) część posiedzenia Komisji Nauki, Kultury i Sportu odbędzie się w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym, Łódź, ul. Dubois 114/116, zgodnie z następującym harmonogramem:
1.     Informacja dotycząca bieżącej działalności Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego, perspektyw jego rozwoju oraz różnorodnych form współpracy z innymi instytucjami oraz samorządem województwa łódzkiego.
2.     Zapoznanie się ze strukturą Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego.
3.     Sprawy różne i wniesione.
Wyjazd z siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego nastąpi ok. godz. 14.00.
Termin posiedzenia: 20 kwietnia 2016 roku (środa), o godz. 15.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok oraz sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXI/271/16 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, zadań realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 11.8);
3. Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w roku 2015 w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” (Druk Nr 9).
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
5. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 16 marca 2016 roku (środa), o godz. 15.15 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 10.30.),
b) przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020  (Druk Nr 9.1.),
c) przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 9.2.),
d) przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 9.3.),
e) przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 9.4.),
f) przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 9.5.),
g) podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 9.6.),
h) podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 9.7.),
i) podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 9.8.),
j) zmiany Uchwały Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (Druk Nr 10.28.).
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
5. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 9 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 13.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVIII/199/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku (Druk Nr 8.5);
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia
: 2 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 14.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok.
3.     Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia:
18 listopada 2015 roku (środa), o godz. 13.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 7.16);
b)     uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (Druk Nr 7.9);
c)     uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 (Druk Nr 7.10).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 października 2015 roku (środa), o godz. 13.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (2.696.563 zł) (Druk Nr 9.4);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (621 zł) (Druk 9.8).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 23 września 2015 roku (środa), o godz. 12.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 6.2);
b)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 6.4).
3.   Informacja na temat zasad udzielania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osobom oraz instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych
w województwie łódzkim – wystąpienie – Pani Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
       4.   Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 24 czerwca 2015 roku (środa), o godz. 10.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2014 rok dla województwa łódzkiego” - dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej pani Anna Mroczek (Druk Nr 7).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia:
  9 czerwca 2015 roku (wtorek), o godz. 13:15 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2014 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania na 2014 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2014 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.
Termin posiedzenia: 20 maja 2015 roku (środa), o godz. 12.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: informacji o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 – 2015 (Druk Nr 9.4),
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 22 kwietnia 2015 roku (środa), o godz. 10.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku (DRUK NR 11.13).
3. Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w roku 2014
w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka karta rodzin wielodzietnych” (DRUK NR10).
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 25 marca 2015 roku (środa), o godz. 14.30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 6.1.),
b) przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 6.2.),
c) przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 (Druk Nr 6.3),
d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 6.4),
e) przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 6.5),
f) podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk Nr 8.5.).
3. Przedstawienie propozycji planu pracy komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej na 2015 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 12 stycznia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 14:00,  ( sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8) 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok.
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji