Informacja o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna wolnych środków finansowych z EFRR w wysokości 1 221 961,88 PLN oraz wolnych środków finansowych z budżetu państwa w wysokości 1 014 307,52 PLN (wynikających ze zmiany kursu euro oraz zgody Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego projektów wybranych do realizacji do kwoty łącznej 9 800 358,00 zł wyrażonej pismem z dnia 8 grudnia 2020 r.) możliwy był wybór do dofinansowania projektu nr RPLD.07.04.03-10-0050/19 pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni szkolnych wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach”, złożonego przez Powiat Brzeziński, znajdującego się na 1 miejscu listy rezerwowej. Tym samym zmianie ulegają: załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do Uchwały oraz załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 19.01.2021
Czytany 438 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  19.01.2021 - 15:06