Informacja o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach procedury odwoławczej od oceny formalnej i merytorycznej konieczna jest aktualizacja listy rezerwowej projektów dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19. Tym samym zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały 628/20 ZWŁ z dnia 26 czerwca 2020 r. pn. „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna”.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 30.12.2020
Czytany 301 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  30.12.2020 - 15:07