Ogłoszenie Konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 (Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury)

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 29 stycznia 2021 roku przyjął Uchwałą w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21. Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, ogłasza Konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Wnioski można składać w terminie od 1 marca 2021 roku do dnia 22 marca 2021 roku (w godz. 08:00-15:00).Wnioski o dofinansowanie projektów za pomocą generatora wniosków można przesyłać do IOK w terminie od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 22 marca 2021 roku godz. 23:59.

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędne do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub do nadania im takich funkcji. Możliwa jest odbudowa części zabytku, która obejmuje maksymalnie 30% kubatury stanu docelowego odbudowywanego budynku.

W ramach w/w typu wyłącznie, jako element projektu mogą być realizowane następujące przedsięwzięcia:

 • zakup wyposażenia niezbędnego do zachowania pełnionych funkcji kulturalnych lub nadania funkcji kulturalnych,
 • prace polegające na zagospodarowaniu otoczenia wokół zabytku (jeżeli to otoczenie jest wpisane do rejestru zabytków),
 • konserwacja i restauracja zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, w tym przede wszystkim muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, księgozbiorów,
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury oraz digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnienie,
 • ochrona zabytku przed zagrożeniami (w szczególności w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych).
 • Roboty budowlane w obiektach instytucji kultury (z wyłączeniem budowy nowego budynku w określonym miejscu oraz odbudowy), zakup wyposażenia dla instytucji kultury.

W ramach w/w typu wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane następujące przedsięwzięcia:

 • konserwacja i restauracja zabytków ruchomych, w tym przede wszystkim muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, księgozbiorów,
 • ochrona zasobów przed zagrożeniami (w szczególności w zakresie zabezpieczeń np. przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych),
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury, w tym digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnianie.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020,
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020,
 • Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wersji z dnia 18.01.2021 r.
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR),
 • Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

 • Data publikacji: 29.01.2021
Czytany 858 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  29.01.2021 - 13:16